[quote=Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 17.9.2008 Referans][size=10pt]
ÖZELGELERDE

1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 8.2.2007 tarih ve 157 sayılı özelgesi;
"Bir işin GVK'nın 42. maddesi kapsamında girmesi için; faaliyetin inşaat ve onarım işi olması, inşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi ve inşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Yine aynı kanunun 44. maddesinde; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümler gereğince, ihale alan yüklenici firma ile 09.06.2006 tarihinde düzenlenen sözleşme doğrultusunda yapılan muhtelif sokaklara kilit parke taşı döşenmesi işine ait geçici kabul tutanağının 26.12.2006 tarihinde onaylanması ile aynı yıl içinde biten söz konusu inşaat ve onarım işi, 18.01.2007 tarihinde fatura düzenlenmiş olsa dahi birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işi kapsamına girmez."

2. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 27.4.2006 tarih ve 31824 sayılı özelgesi;
"İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama tarihi taahhüde ilişkin sözleşmenin imza tarihidir. İhale ile teslim alınan işlerde ise işe iş yerinin teslimi ile başlanacağı için, işyeri teslim tutanağının düzenlendiği tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilir. Bu sebeple, sözleşme tarihi 15.11.2005, yer teslim tarihi 28.11.2005 olan inşaat işine bu tarihte başlanılması gerekirken, inşaat alanının ağaçlarla kaplı olması nedeniyle işe başlanılamamasının ilgili Müdürlüğe bildirilmesi üzerine, Müdürlüğün 27.12.2005 gün ve 27422 sayılı yazılarında alanın inşaata uygun hale getirildiğinin bildirildiği anlaşılmış olup, 27.12.2005 tarihinin işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi ve iş tamamlama süresi 240 gün olan söz konusu inşaat işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak kabul edilerek yapılacak istihkak ödemelerinden GVK'nın 94/3. maddesine göre tevkifat yapılması gerekir."

3. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 23.11.2007 tarih ve 253 sayılı özelgesi;
"Kooperatif ile Mühendislik firması arasında 28.3.2006 tarihinde imzalanan sözleşmede sözleşmeye konu inşaatların 30 ay içinde bitirileceği, yer tesliminin inşaat ruhsatının alındığı tarihte yapılmış sayılacağı kararlaştırılmıştır. 30 ay içinde teslim edileceği kararlaştırılan inşaat işinin yıllara yaygın inşaat işi olduğu açıktır. Bu sebeple avans ödemelerinin ve işe başlama tarihinden sözleşmenin taraflarca karşılıklı olarak fesh edildiği tarihe kadar bu iş kapsamında yapılan ödemelerin bu şartlara riayetle tevkifata tabi tutulması gerekir."

4. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 17.10.2006 tarih ve 2575 sayılı özelgesi;
"KDVK'nın 10. maddesinde hizmetin ifası veya malın teslimi ile vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği, bunla berber teslim veya ifadan önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi halinde, bu belgede gösterilen miktar ile sınırlı olmak üzere ilgili belgenin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olayın gerçekleşmiş olduğunun kabul edileceği düzenlenmiştir. Bu hüküm gereğince, işin başında avans olarak bir bedelin tahsil edilmesi halinde, bu bedel, bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden avans olarak alınan dövizin tahsil edildiği tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş olacaktır. Bu itibarla, yıllara yaygın inşaat onarım işleri devam etmekte iken alınan döviz cinsinden avanslar için vergiyi doğuran olay meydana gelmeyeceğinden fatura ve benzeri belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak, fatura ve benzeri belge düzenlenmesi halinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak üzere belgenin düzenlendiği tarihte vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, bu tarihteki cari kur üzerinden Türk lirasına çevrilerek bulunan tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanacağı tabiidir."

5. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 26.12.2007 tarih ve 27415 sayılı özelgesi;
"Sözleşmeye bağlı olarak Ekim 2005 tarihinde başlanılan işin Mayıs 2007 tarihinde fesh edilmesi halinde, işin geçici kabul rejimine bağlı olup olmadığına bakılmaksızın bitim tarihi sözleşmenin fesh edildiğinin ilgili tarafa tebliğ edildiği tarih kabul edilir. Bu sebeple Ekim 2007 tarihinde fesh edildiği tebliğ edilen yıllara yaygın inşaat işinden elde edilen gelir 2007 yılı gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilmesi gerekir."

6. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 29.7.2008 tarih ve 16467 sayılı özelgesi;
"Bir işin, yıllara yaygın inşaat işi olarak kabul edilebilmesi için, taahhüde bağlı olarak başkaları hesabına yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir. Özel inşaat işleri ise bünyesinde istihkak ve hak edişe bağlı taahhüt unsuru taşımayan; ancak, birden fazla takvim yılına sirayet edebilen niteliktedir. Gerek kendi arsası üzerine gerekse başkasının arsası üzerine kat karşılığı bina inşa ederek satma işinin yıllara yaygı inşaat ve onarma işleri ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu sebeplerle, arsa malikleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan şirketin, bu sözleşmeye istinaden kendi payına düşen bağımsız bölümleri satış vaadi sözleşmesi ile başka şirkete satması işleminin taahhüde bağlı bir inşaat işi olarak değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla, kat karşılığı inşaat işine bağlı olarak yapılan ve inşa edilen bina veya bağımsız bölümlerin satışını içeren satış vaadi sözleşmesi uyarınca yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır."