kamu işçi maaş

Konu: Ortağın Aracının Şirkette Kullanılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  448

  Ortağın Aracının Şirkette Kullanılması

  ortağın aracını şirkete bedelsiz olarak kiralayabilir mi
  sözleşmede giderleri kiralayan tarafından karşılanmak üzere bedelsiz yazılabilir mi.Ve buna istinaden aracın giderleri düşülebilir mi


 2. #2
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.045

  Ynt: ortağın aracının şirkette kullanılması

  Merhaba ;

  1.Sorunuz için bir özelge

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü
  TARİH : 04.07.2006 - 13185
  SAYI : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-94-12807
  KONU : Ortaklardan yapılan araç kiralamaları için yapılan ödemelerin tevkifata tabi olup olmadığı Hk.
  ?
  GRUP MÜDÜRLÜĞÜ
  İLGİ: ? 06.2006 tarih ve ? sayılı yazınız.
  ? Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ? vergi numarasında kayıtlı ? Ş. hakkında alınan ilgi yazınız ve eki adıgeçen mükellefe ait dilekçe incelenmiş olup Müdüriyetimizi ilgilendiren hususlar aşağıda açıklanmıştır.
  Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinde ;
  "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar."
  Denilmekte olup,
  Maddenin 5/a bendiyle ,
  "Kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler üzerinden % 22 oranında (2003/6577 sayılı B.K.K. ile tespit edilen oran) tevkifat yapılacağı"
  Hükme bağlanmıştır.
  Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu?nun 86. maddesinin 1/c bendiyle
  "vergiye tabi gelir toplamının [(a) ve (b) bentlerinde belirtilenler hariç] Kanunun 103. maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2006 takvim yılı için tespit edilen tutar 18.000 YTL) aşmaması koşuluyla, Türkiye?de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrımenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği",
  Hüküm altına alınmıştır.
  Bu nedenle adıgeçen şirketin ortağı gerçek kişilerden yapacağı özel binek otomobillerinin kiralanması karşılığı yapılacak ödemeler üzerinden Şirket tarafından sorumlu sıfatıyla %22 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup sözkonusu kiralama karşılığı şirket ortaklarının elde edeceği tevkifata tabi gayrımenkul sermaye iratlarının 2006 yılı için tespit edilen 18.000 YTL yi aşması halinde beyannameyle beyanı gerekmektedir.Yapılacak işleme esas olmak üzere tevkifatın matrahı ise net ödeme tutarı brütleştirilerek tespit olunacaktır. Diğer bir deyişle kiralayana ödenen net bedel %78 olarak dikkate alınmak suretiyle brüte ulaşılacaktır.
  Öte yandan 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 6. maddesinde
  "kurumlar vergisinin mükellefin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiş",
  Gelir Vergisi Kanunu?nun 40/5. maddesiyle ;
  "kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabileceği",
  Hüküm altına alınmıştır.
  Bu itibarla Şirketin kiralama yoluyla edineceği sözkonusu araçları işte kullanılması kaydıyla bu araçlara ilişkin giderlerin (kiralama, bakım, onarım, ve yakıt giderleri vb.) kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması olanaklı bulunmaktadır. Diğer taraftan 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13. maddesinin 2. bendinde ilişkili kişinin tanımı yapılarak 1. bendiyle
  "kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı belirtilmiş Kanunun ?kabul edilmeyen indirimler? başlıklı 11. maddesinin 1/c bendiyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmasının kabul edilemeyeceği",
  Hüküm altına alınmıştır.
  Bilgi edinilmesini arz ederim.
  Başkan a.
  Grup Müdür V.

  2.sorunuzda eğer eş ortak ise bir özelge

  T.C.
  İSTANBUL VALİLİĞİ
  Defterdarlık Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  TARİH :03.05.2005
  SAYI :B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-73-11554
  KONU : Şirket ortağına ait işyeri kira ödenmemesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı Hk.
  ?
  İLGİ: ? sayılı dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde sicil numaralı mükellefi olduğunuzu şirket merkezinizin şirket ortağına ait olduğunu belirterek emsal kira bedeli üzerinden tevkifat yapıp yapmayacağınızı ve şirket ortağının emsal kira bedeli üzerinden beyanda bulunup bulunmayacağını sormaktasınız.

  Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 156. maddesinde

  "ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri bu faaliyetlerin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer olarak"

  tanımlanmıştır.

  Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 94. maddesinde ;

  "kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin aynı maddenin 5/a bendi uyarınca anılan kanunun 70. maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığında nakten veya hesaben yaptıkları ödemelerden Gelir Vergisi tevkif edecekleri"

  hükme bağlanmıştır.

  Aynı maddenin son fıkrasında da,

  "tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarıdaki hükümlere göre yapacakları tevkifatın ticari, mesleki ve sınai işleriyle ilgili ödemelerine münhasır olduğu"

  hükmü yer almıştır.

  Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu?nun 70. maddesinin 1. paragrafı hükmüne göre,

  "gayrimenkul olarak nitelendirilen mal ve hakların sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir.

  Aynı Kanunun 73. maddesinde; Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu?na göre belirlenen vergi değerinin % 5?dir ?"

  hükmü yer almıştır.

  Buna göre, şirket merkezi olarak kullandığınız ve şirket ortağına ait işyeri için nakten veya hesaben bir kira ödemesinin yapılmaması, başka bir ifade ile işyeri kirası olarak şirket hesabında gider gösterilmemesi halinde nakden veya hesaben ödeme yapılmış sayılmadığından GVK?nun 94/5-a maddesine göre tevkifat yapılmasına ve bu yönde beyanda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak Gelir Vergisi Kanunu?nun 73. maddesi uyarınca kira tutarının emsal değerinin belirlenerek söz konusu ortak tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  2.sorunuzda eş ortak değilse başka bir özelge

  İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  TARİH : 26.07.2004
  SAYI : B.07.4.DEF.0.34.ll/GVK-73
  KONU : Eşe ait olan ve kira ödemesinde bulunulmayan işyerinden dolayı stopaj yapılıp yapılmayacağı Hk.
  ...
  İLGİ: ... 07.2004 tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesinin ... vergi numarasında kayıtlı gelir vergisi mükellefi olduğunuzu, alüminyum doğrama işi ile uğraştığınızı, işyerinizin bulunduğu dükkanın tapusunun eşinize ait olduğunu ve eşinize herhangi bir kira ödemediğinizi belirterek, dükkanın eşinize ait olmasından dolayı kira ödemesi yapmadığınız halde stopaj yapmanızın gerekli olup, olmadığını sormaktasınız.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun ?Vergi Tevkifatı? başlıklı 94. maddesinde ;

  ?Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar?

  denilmek suretiyle, tevkifat yapacaklar sayılmış olup, söz konusu maddenin 5/a numaralı bendinde:

  ?(99/13646 sayılı Kararla değişen bent) 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden?

  tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  Aynı Kanunun 96. maddesinde ,

  ?Vergi tevkifatı, 94. madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelerle uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşlı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder?

  hükmü yer almıştır.

  Öte yandan, söz konusu Kanunun 73. maddesinde kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu?na göre belirlenen vergi değerinin %5?i olacağı hükmü yer almıştır.

  Bu hükümlere göre; söz konusu işyeri için nakden veya hesaben bir kira ödemesi yapılmadığından ve mülkiyet sahibi olan eşiniz tarafından bedelsiz olarak kullanımınıza bırakıldığından, tevkifat söz konusu olamayacaktır. Ancak kira tutarının emsal değerinin belirlenerek eşiniz tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2015
  Mesajlar
  5
  merhabalar,
  yorumları okuduktan sonra eksik bişey olmaması için sormak istedim
  ltd şirket ortağı kendi aracını şirkete kiralamak istediğinde;

  kiralama şirketinden teklif alınarak emsal bedelin tespit edilmesi,
  kiralama sözleşmesi yapılarak sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanması,
  net kira tutarından brüt kira tutarına ulaşılıp %20 stopaj hesaplanması,
  brüt tutar üzerinden %18 kdv hesaplanıp kdv 2 ile beyan edilip ödenmeli,
  aynı kdv tutarı kdv1 de indirim konusu yapılmalı.
  Ayrıca ortak kişi için yıllık gelir vergisi beyanı verilmeli. atladığım bir nokta yoktur umarım. desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı kadıköy34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  merhabalar,
  yorumları okuduktan sonra eksik bişey olmaması için sormak istedim
  ltd şirket ortağı kendi aracını şirkete kiralamak istediğinde;

  kiralama şirketinden teklif alınarak emsal bedelin tespit edilmesi,
  kiralama sözleşmesi yapılarak sözleşmeye ait damga vergisinin hesaplanması,
  net kira tutarından brüt kira tutarına ulaşılıp %20 stopaj hesaplanması,
  brüt tutar üzerinden %18 kdv hesaplanıp kdv 2 ile beyan edilip ödenmeli,
  aynı kdv tutarı kdv1 de indirim konusu yapılmalı.
  Ayrıca ortak kişi için yıllık gelir vergisi beyanı verilmeli. atladığım bir nokta yoktur umarım. desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.


  Doğru eksik yoktur. Araç kiralama işlemleri GV açısından gayrimenkul sermaye iradı sayılırlar.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2015
  Mesajlar
  5
  çok teşekkürler :-)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ltd. şirkette hissesini devretmek istemeyen ortağın durumu
  Konu Sahibi noopass Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Aralık.2011, 01:35
 2. Ltd. Şirkette cebren 1 ortağın hisselerini devir almak ..!
  Konu Sahibi TALHAM Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Temmuz.2011, 11:56
 3. limited şirkette devreden ortağın vergi borcu
  Konu Sahibi yıldırım_75 Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Nisan.2011, 21:38
 4. Ortağa Ait Aracın Şirkette Kullanılması
  Konu Sahibi meduzam Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 17
  Son Mesaj : 06.Ekim.2009, 11:23
 5. Şirket Çalışanlarından Birisine Ait Aracın Şirkette Kullanılması
  Konu Sahibi alierdem1983 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 04.Eylül.2007, 15:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36