Kurumlarca verilen eğitim bursları gider kaydedilir mi ?

Gelir Vergisi Kanunu?nun 40. maddesinin 1 numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır. Bu giderlerin başında da ücret giderleri yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu?nun 61. maddesinde ücretin tanımı yapıldıktan sonra, evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin de ücret olduğu hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı, özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde okutulan veya staj yapan öğrenciler ile Türkiye?de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak yapılan ödemelerle öğrencilere verilen bursların, bazı koşulların gerçekleşmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu?nun 40. maddesinin 2 numaralı bendi ve 61. maddesinin üçüncü fıkrasının 1 bendi hükümleri çerçevesinde genel gider olarak ticari kazançtan indirilebileceğini kabul etmektedir.

Maliye Bakanlığı özelgelerine göre, kurumlarca öğrencilere verilen bursların gider olarak kabul edilebilmesi için;

Bursun işle ilgili olması, yani burs verilen kişilerin okulu bitirdikten sonra işletmede yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösteren bir sözleşme düzenlenmesi ve bu durumun her hangi bir inceleme anında inceleme elemanına kanıtlanması,
Burs verilecek kişilerin, Türkiye?nin her tarafında eğitim gören öğrencilerin katılabileceği bir yarışma sınavı sonunda sınavı kazanan kişilerden olması,
Verilen burs miktarının işin ehemmiyeti ve genişliği ile orantılı olması gerekir


Öte yandan, gelecekteki hizmet yükümlülüğü nedeniyle yapılan ve ücret niteliğinde bulunan bu ödemeler Gelir Vergisi Kanunu?nun 28/2. maddesine göre gelir vergisinden istisnadır.

Burs verilecek öğrenci ile gelecekteki hizmet yükümlülüğünü içeren bir sözleşme düzenlenmemesi halinde, öğrenciye karşılıksız olarak yapılacak ödemeler, ticari gelirin elde edilmesi ile ilişkilendirilemeyeceğinden, bağış olarak değerlendirilir. Bu durumda, verilen bursların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir.