kamu işçi maaş

Konu: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  Katma Değer Vergisi'nde stopaj uygulamasının özellikleri  Katma Değer Vergisi Yasası'nın 9'uncu maddesi uyarınca "Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu" tutabilmektedir.
  Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak uygulamada bazı mal ve hizmet alımlarında Katma Değer Vergisi tevkifatı yapılması zorunluluğunu getirmiş bulunmaktadır. Bu uygulama ile birlikte mal ve hizmet alımında bulunanlar, söz konusu alım bedelleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'ni tevkifat (kesinti) oranına isabet eden kısmını satıcıya veya hizmeti sunana ödemeyerek, bu miktarı sorumlu sıfatıyla vergi dairesine yatırmakla yükümlü kılınmıştır.
  Vergi tevkifatı gerçekte gelir ve kazançlar üzerinden alınan ve teknik olarak da dolaysız vergiler olarak tanımlanan vergilerde olduğu gibi, verginin Hazine'ye intikalini güvence altına almak için ödemeyi yapan tarafından yapılan ödeme üzerinden belli bir oranda hesaplanan verginin belli bir kısmının vergi dairesine intikal ettirilmesini (ödenmesini) öngören bir sistemdir. Bu sistemde satıcıya veya hizmeti sunana mal bedelinin tamamı ile tevkifat kapsamı dışında kalan miktar ödenmektedir.
  Uygulamada Katma Değer Vergisi kapsamında yapılan tevkifatı "tam tevkifat" ve "kısmi tevkifat" olarak iki ayrı grupta toplamak mümkündür. Şöyle ki;
  * Tam tevkifat konusu ödemeler aşağıdaki konularda yapılmaktadır.
  - İstisna kapsamında olan telif ücreti ödemeler,
  - Gerçek kişilere ait gayrimenkullerin ticari amaçla kiraya verilmesi,
  - Reklam verme işleri,
  * Kısmi vergi tevkifatı konusu olan işlemler ise;
  - Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri,
  - Mutat depo uygulaması kapsamında akaryakıt alımları,
  - İstisna uygulamasından vazgeçen mükellefler için hurda veya atık metal, kâğıt, hurda plastik ve hurda cam teslimleri,
  - Yapım işleri, temizlik, güvenlik, yemek, danışmanlık ve denetim, bakım ve onarım gibi hizmet alımları,
  - İşgücü alımları,
  - Çinko, bakır ve alüminyum mamulleri alımı,
  - Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri,
  - Büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti alımı,
  - Hurda metalden elde edilen külçelerin teslimi,
  - Turizm acentesi, rehber ve benzerlerine alışveriş komisyonu ödemesi,
  sırasında hesaplanan Katma Değer Vergisi tevkifat kapsamındadır.
  Maliye Bakanlığı 108 sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ ile yapmış olduğu yönlendirme gereği Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, yasa ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;
  - İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler,
  - Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek ve yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,
  ile
  - Sermayelerinin yüzde 51'i veya daha fazlası kamuya ait işletmelerin ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşların konuya ilişkin teslimlerinde
  tevkifat uygulaması yapılmayacaktır.
  Diğer yandan mükellefler tarafından yapılacak olan teslimlerde faturada gösterilen işlem bedelinin hesaplanan Katma Değer Vergisi ile beraber Vergi Usul Yasası'nın 232'nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırının altında olması halinde de tevkifat uygulaması yapılmayacaktır. Bu miktar 2008 yılı için 600 YTL'dir.
  Uygulamada bazı mükelleflerin aynı satıcıdan yapmış oldukları alımları 600 YTL'nin altında kalacak şekilde bölmek suretiyle tevkifat zorunluluğu dışında kalmaya çalıştıkları gözlenmektedir. Böyle bir durumun tespiti halinde vergi dairelerince bütünlük arz ettiği anlaşılan alımlar toplamının 2008 yılı için 600 YTL'yi aşıp aşmadığına bakılmak suretiyle işlem yapılacaktır.
  Katma Değer Vergisi Yasası'nın 17'nci maddesinin 4'üncü fıkrasının (a) bendi uyarınca Gelir Vergisi Yasası'na göre basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisi'nden bağışık tutulmuştur. Dolayısıyla Gelir Vergisi açısından basit usulde vergilendirilen mükellefler Katma Değer Vergisi Yasası'nın 18'inci maddesi uyarınca istisnadan vazgeçmedikleri sürece Katma Değer Vergisi sorumluluğu gerektiren bir mal teslimi veya hizmet yaptığında alıcıların ve hizmetten yararlananların Katma Değer Vergisi tevkifatı yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

  Veysi Seviğ 2. #2
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  ''Gerçek kişilere ait gayrimenkullerin ticari amaçla kiraya verilmesi,''

  Bu kısmı biraz açabilirmiyiz?

  Ben X gerçek kişi olarak ,dükkanımı kiraya verdim.fatura düzenleme sınırının üzerinde verdim diyelim 750.00.-ytl.
  * uygulama nasıl olacak?
  * uygulamaya ne zaman başlanacak?
  * üstadımızın makalesi, mevcutta varolan bir tebliğe, yasaya mı dayanıyor?
  yada yasada daha yenimi düzenlemesi yapılacak?

  Mevzuatı takip etmek artık çok zorlaştı. Mali mevzuatlar sürekli değişim içerisinde,yerinde durmuyor. 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri


  F _ KİRALAMA VE REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI :

  Katma Değer Vergisi Kanununun 9. (Vergi Sorumlusu)maddesinde; Maliye ve Gümrük Bakanlığının, gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları, verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Bu yetkiye dayanılarak bazı kiralama ve reklam hizmetlerinde, bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

  1. Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması :

  Katma Değer Vergisi Kanununun; 1.maddesinin 3/f bendinde, Gelir Vergisi Kanununun 70.maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin, verginin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, söz konusu mal ve hakların kiraya verilmesi işlemi, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde verilen bir hizmet olmasa da dahi katma değer vergisine tabi olacaktır.

  Bu kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisi;

  a) Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması,

  b) Kiralayanın gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması,

  Şartlarının birlikte varolması halinde, kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
  Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya verenler tarafından beyanname verilmeyeceği tabiidir.

  Kiraya verenlerin başka faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmaları halinde, sorumluluk uygulaması söz konusu olmayacak, kiraya verenler, kiralama faaliyetleri ile ilgili katma değer vergisinin diğer faaliyetleri ile birlikte genel esaslara göre beyan edeceklerdir.

 4. #4
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  Ogün bey cevabınıza teşekkür ederim.Ancak,ben x gerçek kişisi olarak dükkanımı kiraya verince,kiralayan işyeri ise,normalde stopaj kesintisi yapılır.gvk 94/5a .
  GV Tevkifatı yapılmayacak kişiler arasındaysa vede sorumlu sıfatıyla kdv2 verilmesi gerekiyorsa verilir.

  Yukarıda bahsi geçen sanki yeni bir uygulama gibi geldi bana.belkide ben yanılmışımdır.

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  Makaleye konu tevkifat uygulaması. Tevkifat uygulamasında değişiklik yapan 108 nolu tebliğ genel olarak konu edinilmiş ancak burada da 3. Tevkifatın Sınırı isimli bölümdeki kurum ve kuruluşlara yönelik uygulama değişikliğine değinilmiş.

  Özetle sizin örneğinize yönelik bir değişiklik algılayamadım. Belki de ben yanılıyorumdur. Ancak makale tevkifatı konu edinmesine karşın çok yüzeysel özellikle 108 nolu tebliğin getirdiği değişikliklere değinmiş ama arada kopukluklar var. Kafa karıştırmaya değmez.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  Alıntı Serpil YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
  ''Gerçek kişilere ait gayrimenkullerin ticari amaçla kiraya verilmesi,''

  Bu kısmı biraz açabilirmiyiz?

  Ben X gerçek kişi olarak ,dükkanımı kiraya verdim.fatura düzenleme sınırının üzerinde verdim diyelim 750.00.-ytl.
  * uygulama nasıl olacak?
  * uygulamaya ne zaman başlanacak?
  * üstadımızın makalesi, mevcutta varolan bir tebliğe, yasaya mı dayanıyor?
  yada yasada daha yenimi düzenlemesi yapılacak?

  Mevzuatı takip etmek artık çok zorlaştı. Mali mevzuatlar sürekli değişim içerisinde,yerinde durmuyor.
  sn yavuz,
  referans gazetesine ilgili yazının altına yorum olarak da yazdım. sanırım sn seviğ hatalı bir ifadede bulunmuş.

  belirttiğiniz yazı "gayrimenkul haricindeki malların" olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

  saygılarımla
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  katma değer vergisi kanununun "Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı 17.maddesinin 4-d bendine göre gayrimenkul kiralamaları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. ilgili bent aşağıdaki gibidir.

  "d) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri,"

  eğer sn seviğ burada vergi mükellefi gerçek kişileri kastetti ise o zaman katma değer vergisi sözkonusudur ancak tevkifat sözkonusu değildir.

  saygılarımla
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

 8. #8
  Serpil YAVUZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Serpil YAVUZ Guest

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  sn kalyon,
  gvk 94/5a ya istinaden ,meslek mensubu olarak,müşterilerimizin işyeri kiralamalarında stopaj uygulamasını yapmaktayız.
  bunun haricinde,kiralama gvk 94 de yazılanlar dahilinde yoksa,
  kdv tebliği 30 a istinaden gerekli şartlar oluşmuşsa ,kdv2 uygulaması yapıldığını mevcut yasalarda görmekteyiz.

  yukarıda üstadın açıklamasına bakıldığında,deniyor ki;
  Gerçek kişilere ait gayrimenkullerin ticari amaçla kiraya verilmesi,
  tam kdv tevkifatı uygulanır.
  burda bir tuhaflık var diye düşünüyorum.
  çünkü ,piyasadaki vergi mükelleflerinin bir kısmı gerçek kişilere ait işyerleri, kiracı v.mükellefi stopaja tabi.

  ya biz yıllardır yanlış yapıyoruz. yada üstadın yazısının o kısmında yanlışlık var.
  yada ben olayı yanlış anladım.

  ayrıca yukarda dediğiniz;eğer sn seviğ burada vergi mükellefi gerçek kişileri kastetti ise o zaman katma değer vergisi sözkonusudur ancak tevkifat sözkonusu değildir.
  bu dediğinize bende katılıyorum. 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  647

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  1988 yılına ait bir tebliğ, o tarihler için götürü gelir vergisine tabi mükelleflerin gerçek usülde katma değer vergisi mükellefi olmaları imkanı yoktu. Aynı şekilde götürü usülde katma değer vergisi mükellefi idiler.

  Bu durumda olan mükelleflerin kiraya verme işlemleri için düzenlenmiş olabilir(mi?).

  Ahmet Akca<br />SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  287

  Ynt: Katma Değer Vergisi'nde Stopaj Uygulamasının Özellikleri

  arkadaşlar,

  aşağıda da yazdığım gibi sadece ifade yanlışlığı var.

  "gayrimenkul haricindeki malların"

  olarak görün o yazıyı.

  saygılarımla
  İyi çalışmalar<br />İsmail ŞENGÜN

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi
  Konu Sahibi OĞUZCAN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 07.Mayıs.2014, 16:39
 2. Katma Değer Vergisi Sirküleri /53
  Konu Sahibi kanunkaide Forum KDV
  Cevap: 54
  Son Mesaj : 17.Aralık.2010, 17:07
 3. Katma değer vergisi sirküleri 54
  Konu Sahibi SMMM FATİH Forum KDV
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2010, 15:30
 4. Katma Değer Vergisi Sirküleri 53
  Konu Sahibi selbod Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Şubat.2010, 18:51
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Ekim.2008, 15:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36