Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 22.10.2008 Referans

Sahibi bulunduğum gayrimenkulü 2006 yılında satın aldım. Bu gayrimenkulü Kasım ayında satacağım. Bu durumda ortaya bir kazanç çıkması halinde bu kazancın vergilendirilmesinde ve beyanında dikkate alınması gereken unsurlar nelerdir?
Gelir Vergisi Yasası'nın mükerrer 80/6. maddesi uyarınca arsa, arazi, bina daire gibi gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkartılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak kabul edilmektedir. Bu tür elde edilen değer artış kazançlarının vergilendirilmesi aşamasında elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcıda kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle net kazanç bulunmaktadır.
Ancak; mal ve hakların elden çıkartılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında arttırılarak hesaplanır.
Dolayısıyla satışı gerçekleştirilen gayrimenkulün elden çıkarılma bedelinden, iktisap bedeli ve satış dolayısıyla katlanılan giderlerin indirilmesi sonucu kalan tutar değer artış kazancına konu olan miktarı oluşturmaktadır.
Diğer yandan bilindiği üzere Harçlar Kanunu'nun 63. maddesinde tapu ve kadastro harcının, vergi değeri ile mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerden yüksek olanı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiştir. Bu durumda gayrimenkulün satış bedelinin tapu harcının emlak vergisi tarhına esas bedelden farklı olduğu durumlarda satışa ilişkin tapu harç matrahının değil, gerçek satış bedelinin dikkate alınması gerekir.
Satış işleminin 2008 yılında yapılması halinde elde edilen kazancın 6.800 YTL'si gelir vergisinden bağışık tutulmuştur. (V. Seviğ)