Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz 22.10.2008 Referans

1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 13.10.2008 tarih ve 8451 sayılı özelgesi;
"GVK'nın 68. maddesinde, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderler sayma yoluyla belirtilmiş olup, serbest meslek erbabının kendisine ait işyerini elde etmek için yapmış olduğu borçlanmalar nedeniyle ödeyeceği faizlerin gider olarak indirileceğine dair özel bir hükme yer verilmemiş ise de aynı maddenin 1. bendinde genel giderler düzenlemesinde işyeri kendi mülkü olanların kira yerine amortismanı gider olarak kabul edilmiştir. Bununla beraber, iktisadi kıymetlerin değerlemesine ilişkin açıklamalar içeren 163 seri no'lu VUK Genel Tebliğinde ise, iktisadi kıymetlerin iktisap tarihinden ilgili hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk eden kredi faizlerinin maliyet bedeline intikal ettirilmesinin zorunlu olduğu, işletme dönemine ait olanların ise ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılabilecekleri veya maliyete intikal ettirilerek amortismana tabi tutulabilecekleri düzenlemesine yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar gereğince, işyeri olarak kullanılmak üzere tüketici kredisi ile satın alınan gayri menkule ilişkin kredi faiz ödemeleri iktisadi kıymetin aktife alındığı tarihten hesap dönemi sonuna kadar tahakkuk edenleri maliyet bedeline intikal ettirilmesi, bu tarihten sonra yapılan faiz ödemelerinin ise doğrudan gider yazılması veya maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir."

2. Adana Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15.3.2007 tarih ve 763 sayılı özelgesi;
"Fakir ve yardıma muhtaç öğrencilere giyim yardımları için anlaşılan mağazalara fatura karşılığı yapılan ödemeler ancak GVK'nın 28/2. maddesinde yer alan resmi ve özel müesseseler ile şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrencilere iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden istisna olduğuna dair hükmün uygulanmasına ilişkin 128 seri no'lu GVK Genel Tebliğinde yer alan şartların gerçekleşmiş olması halinde kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Bu şartları taşımayan ödemeler ancak bağış olarak nitelendirilir ve kazancın tespitinde gider olarak kabul edilmezler. Bununla beraber, bu ödemelerin GVK'nın 89/4. maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılması mümkündür."

3. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 23.7.2008 tarih ve 16120 sayılı özelgesi;
"Serbest meslek erbabının kısmen işyeri olarak kullanacağı mülkiyeti kendisine ait gayrimenkul için hesaplayacağı amortisman tutarının yarısı ile gayrimenkule ilişkin olarak ödediği tapu harcının kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapması mümkündür. Ancak söz konusu gayrimenkule ait sigorta poliçe bedelinin ise GVK'nın 68. maddesinde yer alan ?Mesleki Giderler' arasında sayılmaması sebebiyle, kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün değildir."

4. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 26.9.2008 tarih ve 20694 sayılı özelgesi;
"Serbest meslek erbabının yanında çalıştıracağı eşine yapacağı ücret ödemelerini ücret bordrosunda gösterilmesi şartıyla GVK'nın 68/1. maddesi düzenlemesi gereğince kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapması mümkündür. Aynı şekilde sosyal güvenlik prim bedelleri de fiilen ödenmiş olması şartı ile ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödemenin yapıldığı tarihte gider olarak yazılabilir."