[quote][size=10pt] 29.10.2008 Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz Referans

1. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 28.2.2008 tarih ve 1752 sayılı özelgesi;
"Bankadan alınan konut ve ihtiyaç kredi için ilgili banka tarafından yapılan hayat sigortası için kesilen prim ödemelerinin, ödemelerin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması koşuluyla, ödeme belgesinin ve primin ilgili 0olduğu ayda dikkate alınmak suretiyle ücret matrahından indirilmesi mümkündür."
2. İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 7.8.2008 tarih ve 6705 sayılı özelgesi;
"GVK'nın 25/7. maddesinde, İş Kanununa ve Deniz İş Kanununa göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile Basın İş Kanununa göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarlarının (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz), gelir vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Yine GVK'nın 61. maddesinde; ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlamıştır. Bu hükümler gereğince, iş mahkemesi kararı gereğince işçiye yapılan kıdem tazminatı ödemesi gelir vergisinden istisnadır. Yine mahkeme kararı gereğince ödenen ihbar tazminatı ve fazla çalışmaya ilişkin ödemelerinin ise ücret olarak değerlendirilmesi ve nakden veya hesaben ödendiği ayda geçerli olan ve vergi tarifesi üzerinden gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekir."
3.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 3.6.2008 tarih ve 12268 sayılı özelgesi;
"İş akdinin tarafların karşılık anlaşması ile sonlandırılması, işçiye yapılabilecek ödemeler konusunda da yine tarafların karşılık iradesi ile belirlenmesi sonucunu doğuran ikale anlaşması kapsamında işçiye yapılan kıdem tazminatı ödemesi, İş Kanununda tanımlanan kıdem tazminatı niteliğinde bir ödeme değildir. Bu sebeple ikale sözleşmesi gereğince ödenen kıdem tazminatının, İş Kanunu hükümlerine göre ödenen kıdem tazminatını gelir vergisinden istisna kabul eden GVK'nın 25/7. maddesi hükmünden yararlanması ve vergiden istisna edilmesi mümkün değildir. Bu ödemenin GVK'nın 61. maddesi gereğince ücret olarak nitelendirilmesi ve tevkifata tabi tutulması gerekir."
4. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 7.1.2008 tarih ve 488 sayılı Özelgesi;
"Satış ekibine müşterileri ziyaretlerinde kullanılmak üzere verilen takım elbiselerin GVK'nın 61. maddesi gereğince işçiye sağlanan menfaat olarak kabul edilmesi ve KDV dahil tutarı üzerinden brütleştirilerek ücrete ilave edilmesi ve tevkifata tabi tutulması gerekir."
5. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 9.9.2008 tarih ve 19464 sayılı özelgesi;
"4691 sayılıTeknoloji Bölgeleri Kanunu'nun Geçici 2. maddesinde, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013 tarihine kadar her türlü vergiden istisna olduğu, ücreti gelir vergisi istisnasından yararlanan kişilerin bölgede fiilen çalışıp çalışmadığının yönetici şirket tarafından denetleneceği, istisna uygulanan kişinin fiilen çalışmadığın tespiti halinde ise, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan yönetici şirketin de ayrıca sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince, ..... Teknokentte araştırmacı ve yazılımcı olarak istihdam edilen personelinizin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisna olup söz konusu personelinizin kanuni izin süreleri içerisinde hak kazandıkları ücretleri de istisna kapsamındadır. Ancak, kanuni izin sürelerini aşan izinlere isabet eden ücretlerin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün değildir."