kamu işçi maaş

Konu: Burs

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  57

  Burs

  Bir Ltd şirketin üniversiye giden bir öğrenciye burs vermesi ve verdiği bu burs ücretini vergiden düşmesi mümkünmü?Bunla ilgili kanun veya tebliğ varmı?Teşekkurler.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  27

  Burs

  eski hesap uzmanı hasan yalçının konuyla ilgili görüşü aşağıdaki gibidir:

  "Türkiye'de Tahsilde Bulunan Öğrenciye yapılan Ödemelerde İstisnalar
  Gelir Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin 2. bendinde resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

  Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye, iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden istisnasından bu öğrencilerin resmi ve özel müesseseler ve şahıslar namına okuyup okumadıklarına bakılmayacaktır. İstisna hükmü mutlak olduğu için herhangi bir öğrenciye ister burs ücreti şeklinde olsun, ister yatılı bir okulda okuma masrafı karşılığı bulunsun bir öğrencinin tahsilini temine okuma masrafı karşılığı bulunsun bir öğrencinin tahsilini temine yarayacak surette yapılan bütün ödemeler vergiye tabi tutulmayacaktır.

  Yapılan Tahsil Harcamasının Gider Niteliği

  karşılıklı verilen bursların amacı bu öğrencilerin eğitimlerinden sonra işletmede belirle bir yıl çalışmalarını sağlamaktır. bu açıdan yapılan tahsil harcamaları ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi amacıyla yapılmış giderler olarak kabul etmek gerekir.

  Nitekim İstanbul Defterdarlığı tarafından çeşitli tarihlerde verilen özelgelerde de bu görüş benimsenmiş, ancak bu harcamaların gider olarak dikkate alınması bazı şartlara bağlanmıştır. Anılan özelgelerin ilgili bölümü aşağıdaki gibidir.

  "Eğitim masrafları karşılanacak kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle, çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elemanına kanıtlanması,
  Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye'nin her tarafında eğitim gören öğrenciler arasında bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması;
  Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması durumunda gider yazılması mümkün bulunmaktadır."

  Özelgede adı geçen hizmet sözleşmesinin noterde yapılmasında fayda vardır. Bunun yanı sıra özelgede burs verilecek öğrencilerin Türkiye çapında yapılan bir sınavla seçilmesi gerektiği belirtilmektedir.
  Vergi idaresinin bu nitelikte bir şart aramasının nedeni burs verilecek kişilerin tespitinde objektif kuralların konulmasını sağlayarak muvazaalı işlemleri önlemektir.

  Bu açıdan incelendiğinde haklı olarak görünen bu şart bazen pratikte güçlükleri ortaya çıkarabilmektedir. Uyuşmazlık halinde yargı mercilerinde vergi idaresinin bu görüşünün aksine kararlar alınabileceği kanısındayız. Ayrıca özelgede bahsi geçen Türkiye çapındaki sınavlardan kastın ÖSYM tarafından yapılan sınavlar olduğu kanısındayız.

  Bunun yanı sıra verilen burs tutarının ticari işin önemi ve genişliği ile orantılı olması gerekir. Herhangi bir ilişkisi yoktur."


  serbülen bayrak (vergi sorunları fergisi gyy)'ın görüşü ise aşağıdaki gibidir:

  "Karşılıklı Burs Ödemeleri Ücrettir

  Bir hizmet vaadi ya da taahhüdü ile karşılıklı verilen burslar konusunda gelir idaresinin genel tebliğ ile düzenleme altına aldığı görüşü, bunların gelecekte yapılacak hizmetlerin karşılığını teşkil eden bir ücret ödemesi niteliği taşıdığı ve gelir vergisinin konusuna girdiği yönünde bulunuyor. Bununla birlikte, Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye verilen karşılıklı burslar ile resmi ve özel müesseseler ile şahıslar hesabına yurt dışında tahsilde bulunan öğrencilere gider karşılığı olarak verilen paralar vergiden istisna tutulmuştur. Bir başka deyişle, karşılıklı burslar konusunda Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yerine getirilecek her hangi bir yükümlülük bulunmuyor.

  İstisna uygulamasında; yurt içinde tahsil yapan öğrencilere verilecek burslar için her hangi bir miktar sınırlaması bulunmazken, yurt dışında tahsilde bulunan öğrencilere özel müesseseler tarafından yapılacak ödemelerin benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktar kadarı vergiden istisna edilebilecek, kalan tutar ise ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır. Benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktar için ise 1416 Sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nca ortak olarak ve resmi müesseseler itibariyle belirlenen tutarlara bakmak gerekiyor.

  Karşılıklı Bursların Gider Kaydı Mümkün

  Karşılıklı burslar bir ücret ödemesi niteliği taşıdığından, doğal olarak bunların genel giderler kapsamında kayıtlara intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, muvazaa iddiaları ile karşı karşıya kalmamak ve hizmet ilişkisini daha iyi ortaya koyabilmek bakımından gider kaydı yapmadan önce bazı hususların göz önünde bulundurulması yararlı olacaktır.
  Öncelikle, verilecek bursların işletmenin faaliyet konusu ile ilgili olması gerektiğinden; burs verilen öğrenciler ile, mezuniyeti müteakiben işletmede hizmet yükümlülüğü nedeniyle çalışacaklarını gösteren noter tasdikli bir sözleşme düzenlenmelidir.

  Bunun yanı sıra, yurt içinde okuyan öğrencilere verilecek bursun miktar ve süresi konusunda her hangi bir belirleme bulunmamakla birlikte miktar ve süre, işin önemi ve genişliği ile orantılı olmalıdır. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu’nun 20/2. maddesinde bahsi geçen “basiretli bir tüccar” gibi hareket edilmesi ve muvazaaya yer vermeyecek bir sürenin belirlenmesi doğru bir yaklaşım olacak ve bu yolla olası bir vergi incelemesinde tenkit riski önlenebilecektir.

  Karşılıksız Bursları Bekleyen Vergi

  Bir hizmet vaadi ya da taahhüdü olmaksızın karşılıksız verilen burslar ise bir tür bağış ya da hibe niteliği taşıdığından veraset ve intikal vergisinin konusuna girmektedir. Ancak; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre; kamu idareleri ile kamuya yararlı dernek ve vakıf gibi vergiden muaf kurumların verdiği karşılıksız burslar ile toplam tutarı 2005 yılı için belirlenmiş 1.748 YTL’nin altında kalan burslar veraset ve intikal vergisine tabi bulunmuyor.

  VİVK hükümleri ile genel tebliğ düzenlemeleri uyarınca; belirli bir süreklilik kazandığı açık olan ve hukuken de tevsiki mümkün bulunan (örneğin bir sözleşme ile belirli bir süre burs verilmesi kararlaştırılmış ise) burslar için vergilemenin toplu tutarlar üzerinden yapılması ve 1.748 YTL’lik istisna tutarının hesabında verilen bursların, aylık yerine toplam tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir. Ancak Danıştay’ın bu konuda aksi yönde kararlarının bulunabildiğini de hemen belirtelim.

  Dolayısıyla; karşılıksız olarak verilen burslar veraset ve intikal vergisinin konusuna girdiğinden, vergiden muaf tutulmamış kişi ya da kurumlar tarafından ve istisna haddini aşan tutarlarda verilen burslar için veraset ve intikal vergisinin söz konusu olacağı ve vergi mükellefinin de burs alan öğrenci olacağı hatırdan çıkarılmamalıdır.

  Geniş Bilgi Vergi Sorunları’nda

  Burs vermek, öğrenci okutmak ve bu yolla öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmelerine ve Devletin, halkın eğitim ve öğrenim ihtiyaçlarını sağlama görevine katkıda bulunmak her açıdan doğru ve teşvik edilmesi gereken bir hareket tarzıdır.
  İlgilenenler için belirtelim: burslar konusundaki vergisel yükümlülükler hakkında daha geniş bilgi ve örnekli açıklamalar bu ay piyasaya çıkan Vergi Sorunları Dergisi Ağustos sayısında yer alıyor."


  iyi günler

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  171

  Burs

  Sn. Egemen

  Bu konudabir de özelge var. Özelge şöyle;

  Fakir, zeki ve yetenekli öğrencilere ödenecek burs ücreti, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından gider olarak indirilmesi mümkün değildir.  Maliye Bakanlığı Özelgesi
  Tarih : 12.04.1988
  Sayı ; 22113

  Fakir, zeki ve yetenekli öğrencilere ödenecek burs ücreti, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından gider olarak indirilmesi mümkün değildir.

  Olayda, Anadolu Liseleri İmtihanım kazanan fakir, zeki ve yetenekli öğrencilere şirketinizce bütün öğretim süreleri boyunca sınıfta kalmamak şartıyla karşılıksız olarak burs verilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmektedir. Bu durumda yapılacak olan burs yardımlarının masraf yazılıp yazılmayacağının bildirilmesi istenilmektedir.

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 24. maddesi ile bu Kanun'un 13. maddesinin atıfta bulunduğu 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde safi kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler sayılmış bulunmaktadır. Sözkonusu giderler doğrudan doğruya işletme ile ilgili olup, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesine yönelik olan giderlerdir.

  Buna göre, şirketiniz tarafından ödenecek burs ücreti, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda belirtilen indirilecek giderler arasında yer almadığından vergi matrahının belirlenmesinde gider olarak hasılatınızdan indirilmesi mümkün değildir.
  Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

 4. #4
  SMMM Kenan GÜMÜŞ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  SMMM Kenan GÜMÜŞ Guest

  Burs

  Sayın Egemen,

  GVK’nun “TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİNDE” başlıklı,


  28. maddesindeki, “Tahsil ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:
  1. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (Özel müesseseler tarafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğrenci ve memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Asli görev veya memuriyet dolayısıyla alınan ücretler bu istisnaya dahil değildir.);
  2. Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paralar;
  3. Öğrencilere tatbikat dolayısıyla öğretim müesseseleri veya tahsil masrafları deruhde edenler tarafından verilen paralar.” Hükümlerine göre,

  1.Yabancı memleketlerde tahsilde bulunanlara yapılan ödemeler,
  2.Türkiye’de şahıs veya kurumlar hesabına tahsilde bulunanlara yapılan ödemeler,
  3.Tahsil kurumları tarafından yapılan ödemeler gelir vergisinden müstesnadır.


  Sorunuza gelirsek, “Bir Ltd şirketin üniversiye giden bir öğrenciye burs vermesi ve verdiği bu burs ücretini vergiden düşmesi” konusunu, 28/2. madde hükmüne göre yorumlamak gerekmektedir.

  Dolayısıyla, ilgili GVK’nun 28/2. maddesine göre, yapılan ödemeleri,

  a)Bir sözleşme, yazı vs. şekillerde yazılı bir hale dökmeniz (noter kanalı ile bir sözleşme yapmanızı tavsiye ederim, çünkü bu tip sözleşmeler resmi kurum huzurunda yapılmış, resmi evraklar olarak kabul edildiğinden, ileride bir sıkıntı ile karşılaşmanız durumunda, net bir delil olacaktır)

  b)Yasadaki “Resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına” hükmüne göre, burs verdiğiniz kimselerin, öğretim sürecinin sonunda mücbir sebepler veya haklı nedenler olmaksızın, belirli bir süre firma hesabına çalıştırılması,

  c)Burs ödemelerini, banka aracılığıyla yapmanız,

  d)Yapılan burs ödemelerinin, ticari örf ve adete, burslarla ilgili ülkemizdeki genel trende, örflere ve adetlere göre makul bir durumunda olması durumlarında,


  Yaptığınız yardımlar, GVK’na göre, genel giderler arasında sayılacağından (firmaya eleman yetiştirme/temini masrafları) gider olarak kabul edilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur.

  Konu ile ilgili birkaç özelge aşağıda belirtilmiştir:

  T.C.İSTANBUL VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü
  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11
  Konu : Türkiye’de Üniversite tahsili yapan
  Öğrencinin öğrenim giderlerinin ticari
  kazancın tespitinde indirim olarak
  dikkate alınıp alınmayacağı hk.


  İlgi : ........10.2003 tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçeniz incelenmiş olup aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur.

  Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61.maddesinde;

  “Ücret işveren tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

  Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

  ……..” hükmü yer almaktadır.

  Aynı kanunun 28.maddesinin 2.bendinde; resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye’de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden istisna edildiği belirtilmiştir.

  128 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel tebliğinin “(5-c).Evvelce Yapılan veya Gelecekte Yapılacak Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler” başlıklı bölümünde ise şu açıklamalar yapılmıştır.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 2361 sayılı Kanunla değişik 61 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendinde, “Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler”in ücret sayılacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu hüküm uyarınca hizmet erbabına evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığı verilen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır.

  Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca bu bentlerde yazılı şartla müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar gelecekte yapılacak hizmetler karşılığını teşkil eden ücret ödemesi sayılmakla birlikte söz konusu istisna hükmü gereğince Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır.”

  Öte yandan safi kazancın tesbitinde indirilecek giderleri düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesinin 1.bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin gayrisafi kazançtan indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

  Bu hükümlere göre, yurt içinde bulunan öğrencilere verilen burslar gelir vergisinden istisna edilmiş olup;

  Eğitim masrafları karşılanacak kişilerin, okulu bitirdikten sonra burs veren işletmede hizmet yükümlülükleri nedeniyle çalışacaklarını gösterir bir sözleşmenin düzenlenmesi ve bu durumun vergi incelemesi sırasında inceleme elemanına kanıtlanması.

  Burs verilecek öğrencilerin, Türkiye’nin her tarafından eğitim gören öğrenciler arasından bir yarışma sınavı sonunda kazanan kişilerden olması,

  Bursun süresinin ve karşılanacak eğitim giderleri miktarının işin önemi ve genişliği ile orantılı olması durumunda, gider yazılması mümkün bulunmaktadır.

  İlgili maddenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere istisna hükmünün yasaya konuluşu sosyal amaçlı olup, bir yardım almaksızın tahsillerini yapmaları mümkün olmayan öğrencilere yapılan bu yardımların gelir sayılarak vergilendirilmesini önlemeye matuftur. Bu nedenle herhangi bir geliri bulunanlara yapılan bu tür ödemelerin istisnadan yararlanmaları söz konusu değildir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özelgesi
  Tarih : 14.05.1993
  Sayı : 0.73/113-1519


  Limited şirketin ODTÜ'ne öğrencilere burs verilmek üzere yapacağı nakdi bağışı, şirket kayıtlarında gider olarak göstermesi mümkündür.

  Vergi Dairesinin mükellefi (T) Limited Şirketi tarafından Bakanlığımıza verilen örneği ilişik 7.5.1993 tarihli dilekçede, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan anlaşma gereğince 1993 mali yıl içinde öğrencilere burs olarak verilmek üzere 220.000.000 TL. bağış yapılacağı bildirilerek, bu tutarın şirket kayıtlarında gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği hususu sorulmaktadır.

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinin 6 numaralı bendinde, genel bütçe-ye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere ve belediyeler ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve Türk Medenisine göre kurulun vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların (bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının yüzde ikisini ve her halde yirmi bin lirayı aşan kısmı hasılattan indirilemez.) gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.

  Aynı bende 3239 sayılı Kanunla eklenen hükümde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere veya köylere bağışlanan okul, kreş ve spor tesisleri ile 50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için ilgili kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerim devam ettirebilmeleri için yapılan her turlu nakdi ve ayni bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi kabul edilmiş bulunmaktadır.

  Bu hükmün uygulanmasına ilişkin esaslar ise 22.8.1986 gün ve 86/10942 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 17 Eylül 1986 gün ve 19224 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Okul, Kreş, Spor, Yurt ve Sağlık Tesisleri ile Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Yapılacak Bağış ve Yardımlar Hakkında Yönetmelikte açıklanmıştır.

  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun söz konuşu hükmü ve bu konuda yayınlanan Yönetmelik çerçevendi, katma bütçeli kuruluş olan üniversitelere ait eğitim tesislerinin inşası nedeniyle yapılan harcamaların veya eğitim tesisleri inşası veya mevcut eğitim tesislerinin faaliyetlerim devam ettirebilmeleri için yapılan şartsız bağışların, ilgili yılda yıllık beyanname ile beyan edilen gelirleri aşmayan kısminin, safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56. maddesinin (b) fıkrasına göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakli bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri gereğince yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Maliye Bakanlığı Özelgesi
  Tarih : 08.08.1997
  Sayı : 42/4210-1


  Limited şirket tarafından öğrencilere verilen burs ücretlerinin GVK'nun 61. maddesine göre ücret sayılması ancak aynı Kanunun 28. maddesine göre de, gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.
  Bilindiği üzere; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun '61. maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat.zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetim değiştirmez." hükmü yer almış, 2. bendinde ise, evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatlerin de ücret sayılacağı belirtilmiş, anılan Kanunun 28/2. maddesinde de, resmi ve özel müesseseler ve şahıslar hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen paraların gelir vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
  Ayrıca, tahsil ve tatbikat ödemeleri ile ilgili olarak 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde, "...Gelir Vergisi Kanununun 28. maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri uyarınca bu bentlerde yazılı şartlarla vergiden müstesna tutulan tahsil ve tatbikat ödemeleri ve bu meyanda burslar, gelecekte yapılacak hizmetler karşılığım teşkil eden ücret ödemesi sayılmakla birlikte, sözkonusu istisna hükmü gereğince Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır." denilmiştir.
  Bu çerçevede, Valiliğin yazısı eki sözleşmenin incelenmesinden, (H) Hidrolik Mekanik imalat Ticaret Limited Şirketi tarafından öğrencilere verilen burs ücretlerinin Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre ücret sayılması ancak anılan Kanunun 28. maddesine göre gelir vergisinden istisna edilmesi gerekir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Burs Verilmesi Hk.
  Konu Sahibi guidance Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2010, 09:16
 2. Öğrenciye burs verilmesi hakkında
  Konu Sahibi ufo61 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Eylül.2009, 15:00
 3. Burs Ücretleri
  Konu Sahibi AHMET AYDAŞ Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Ekim.2007, 16:12
 4. Öğrenciye Verilen Burs
  Konu Sahibi mistik Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Mart.2006, 13:19
 5. Burs Ödemesi Hk.
  Konu Sahibi sinani Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Ekim.2005, 14:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36