kamu işçi maaş

Konu: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  53

  5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  5811 Sayılı Kanun'un getirileri nedir? Hem mükellefler hemde biz meslek mensupları nasıl faydalanabilir?
  Sizinde bu kanun hakkındaki fikirlerinizi almak isterim.
  İyi çalışmalar.  Kanun Adı: BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun No: 5811
  Kabul Tarihi: 13/11/2008
  Resmi Gazete Sayısı: 27062
  Resmi Gazete Tarihi: 22/11/2008

  Amaç ve kapsam
  Madde 1-(1) Bu Kanunun amacı; gerçek ve tüzel kişilere ait olup yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılması ve taşınmazların kayda alınması ile yurt içinde bulunan ancak işletmelerin özkaynakları içinde yer almayan bu türden varlıkların sermaye olarak konulmak suretiyle işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamaktır.
  (2) Bu Kanun; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yurda getirilmesi veya beyan üzerine kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Tanımlar
  Madde 2-
  (1) Bu Kanunda geçen;

  a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) Aracı kurumlar: 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumları,

  c) Kanaat verici belge: Devlet tarafından veya Devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun İkinci Kitabının Üçüncü Kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsoloslukları, yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri,

  ifade eder.

  Uygulama esasları
  Madde 3-
  (1) Gerçek veya tüzel kişilerce, 1/10/2008 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle banka veya aracı kuruma bildirilir ya da vergi dairelerine beyan edilir. Bu kıymetler, 213 sayılı Kanun uyarınca defter tutan mükellefler tarafından beyan tarihi itibarıyla kanuni defterlere kaydedilebilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarınca kanuni defterlerine kaydettikleri kıymetler için pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur, sermayeye ilave dışında başka bir amaçla kullanılamaz, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz.

  (2) Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarıyla kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar, bu Kanunun yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar Yeni Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilir. Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümlerine göre 213 sayılı Kanun uyarınca kanuni defterlerine, taşınmazlar dışındaki varlıklarını banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırmak suretiyle kaydederek pasifte özel fon hesabı açarlar. Bu fon hesabı, sermayenin cüz'ü addolunur ve beyan tarihinden itibaren altı ay içinde sermayeye ilave olunur. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde ayrıca gösterirler. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaz. Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan gelir vergisi mükellefleri, taşınmazlar dışındaki varlıklarına ait tutarları banka ve aracı kurumlardaki hesaplara yatırırlar, bunlar için ayrıca diğer şartlar aranmaz.

  (3) Vergi dairelerine birinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2, ikinci fıkraya göre beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 5 oranında vergi tarhedilir ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenir. Bu fıkraya ve dördüncü fıkraya göre ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamaz ve başka bir vergiden mahsup edilemez.

  (4) Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak % 2 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan eder ve aynı sürede öderler.

  (5) Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılır.

  (6) Beyan edilen varlıklarla ilgili olarak 213 sayılı Kanunun amortismanlara ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmez.

  (7) Birinci fıkra uyarınca bildirildiği veya beyan edildiği halde, 1/10/2008 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen ve bildirim veya beyanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmeyen veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları dolayısıyla veya ikinci fıkra uyarınca beyanda bulunulduğu halde bilanço esasına göre defter tutmayan mükelleflerce söz konusu varlıklara ilişkin tutarların banka ve aracı kurumlara yatırılmaması, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce ise süresi içinde sermaye artırımında bulunulmaması hallerinde beşinci fıkra hükmünden yararlanılamaz.

  (8) İlgili kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin bu madde uyarınca yapılacak işlemlere ilişkin taleplerini yerine getirmeye mecburdurlar.

  Düzenleme yetkisi
  Madde 4-
  (1) Bu Kanun uyarınca verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri ile verileceği yeri ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


  Gecici Madde 1-
  (1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

  a) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

  b) Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

  c) Yurt dışında bulunan işyeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

  30/4/2009 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

  (2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.


  Gecici Madde 2-
  (1) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kuruluna verilen yetkiler, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılır. Bakanlar Kurulu, bu süre içerisinde tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonunun yanı sıra, sigortaya tabi olacak diğer mevduatın ve katılım fonlarının kapsamını ve/veya tutarını ve sigorta kapsamı dışında tutulacak mevduat ve katılım fonlarının niteliğini belirlemeye de yetkilidir.

  (2) Bakanlar Kurulu tarafından sigortaya tabi tutulan mevduat ve katılım fonları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir ve kredi kuruluşları, nezdlerinde bulunan bu kapsamdaki mevduat ve katılım fonlarını, sigortaya tabi kısım üzerinden sigorta ettirmek ve bunun üzerinden prim ödemek zorundadırlar. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kapsam ve tutardaki sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu için ödenecek sigorta priminin oranını, tarifesini, tahsil zamanını, şeklini ve diğer hususları, 5411 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usul ve esaslara tabi olmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun görüşünü alarak belirler. Yürürlük
  Madde 5-(1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.Yürütme
  Madde 6-
  (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  70

  Ynt: 5811 sayılı kanun hakkında bildikleriniz, düşünceleriniz...

  çok faydalı olacağını düşünmüyorum.

  çünkü tebliği de okursanız, matrah farkı bulunursa incelemede 5811 den faydalanabilir, vergi farkı bulunmazsa faydalanamazsınız, sahte belge düzenleyen faydalanıyor ancak sahte belge kullanan faydalanamıyor. çünkü birinde matrah farkı tarh ediliyor birinde vergi farkı (indirimlerin reddi nedeniyle) mükellef bazında düşünerek hareket etmek gerekir. diye düşünüyorum. Birde yurt dışında parası bulunanlar için de kullanılabilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  2 şirkete ortak olan (veye 3) şahıs bankaya 250.000 dolar yatırmış.. para yurtdışından gelmiş ise illaki 5811 ile ilgili bişeymi yapması gerekir ? yararı nedir mesala ?
  saygılar...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Yurt dışından, şahış, dolar getirmiş kendi hesabına yatırmış. Yarası olan gocunur !! 5811 e göre işlem yapması uygunmu ? Syg
  saygılar...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  50

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Gerek yurt içinde gerekse yurtdışında kayıt dışı varlığı bulunan mükellefler için büyük fırsat.
  En basitinden GMSİ mükellefi yıllardır kira gelirlerini beyan etmemiş bir inceleme sonucu tespit edilirse vergi, ceza, zam, faiz derken aldığı kiranın büyük kısmını vergi dairesine bırakması gerekir. İstisnadan da yararlanamaz.
  Ancak 5811kapsamında beyanda bulunur ve %5 lik vergiyle geçmişini temizleyebiilir.
  5811 sayılı kanun mükellefin eline adeta bir joker kartı veriyor.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  785

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Sizce mantıklımı bir mükellefin bu yola başvurması ?
  saygılar...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  50

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  1000 lira hasılatınız vardı gizlediniz, aradan üç yıl geçti tespit edildi. Vergi geldi. Cezası geldi. faiz/zam hesaplandı hasılatın en az yarısı gelir idaresi bırakılacak. Ama şimdi 5811 kapsamında 1000 TL beyan ettiniz 50 lira temize çıkıyorsunuz. Bundan daha mantıklı ne olabilir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  53

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Ödeme gücü olanın hiç zaman kaybetmeden faydalanması gerektiğini düşünüyorum... Ama zamanlama kötü, insanlar rutin vergilerini ödemeke güçlük çekiyorken ileride olabilmesi muhtemel ceza ve ziyanları sigortalamak için ayrıca para ödeyemeyeceklerini ifade ediyorlar. Son gün geldi, sadece bir mükellefimiz faydalanmaya yanaştı.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Merhaba

  5811 Sayılı kanuna ilişkin 22.11.2008 tarihinde yayımlanan Genel Tebliği incelemekte fayda var.

  Uzun olduğu için tebliğin tamamını koyamadım, o yüzden link veriyorum.

  Saygılar.

  http://www.alomaliye.com/2008/bazi_v..._teb_seri1.htm

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2008
  Mesajlar
  486

  Ynt: 5811 Sayılı Kanun Hakkında Bildikleriniz, Düşünceleriniz...

  Alıntı tarkaniz72 Nickli Üyeden Alıntı
  Sizce mantıklımı bir mükellefin bu yola başvurması ?
  Neden başvurmak istediğini öğrenebilirsem kendi fikrimle cevap verebilirim.

  Açıkçası konu şu;

  Beyan edilen tutar x %5 = ?
  Çıkarılacak olan matrah farkı - Beyan edilen tutar x %20 = ?

  Ama öncelikle firmanın neden başvuracağı önemli.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 5811 Sayılı Kanun ve Uygulamaları
  Konu Sahibi Mustafa Şahin Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Ekim.2010, 15:08
 2. 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Eylül.2009, 10:13
 3. 5811 Sayılı Kanun
  Konu Sahibi asiye Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 02.Mart.2009, 14:17
 4. Cevap: 8
  Son Mesaj : 21.Ocak.2009, 14:58
 5. 5811 Sayılı Kanun Tebliğinde Ortk. Borçlar
  Konu Sahibi dechamp Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Aralık.2008, 13:30

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36