kamu işçi maaş

Konu: www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  6

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  arkadaslar merhaba
  yurt dışında faaliyette olan google fırması ile reklam anlasması yaptık ancak bu fırmaya yaptıgımız ödemelerden sorumlu sıfatıyla kdv ve sorumlu sıfatıyla stopaj odemesı yapacakmıyız bız


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  15

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  kdv açısından;

  bilindiği üzere 3065 sayılı kdv kanunu'nun 9.maddesinin ilk bendinde maliye bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlarıı verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir hükmü yer almaktadır
  3065 sayılı kdv kanunu nun 6. maddesinin b bendinde hizmetin türkiyede yapılmasını veya hizmetten türkiyede faydanılmasını, kdv teşkil eden bir işlem olduğu açıklanmıştır
  1 seri nolu kdv genel tebliği ile hizmetin türkiyede yapılması durumunun içeriği açıklanmış, 15 seri nolu kdv genel tebliği ile de yurtdışından alınan hizmetlere ait kdv nin (yurtdışındaki firmanın türkiyede işyeri veya temsilciliği) bulunmaması halinde, kdv 9. madde gereğince hizmetten faydalanan yurtiçindeki muhatap tarafından bağlı bulunduğu vergi dairesine sorumlu sıfatıyla ödenmesi öngörülmüştür. ödenen bu kdv nin 1 nolu kdv beyannamesiyle indirilebileceği de tabidir

  stopaj açısından;şayet bu google firması nın türkiyede bir temsilciliği veya bürosunun olduğunu varsayalım ödemeyi de bu şubeye yaptınız ise zaten dar mükellefiyet esasında vergiledirilecek kazanç için sizin vergi tevkifatı yapmamanız gereklidir(kurumlar vergisi madde-24)

  bu google firması nın türkiyede bir şube işyeri vs bulunmaması halinde
  30 seri nolu kdv genel tebliğinde belirtilen reklam verme işleri dolayısıyla getirilen stopaj yükümlülüğünün sizin durumunuza kıyasen uygulanması sonucunda yaptığınız ödemeler üzerinden brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi stopajı yapmanız gertektiğini düşünüyorum.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  sayın duysal

  30 seri nolu kdv genel tebliğinde belirtilen reklam verme işleri dolayısıyla getirilen stopaj yükümlülüğünün sizin durumunuza kıyasen uygulanması sonucunda yaptığınız ödemeler üzerinden brüte iblağ edilmek suretiyle gelir vergisi stopajı yapmanız gertektiğini düşünüyorum.

  şeklinde ifadeniz sonuçta vergileme tekniği açısından yanlış bir ifade içermektedir.keza vergide kıyas usulü uygulanmaz uygulanamaz.her olay kendi özgü bir şekilde değerlendirilir.ayrıca 30 nolu kdv genel tebliği ile gv stopajını yapılabilir sonucuna ulaşmanız mümkün değildir.zira adı geçen tebliğin konuya ilişkin bölümünde sorumlu sıfatı kdvden bahseder.
  olayı birde bu açıdan yorumlarsanız ve buraya yazarsanız faydalanırız umarım..............

  celal elibüyük
  smmm-ist

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  15

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  vergi uygulamalarında herşeyden önce olayın gösterildiği şekilde değil gerçek yönüyleele alınmasıdır. ve buna göre işlem yapılmasıdır

  193 sayılı gelir vergisi kanunu nun 94. maddesinin en son bendinde; maliye bakanlığı vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilirhükmü yer almaktadır müşterek vergi tevkiftı sorumluluğu ihdas edebilir

  reklam vermei şlerinde reklam alanların gerçek usulde vergi mükellefiyetleri olmaması nedeniyle yurtiçinde reklam veren tarafından bu kazanca ait stopaj, reklam veren tarafından beyan edilir. ve ödenir burda; yurtdışındaki firmanın yurt içinde bir temsilciliğinin olmadığı şartları altında yorum yapılırsa bu kazancı yurtdışındaki firma elde etmiştir fakat vergileme türkiye de yapılacaktır zaten bu firmadan vergi almanın imkanı da yoktur.
  özetle:yabancı kurum türkiyede ifa ettiği hizmet(hizmetten türkiyede faydalanmak) kurumlar vergisine tabidir ama vergileme nin bu şatlar içinde yapılamayacağı için yasa koyucu müşterk sorumluluk esası getirmiştir buna göre vergi yurt içindeki firmadan sorumlu sıfatıyla arancaktır
  kdv 30.tebliğdeki benim kullandığım bir yorum şeklidir zaten bütün yorumlarında birbirine benzemesi olanak dahilinde değildir heryerde herzaman bir düşünce farklılığı doğacaktır diye düşübnüorum

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  138

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  sevgili..........

  bu forumda genelikle isimler ve yapılan işler saklandığı için sıkıcı bir durum ortaya cıkıyor.nasıl bir ifade kullanacağım konusunda zorlanıyorum.


  reklam verme hizmetinden yapılan kesintiyi gvk 94.mad.hangi bentine yada gvktebliğine dayandırıyorsunuz....


  celal elibüyük
  smmm-ist

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Yurt dışından sağlanan hizmetler nedeniyle yapılan ödemelerd

  Sayın Veli Yöntem'in sorusuna cevaptır:

  Konu KDV 15 Seri No.lu tebliği ile düzenlenmiştir. Bahsi geçen tebliğin
  konu ile ilgili (C) bölümü aşağıdadır.
  .................................................. .................................................. ..
  C. YURT DIŞINDAN SAĞLANAN HİZMETLER:
  Katma Değer Vergisi Kanununun 1'inci maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9'uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
  .................................................. .................................................. ...
  www.elitbilgiislem.com

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  9

  Sayın Veli Yöntem ;

  KDV 30 seri nolu gen.tebliğine göre:
  Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması: Uygulamada gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bazı işletmelerin, profesyonel veya amatör spor klüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam verdikleri bilinmektedir. Bu şekilde reklam verme işlemleri ile ilgili katma değer vergisi, reklamı alanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde, reklamı verenler tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
  KDV 91 seri nolu gen.tebliğine göre:
  SORUMLULUK UYGULAMASI 89 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkifat Kapsamına Alınan İşlemler" başlıklı A/1 bölümündeki düzenleme ile bir kısım kurum ve kuruluşlarca alınan bazı hizmetlere ait katma değer vergisinin tevkifata tabi tutulması uygun görülmüştü. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımıza yansıyan olaylar ve tereddüt edilen hususlar çerçevesinde söz konusu uygulamanın aşağıdaki düzenlemeler dahilinde devam etmesi uygun görülmüş ve 89 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Tevkifat Kapsamına Alınan İşlemler" başlıklı A/1 bölümü bu Tebliğin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
  1-Dayanak Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesinde gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir. 2- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Kuruluşlar Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, aşağıda sayılan kurum ve kuruluşların yine aşağıda belirtilecek işlemlere ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutmaları uygun görülmüştür.
  -Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, -Bankalar ve özel finans kurumları, -Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler, birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere, aşağıda belirtilen hizmetlerde katma değer vergisi tevkifatı yapmak zorundadır. 3- Tevkifat Uygulanacak İşlemler
  Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların; -Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, -Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, -Özel güvenlik hizmetleri, -Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, -Her türlü yemek servisi, -Danışmanlık ve denetim hizmetleri, alımlarına ait bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin aşağıda belirtilen oranlara göre belirlenecek kısmı bu kurum ve kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla beyan edilmek ve ödenmek üzere tevkifata tabi tutulacaktır. Tevkifat kapsamına giren bu işlemlerin tamamı "hizmet" mahiyetindedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tanımı verilen "teslim" mahiyetindeki işlemler bu bölümde düzenlenen tevkifat uygulaması kapsamına girmemektedir.
  Yine aynı tebliğin 6. Bölümüne göre:
  Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler Türkiye'de ikametgahı, işyeri kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan firmaların ifa ettikleri her türlü hizmete ait katma değer vergisi bu Tebliğ'in (A) bölümü kapsamında değerlendirilmeyecek ve söz konusu verginin tamamı 15 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (C) bölümündeki esaslar dahilinde ( Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları taktirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, değerlendirilen veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışın- daki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9 uncu maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.) hizmetten yararlanan kuruluşlarca sorumlu sıfatıyla ödenecektir.
  SONUÇ: Sadece sorumlu sifatıyla II nolu beyanname ile KDV beyan edilip ödenecektir.
  Selam ve sevgiler
  iç bir şey için değil çok şey için......

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  www.google.com fırmasına verılen reklam beedelı ile alakalı

  Sayın YONTEM,

  Reklam hizmet bedelleri ticari mahiyet taşıdığından dolayı K.V.K. Md.24'e göre stopaj kesmene gerek bulunmamaktadır.

  Kod:
  Tevkifat yolu ile alınan kurumlar vergisi, tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait muhtasar beyanname: 
  
  K.V.K. Madde 24- (3239 sayılı Kanunun 77'inci maddesiyle değişen madde) Dar mükellefiyete tabi kurumların ticari, zirai ve (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 29.7.1998) diğer kazanç ve iratları dışında kalan kazanç ve iratları ile telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret ünvanı, alameti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki mukabilinde alınan bedeller % 25 nispetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabidir.(3946 sayılı Kanunun 31'inci maddesiyle değişen hüküm, Yürürlük; 1.1.1995) (Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin 6 numaralı bendi uyarınca tevkifata tabi tutulan kazanç ve iratlardan bu madde hükmüne göre ayrıca tevkifat yapılmaz.) 
  
  Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellefiyete tabi kurumlar vergisi mükellefleri, Gelir Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki kazançları elde etmeleri halinde bu kazançlar kendilerince % 25 (2003/6575 Sayılı BKK ile "0", Yürürlük; 1.1.2004) oranında tevkifata tabi tutulur. Tevkifata tabi tutulan bu kazançlar sadece muhtasar beyanname ile beyan edilir. 
  
  Yapılacak vergi tevkifatında kazanç ve iratlar gayrisafi miktarları üzerinden nazara alınır. 
  .........................................................

  K.D.V. konusu ile ilgili olarak 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin "Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler" başlıklı (C) bölümünde, "Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye’de ifa edilmiş sayılacağı, yurt dışındaki firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı, bu gibi hizmet ifalarında yurt dışındaki firmanın Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde, Kanun’un 9/1. maddesine göre KDV’nin, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek bağlı bulunulan vergi dairesine ödeneceği” belirtilmiştir.

  Bu açıklamalara göre, 2 nolu KDV. beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla KDV.sini beyan etmen gerekir.


  Saygılar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Google (Youtube) Reklam Gelirleri
  Konu Sahibi anakin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 07.Aralık.2016, 10:09
 2. Google Adwords Reklam Alımı Ve Reklam Geliri Hk.
  Konu Sahibi Mustafaozderi Forum Forum Hakkında
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 27.Ocak.2016, 10:46
 3. Google Adsense Reklam Gelirleri
  Konu Sahibi adsens Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2013, 17:43
 4. Aylık google dan reklam faturası
  Konu Sahibi Emine Kubra Forum KDV
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 24.Nisan.2012, 14:09
 5. Google' a Reklam verme
  Konu Sahibi NECATİ AVCI Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Mart.2008, 17:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36