kamu işçi maaş

Konu: Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  49

  Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?

  kapicilarla ilgili bir kanun var mi, varsa nerden bulabilirim , yardimci olursanız sevinirim.

  aman insanları değil armutları olgunlaştırır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  201

  Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?

  sayın sontanburi, tam olarak neyi öğrenmek istediğini yazmamışsınız ama umarım aşağıdaki link ihtiyacınızı karşılar.

  www.calismahayati.net/yon39.htm

  Ayrıca kapıcılarda 193 sayılı G.V. kanunun 23. maddesine göre gelir verisi hesaplanmıyor. Bilgilerinize... İyi çalışmalar...


  Tuğba Çağlayan
  S.M.
  SMMM Tuğba Çağlayan Ersoy

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  76

  Kapicilarla İlgili Bir Kanun Var mi ?

  slm bunlar işini görür sanırım
  1 kapıcılar tüzüğü
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 29/11/1994 No:94/6321
  Resmi Gazetenin Tarihi : 31/12/1994 No:22158

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam ve Tanımlar
  Amaç ve Kapsam
  Madde 1 - Bu Tüzüğün amacı, kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi, hafta tatili, Ulusal Bayram ve genel tatil günleri, yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin ulus ve esasları düzenlemektir.
  Tanımlar
  Madde 2 - Bu Tüzükte geçen;
  Kapıcı: Kaloriferli konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı konuta hasreden konut kapıcıları,
  İşveren: Konutun maliki veya ortakları,
  Yönetici: İşveren vekili olarak hareket eden kişi,
  İşyeri: Kapıcının çalıştığı konut ile bağımsız bölüm, ortak yerler, eklenti ve tesislerin tümü
  anlamında kullanılmıştır.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Yetki, Görev ve Sorumluluklar
  Yöneticinin yetki, görev ve sorumlulukları
  Madde 3 - Konut yöneticisi, kişisel kusurundan doğanlar dışındaki mali sorumluluklar işverene ait olmak üzere, İş Kanunu ve bu Tüzük hükümlerinin uygulanmasında ve yargı uyuşmazlıklarında işverenin temsilcisidir.
  Yöneticinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
  a) İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşuluyla ilgili kanunlar ve varsa toplu iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak kapıcıyla hizmet sözleşmesi yapmak ve hizmet sözleşmesini feshetmek,
  b) Kaloriferli konutlarda, kapıcı için ateşçi belgesinin varlığını araştırmak,
  c) Kapıcının İş Kanunu ve sözleşmeden doğan ücret ve tazminat haklarını zamanında ve usulüne uygun olarak ödemek ve sigorta primlerin zamanında yatırmak,
  d) Kapıcıya işin gerektirdiği her türlü araç-gereç,koruyucu malzeme ve iş elbisesi vermek,
  e) Konut tesisatının özellikleri ve kullanma biçimiyle ilgili teknik bilgiyi kapıcıya vermek,düzenli bakımının teknik özelliklerine uygun olarak yapılmasını sağlamak,
  f) Kapıcı için ayrılan konutun sağlık ve yaşama koşullarına uygunluğunu sağlamak,
  g) Kapıcının çalışma koşulları ile görevlerini belirten bir belgeyi konutun girişine asmak,
  h) Kapıcı konutunun tahliyesi gerektiğinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, idari makamlara başvurmak,
  Kapıcının görev ve sorumlukları
  Madde 4 - Kapıcının görev ve sorumlulukları şunlardır:
  a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak, ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  c) Konutun yönetim planında belirtilen ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
  d) Binanın dış merdivenini,yola isabet eden bina önünü kardan ve sudan arındırmak,temiz tutmak,
  e) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak,konutu korumak,kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları ödemek,
  f) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
  g) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçeyi sulamak,
  h) Hizmet veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Hizmet Sözleşmesi ve Çalışma Koşulları

  Hizmet sözleşmesi
  Madde 5 - Kapıcı ile yapılan hizmet sözleşmesinde:
  İşverenin adı ve adresi,
  Kapıcının kimliği,
  İşyerinin adresi,
  Kapıcının işe başlama tarihi,
  Kapıcının yapacağı işler,
  Ücret ödeme şekli ve zamanı,
  İş süresi ve ara dinlenmesi,
  Varsa özel hükümler,
  Düzenleme tarihi ve tarafların imzası,
  hususlarının bulunması gerekir.
  Yazılı hizmet sözleşmesi yapılmaması halinde, kapıcıya işvereni ve yöneticinin kimliğini gösteren, çalışma koşullarını ve görevlerini belirten imzalı bir belge verilir.
  İş süresi ve ara dinlenmesi
  Madde 6 - Kapıcıların iş süresi haftada en çok 45 saattir. İş süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.
  Ara dinlenmesi, işin niteliğine göre en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi yarım saatten az olamaz.
  Ara dinlenmesi iş süresinden sayılmaz.
  Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları dikkate alınarak değiştirilebilir.
  Ücret ödemesi
  Madde 7 - Kapıcıya İş Kanunu hükümlerine göre ücret ödenirken ücret hesap pusulası verilir. Ücret en geç ayda bir ödenir.
  Hafta tatili
  Madde 8 - Kapıcı, İş Kanunu hükümlerine göre hafta tatilini kullanır.
  Genel tatil ve ücreti
  Madde 9 - 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan genel tatil günlerinde, kapıcının çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
  Bu günlere ilişkin ücretler, İş Kanunu'nun 42 nci maddesine uygun olarak ödenir.
  Yıllık ücretli izin
  Madde 10 - Kapıcıya, İş Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre yıllık ücretli izin kullandırılır.
  Geçici kapıcı
  Madde 11 - Kapıcı yıllık ücretli izin, hastalık izni veya tatil günlerinde görevinden ayrıldığında yerine geçici kapıcı çalıştırılabilir.
  Geçici kapıcıya asgari ücretin altında ücret ödenemez.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Kapıcı Konutu
  Kapıcı konutu ve tahliyesi
  Madde 12 - Kapıcı konutu 3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye İmar Yönetmelikleri ile öngörülen asgari koşullara uygun olmalıdır.
  Kapıcı konutu için kira istenemez.
  Kapıcının su ve elektrik giderleri ile ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı hizmet veya toplu iş sözleşmelerinde belirlenir.
  Kapıcı konutunun boşaltılmasında, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu konuda hizmet veya toplu iş sözleşmesinden doğan haklar saklıdır.
  Yürürlük
  Madde 13 - 1475 sayılı İş Kanunu'nun Ek 1 inci maddesi uyarınca hazırlanan ve Danıştay'ca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 14 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


  2- kapıcıların vergilendirilmesi ile ilgili bir yazı

  31 Mayıs 2005

  Levent Gençyürek

  Maliye Başmüfettişi
  9 Eylül Üniversitesi İşletme Fak. Öğretim Görevlisi
  gencyurek@yahoo.com

  Site ve Apartmanlarda Çalışanların Vergilendirilmesi

  Apartman ve sitelerde yaşayan insan sayısının şehirleşme ve nufus artışının doğal bir sonucu olarak giderek artması, bir çok hukuki ve teknik sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Apartman ve sitelerde yöneticilik yapanlar yanında buralarda bahçıvan, hizmetli, kapıcı, elektrikçi vb. şekilde çalışanların vergisel yükümlülüklerinin yasalara uygun olarak yerine getirilmesi, ikamet edenleri de etkileyecek bir çok olumsuz hukuki gelişmeyi önleyecektir.

  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34 üncü maddesine göre; kat malikleri, gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir Yöneticiye veya üç kişilik bir Yönetim Kuruluna verebilmektedirler. Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret isteme hakkına sahiptir. Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.

  Bu hükümlere göre, site veya apartman yöneticisi veya müdürünün kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede belirlendiği tutarda yapılan ödemenin gerçek ücret olarak kabul edilerek vergilendirilmesi gerekir. Ancak, site müdürünün veya apartman yöneticisinin site veya apartman sakinleri (kat malikleri) arasından seçilmesi halinde, bunlara sağlanan menfaatler, beraber yaşamanın gerekli kıldığı görev ve sorumlulukların külfeti ve bu görevin yerine getirilmesinde yapılması gerekli olan masrafların karşılığı niteliğinde olması nedeniyle, ücret olarak vergilendirilmez.

  Site veya apartmanda oturmayıp yönetici veya müdür atanan kişiye ödenen ücretin vergilendirilmesinde sorumluluk site veya apartman yönetimine aittir. Yönetim, yönetici veya müdüre ödediği ücret üzerinden kanuna göre kestiği gelir vergisini üç ayda bir bağlı olduğu vergi dairesine “muhtasar beyannanme” ile beyan ederek ödeyecektir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda zamanında tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergi cezalı olarak ücretli olarak çalışan yönetici veya müdürden değil apartman veya site yönetiminden talep edilecektir.

  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine göre, apartman ve sitelerde, bahçelerde ve ticaret mahalli olmayan diğer yerlerde orta hizmetçiliği, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılan “hizmetçilerin” ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tür hizmet görenlere ücretleri gelir vergisi kesintisi olmaksızın ödeneceğinden apartman veya site yönetimininde vergisel açıdan bir sorumluluğu olmayacaktır. GVK’nda apartman veya sitelerde çalıştırılan tesisatçı, kaloriferci, elektrikçi ve güvenlik görevlilerine yapılan ücret ödemelerinde vergi kesintisine ilişkin bir açıklama bulunmamakla birlikte, saydığımız bu görevlilerin “hizmetçi” kavramı içersinde değerlendirilmesi ve bunlara yapılan ücret ödemelerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekmektedir.

  Muhasebeci, Mali Denetçi, Avukat, Uzman, Danışman, Sekreter, Santral Görevlisi, Spor Yetkilisi vb. ünvanlarla site veya apartmanlarda istihdam edilen personelin “hizmetçi” kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bu kişilere yapılan ücret ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yasal bir zorunluluktur.

  3- son olarakata damga vergisi ile ilgili m.b özelgesi

  APARTMAN GÖREVLİLERİNE YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI ÖZELGESİ

  Tarih : 08.02.2005
  Sayı : B.07.0.GEL.0.62/6208-228
  488 Sayılı Kanun Md.22

  Apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin her ay yerine, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere, altı aylık ücrete ilişkin damga vergisinin hesaplanarak, beyannamede belirtilmek suretiyle, dönem başında peşin olarak damga vergisi beyannamesi ile bulunduğunuz ildeki süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairelerine beyan edilip ödenebileceği.

  Bilindiği üzere, 31.12.2004 tarih ve 25687 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5281 sayılı “Vergi Kanunları’nın Yeni Türk Lirası’na Uyumu ile Bazı Kanunlar da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmış, damga vergisinin kağıtlara pul yapıştırılması şekliyle ödeme usulü kaldırılmış, makbuz karşılığı ödeme usulü asıl ödeme usulü olarak belirlenmiştir.

  488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı, bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükmü yer almaktadır.

  Aynı Kanun’un 5281 sayılı Kanun ile değişik 22. maddesinde ise, “Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi;

  a- Maliye Bakanlığı’nca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir aya içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadara vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

  b- (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

  Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kağıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kağıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tabi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

  Diğer taraftan, Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun 5281 sayılı Kanunla değişik “IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b bendine ise, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adi ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların damga vergisine tabi olacağı hükmüne yer verilmiştir.

  Buna göre, apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Kanun’a ekli (1) sayılı tablonun IV-1b bendine göre binde 6 nispetinde damga vergisine tabi tutulması ve Kanun’un 22. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen on beş gün içinde vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.

  Bununla beraber, 488 sayılı Kanun’un 22. maddesinin son fırkasının Bakanlığımızca verdiği yetki çerçevesinde, apartman yönetimince apartman görevlilerine yapılan ücret ödemelerine ilişkin damga vergisinin her ay yerine, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere, altı aylık ücrete ilişkin damga vergisinin hesaplanarak, beyannamede belirtilmek suretiyle, dönem başında peşin olarak damga vergisi beyannamesi ile bulunduğunuz ildeki süreksiz yükümlülüklerle ilgili iş ve işlemleri yürüten vergi dairelerine beyan edilip ödenmesi uygun görülmüştür. Uygulamaya yeni başlanılması nedeniyle, Ocak 2005 ücretine ilişkin damga vergisinin beyan edilip ödenmiş olması durumunda, ilk dönem için kalan ay süresinin hesaplanması gerekmektedir. Ancak altı aylık süre içinde ücretlerde bir artış söz konuru olduğundan altı ayın sonunda artan miktara ilişkin damga vergisinin ikmal edilerek beyan edilip ödenmesi gerekeceği de tabidir.

  çalışmalarında başarılar sanırım bunlar yeterli olur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Ağustos.2017, 10:00
 2. 5510 Sayılı Kanun 102. Madde Cezaları İle İlgili
  Konu Sahibi metesila Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 09.Nisan.2014, 17:42
 3. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı Kanun)
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Kasım.2013, 13:49
 4. Şirket Ortağının Karpayı Üzerinden Gelir Vermesi İle İlgili Kanun
  Konu Sahibi Steven Ramses Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 20.Ekim.2009, 22:40
 5. SSK dan Alınan Rapor ile İlgili Kanun Maddesi
  Konu Sahibi EYUPPPP Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Mayıs.2007, 10:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36