kamu işçi maaş

Konu: Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  347

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  işveren muhasebeciden habersiz olarak bir bankadan şirket adına kredi çekiyor ve o çektiği krediyi başka bir bankaya hazine reposuna yatırıyor. Bu durum 2004 defteri incelemesi esnasında farkediliyor ve 2004 için düzeltme beyannameleri veriliyor. Aynı durum 2005 içinde geçerli şirketin 1.dönem ve 2. dönem geçiçi vergi dönemlerinde yer almayan kredi faizleri ve faiz gelirleri var bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz.

  er zaman sevgi ve saygı ile;

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  54

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Sayın Stajer66
  Haberiniz olduysa düzeltme yapabilirsiniz. Ancak haberiniz olmadan yapılan işlemlerden sorumlu tutulmamak için bir önlem olarak ücret sözleşmesine ek olarak aşağıdaki ''ek protokolü ''imzalatabilirsiniz.

  Saygılarımla,


  EK PROTOKOL

  İş bu protokol Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir........................................... ............. (Meslek Mensubu denilecek) ile ............................................... ......... .... ...........(iş sahibi denilecek)arasında Mali Müşavirlik /Beyanname düzenleme ve imzalama/Yasal defterlerin tutulması konusunda akdedilen sözleşmeye bir ek olup onun ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar arasında, anılan sözleşme konusu işin yürütülmesinde, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra bu protokolde yazılı esasları riayeti peşinen kabul etmişlerdir.

  SÖZLEŞME ÖZEL HÜKÜMLERİ :

  1- Meslek Mensubu, sözleşme konusu işi ilgili mevzuatın amir hükümleri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve meslek ahlak kuralları uyarınca yerine getirecektir. Meslek mensubu kendisine tevdi edilen işleri, bizzat yerine getirileceği gibi, yardımcıları vasıtası ile de sorumluluk kendisine ait olmak üzere yerine getirilebilir. Meslek Mensubu kendi uzmanlık alanı veya bölgesi dışında kalan iş ve konularda gerekirse üçüncü şahıslardan iş sahibinin izni ile ve bedeli iş sahibine ait olmak üzere hizmet alınabilir.
  2- Vergi Usul Kanununun amir hükümleri gereği azami 10 günlük kayıt sürelerine uyulacak , bu anlamda muhasebe evrakları, alış ve satış faturaları, ücret bordroları ve diğer belgeler iş sahibi tarafından meslek mensubuna yasal kayıt süresinde teslim edilecektir. Kayıt süresi içerisinde teslim edilmeyen belgelerden meslek mensubu sorumlu tutulamaz.
  3- Meslek mensubu iş sahibine karşı sorumluluğu , ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde olmak üzere mesleki kusuru ile sınırlıdır. Ancak meslek mensubunun yaptıkları işlemleri sırasında mesleğin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermelerine rağmen ortaya çıkmamış veya çıkartılmamış ( sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması halleri gibi ) meslek mensubunun bilgisi dışında veya hata ile ve kasıt ile gizlenmiş olaylardan dolayı meslek mensubunun kamu kişileri, özel kişiler ve üçüncü kişilere karşı mali sorumlulukları (vergi para cezaları dahil) iş sahibince karşılanır.
  - Meslek mensubu, defterlerin tutulması, mali tabloların düzenlenmesi veya beyannamelerin imzalanması ve benzeri konularda, iş sahibi tarafından kendisine iletilen her türlü belgeyi gerek şeklen gerek içerik itibariyle gerçek ve doğru olarak kabul edecektir. Aksi halin sorumluluğu iş sahibine aittir.
  - Meslek mensubu ayrıca gerçekliğinden ve içeriğinden şüphe duyduğu her türlü belge ve bilginin doğruluğunun kanıtlanmasına veya hususu belirtir bir ifadenin belge üzerine veya arkasına yazılarak iş sahibi tarafından ayrıca imzalanmasını iş sahibinden isteme hakkına sahiptir. Bu imza o belgenin meslek mensubu tarafından kayıtlara alınması için gerek olacak, ilgili belgenin sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olmadığının iş sahibi tarafından kabul edildiği anlamını taşıyacaktır. İmza talebi yerine getirilmediği taktirde, meslek mensubu söz konusu belgeyi defterlere kaydetmeyebilir veya beyanname ve/veya mali tablo hazırlanmasında dikkate almayabilir. Bu gibi hallerde meslek mensubu sorumlu tutulamaz.
  - Kayıt için meslek mensubuna verilen fatura ve belgelerin muhasebe uygulama genel tebliğleri uyarınca ilgili hesaplara ve yasal defterlere doğru kaydedilmesinden meslek mensubu sorumludur. Bu sorumluluk yasal kayıt süresinde verilmeyen veya eksik verilen belgelerde istisnadır.
  4-İş sahibi, belge düzenine yasal defterlere, mali tablolara, beyannamelere yansıması gereken her türlü konu ile ilgili bilgi ve belgeyi , meslek mensubuna tam, doğru, eksiksiz ve gerçek olarak yansıtmakla yükümlüdür. İş sahibi ayrıca ve özellikle bütün kasa ve banka hareketleri ile işletme ile ilgili kıymetli evrak (çek, kambiyo senedi ( Keşide, tanzim, ciro, aval verme ve alma v.b.)) hareketlerini, V.U.Kanununu ve ilgili tebliğler gereği belirtilen tutarı aşan tahsilat ve ödemelerin banka dekontu ile tevsik edilen banka hareketlerini, diğer varlık ve aktiflerini meslek mensubuna yasal kayıt süresinde,tam,doğru, eksiksiz ve gerçek olarak iletmekle yükümlüdür. İş sahibi ayrıca işletmenin, grup şirket, bağlı ortaklık ve dolaylı veya dolaysız iştiraklerle ilgili ilişkileri bildirmekle yükümlüdür. Zira meslek mensubu, kendisine iletilmeyen veya eksik iletilen yahut yanlış iletilen bilgi ve belgeden sorumlu tutulamaz. İşletme içi yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve bu konuda önlemlerin alınması iş sahibinin sorumluğundadır.
  5- İş sahibinin işletmesi ile ilgili belgelerin(fatura, irsaliye, müstahsil makbuzu gibi yürürlükteki kanunlarca düzenlemesi veya alınması gereken belgeleri) mevzuata uygun olarak tedariki ve düzenlenmesi iş sahibinin sorumluluğundadır. Öte yandan işletmede yapılması gereken her türlü ay sonu veya yıl sonu sayım/ stok sayımı ve envanter çalışması iş sahibi tarafından yerine getirilir ve sonuçları meslek mensubuna doğru ve tam olarak intikal ettirilir.
  6- İş sahibi, meslek mensubunun ilgili mevzuatın gerekleri açısından yapacağı her türlü uyarıyı derhal dikkate almak zorundadır.İş sahibinin bu uyarıyı dikkate almaması halinde meslek mensubunun konuya ilişkin sorumluluğu sona erer.
  7- Tüm Vergi ve SSK Primleri gibi ödemeler iş sahibi ne aittir. Ödemeler ait bilgiler vadelerinden önce meslek mensubu tarafından iş sahibine verilecektir.
  8- SSK, Bölge Çalışma,İş-Kur, Bağ-kur gibi sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin işyeri bildirimi, işe giriş-işten çıkış , aylık, dört aylık, Ek-1, EK-2 , gibi İş kanununu, SSK ve Bağ-kur Kanununda düzenlenmesi gereken bildirim ve belgelerin tanziminden, ödemelerinden iş sahibi sorumludur.
  9- Sözleşmenin 5.maddesinde belirtilen sürenin sonunda sözleşmenin bir sonraki yıl için devam etmesini istemeyen taraf, durumu karşı tarafa sürenin bitiminden 1 hafta önce yazılı olarak tebliğ eder ve sürenin sonunda sözleşme sona erer. Aksi halde sözleşme bir sonraki yıl için 1 yıllık süre ile yenilenmiş olur. Takip eden yıllarda da taraflar her takvim yılının Aralık ayı içerisinde, sözleşmenin bir sonraki yıl için devam ettirmeyeceğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmadığı takdirde, sözleşme her yılın sonunda 1 yıllık süre için yenilenmiş olur.
  10- Sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen ücret, 1 yıllık süre için geçerlidir. Bu sürenin sonunda ve sözleşme devam ettiği sürece 4.maddede belirtilen ücret, gelecek yeni yıl için Nevşehir S.M. Mali Müşavirler Odasınca hazırlanan Asgari Ücret Tarifesi için belirlenen artırım oranında artırılarak, yeni yılda uygulanacak aylık ücret yeniden belirlenir ve 1 yıl süresince hesaplanan bu ücret uygulanır. Bu şekilde uygulanan ücret hiçbir surette Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayımlanan Asgari Ücret Tarifesinde belirtilen ücretin altında olamaz.
  11-İş sahibi, Meslek Mensubunun, kayıtlara esas aldığı belgelerin doğru ve gerçek olmamasından, maddi ve/veya şekli ayıplar içermesinden yahut idarece kabul edilmemesinden veya iş sahiplerinin bu protokoldeki her türlü yükümlülüklerini ifada her türlü ve derecedeki kusurundan dolayı ve gerek 3568 sayılı Kanun, gerek Vergi Usul Kanunun mükerrer 227.maddesi ile anılan maddeler uyarınca karşılaşacağı her türlü mali yükümlülüğü (Vergi,resim,harç ve benzeri mali yükümlülükler ile bunların cezalar ve zam, faiz gibi fer’ ilerini) derhal karşılamakla yükümlüdür. Vergi İdaresi tarafından müşteri aleyhine hukuki, idari veya cezai takibat yapılması halinde iş sahibi durumu derhal meslek mensubuna bildirmekle yükümlüdür. Özellikle meslek mensubunun ilgili ve anılan mevzuat uyarınca müteselsil en sorumlu tutulduğu hallerde meslek mensubunu zarara uğratıcı veya hukuksal haklarını kullanmasına engelleyici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. İş sahibi , meslek mensubunun müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde, taraflar arasındaki bu sözleşme sona ermiş olsa dahi aynı hususla yükümlü olduğu gibi, meslek mensubunun hukuksal haklarını kullanması için gerekli her türlü bilgi ve belgeyi vermekle ve/veya kullanmasına izin vermekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde iş sahibi, vergi idaresine karşı , gerekli ödemelerin yapılmasından, kusuru oranında meslek mensubuna rücu hakkı saklı olmak üzere birinci derece de sorumludur. Bu ödemelerin geciktirilmesinde veya savsaklamasından yahut ödemelerin taksitlendirilmesinden veyahut yargı yoluna gitme ve sair suretlerle tahakkukun geciktirlmesinden doğacak her türlü zam,faiz v.b.fer’ ilerinin sorumluluğu iş sahibine aittir. Meslek Mensubunun, bu sözleşme dolayısıyla ve /veya müteselsil sorumlu sıfatı ile vergi idaresine karşı yapacağı veya yapmak zorunda kaldığı her türlü ödeme, herhangi bir ihtar veya gerek olmaksızın, ilk bildiriminden itibaren 7 gün içerisinde iş sahibi tarafından meslek mensubuna ödenecektir. Meslek mensubunun, iş sahibinin kusuru veya protokole aykırı davranışları dolayısıyla müteselsilen sorumlu tutulduğu hallerde, meslek mensubunun kendisine savunmak üzere bir Avukat tutması halinde, Avukat ücreti iş sahibi tarafından karşılanır.
  12- Bu protokolün doğrudan hizmet ifası ile ilgili hükümleri dışındaki hükümleri, özellikle sorumluluğa ilişkin 11.madde hükümleri bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da taraflar arasında yürürlüğünü ve geçerliliğini muhafaza eder.
  İş bu protokol Meslek Mensubu Serbest Muhasebeci/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir .................................................. .......... ile iş sahibi .................................................. ............................ arasında akdedilen ....../...../200.. tarihli sözleşmeye ek ve onun ayrılmaz parçası olarak ...../..../200... tarihinde ( ) (sözleşme ve ek protokol) sayfa ve 12 maddeden ibaret olarak imzalanmıştır.


  MESLEK MENSUBU İŞ SAHİBİ
  MMM
  <br />Mesut Erhan CİHAN
  <br />
  <br />''Körde bilir Avanos'un yolunu testi, bardak kırığından bellidir'' SEYRANİ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Merhabalar

  Durumun 2004 yılı defterlerinin incelemesi sırasında ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Kredi muhasebeciden habersiz alınmış ise bunu deftere kim kaydetmiş?. Anladığım kadarı ile durum defter kayıtlarından değil, bankaların vergi dairelerine verdikleri beyannamelerden ortaya çıkmıştır. Bu durumda mükellefin gereksiz yere yorulduğu anlaşılıyor. Çünkü kredinin işletme adına alınması onun mutlaka işletmede kullanılmasını gerektirmez. Eğer alınan kredi işletmenin defter kayıtlarına girmemiş ise işletmenin değil mükellefin şahsi gelir ile ilgilidir. Repo geliri yıl sonunda verilecek beyannameye dahil edilir ve mükellefin menkul sermaye iradı olarak vergilendirilir. Yani boşuna zahmet edilmiş gibi görünüyor.
  --------------

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  347

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Sn EROL kredi bankadan işletme adına çekiliyor ve işletme adına repoya veriliyor sizin dediğiniz gibi banka kayıtlarından durum anlaşılıyor
  er zaman sevgi ve saygı ile;

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Tekrar Merhaba

  Defter sahibi şirket ise, sorunuzda bahsi geçen "işveren" den kasdınız şirket müdürü olmalıdır. Çünkü şirketlerin ortaklardan ayrı bir hükmi şahsiyeti vardır. (Adi şirketler hariç). Şirket adına yapılan tasarruflar önce şirketi bağlar. Dolayısyla şirket adına tahsil edilen bono faiz gelirlerinin şirket ile ilişkilendirilmemesi her şeyden önce şirket hesabına yolsuzluk yapıldığını gösterir. Demekki şirket müdürü şirketin kredisini kullanıp bankadan para çekmiş, yani şirketi borçlandırmış, sonra da bono faiz geliri ile şirketin banka borcunu ödemiş ve bu arada kendisi de faiz farkından nemalanmış. Ben bunu anlıyorum.

  Konunun vergi açısından değerlendirilmesine gelince: GVK Geçici 59. madde gereği bu gelirler kısmen istisnaya dahildir. Bu iradın bu yıl için 121.800. YTL'sı vergiden müstesnadır. Diğer taraftan, bu miktarı aşan kısmı 13.000 YTL'yi aşmıyorsa beyan edilmez.

  Bu durumda elde edilen bono faiz gelirini deftere dahil edip beyanname vermek gereksizdir.
  ----------------------

 6. #6
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Alıntı OSMAN EROL Nickli Üyeden Alıntı
  Bu durumda elde edilen bono faiz gelirini deftere dahil edip beyanname vermek gereksizdir.
  Merhaba,
  Sayın Erol, bahsettiğin Geçici 59. maddenin son fıkrası "Ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz." demektedir.

  Bu durumda bahsedilen kayıtdışı kalmış olan gelir ve faiz giderlerinin defter kayıtlarına almak ve düzeltme beyannamesi vermekten başka bir yol bulunmamaktadır. İşlem Vergi İdaresi tarafında tesbit edildiği için "Pişmanlık" Hükümlerinden yararlanma imkanıda bulunmamaktadır. Aklıma eğer uzlaşma şansı bulunuyorsa çıkarılan vergi cezaları için uzlaşmaya gitmekten başka çıkar yol gelimiyor.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Tekrar merhaba

  Sayın Başkan maddede öyle buyuruluyor ama dikkat edersen yazımda "deftrere kaydetmek gerekmez" ifadesini kullandım. Zaten deftere kaydedilmemiş. Bu demektir ki alınan kredi her ne kadar şirket adına alınmışsa da fiiliyatta şirket ile ilişkilendirilmemiş, Şirketin kasasına girmemiş ve dolayısıyla şirkete mal olmamış bir borç. Burada sadece şirketin ticari itibarı istismar edilmiş. Bu nedenle ticari kazanç olarak nitelendirilemez. Bütün mesele bunu vergi dairesine izah edebilmektir.
  ----------------

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  347

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Sn Erol ve Başkan
  Durum aynen sizin dediğiniz gibi yani şirket müdürü krediyi kendi çekiyor kendi kullanıyor şirketle bir ilişkisi yok durumun fakat şu an da 2004 yılı için o faiz gelirinin vergisini düzeltme beyannameleri ile ödedim şimdi ise 3.dönem geçiçi vergiyi yapmadan önce ne yapıyım 1. ve 2. dönem geçiçi vergi beyannamelerini düzeltiyim mi yoksa bütün matrahı bu dönemin geliri imiş gibi (bizim muhasebeci öyle yap diyor) beyan mı ediyim Eğer düzeltme beyannamesi verirsem mahrah düşebilir çünkü ödediğimiz faizler gelirden yüksek bu da inceleme konusu olabilir mi bu durumlarda ne yapmamızı tavsiye edersiniz.
  er zaman sevgi ve saygı ile;

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Sayın staje67

  Bana göre tren kaçmış. Mükellef kendi beyanına itiraz edemez. Yapılan hatayı mükellef olarak kabul edip ek beyannameler vermişsiniz. Eğer beyannameleri ihtirazi kayıtla verseydiniz sonradan durumun düzeltilmesi için dava yoluna gidebilirdiniz. Aynı yolda yürümekten başka çıkar yol görünmüyor.
  --------------------------------

 10. #10
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  Muhasebeciden Habersiz Kredi Faizi ve Hazine Reposu

  Alıntı stajer66 Nickli Üyeden Alıntı
  Sn Erol ve Başkan
  Durum aynen sizin dediğiniz gibi yani şirket müdürü krediyi kendi çekiyor kendi kullanıyor şirketle bir ilişkisi yok durumun fakat şu an da 2004 yılı için o faiz gelirinin vergisini düzeltme beyannameleri ile ödedim şimdi ise 3.dönem geçiçi vergiyi yapmadan önce ne yapıyım 1. ve 2. dönem geçiçi vergi beyannamelerini düzeltiyim mi yoksa bütün matrahı bu dönemin geliri imiş gibi (bizim muhasebeci öyle yap diyor) beyan mı ediyim Eğer düzeltme beyannamesi verirsem mahrah düşebilir çünkü ödediğimiz faizler gelirden yüksek bu da inceleme konusu olabilir mi bu durumlarda ne yapmamızı tavsiye edersiniz.
  Merhaba,
  Bence gelir azalacak diyorsan "Geçici Vergi" için hiç düzeltme beyannamesi verme. Düzeltme beyannamesi verir ve alacaklı duruma gelirseniz elbette inceleme söz konusu olabilir. Ama zaten bir inceleme neticesinde bu durum ortaya çıktığına göre ilgili dönemlerde düzeltme yapmamak bir usulsüzlük durumu ortaya çıkarabilir. Eğer % 10 yanılma payı içinde bir fark varsa düzeltme beyannamesi vermeyin. Zaten sözleşme yapmış olduğunuz meslekdaşımızda aynı şeyi söylemiş. Olayın detaylarını bizden daha iyi bildiğine göre kendisine katılıyorum.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Esnaf Kredi Faizi
  Konu Sahibi bantun11 Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Şubat.2015, 14:29
 2. Kredi Faizi
  Konu Sahibi GÜLFEM Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 01.Şubat.2012, 15:45
 3. Kredi Faizi
  Konu Sahibi habibe Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 24.Nisan.2007, 15:35
 4. Kredi Faizi Giderleştirilebilir mi?
  Konu Sahibi FUNDA Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 03.Şubat.2006, 17:46
 5. Ticari Kredi Faizi
  Konu Sahibi tugba_cag Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Ekim.2005, 15:43

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36