kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni
 • 1 Post By SMMM.01
 • 1 Post By SMMM.01

Konu: Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  204

  Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi

  Sevgili arkadaşlar,
  Devir yolu ile bir şirket birleşimi yaptım ancak kurumlar vergisi beyanamesini yani devir beyannemesini hazırlarken kafamı kurcalayan bi kaç sorun oluştu.
  Bilidiği gibi devir olan münfesih duruma düşen Kurumun beyannamesi müşterek olarak imzalanarak devir tarihi itibarı ile devirden sonra 30 gün içerisinde verilmesi gerekiyor.
  Kurumlar vergisi kanununa göre devir tarihi birleşim kararlarının tescil edildiği tarihtir diyor ama ben ben birleşimi 30.09.2009 tarihli bilançolar üzerinden yaptım ve rapor yazılması, tescili derken birleşim 17.12.2009 tarihi itibarı ile tescil oldu.

  Yazılan öz varlık tespit raporu ise 30.09.2009 tarihli ve o tarih itibarı ile devir olan şirketin değerleri. Tabi bu 2 aylık süreç içerisinde devir olunan şirket işlemlerine devam etti,

  bu durumda uygulama nasıl olmalı, daha önce uygulama yapan arkadaşlar varsa paylaşırlarsa sevinirim.


 2. #2
  akgül.T - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  akgül.T Guest

  Ynt: Şirket Birleşimlerinde Devir Beyannamesi

  Tarih : 10.2.2009
  Sayı : B.07.1.GİB.4.16.17.02.VUK.09.25/801

  Konu : Devir yoluyla birleşme
  ???????????
  İlgi:Bila tarihli dilekçeniz.


  İlgide kayıtlı dilekçenizin tetkikinden, ?????.. Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ?????. dosya numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketinizin ????? Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ???????.. dosya numarasında kayıtlı mükellefi ????????.Ltd.Şti. ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20? nci maddelerine göre devir yoluyla birleşmesine ortaklar kurulunca karar verildiğinden, 30.11.2008 tarihli Asliye Ticaret Mahkemesince tespit edilen bilanço ve mali tablolar ile birlikte birleşme sözleşmesinin 22.01.2009 tarihinde ticaret sicilinde yayınlandığı belirtilerek,

  -Devralan ???? Ltd.Şti.?ne intikal ettirilecek değerlerin, şirketinizin 30.11.2008 tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarındaki değerlerin mi, yoksa birleşme kararının tescil edildiği 22.01.2009 tarihi itibariyle hazırlanacak bilançosundaki değerlerin mi olacağı,

  -Şirketinizin geçmiş yıl zararlarının olması durumunda devralan şirket açısından bu zararlarının indirim konusu yapılıp yapılamayacağı,

  -Devralan şirketle müştereken imzalanıp şirketinizin kayıtlı olduğu vergi dairesine elden verilecek 2008 yılı ve 01.01-22.01/2009 kıst dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile ilgili olarak, devralan şirketin kayıtlı olduğu vergi dairesine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmayacağı,

  -Şirketiniz adına, 01-03/2009 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi verilip verilmeyeceği,

  -Şirketinizin mevcut fatura ve irsaliyeleri ile ilgili ne gibi işlemler yapılacağı,

  -Şirketinizin indirim konusu yapamadığı Katma Değer Vergisi?nin durumunun ne olacağı,

  konularında bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.


  KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN


  Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ?Devir, bölünme ve hisse değişimi? başlı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında;

  -Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması,

  -Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi,

  koşullarıyla gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde olduğu belirtilmiştir.

  Aynı Kanunun ?Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme? başlıklı 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; ?Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:


  a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;

  1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile

  2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler.

  b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.? hükümlerine yer verilmiştir

  Diğer taraftan; Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların, devir tarihi itibariyle öz sermaye tutarını aşmayan zararlarının;

  - Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarların ayrı ayrı gösterilmesi,

  - Beş yıldan fazla nakledilmemesi,

  - Son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması,

  -Devralınan kurumun faaliyetine devrin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi,

  koşullarını taşımak kaydıyla, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

  Konuya ilişkin olarak 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin ?Devir halinde vergilendirme ve beyan? başlıklı (20.1.) bölümünde; ?Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesine uygun olarak yapılacak devirlerde, aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

  Devir tarihi, şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarihtir. Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilecektir.

  Beyanname, münfesih kurum ile birleşilen kurum tarafından devir tarihi itibarıyla hazırlanacak ve müştereken imzalanacaktır.

  Devir tarihine kadar olan kazancın vergilendirilebilmesi için devir tarihi itibarıyla hesaplanan kazancın bu beyannameye dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonraki işlemlerden doğan kazanç, devralan kuruma ait olacaktır.

  Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi de devre ilişkin kurumlar beyannamesi ile birlikte verilecektir. Söz konusu beyannamelerin de münfesih kurum ve birleşen kurum tarafından müştereken imzalanarak münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

  ?

  Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilecektir. Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında, mahallin en büyük mal memuru vergi dairesi başkanlığının bulunduğu illerde vergi dairesi başkanları, diğer illerde ise defterdarlardır.

  Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre ilişkin bilançonun ve gelir tablosunun bağlanması gerekmektedir.

  Öte yandan, geçici vergi beyannamesinin verilme süresinden önce aynı döneme ilişkin olarak devir işlemleri nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi halinde, bu dönem için ayrıca geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Devir nedeniyle münfesih hale gelen kurumun, devir tarihine kadar ödediği geçici vergiler, devir dolayısıyla vergilenecek devir öncesi kazanç üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Mahsup edilemeyen tutarın kalması halinde, bu tutar birleşilen kurumun kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.?

  Bu hüküm ve açıklamalara göre;

  -???. San. ve Tic.Ltd.Şti?nin ????????.. Ltd.Şti. ile birleşme işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca ?devir hükmünde birleşme? olarak değerlendirilebilmesi için, devreden şirketin devir kararının tecil edildiği 22.01.2009 tarihli bilanço değerlerinin devralan şirket tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi gerekmektedir.

  -Devralan şirketin, devrolan şirketin geçmiş yıl zararları olması halinde, bu zararlarını Kanunu 9 uncu maddesinde yazılı esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle indirim konusu yapması mümkün bulunmaktadır.

  - Devrolan şirket ile devralan şirketin müştereken imzalayacakları 2008 yılı ve 01.01-22.01/2009 kıst dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini, devrin tescil edildiği 22.01.2009 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde devrolan şirketin kayıtlı olduğu vergi dairesine verilmesi ve ??????? Ltd.Şti.?nin, ??????? San. ve Tic.Ltd.Şti adına tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini ve ayrıca diğer vergisel ödevlerini de yerine getireceğini taahhüt eden bir taahhütnamenin bu beyannamelere eklenmesi gerekir.

  -Devre ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi, 2009/1 dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi olan 10.05.2009 tarihinden önce (22.01.2009 tarihinden itibaren 30 gün içinde) verileceğinden, ???????San. ve Tic.Ltd.Şti?nin anılan döneme ait geçici vergi beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadır.


  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN


  3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesi hükmüyle, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, devredilen kurumların varlıklarını aktif ve pasifiyle kül halinde devralan kurum tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılabilecektir.


  VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN


  Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229?uncu maddesinde; fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır şeklinde tanımlanmış olup, 230 uncu maddede ise faturada en az bulunması gereken bilgiler:

  1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

  2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

  3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

  4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

  5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası,

  olarak belirtilmiştir.

  Aynı Kanun?un ?Bildirmelerde Süre ve Şekil? başlıklı 168?inci maddesinde; değişiklik bildirimlerinin, bildirilecek olayın vukuu tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bildirilmesi hükme bağlanmış olup, 246 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ?İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi? başlıklı bölümünde; ? 1- İşi bırakan mükellefler, Vergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik ettirmiş veya ?Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik? hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile, en son kullandıkları ciltleri, işi bırakma bildiriminde bulunacakları süre içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine ibraz ederek kullanılmamış belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.? açıklamasına yer verilmiştir.

  Öte yandan, kullanılmamış belgeler üzerindeki bilgilerin ne şekilde yenisiyle düzeltileceğine ilişkin uygulama usulü, 240 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin A/2 bölümünde; ?? kullanılması zorunlu belgeler üzerinde yer alan eski ????.., okunaklı bir şekilde çizilerek bu belgeler; yeni ????.. elle yazılmak veya kaşeyle ya da bilgisayarla basılmak suretiyle kullanılmaya devam edilebilecektir.? şeklinde tanımlanmıştır.

  Bu itibarla, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre devir suretiyle birleşme işlemlerinizin tamamlanmış olması nedeniyle devir olan şirkete ait fatura ve sevk irsaliyelerinden en son kullanılanlar ile kullanılmayanların devir tarihinden itibaren bir ay içinde devir olan şirketin bağlı olduğu vergi dairesine ibraz olunarak bir tutanakla tespit ettirilmesi ve kullanılmamış olan belgelerde yer alan eski bilgiler okunacak şekilde üstü çizilerek eski ünvanın iptali ve yeni ünvanın kaşe ile, elle veya bilgisayarla basılarak devir olunan şirket tarafından kullanılması mümkündür.

  Bilgi edinilmesini rica ederim. 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.378
  Arkadaşlar şirket birleşmelerinde vergi dairelerine verilecek beyanname
  sadece münfesih hale gelenin beyannamesi midir ?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2016
  Mesajlar
  10
  Evet ; devrolan firma tescil tarihi itibariyle hesaplarını kapatır kapanış bilançosu oluşturur ve kurumlar vergisi beyannamesi verir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.378
  Üstad Teşekkür ederim
  Kapanış bilançosunda aktif pasif sıfır değil mi ? Boş mu vereceğiz ?

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2014
  Mesajlar
  155
  Tescil tarihi itibari ile devrolan şirketin Bilanço kalemleri kül halinde devralan şirket kayıtlarına intikal ettirilecektir. Beyannameye eklenecek bilanço şirketin tescil tarihi itibari ile mevcut durumunu gösterecek şekilde olmalıdır. Tasfiye gibi düşünmeyin.
  Day-Dream bunu beğendi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.378
  Üstad o zaman 2 şirketin birleşmiş bilançosunu mu vereceğiz ?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2014
  Mesajlar
  155
  Sadece Devrolunan firmanın birleşmenin tescil tarihi itibari ile çıkarılacak bilanço eklenmelidir.
  Day-Dream bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Borçlu Şirket Devir Almak
  Konu Sahibi tuncay genç Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 22.Kasım.2016, 20:46
 2. Limited şirket devir işlemi
  Konu Sahibi DİDAR Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Eylül.2010, 11:07
 3. Limited Şirket Devir İşlemleri
  Konu Sahibi temha_lore Forum Borçlar Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 31.Aralık.2009, 17:37
 4. Devir Alma Yolu ile Şirket Birleşmeleri Hk.
  Konu Sahibi ertanacikgoz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 01.Ağustos.2006, 22:08
 5. Devir Alınan Limited Şirket...
  Konu Sahibi maksimus Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Kasım.2005, 10:07

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36