kamu işçi maaş

Konu: Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  55

  Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

  Değerli forumdaşlar;
  2005 yılına ait şirket kar’ını ve daha önceki yıllardaki şirket kar’larını ortaklara dağıtmak istiyoruz,
  Bunun için nasıl kayıt düşmem gerekecek, şirket dağıttığı kar için ayrı bir vergi yada stopaj ödeyecek mi? Bir beyan olacak mı? Şirket ortakları da kendilerine dağıtılan kar için bir beyanda bulunacaklar mı?
  Teşekkür ederim


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

  sn. çözüm muhasebe

  bilindiği üzrer kar dağıtımı geçmiş yıl karı üzerinden dağıtılır. bu yüzden 2005 yılına ait karı ancak 2006 yılında dagıtmanız mümkün.
  2005 yılı içerisinde ancak 2004 yılı ve önceki yıllara ait karların dagıtımını yapabilrsiniz ..
  kar dagıtımında stopaj oranı % 10 ' dur
  ama kar dagıtımı yapacaksanız eger yasal yedeklerin ayrılması zorunlu öncelikle buna dikat etmenizi tavsiye ederim tabi ayırmadı iseniz ..
  çünkü t t k 469 maddesi gereği zorunlu bir işlem . Bunu yanı sıra yedek akçeler ayrılmadıkça kar dağıtımı yapılamaz
  kar kadıtımı yaptıksan sonra izleyen ayın 20' sine kadar bunu muhtasar beyanname ile bildirmek zorundasınız .

  yalnız ortaklar tarafından elde edilen kar paylarının tevkifatı ve beyanı ile ilgili olarak 4842 nolu yasa ile yeni bir düzenleme getirilmiştir
  burda 2 türlü uygulama benimsenmiştir
  bunlardan ilki yatırım indirimi uygulanmayan karların dagıtılması
  ikincisi ise yatırım indirimi stopajı uygulanan karların dagtımı ugulması
  2003 ve sonrası ugulanan karlar ile öncesi faklılık göstermekte
  buna dikkat etmenizi öneririm
  2003 yılı ve sonraki karların dagıtımında elde edilen karpaylarının yarısı G.V 'den istisna edilmiştir.(MSİ açısından )
  ve yinde beyan sınırı olarak G.V 103 madedeki 2. vergi dilimini geçmemesi halinde elde edilen kar payları beyan edilmeyecektir.
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  145

  kısa bir açıklama

  şimdi 2005 yılı karını örneğin sınırı geçmediğini düşünelim 4000 ytl olsun ben bu karı dağıtmıyorum bunla ilgili yedek akçede ayırmıyorum bunla ilgi %10 da muhtasar döneminde vergi ödemiyom.
  1 - Şimdi ben burda ödeyeceğim %10 luk vergiyi erteledim bunu ayırma mecburiyetim yok herhalde .
  2- 2006 geldi gen çıktı karım 6000 ytl diyelim bunuda ödemiyom kar ayırmadığım için yani ne kadar uzun döneme yaydığımda ilerde benim için ödemek karlı diye düşünüyom. Yada sermayeye ilave ederim.
  bu karları 3 4 yıl dağıtmamanın süresi varmı ve limiti bu yıllar arasında bunu öğrenmek istiyom.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  653

  Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

  TTK ' da ..Karların şirket pasifinde uzun süreler tutulmasında herhangi bir bir düzenleme sanırım .karlar özkaylankarda uzun sure ile tututulabilir ..Yalnız şirkertler kar amaçlı kurulurlar.Sermaye sahiplerinin beklentileri var sadece muhtasar vergideki %10 luk stopaj ile msi açısından hesaplanacak olan gelir vergisini ödemmek ile otofinansman yolunu tercih etmek vergisel anlamda avantajlı bir durum ..
  Aile şirketlerinde genelde bu yol tercih edilir. Ama reel anlamda bunun ortak sayısı çok alan ve çok iyi kar eden firmaların kar dağıtımını yapıp nakdin tekrar yatırım olarak değerlendirilmesi gerekir.

  Tabi TTK' ya göre yine her yıl dönem karı üzerinden sermayenin 1/5 ne varıncaya kadar yedek akçe ayırmak zorunlu..
  İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  71

  Bu yazı işinizi görür sanırım

  TAM MÜKELLEF KURUMLARDAN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARININ BEYANI

  Mustafa ATMACA
  Maliye Müfettişi  I- Giriş:
  Gelir Vergisi Kanununda mükellefler tarafından elde edilen kar paylarının da menkul sermaye iradı sayılacağı ve bu gelirler üzerinden yine bu kanunda belirtilen usul dahilinde gelir vergisi ödeneceği belirtilmiştir. Tam mükellef kurumlardan, gerçek kişilerin elde ettikleri kar paylarının beyanında, mükelleflerin kafalarını karıştırabilecek nitelikte bir detaylamanın mevcut olduğu söylenebilir.
  Bu yazımızda, gerçek kişiler tarafından, tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının vergilenmesine ilişkin mevzuatta yaşanan değişimler ve özünde 2005 yılında elde edilen kar payının beyanında dikkat edilecek hususlar açıklanacaktır.
  II- Kar Payının Vergilendirilmesine İlişkin Mevzuattaki Değişim:
  II- a) 4842 Sayılı Yasa Öncesi Durum:
  4842 sayılı Yasa ile yürürlükten kaldırılmadan önce Gelir Vergisi Kanununun 75’inci maddesinin 13 no.lu bendinde vergi alacağı menkul sermaye iratları arasında yer alıyordu. Yine zikredilen kanunla yürürlükten kaldırılan mükerrer 75’inci maddesinde vergi alacağına ilişkin, tam mükellefiyete tabi kurumlarca, tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere dağıtılan kar paylarının 1/5’inin bunların vergi alacağını teşkil ettiğine dair düzenleme yer almakta idi.
  Bu düzenleme çerçevesinde, gerçek kişinin tam mükellef bir kurumdan elde ettiği kar payı tutarına bu tutarın 1/5’i eklendikten sonra elde edilen toplam tutar, Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesindeki hüküm gereğince, yine aynı Kanunun 103’üncü maddesindeki birinci ve ikinci gelir dilimlerinin toplamının yarısını aşması durumunda beyana tabi oluyor, kar payı ve vergi alacağı toplamı üzerinden hesaplanan vergiden vergi alacağı mahsup ediliyordu.
  Vergi alacağı, vergi alacağının menkul sermaye iradı veya ticari kazanç olarak beyan edildiğine bakılmaksızın beyanname üzerinden hesaplanan vergiden, mahsubu gereken tevkif suretiyle ödenmiş verilerden önce mahsup edilmekte ve mahsuptan sonra arta kalan tutar hiçbir şekilde ne iade edilebilmekte ne de mükellefin diğer borçlarına mahsup edilebilmekteydi. Yine vergi alacağı üzerinden hesaplanan % 10 oranındaki fon payı yıllık beyannamede gösterilmek suretiyle, toplam gelir vergisi üzerinden hesaplanan fon payından mahsup edilebilmekte, mahsuptan artan tutar ne iade edilebilmekte ne de mükellefin diğer borçlarına mahsup edilebilmekteydi.
  II- b) 4842 Sayılı Yasa İle Getirilen Düzenlemeler:
  4842 sayılı Kanunla 24.04.2003 tarihinden itibaren, 4369 sayılı Yasayla getirilen uygulamaya son verilmiş, istisna edilmiş olsun veya olmasın bütün kurum kazançları üzerinden tevkifat yapılması karın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Yukarıda belirtilen değişiklikle birlikte kar paylarının beyanının ne şekilde yapılacağına ilişkin de yeni düzenlemeler getirilmiştir.
  4842 sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 62’nci madde ile geçiş döneminde kar paylarının ne şekilde vergilendirileceğine ilişkin hükümler açıklanmıştır. Zikredilen geçici 62’nci madde aşağıya aynen alınmıştır.
  “1- Kurumlar vergisi mükelleflerinin;
  a) 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde ettikleri kazançlarının,
  b) (a) bendi kapsamı dışında kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlarının,
  c) Geçici 61’inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançlarının,
  Dağıtımı halinde 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılmaz.
  2- Gerçek kişilerce (1) no.lu fıkranın (a) bendi kapsamında elde edilen kar payları gelir vergisinden müstesnadır.
  3- Gerçek kişilerce (1) no.lu fıkranın (b) ve (c) bendi kapsamında elde edilen kar paylarının net tutarına elde edilen kar payının 1/9’u eklendikten sonra, bulunan tutarın yarısı vergiye tabi gelir olarak dikkate alınır. Bu gelirler ile ilgili olarak yıllık beyanname verilmesi halinde, beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/5’i beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir.
  4- Kurumlar vergisi mükelleflerinin doğrudan veya iştirakleri aracılığıyla, bu maddenin (1) no.lu fıkrasında belirtilen nitelikte kar payı elde etmeleri halinde, bu kar paylarının dağıtımı ve kar payı elde eden gerçek kişilerce bu kar paylarının beyanı ile ilgili olarak (1), (2) ve (3) no.lu fıkra hükümleri uygulanır.
  5- Bu madde kapsamındaki kar payları için 22’nci madde hükümleri uygulanmaz.
  Yukarıda yer verilen geçici 62’nci madde de yer alan hükmün uygulanmasına ilişkin 81 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ve 15 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Geçiş dönemiyle ilgili ayrıntılı açıklama için bu sirkülere bakılabilir.
  Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesinin ikinci bendinde; “Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) no.lu bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kar payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.” ibaresine yer verilmek suretiyle geçiş dönemi sonrasında kar paylarının ne şekilde beyan edileceği hükme bağlanmıştır.
  Gerçek kişilerce elde edilen ve 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) no.lu bentlerinde yazılı kar payları, Türkiye’de tevkifata tabi tutulmuş olması ve 103’üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmaması koşuluyla beyan edilmeyecektir. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
  Buna göre, tam mükellef kurumlardan elde edilen 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) no.lu bentlerinde yazılı kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olduğundan; kalan tutar 15.000.YTL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden karın dağıtımı aşamasında kurum bünyesinde yapılan tevkifatın tamamı mahsup edilecektir. Mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.
  Karın sermayeye ilavesi sonucu elde edilen kar payları için ise beyanname verilmeyecektir.
  Yukarıda teorik olarak anlatılan düzenlemeleri bir örnek yardımıyla daha kolay anlaşılır hale getirebiliriz.
  Örnek: Ali Bey 2005 takvim yılında Q A.Ş.’ne ait hisse senetlerinden 45.000.-YTL kar payı elde etmiştir. Ali Bey’in bu yıla ilişkin beyana tabi başka bir geliri yoktur. Ali Bey’in Q A.Ş.’den elde etmiş olduğu kar payı tutarı Gelir Vergisinin 94’üncü maddesi uyarınca kurum tarafından % 10 tevkifata tabi tutulmuştur.
  Ali Bey, eline geçen 45.000.-YTL’nin beyan edilip edilmeyeceğini anlamak için öncelikle bu tutar üzerinden Q A.Ş. tarafından yapılan tevkifat tutarını elde ettiği kar payına eklemek durumundadır. 45.000.-YTL tutarındaki kar payına 5.000.-YTL’lik tevkifat tutarını eklediğinde 50.000.-YTL’ye ulaşmaktadır. 50.000.-YTL’nin yarısı 25.000.-YTL Gelir Vergisi Kanununun 86’ncı maddesinde belirtildiği üzere 103’üncü maddede yer alan tarifenin ikinci gelir dilimi olan 15.000.-YTL’yi aştığı için, Ali Bey elde etmiş olduğu kar payını beyan etmek durumundadır. Ali Bey’in beyannamesinde (50.000/2) 25.000.-YTL’yi matrah olarak gösterecektir. Bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi üzerinden tevkif edilen vergi tutarı olan 5.000.-YTL mahsup edilecek, mahsup sonrasında herhangi bir tutarın kalması durumunda bu tutar Ali Bey tarafından tahsil dairesine ödenecektir. Q A.Ş. nezdinde yapılan tevkifat tutarının hesaplanan vergiden fazla olması durumunda, mahsup sonrasında arta kalan tutar Ali Bey’e iade edilecektir.
  Yukarıda yer verilen örnekte Ali Bey’in elde etmiş olduğu kar payının brüt tutarının yarısı 103’üncü maddesinde yer alan tarifenin ikinci dilimindeki 15.000.-YTL’ den daha az bir tutara ulaşmış olsaydı, Ali Bey yıllık beyanname vermek durumunda olmayacak, bu durumda, kar dağıtımı sırasında Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.
  III- Sonuç:
  Seksenli yıllarla birlikte başlayan transformasyon sürecinde, Ülkemizdeki her şey gibi vergi kanunlarımızda bir değişim süreci yaşamaya başlamış, bu değişim süreci iki binli yıllarla birlikte iyiden iyiye hızını artırmıştır. Bir bakış açısıyla, vergi mevzuatında meydana gelen bu değişmeler, hızlı bir kabuk değiştirme sürecinde olan ülkemizin, ihtiyaçlarını artık karşılayamaz duruma gelen vergi mevzuatının gelişen Türkiye’ye ayak uydurma çabası olarak değerlendirilebilir. Ancak diğer bir açıdan bakacak olursak sıklıkla değişen bir vergi mevzuatı mükelleflerin zihinlerinde karışıklıkların meydana gelmesine neden olmakta ve mükelleflerin kanunlara karşı duyduğu saygı duygusunu zedelemektedir. Diğer yandan mükellefler sıklıkla değişen vergi mevzuatından dolayı geleceğe dönük projeksiyonlar yapmak konusunda büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar.
  Yukarıda kar payının vergilendirilmesine ilişkin mevzuatımızda meydana gelen değişiklikleri ve neticede 2005 yılında elde edilen kar payının ne şekilde beyan edileceğine ilişkin açıklamalara kısaca yer verilmiştir.
  Ancak böyle bir konudan sonra sosyal devlet olmanın getirdiği bir yükümlülüğe vurgu yapmadan geçmek olmazdı. 2005 yılı Bütçe Kanununda yer alan vergi gelirleri içindeki dolaylı vergilerin oranı yaklaşık % 66,5 civarındadır. (*) Bu bağlamda çok küçük bir konu hakkında bile mükelleflerin zihinlerini karıştıracak ölçüde karmaşık açıklamalara gidildiği bir ortamda, küçük bir konuda bunca detaylı açıklama yapma gereksinimi duyan vergi idaresinin, aynı hassasiyetini, sosyal adaletin sağlanması açısından, vergi gelirleri içerisindeki dolaylı vergilerin oranının düşürülmesine matuf niçin kullanmadığı düşüncesi hep zihnimi kurcalamaktadır. Acaba, böyle küçük bir konuda bu denli ayrıntılı düzenlemeler yapabilen vergi idaresi dolaylı vergiler konusunda siyasi iradenin etkin olduğunu ve bu nedenle de sosyal adaletin sağlanmasına dönük düzenleme yapılamadığını mı göstermek istiyor. Zaman problemlerin en iyi hal yoludur ve galiba bizim problemimizi de ancak o çözebilecek.

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.413

  Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

  Haklısınız sn Özyer.
  O kadar haklısınız ki . Dünyanın en pahalı benzini Türkiyede. 1,5 euro. Yunanistanda ,75 euro. Çünkü devlet kolay vergi alıyor başka türlü toplayamadığı kazanç vergilerini Harcamadan alıyor.
  Dünyanın en pahalı elektrik kullanımı Türkiyede KW 9 cent Amerika 4 cent avrupanın ortalaması 4,5 cent.
  Dünyanın en yavaş fakat en pahalı dsl bağlantısı yine bizde 40 usd civarında.
  Bugün gördüm açklık sınırı 580 YTl olan ülkemizde 380 ytl net asgari ücretin düşürülmesini istemiş İMF.
  Geçenlerde de emekli maaşlarından vergi alınsın diye buyurmuşlardı.
  Sizce biz demokrasiyi hak ediyormuyuz?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2006
  Mesajlar
  71

  Şirketlerin Ortaklarına Kar Dağıtımı

  Demokrasiyi haketmeyi bırakın, dünyada demokrasinin ilk örneklerini sergileyen milletiz biz, Fransız ihtilaline feyz veren Osmanlı değilmidir ki sonrasında kendi verdiği feyzden coşan hareketin etkisiyle batan da Osmanlı değilmidir?

  Ülkem insanı artık birlik müessesini kavramalı ve bunun için adımlar atmalı. Ben bana Eylül'de kriz bekliyoruz diyenlere sert cevapar veriyorum ama düşünüyorum da kahvede dahi konuşuluyor artık kriz, normal bir şey olmuş, yurdum insanı benimsemiş artık. Kimse krizi önlemek için ne yapabiliriz diye sormuyor bile, kriz gelecek diye artan bu söylentiler üzerine döviz alıp duruyor insanlar, sanki dünyaları kazanacaklar ama hepsinin toplamda dövize büyük bir talep yaratıp krizi tetikleyebilecekleri akıllarına gelmiyor. Önemsemiyorlar diyemiyorum o zaman ümidim kırılır ama bir olamıyorlar işte. Bakkallar ayakta kalmak için marketlerin kapanmasını istiyorlar,birleşip te marketlere karşı bir büyük güç olmayı düşünemiyorlar. Meslek mensupları ucuz defter tutup sürüme gidiyorlar, ortak karar alıp ta mesleğin haysiyetini canlandırmayı düşünmüyorlar. Bir bencilliktir gidiyor ve bu ortamda devletten de bencil olmamasını beklemek bencillikten öte değil.


  Şimdi soruya dönersek, demokrasiyi hakediyormuyuz?

  Evet, yine de evet .......

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şirket Ortaklarına Maaş Bağlanması
  Konu Sahibi sukrus Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 02.Kasım.2010, 10:00
 2. Şirket Ortaklarına Ödeme Yapılabilmesi Hk.
  Konu Sahibi zarha Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Aralık.2009, 13:44
 3. Limited Şirketlerin Ortaklarına Güzel Haber
  Konu Sahibi T U R K O Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Ağustos.2009, 17:08
 4. A.Ş. Ortaklarına Verilecek Prim Hk.
  Konu Sahibi S_aday Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 18.Aralık.2007, 09:16
 5. Kooperatif Ortaklarına Tapu Harçları?
  Konu Sahibi abdullahemin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 26.Ekim.2006, 19:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36