kamu işçi maaş

Konu: Gayrimenkul Şirketi Kurmak

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Sayın arkadaşlar,

  Fabrika sahibi olan bir kişinin çok fazla gayrimenkülü var.Şahıs gayrimenkül zenginidir.

  Kira Geliri elde edenler için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekte ve çok fazla vergi ödemektedir. Sahibi olduğu fabrikada şahsınındır.A.Ş.dir.Bu durumda her ay muhtasar beyanname ile stopaj ödenmektedir.Fakat kira geliri gerçekte eline geçmemektir.

  Şirketin sahibinin avukatı olan kişi gayrimenkullerini şirket kurarak borsaya kota ettirirse gelir vergisi ödemekten kurtulacağını söylemektedir.Bu nasıl olacak? Kuracağı şirketten kurumlar vergisi doğmaz mı? Böyle birey olur mu?

  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Merhabalar

  Avukat doğru söylemiş. GV Stopajı adı üstünde GV ile ilgili gelirlerden yapılır. Eğer gelir kurum geliri ise stopaj yapılmaz. (GVK. 94. md. 1. fıkrasını okuyunuz) Kurumun Limited ve Anonim şirket statüsünde olması yeterlidir. Yani AŞ. Olup hisselerinin borsaya kote edilmesi gerekmez.

  Diğer taraftan dönem sonunda hasıl olan kazancın Kurumlar vergisine tabi olacağı şüphesizdir.

  Kurumlar Vergisi oranı %20 olduğunda, ödenecek kurumlar vergisi ve 94/6. madde gereğince yapılacak stopaj dahil nihai vergileme %30’da kalmaktadır. GV oranlarının % 40’a baliğ olduğu ve dönem içinde stopaj, yani peşin ödeme söz konusu olmayacağı düşünülürse vergi açısından kurumlaşmakta fayda vardır.
  --------------------------------

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Sayın Erol,

  Herhalde tam anlatamadım.Adamların çok fazla gayrimenkulleri var İş Hanları vs.Yılda bir kez Gayrimenkul Sermaye iradı Beyannamesi vererek vergi rekortmeni oluyorlar.Birçok A.Ş.ve Limited şirketleri de var.

  Eskiden fabrika binası A.Ş.nin miş tekrar A.Ş. geçmesi olmaz.
  Şimdi tüm gayrimankulleri borsaya kota ettirerek,

  gayrimenkuller için ayrı bir şirket kurulmasının daha avantajlı olduğu söyleniyor.

  Kuracağı yeni şirket Kurumlar vergisine tabi olmayacak mı ?Buradaki avantajı merak ediyorum.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Merhaba

  Sayın Sinangil benim cevabımı dikkatli okumadığınız anlaşılıyor. Sorunuzun cevabı orada var.
  ---------------------------
  Selamlar

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Peşin ödemeyi nereden çıkardınız? (Gayrimenkul sermaye iradında)

  Kurumlar vergisinin 20 olacağını ki daha kanun filan ortada yok varsaymışsınız peki gelir vergisi de düşecek,stopajlar da değişecek diye söyelendi tabi ortada kanun daha çıkmadı
  Söylentiye göre mi yorumluyorsunuz

  Saygılarımla?
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Ek Olarak Sayın Erol,

  A.Ş.kurarsa eleman çalıştıracak (ki gayrimenkul sahipleri 3 kişidir)

  Eleman çalıştıracak,giderleri olacak,mali müşavir çalıştıracak tüm bu giderleri de göz önüne alınarak uygun mudur?
  Borsaya kota ettirirse başka acaba avantajları mı doğuyor?
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  85

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Sayın Sinangil...
  Bahsettiğiniz konu Kurumlar Vergisi Kanunu 8.Maddesinin 4-d bendinde açıklanmıştır...Buna göre ;
  "...Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları..." kurumlar vergisinden istisna edilmiştir...
  Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının amacı , yüksek getirili gayrimenkullere ya da gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak... portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri elde etmek...kira ve alım-satım kazançları ile gayrimenkulerin yüksek rantına ulaşmaktır...
  Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluş ve işleyiş esasları
  Sermaye Piyasası Kanunu tebliği " VI seri 11 numaralı tebliğ " ile açıklanmıştır...Sanırım avukatınızın anlatmak istediği buydu...
  GVK kanunu 94/6-a maddesi gereğince bu kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın 2005 itibariyle % 0 stopaj yapılır...
  Saygılarımla...

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Merhabalar

  Sayın Devrim Beyaz

  Tespitiniz güzel ancak, sayın sinangilin bahsettiği firmanın yatırım fonu kurması mümkün değil. Sermaye Piyasası kurumlarından olan yatırım fonlarını bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar sermaye piyasası kurulundan izin almak suretiyle kurabilirler.

  SPK 19 No.lu Tebliğini okuyunuz.
  ------------------------------------

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  85

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Sayın Erol...
  Benim bahsettiğim konu Sayın Sinangil'in avukatları ile konuştuğu konunun özüdür...Şirket kurup kuramayacaklarını...gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadıkları ayrı bir konudur...Zaten soru da bu değil...
  Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan bir istisna sorulmuştur...
  İkinci olarak ilgili konu yatırım fonları ile değil gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile ilgilidir...
  Bahsettiğiniz 19 no.lu tebliği bulamadım ilgili bölümü kopyalayabilirseniz sevinirim...

  SPK Seri 6 No :11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ;( ilgili bölüm)
  "...Madde 0007: Kurucuların nitelikleri

  (18.05.2004 tarih ve 25466 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VI, No: 17 Tebliğ'in 3 üncü maddesiyle değişen şekli.) Ortaklıklarda;


  Kurucular ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği % 10 veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması,

  Sermayede % 10 ve daha fazla paya sahip olacak kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları,

  Gerçek kişi ortakların;

  Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

  07.09.2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşıması,
  şarttır...."


  Seri 5 No: 46 tebliğ (9.Madde 1 fıkra d bendi ilgili Bölüm)


  "...

  Ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin,

  Sermaye piyasası mevzuatı, 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

  Kanun'un 33 üncü maddesinin (f) bendinde kurucular için aranan şartı taşıması,

  Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası Kurul'ca iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması,

  Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,

  (17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V No: 49 sayılı Tebliğ ile eklenmiştir.) Kanun'un 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması (Bu şart ortaklar için kuruluş ve pay devirlerinde aranır),
  gerekir.

  Aracı kurumların sermayesinin %10'una veya daha fazlasına sahip tüzel kişilerin %10'dan fazla paya sahip ortaklarının da bu bentte belirtilen nitelikleri haiz olmaları gerekir..."


  Saygılarımla...

  [/b]

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  Gayrimenkul Şirketi Kurmak

  Sayın Devrim,

  Konu esas itibariyle bu .Çok teşekkür ederim

  Saygılarımla
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şahıs Şirketi Kurmak
  Konu Sahibi enverertekin Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 01.Aralık.2014, 09:23
 2. Şahıs Şirketi Kurmak.
  Konu Sahibi necabettin Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 15
  Son Mesaj : 17.Aralık.2013, 15:50
 3. Güvenlik Şirketi Kurmak
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Ekim.2012, 09:55
 4. Şahış Şirketi kurmak
  Konu Sahibi TryAqaiN Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Haziran.2012, 22:30
 5. Şahıs Şirketi Kurmak
  Konu Sahibi Run DMC Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 32
  Son Mesaj : 30.Nisan.2012, 11:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36