kamu işçi maaş

Konu: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Arkadaşlar

  Bildiğiniz gibi son yıllarda maliye görüş değiştirip avanslara şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabileceğine dair sinyaller verdi.

  Elimde 215.000,00 tl lik avans var, verilmiş faturası gelmeyecek bir kere 16/12/2010 da ihtar çekilmiş.

  şimdi buna karşılık ayırabilir miyim ? ayıramazsam dönemi kaçırmış olacağım

  siz olsanız ne yapardınız ?
  Teşekkür ederim
  Saygılarımla

  SMMM

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  VUK
  ŞÜPHELİ ALACAKLAR:

  Madde 323 - (Değişik madde: 30/12/1980 - 2365/55 md.)

  Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

  Yukarıda ilgili maddeden de anlaşılacağı üzere hasılat hesaplarına intikal ettirilmesi şartı var.
  Dolayısıyla ben karşılık ayırmazdım. Nitekim Danıştayın verdiği kararda bu yönde

  T.C.
  DANIŞTAY
  ÜÇÜNCÜ DAİRE
  Esas No : 2007/957
  Karar No : 2009/2956

  Özet: Verdiği avanslar nedeniyle alacaklı olduğu şirket hakkında icra takibi başlatan, ancak bir yandan da aynı şirkete avans vermeye devam eden ve ciddi bir icra takibi yapmayan şirketin, bu avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayırıp gider yazamayacağı hk.
  İstemin Özeti: Verdiği avanslar nedeniyle alacaklı olduğu şirket hakkında icra takibi başlatan davacının söz konusu alacağı için ayırdığı karşılığın gider yazılması gerektiği ihtirazi kaydıyla verdiği 2005 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden istemi kabul edilmeyerek adına tahakkuk ettirilen kurumlar vergisine karşı açılan davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323'üncü maddesinde, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili olmak kaydıyla, dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların şüpheli alacak sayılacağı, şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre karşılık ayrılabileceği düzenlemesine yer verildiği, Yasanın 3'üncü maddesi ile de vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğunun kurala bağlandığı, 384.235,55 YTL alacağı için ??sayılı takip dosyası ile??.2005 tarihinde başlattığı icra takibi üzerine düzenlenen ödeme emrinin??2005 tarihinde borçlu şirkete tebliğinden sonra, sayılı ??.takip dosyası ile aynı şirketten 120.898,01 YTL alacağı için?.. 2005 tarihinde icra takibi başlatan davacının bu takibi üzerine düzenlenen ödeme emrinin, muhatabın adreste tanınmaması nedeniyle daha sonra da adresin kapalı olması nedeniyle tebliğ edilemediğinin anlaşıldığı, mahkemelerince verilen ara kararı ile getirtilen takip dosyalarının incelenmesinden, hakkında??.2005 tarihinde icra takibi başlatılan şirkete ??.2005,?? 2005,??..2005 tarihlerinde avans verilmesine devam edildiği gibi iktisadi, ticari, teknik icaplara uymayan iddialarla sayılı ikinci takibin başlatıldığı ancak, mahkemelerince karar verilme tarihine kadar alacağın cebren tahsiline ilişkin ciddi bir işlem yapılmadığı anlaşıldığından, ihtirazı kaydı kabul edilmeyen davacı adına tahakkuk ettirilen kurumlar vergisinde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 13.12.2006 gün ve E:2006/449, K:2006/1167 sayılı kararının; borçlu şirket hakkında yapılan mal varlığı araştırmasına ilişkin belgeler sunulmak suretiyle şüpheli hale gelen alacak için karşılık ayrılması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

  Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

  Tetkik Hakimi'nin Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Savcı'nın Düşüncesi: idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:


  Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, davacıdan 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (3) sayılı Tarife uyarınca, 32,30 TL maktu harç alınmasına, 12.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Ustad teşekkür ederim elimde özellikle KDV nin de karşılık ayrilabilecegine dair tebliğden haraket eden ve avanslarada karşılık ayrilabilecegine dair muktezada var
  bende ayırmak istemiyorum ama ayirmaz isem ordaki bakiye nasıl kapanacak yıllarca orada kalacak mı ?
  Saygılarımla
  SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  DÖRDÜNCÜ DAİRE 2004 1580 2004 255 29/06/2004

  KARAR METNİ
  GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ VE İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ÜZERİNE ÖDENEN TUTARLARIN GERİ ÖDENMEMESİ HALİNDE İCRA TAKİBİNE BAŞLANMASI ŞARTIYLA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEĞİ HK.<
  Temyiz Eden : Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü DENİZLİ
  Karşı Taraf : ...
  Vekili : Av. ...
  İstemin Özeti : ... Gayrimenkul Geliştirme İşletmecilik Anonim Şirketi ile arasında yapılan gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesinin feshi üzerine ödediği tutarların geri ödenmemesi ve icra takibine başlanılması nedeniyle şüpheli alacak karşılığı ayırıp, gider kaydeden davacı adına ikmalen kurumlar vergisi salınıp, fon payı hesaplanmıştır. Denizli Vergi Mahkemesi, 23.10.2003 günlü ve E:2002/510, K:2003/577 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabileceği belirtilmiş olup, maddede, şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabilmesi için alacağın, daha önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiğine dair bir düzenleme bulunmadığı, alacak hesabına kayıtlı olmasının yeterli olduğu olayda, davacının ... Gayrimenkul Geliştirme ve İşletmecilik Anonim Şirketi ile yaptığı gayrimenkul satış vaadi ve inşaat sözleşmesinin feshi nedeniyle o güne kadar ödenen ve "Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı"nda izlenen tutardan,cayma tazminatı düşülerek kalan miktarın sözleşmenin feshi üzerine 5.1.2001 tarihinde "Diğer Ticari Alacaklar" hesabına kaydedildiği ve yıl sonunda, icra takibine başlandığı tarihteki kurdan değerlemeye tabi tutulup, karşılık ayrılarak gider , oluşan kur farkının ise, kambiyo karları hesabına gelir kaydedildiği, bu durumda söz konusu alacağın ödenmemesi ve icra takibine başlanmış olması nedeniyle şüpheli alacak olarak pasifte karşılık ayrılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle vergi ve cezaların kaldırılmasına karar vermiştir. Davalı İdare, yapılan tarhiyatın yasal olduğunu ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
  Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
  Tetkik Hakimi Hülya Z.Yıldırım'ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, temyize konu mahkeme kararının bozulmasını sağlayacak nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, isteminin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
  Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
  Bu nedenle, temyiz isteminin reddine 29.6.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  YÖ/ŞGK


  Hasretim nazlıdır...

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Sayın Ant Z;
  Bu konu benide yakından ilgilendiriyor.Gelir kontrolürleri yayınladıkları makalelerde verilen sipariş avanslarından karşılık ayrılamayacağını söylüyorlar.Bunu da Vuk 323 maddesinin gerekçesinde yazan hasılat hesaplarına kayıt edilmiş olması gerekmektedir hükmüne dayanarak söylüyorlar. Bunu da neden koymuşlar gerekçeden aynen kopyalıyorum;
  " Buna rağmen özel alacaklarını tahsil edemeyen bazı tacirlerin bunları ticari defterlerine idhal edip sonradan karşılık ayırmak suretiyle matrahlarını düşürdükleri görülmektedir. Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilaflarını önlemek için karşılık ayrılacak alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olma şartının madde metninde sarih bir şekilde belirtilmesi uygun görülmüştür.?
  Şimdi böyle bir şey yoksa gerçekte ne olacak?
  Ben sözleşme yaptım avans gönderdim.Karşı firma sözleşmesinin gereklerini yerine getirmedi. Avansı geri istedik.Bu arada verilen avansı 126 Diğer Ticari alacaklar hesabına aldık.Avans gelmeyince mahkemeye verdik.Bence bu safhada karşılık ayrılabilir.
  Düşünsenize avans gönerdiniz firma malı yola çıkardı.Yolda kaza oldu mal tamamen yok oldu.Ne yapacaksınız?
  Başka bir açı;size gelen bir avansı ödemezseniz vergi koyucu diyorki bunu hasılat hesaplarına intikal ettir.Peki tersine neden karşı çıkıyorsun.
  Yukarıda Mohicans arkadaşımızın verdiği Danıştay kararını anlıyorum çünkü kişi avans vermeye devam etmiş.İcra safhasından sonra.Alacak hesabına kaydı gerekir herşeyden önce.Siz verilen sipariş avanslarını eğer bilanço kalemlerinden geri isteme safhasında alacak kalemleri arasına almazsanız yine sorun yaşarsınız.
  Hasretim nazlıdır...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Sayın Ant Z;
  İhtarın ne olduğunu açıkçası anlamadım.Ama kaşrılık ayırabilmenin birinci şartı dava ve icra safhasında olması .Değilse ayıramazsınız.
  Ondan öncede alacağınızı bence verilen sipariş avanslarından çıkarıp 126-Diğer Ticari alacaklar hesabına alın.
  Hasretim nazlıdır...

 7. #7
  İrem35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  İrem35 Guest

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  III- GERİ ALINAMAYAN SİPARİŞ AVANSLARININ DURUMU
  İşletmenin ticari faaliyetinde kullanmak üzere sipariş verdiği mal ve hizmetler için yapmış olduğu avans ödemelerine sipariş avansı denilmektedir. Bunların işletmenin faaliyet konusu ile ilgili olduğuna kuşku bulunmamaktadır.
  Yapı olarak ?ön ödeme? olan bu avanslar, sipariş konusu teslimin yerine getirilmesiyle kapatılır. Siparişin yerine getirilmemesi halinde ise normal ve mutad olan avansların iade edilmesidir. Ancak değişik nedenlerle bu avansların geri verilmemesi söz konusu olabilmektedir.
  Böyle bir durumda bu avanslar için karşılık ayrılıp ayrılmayacağı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.
  Bunlar için karşılık ayrılmayacağını ileri sürenler(2); görüşlerine dayanak olarak, avansın gelir hesaplarında yer almamasını göstermektedirler. Buna karşılık olarak ileri sürülen görüşlerde(3) ise; yasada hasılat kaydı koşulu bulunmadığı, avanslar için karşılık ayrılmasını engelleyici bir hüküm bulunmadığı belirtilmektedir.
  Geçmişte katma değer vergisi konusunda da benzeri görüş ayrılıkları bulunmaktaydı. Konu hakkındaki görüş farklılıkları vergi inceleme raporlarına da yansımış ve uygulamada pek çok uyuşmazlık ortaya çıkmıştı. Sonuçta, Maliye Bakanlığı 334 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile konuyu doğru bir biçimde çözüme bağlamıştı.

  IV- KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Geri alınamayan sipariş avansları, geri alınamayacağı anlaşıldıktan sonra yapı olarak ?alacak? haline dönüşmektedir. Bu dönüşümün ispatı için öncelikle yapılması gereken, siparişin yerine getirilemeyeceğinin belgelendirilmesidir. Bu noktada artık avansın niteliği değişmiş ve alacak haline dönüşmüştür. Burada avans hesabının alacaklar hesabına aktarılması gerekmektedir.
  İkinci aşamada avans karşı taraftan talep edilmelidir. Talebe rağmen makul süre içinde cevap verilmemesi veya olumsuz cevap verilmesi halinde VUK?da aranan koşullara göre takip işlemlerine başlanmalıdır. Bu aşamada alacak kaydedilen avansların şüpheli alacak olarak kaydının yapılmasının ve değerleme gününde karşılık ayrılmasının mümkün olacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünce, VUK?da şüpheli alacak müessesesine yer verilmesinin amacı göz önüne alınması, yani söz konusu kanun hükümleri ?amaçsal? yorumlanması sonucunda doğal olarak ortaya çıkmaktadır.

  * Dr., Gazi Üniversitesi, Gazi MYO, Öğretim Görevlisi
  (1) Ayrıntılı bilgi için Bkz. Şükrü KIZILOT, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, Cilt: 3 Savaş Yayınları, Ankara 1992, s. 2870-2882
  (2) Bkz. Tezcan ATAY, ?Sipariş Avanslarının Şüphelilik Boyutu?, Yaklaşım, Nisan 2004; Suat TAŞ, ?Şüpheli Alacaklar Karşılığı?, Vergi Dünyası, Aralık 2004.
  (3) Bkz. Veysi SEVİĞ, ?Avanslar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi?? Dünya, 20.12.2004; Gürol ÜREL, ?VUK Uygulamasında Değersiz, Şüpheli ve Vazgeçilen Alacaklar-I?, Mükellefin Dergisi, Mart 2000.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  VUK 323. maddeyi değiştiren 2365 sayılı Kanunun 55. maddesinin gerekçesinde açık ve yol gösterici bir şekilde ifade edilmiştir.

  2365 sayılı Kanunun 55. maddesinin gerekçesi:

  ?Karşılık ayrılmak suretiyle zarara intikal ettirilecek alacağın ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olması, diğer bir ifade ile alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması gerekmektedir. Buna rağmen özel alacaklarını tahsil edemeyen bazı tacirlerin bunları ticari defterlerine idhal edip sonradan karşılık ayırmak suretiyle matrahlarını düşürdükleri görülmektedir. Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilaflarını önlemek için karşılık ayrılacak alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olma şartının madde metninde sarih bir şekilde belirtilmesi uygun görülmüştür.?

  Görüldüğü üzere kanun koyucunun iradesi; alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması şeklinde tecelli etmiştir. Buna göre madde metninde geçen ?ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olması? şartının, alacağın daha önce hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması şeklinde telakki edilmesi ve ticari veya zirai faaliyet kapsamında olsa dahi iade edilmeyen avans kaynaklı alacakların şüpheli alacak karşılığı ayrılmak suretiyle zarar yazılmaması gerekir. Kanun koyucu bu suretle iradesini; suistimallerin önüne geçmek yönünde kullanmıştır
  Lütfen Bakınız : http://www.alomaliye.com/haziran_06/...l_avanslar.htm
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Alıntı Ant Z Nickli Üyeden Alıntı
  Ustad teşekkür ederim elimde özellikle KDV nin de karşılık ayrilabilecegine dair tebliğden haraket eden ve avanslarada karşılık ayrilabilecegine dair muktezada var
  bende ayırmak istemiyorum ama ayirmaz isem ordaki bakiye nasıl kapanacak yıllarca orada kalacak mı ?
  Saygılarımla
  Sayın Ant Z
  İlgili tutarı ticari karın tespitinde dikkate alabilirsiniz. Ancak Mali karı tespit ederken KKEG olarak dikkate alacaksınız.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2009
  Mesajlar
  1.907

  Ynt: Avans- Şüpheli alacak ilişkisi

  Konu net olmadıgı İcin kkeg yazarak çıkarsam ve daha sonra karşılık yolu ile gider yazabileceğim kanısı oluşursa firmaya 40000 tl vergi ödetmis olurum.
  İhtar su anlamda noterden faturanı kes parani verdik diye çektik yani bir icra takibi daha yok
  elimde Antalya vergi dairesinin 2008 yılında verdigi karşılık ayrılması mümkündür diye mukteza var
  SMMM

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Şüpheli Alacak
  Konu Sahibi merihs12 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Şubat.2019, 19:38
 2. Şüpheli Alacak
  Konu Sahibi omraga Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Aralık.2018, 10:57
 3. Şüpheli alacak
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Nisan.2011, 22:58
 4. Tahsili Şüpheli Alacak
  Konu Sahibi NİSANK Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Kasım.2009, 13:25
 5. Şüpheli Alacak mı Değersiz Alacak mı?
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Nisan.2009, 16:02

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36