KVK 5/1-e
de 'Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı vergiden istisna olduğu bu %75 lik kısmın 5 yıl boyunca bir fon hesabında bulundurulması gerektiği ve 2 yıl içinde de bu taşınmazın bedelin tahsili gerektiği belirtilmiş bu şartlara uyduğunuz takdirde istisnadan yararlanmanızda bir engel bulunmamakta,
Yine 5. madde de İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. denilmiştir.

Ancak şirketi 5 yıllık süre içersinde tasfiye ye soktuğunuz anda bu kazanç realize olacak ve kazanç fon hesabından çıkarılacak ve vergiye tabi olacaktır.


Diğer bir soruda ise Emlak firmalarida yararlanamaz ozaman sanırım değilmi denilmiştir. Kanunda açıkça Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. denilmiştir.

Buradaki asıl unsur bu amaçla yani ticaretini yapma amacıyla ellerinde bulundurdukları taşınmazlar yararlanamaz bunun dışında faaliyetlerini yürütmeye tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlarına istisna uygulanacaktır.