kamu işçi maaş

Konu: BSMV

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  4

  BSMV

  Sigorta acentelerinin ödediği BSMV(banka sigorta muamele vergisi)gelir veya kurumlar vergisinin tespitinde gider yazılır mı?


  Yani sigorta acentası ödediği bu bsmv'yi geçici ve gelir vergisini hesaplarken gider gösterebilir mi?

  Bu konuda bilgisi olan varsa lütfen beni aydınlatabilirmi.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  127

  BSMV

  sigorta acentasının BSMV mükellefiyeti varsa (ki vardır diye tahmin ediyorum) gider yazamaz. mükellef olduğu vergi türüdür çünkü
  Yİ GÜNLER

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  39

  BSMV

  sigorta acentaları, sigorta şirketleri adına bsmv yi yatırırlar ve bunu da sigorta şirketlerinden tahsil ederler.(360) Fakat bunun dşında teşvik primi gibi sigorta acentasının bizzat kendisinin ödeyeceği bsmv, gider olarak kayıtlara alınacaktır.
  İyi Çalışmalar.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  49

  BSMV

  Sigorta Murakebe Kanunu 9. md. gereği Acente;

  Her ne ad altında olursa olsun sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak, belli bir yer veya bölge içinde, daimi bir surette Türkiye'deki sigorta şirketlerinin sigorta sözleşmelerine aracılık eden veya bunları sigorta şirketi adına yapan gerçek veya tüzel kişilere sigorta acentesi, sigorta acentelerinin acentelik faaliyetleriyle ilgili olarak tayin ettikleri gerçek veya tüzel kişi acentelere ise tali acente denir. Tali acentelik tesisi için sigorta şirketinin yazılı izni gerekir.


  Sigorta sözleşmeleri yapma ve prim tahsil etme yetkileri sigorta şirketlerine aittir. Bu yetkiler acentilek sözleşmesinde belirtilmek kaydıyla sigorta acentelerine devredilebilir. Tali acentelere sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkileri verilemez.


  demekte olup;

  Sigorta acenteleri BSMV’yi sigortalıdan şirket adına almakta ve Hizmet Vergisi (Sigorta muameleleri vergisi) beyanı ile devlete ödemektedirler.

  Yine kimi sigorta şirketleri bu uygulamayı (özellikle iadelerle ilgili mevzuat sorunları nedeniyle) acentelere bırakmamakta kendileri üstlenmektedirler.

  Her iki şekilde de doğan ve devlet adına tahsil edilen vergi yalnızca şirket/acente/sigortalı arasında borç/alacak ilişkisine konu olmakta ve devletin payı devlete yatırılmaktadır. Yani şirketin veya acentenin üstlendiği herhangi bir gider unsuru doğmamaktadır.


  Yine Gider Vergileri Kanunu 28.md gereği vergiyi doğuran olay;

  Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.


  demekte olup acentelere ödenen komisyon, teşvik primi gibi unsurlardan dolayı BSMV doğmamaktadır.


  Saygılarımla

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  BSMV

  Sayın myiğitze,

  Sigorta acetelerinin aldıkları komisyonlar nedeniyle ödedikleri BSMV 6802 sayılı Gider vergileri kanununda bir kısıtlama olmadığına göre ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 40/6.maddesi gereği gider yazılır, Da..

  1-Sigorta acenteleri BSMV mükellefimidir?
  2-BSMV nin "yüklenicisi" kimdir yani bu vergi kimin cebinden-kasasından çıkmalıdır-çıkmaktadır, buradan hareketle matrahı nedir?

  Önce bu soruların cevabını vermek lazım.
  1- 6802 sayılı kanunun 28. ve 30. maddelerine göre, BSMV nin mükellefi Banka,Banker ve Sigorta Şirketleridir.Yani acenteler değil.Ve dahası 213 sayılı VUK.nun "Mükellef ve Vergi Sorumlusu" başlıklı 8.maddesinin üçüncü fıkrası aynen şu şekildedir;

  Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna yönelik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz.
  Buna rağmen Maliye İdaresi akıl almaz bir biçimde Sayın Bayk'ın yukarıya aldığı Sigorta Murakabe Kanunu'nun 9.maddesinden bahisle poliçe düzenlemeye ve prim tahsiline yetkili sigorta acentelerini (A acentesi diye anılan) BSMV mükellefi olarak tanımaktadır.Halbuki görüldüğü üzere SMK.nun 9.maddesinde poliçe düzenlemeye ve prim tahsiline yetkili acentelerin BSMV mükellefi olacağına dair bir düzenleme yoktur olsa dahi bu kanun bir VERGİ kanunu değildir, diğer yandan SMK na göre akdedilen acentelik sözleşmesine göre acentelerin mükellef yapılması VUK.nun 8.maddesinin yukarı aldığım hükmü gereği yanlıştır.
  Ancak bu yanlış her ne hikmetse yıllardır ısrarla sürdürülmektedir.

  2- Gider vergileri kanunu'nun 30.maddesine göre BSMV nin mükellefi Banka,Banker ve Sigorta şirketleridir.

  28.maddesine göre BSMV'nin matrahı sigorta şirketlerinin "her ne nam ile olursa olsun lehlerine aldıkları" paralardan oluşmaktadır.Yine aynı kanunun 31.maddesine görede "Vergi matrahından gider yada vergi adı altında indirim yapılamaz".

  Fakat uygulama nasıldır?
  Banka banker ve Sigorta şirketleri yada yetkili acenteleri BSMV yi müşteriden ayrıca tahsil ederler ve bu tutar matraha dahil edilmez.Acenteler yukraıda değindiğim gibi BSMV mükellefi kabul edilir ve buna dayalı olarakda şimdi Sigorta şirketlerinden aldıkları komisyonlar üzerinden BSMV ödemeleri istenmektedir.

  Sonuç hukukusuzluk içerisinde hukuksuzluktur.

  Tüm bunları yok sayar yada yasalara aykırı olan uygulamaları esas alırda varsayarsak dahi mevcut acenterin ödediği BSMV gelir ve Kurumlar vergisi açısından gider olarak kaydedilecektir.Zira sigorta poliçesi yaptıran mükelleflerde asıl mükelleflerin yerine ödedikleri BSMV leri indirmektedirler.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  134

  BSMV ve gider yazma

  BSMV mükellefi bu kapsamda hizmet verendir. Ancak parayı yani vergiyi ödeyen hizmeti alandır. Buna göre sanki KDV gibi tahsil edilen bu paranın gider yazılması mümkün değildir. Ancak acenteler, birbirlerinden veya sigorta şirketlerinden ayrıca BSMV tahsil ettilerse bu vergiyi ödeyenler için tabbiki giderdir. Ama her halde, tahsilatı yapanların bunu vergi dairesine yatırmaları gider olamaz. Kimlerin vergi mükellefi olacağı konusunda yukarı cevaplarda açıklanmış. Nihayet Maliye Bakanlığı 29/12/2005 günü yayımladığı genelge ile mükellefiyet ve mükerrer vergilemeyi önledi.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  403

  BSMV

  Sayın Ölmez,

  Gider vergilerinin teorik özelliği öyledir.Vergiyi gideri yapan öder.Ancak bu teoride böyledir.Gerek BSMV mükellefi konusunda gerek BSMV'nin kimden tahsil edileceği konusunda bu yazdıklarınızı Gider vergileri kanununda yada herhangi bir kanunda yer alan hükümlere daynadırmanız gerekir.Ben ilgili yasa maddelerini yukarıda verdim.

  Gider vergilerinden KDV de teorisine aykırı yasal düzenlemelerde vardır.Mesela araç kiralamalarında hizmeti veren değil alan sorumlu sıfatıyla mükellef yapılmıştır.Sigorta acentelerinin Sigorta şirketleri yerine mükellef yapılmasının ise yasal bir dayanağı yoktur.Dolayısı ilede bunların aldıkları komisyonlar nedeni ile BSMV ödemelerinin dayanağı bulunmamaktadır.Ayrıca BSMV nin müşteriden ayrıca tahsil edileceğine dair hüküm olmadığı gibi yansıtılması halinda matraha dahil edileceği "her ad altında olursa olsun lehlerine aldıkları paralar" deyiminden anlaşılmaktadır.

  Teorideki olması gerekenden ziyade Vergide Kanunilik prensibi gereği yasal düzenlemelere göre işlem yapılması esastır.
  aygılarımla
  <br />Mustafa Kemal EKİCİ-SMMM

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  BSMV

  Merhabalar

  Bu konuda gözden kaçan bir husus var o da BSMV’nin yansıtılabilir özellikte bir vergi olmasıdır.

  Önce konu ile ilgili Kanun maddelerine bakalım:

  Gider vergileri kanunun mükellefi belirleyen 30. maddesi:

  Mükellef:
  Madde 30- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder.


  Gelir Vergisi kanununun gelirin tespitinde indirilecek giderleri tespit eden 40/6. maadesi: (2772 sayılı Kanunun 5'inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük; 31.12.1982) İşletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi aynî vergi, resim ve harçlar;

  Konuyu bu maddeler ışığında değerlendirmek gerekirse;

  - BSMVK’nun mükellefi sigorta şirketleridir. Yani bahsedildiği gibi sigortadan yararlanan kişi değildir. Ancak, gider vergilerinin yansıtılabilir özellikte olması nedeniyle, anlaşmaya bağlı olarak bu mükellefiyet işleme muhatap olan kişilere yansıtılabilir. Bu kişiler nihai tüketici olduğu gibi acenteler de olabilir. Örneğin bankalar kredi verdiklerinde tahakkuk eden vergiyi krediyi alana yansıtmaktadırlar. (krediyi alanların bunda haberi olmuyor o ayrı mesele)

  -Burada soru soran arkadaşın konusu acentenin durumu ile ilgilidir. Sigorta şirketi acente ile (Sigorta Murakabe Kanunu 9. md.’nin verdiği yetkiye istinaden) yaptığı anlaşma gereği vergiyi acenteye yansıtmıştır. Bu durumda verginin mükellefi acente olmaktadır. VUK’nun 8. maddesi de esasen “Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere” demek suretiyle buna cevaz vermektedir.

  -Diğer taraftan acente GVK 40/6. maddesine istinaden ödediği bu vergiyi gelirinin tespitinde gider yazabilir.

  -------------------------------------

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. BSMV
  Konu Sahibi emansur Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2009, 12:44
 2. Özelgelerde BSMV
  Konu Sahibi nane Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Eylül.2008, 12:14
 3. BSMV nin Kaydı
  Konu Sahibi erdalce1977 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 25.Nisan.2008, 09:51
 4. Bsmv!
  Konu Sahibi muhfiliz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Şubat.2007, 12:28
 5. BSMV ORANI
  Konu Sahibi Özlem Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2005, 17:28

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36