T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gelir Vergisi Sirküleri/78

Konusu: Aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında.

Tarihi: 02/08/2011

Sayısı: GVK-78/2011-4//Yıllık Beyanname

İlgili olduğu maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 9, 61, 65, 70, 85, 86 ve 94.

İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı.

1. Giriş

26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile aile hekimlerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan ödemelerden tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmesine karşı yargı yoluna başvurulması üzerine Danıştay Başkanlığı tarafından Tebliğin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedilmiş, anılan kararın uygulanmasına ilişkin 27/06/2011 tarih ve GVK-77/2011-3 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.

Yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 08/07/2011 tarih ve YD İtiraz No:2011/13 sayılı kararı ile kaldırılması neticesinde, kararın uygulanmasına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kararın Uygulanması

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı uyarınca aile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hakkında 26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 275 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin uygulamasına devam edilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle beyan edilmeyen tevkifat tutarlarının genel esaslar dahilinde Temmuz ayına ilişkin Ağustos ayında verilecek muhtasar beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir.

Duyurulur.
Mehmet KİLCİ

Gelir İdaresi Başkanı