kamu işçi maaş

Konu: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  (SIRA NO: 403)

  1. Giriş:

  Bakanlığımız, bilgi ve iletişim teknolojilerinde son yıllarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, mükelleflerden elektronik ortamda bazı beyanname, bildirim ve formlar almaktadır. Bu suretle işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülerek kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergisel uyumlarının artırılması amaçlanmaktadır.

  Bu çerçevede, Bakanlığımızca yürütülen çalışmaların geliştirilmesi amacı ile bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan ?Kesin Mizan Bildirimi?nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Yetki:

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun1 (V.U.K) ?Bilgi Verme? başlığını taşıyan 148 inci maddesinde ?Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzelkişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 149 uncu maddesinde ise ?Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzelkişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecburdurlar.? hükmüne yer verilmiştir.

  Söz konusu Kanunun 5228 sayılı Kanunun2 8 inci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

  V.U.K?nun yukarıda belirtilen maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, bilanço esasına tabi mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmiştir.

  Bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı, bildirimin şekli, dönemi ve zamanı, gönderilmesi ve diğer hususlara ilişkin açıklamalara tebliğin izleyen bölümlerinde yer verilmiştir.

  3. Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler:

  3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar.

  3.2. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniğini kullanmak durumunda bulunan;

  a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu?nun3 2 nci maddesinde sayılan mükellefler,

  b. 226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu4 hükümlerine göre faaliyette bulunan finansal kiralama ve faktoring şirketleri,

  c. 30.09.1983 tarih ve 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname5 kapsamında yer alan Finansman Şirketleri,

  d. 5684 sayılı Sigortacılık Kanununa6 göre kurulan ve faaliyette bulunan sigorta şirketleri,

  e. Sermaye Piyasası mevzuatı gereği faaliyette bulunan Menkul Kıymet Yatırım Fonları, Yatırım Ortaklıkları ve Aracı Kurumlar,

  f. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu7 kapsamındaki Emeklilik Yatırım Fonları ile Emeklilik Şirketleri,

  ?Kesin Mizan Bildirimi? verme yükümlülüğüne tabi değildirler.

  3.3. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar kesin mizan bildirimi vermeyeceklerdir.

  4. Bildirimin Şekli:

  4.1. Elektronik ortamda gönderilecek kesin mizanların bu Tebliğ ekinde yer alan ?Kesin Mizan Bildirim Formatı?na ve aşağıda yapılan açıklamalara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  42. Tebliğin üçüncü bölümünde kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilen ve 2 Sıra Numaralı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği8 doğrultusunda serbest olarak açılan üçlü kod defteri kebir hesaplarını kullanan mükelleflerin kesin mizan bildirimlerini bu Tebliğ ekinde yer alan standart formata uygun olarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin bildirimlerini kesin mizan standart formatına uygun şekilde göndermeleri için serbest olarak açtıkları üçlü kod defteri kebir hesaplarını, hesap planında yer aldığı hesap grubunun altında düzenlenen ?Diğer ??. Hesabı? bulunması halinde bu hesaba aktarmaları, bu hesabın bulunmaması halinde ise aynı hesap grubunun altında uygun olan başka bir hesaba aktarmaları gerekmektedir. Mükellefler bu aktarma işlemini muhasebe kayıtları yapmadan sadece kesin mizan düzenlerken dikkate alacaklardır.

  4.3. ?Tekli? ya da ?ikili? kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecektir.

  4.4. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak sıfır yazılmayacaktır.

  5. Bildirimin Dönemi ve Verilme Zamanı:

  5.1. Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri ise bildirimlerini 1 Nisan ? 30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda vereceklerdir.

  Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini kendi gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi içinde vermek zorundadırlar.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu9 hükümlerine göre tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri, bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecektir.

  Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirimler bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilir.

  Devir halinde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesini verme süresi içinde verilecektir.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından bölünme işlemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde yapılacaktır.

  Mükellefiyetin sona ermesi halinde bildirimler, mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde verilecektir.

  5.2. Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00?e kadar tamamlanmalıdır.

  5.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kâğıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

  6. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar:

  6.1. Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır.

  6.2. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise bildirimi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bildirimi gönderen kısmına ise bildirimi elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

  6.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, bildirimi düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

  7. Düzeltme İşlemleri:

  7.1. Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra, hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilmesi gerekmektedir. Düzeltme bildiriminin elektronik ortamda, kesin mizan bildiriminin verilme süresinden sonra verilmesi durumunda 213 sayılı V.U.K.?nun mükerrer 355 inci maddesinin düzeltme bildirimlerine ilişkin hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

  7.2. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen bildirim geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken mükelleflerin, yeni bildirimi, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde doldurmaları gerekmektedir.

  8. Diğer Hususlar ve Cezai Yaptırım

  8.1. Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirimlerini, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.

  2010 yılı içerisinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda göndereceklerdir.

  8.2. Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında V.U.K?nun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

  8.3. Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamesi ekinde yer alan ?Performans Derecelendirme Bildirimi? ve kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde yer alan ?Mali Bilgiler? bölümleri beyanname ekinden çıkartılmıştır.

  Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlayacak Olan Mükellefler

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı?na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar ?YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU? hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare?ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gerekmektedir.
  Ayrıca, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin 01/01/2008 tarihinden itibaren yurt dışı şubeleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle (mükellefin serbest bölgedeki şubeleri dahil) yaptıkları işlemlerin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporuna dahil edilmesi gerekmektedir. Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin de söz konusu tarihten itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur. Ancak, kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında faaliyette bulunan şubelerinin veya serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin ayrıca Rapor hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.
  Dolayısıyla, mükelleflerin hangi tarihten itibaren Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamaları gerektiği aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
  13
  - Yurt içi işlemleri
  - Yurt dışı işlemleri
  01/01/2007?den itibaren
  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na Kayıtlı Mükellefler
  - Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan yurt içi işlemleri
  01/01/2008?den itibaren
  - Yurt dışı işlemleri
  01/01/2007?den itibaren
  Diğer Kurumlar Vergisi Mükellefleri
  - Serbest Bölgelerdeki mükellefler ile olan yurt içi işlemleri
  01/01/2008?den itibaren
  Serbest Bölgelerde Faaliyette Bulunan Kurumlar Vergisi Mükellefleri
  - Yurt içi işlemleri
  01/01/2008?den itibaren
  Yukarıda belirtilen kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere düzenlenecek raporda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır.
  Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda İdare?ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.
  8.4. Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlamak Zorunda Olmayan Mükellefler
  Bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlere ilişkin Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlama zorunluluğu bulunmayan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.
  Buna göre;
  ? Kurumlar vergisi mükelleflerinin (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı?na kayıtlı mükellefler hariç) ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,
  ? Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri,
  ? Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemlerine
  ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlanmayacaktır. Ancak, rapor hazırlama zorunluluğu bulunmayan bu mükelleflerin, 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare?ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gerekmektedir.
  8.5. Belgelendirme Şartlarına Uyulmaması Durumunda Uygulanacak Yaptırımlar
  İdare?ye ibraz etme zorunluluğu getirilen bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde vermeyenler hakkında Vergi Usul Kanunu?nun cezalara ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  Hatırlatma için teşekkürler. Bu arada Bir hatırlatmada ben yapayım. 01.04.2012-31.05.2012 tairhleri arasında verilmesi zorunlu bulunan mükellef bilgileri bildirimini unutmayalım. Bakanlık VUK mükerrer 257. maddeye göre bakalım daha neler isteyecek. Bütçe açığı olduğu yıllarda sırf ceza kesmek için daha çok bilgi ister.Örneğin;
  Arabanızın lastik markası nedir? Jantların ebatları nelerdir? Kaç psi ile şişer

  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.440

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  evet mohican haklısın vuk 413 hatırlatmak iyi fikir bu arada bende hatırladım. . Unutmamamız gereken o kadar çok şey varki daha kendi beyannamemi hazırlamadım.Terzi söküğünü dikemezmiş

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  167

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  Merhaba,

  Kesin Mizan bildirimlerinde;

  BA-BS deki gibi 10 günlük düzeltme süresi var mı?

  böyle bir uygulama varsa 10.04.2012 den itibaren mi başlıyor düzeltme
  Silent Hill' de birşeyden emin olduğunuz an; Yanıldığınız andır.
  by Silent Hill Fan

 5. #5
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.767

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  10 günlük düzeltme süresi kesin mizan bildirimlerinde de var. Gelir vergisi mükellefleri 02.04.2012 (31 Mart Cumartesi olduğundan) tarihine kadar verebildikleri için 10 günlük düzeltme süresi 12.04.2012 tarihinde sona eriyor.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  evet var, düzeltme 10.04.2012 tarihinde başlıyor en son düzeltme tarihi 20.04.2012dir.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  167

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  Alıntı bulent249 Nickli Üyeden Alıntı
  10 günlük düzeltme süresi kesin mizan bildirimlerinde de var. Gelir vergisi mükellefleri 02.04.2012 (31 Mart Cumartesi olduğundan) tarihine kadar verebildikleri için 10 günlük düzeltme süresi 12.04.2012 tarihinde sona eriyor.
  Alıntı mohicans Nickli Üyeden Alıntı
  evet var, düzeltme 10.04.2012 tarihinde başlıyor en son düzeltme tarihi 20.04.2012dir.

  ??? ??? ???
  Silent Hill' de birşeyden emin olduğunuz an; Yanıldığınız andır.
  by Silent Hill Fan

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ocak.2008
  Mesajlar
  1.516

  Ynt: Kesin Mizan ve Transfer fiyatlandırması Formlarını Unutmayalım

  Kesin mizan verme bildirimi, GVK-80/2012-2/ Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması hakkındaki sirküye göre 10.04.2012 tarihine kadar uzatıldı. DOlayısıyla VUK. mükerrer 355. maddeye göre düzetlme süresi bu tarihten başlar.
  İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi Day-Dream Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Nisan.2016, 23:43
 2. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi murat78 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Nisan.2012, 16:51
 3. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi aliye82 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Nisan.2009, 16:04
 4. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi Kızıldereli Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Nisan.2008, 19:03
 5. Transfer Fiyatlandırması
  Konu Sahibi mkulte Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Kasım.2007, 10:41

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36