kamu işçi maaş

Konu: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  1.802

  Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı


  Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82

  Konusu :Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Tarihi : 02 /05/2012

  Sayısı : GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname

  İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 99 Kurumlar Vergisi Kanunu 15, 30 Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 nci maddesi


  1. Giriş

  Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

  Aynı Kanunun 99 uncu maddesinde; "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorunda oldukları belirtilmiş olup, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında da bu maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı'nın; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

  Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

  - Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler,

  - Zirai kazançlar,

  - Serbest meslek kazançları,

  - Gayrimenkul sermaye iratları

  üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası; ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

  - Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

  - 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

  Muhtasar Beyannamenin ??Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

  Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

  Duyurulur.
  Mehmet KİLCİ

  Gelir İdaresi Başkanı 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Müşteri bildirimi kalksın diyeler bakın bir filimiz daha oldu!
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2010
  Mesajlar
  172

  Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82-Muhtasar beyannamesinde degisiklik

  Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi


  Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi


  Tarih 02/05/2012
  Sayı GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname
  Kapsam

  T.C.

  MALİYE BAKANLIĞI

  Gelir İdaresi Başkanlığı  Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri / 82

  Konusu

  :Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Tarihi

  : 02 /05/2012

  Sayısı

  : GVK-82/2012-4/ Muhtasar Beyanname

  İlgili olduğu maddeler

  : Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 99 Kurumlar Vergisi Kanunu 15, 30 Vergi Usul Kanunu Mükerrer 257 nci maddesi

  1. Giriş

  Mükelleflerin, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri Muhtasar Beyanname üzerinde yapılacak değişikliğe bağlı olarak, tevkifata tabi ödemelerin Muhtasar Beyanname ile bildirilmesine ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

  2. Tevkifata Tabi Ödemelerin Muhtasar Beyanname İle Bildirilmesi

  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiştir.

  Aynı Kanunun 99 uncu maddesinde; "Muhtasar beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile üçer aylık verilen beyannamelerin dönemini aylık olarak belirlemeye ve tevkifat konuları itibarıyla ayrı ayrı beyanname verme mecburiyeti getirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

  Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında, beyannamelerin şekil, içerik ve eklerinin Maliye Bakanlığınca belirleneceği ve mükelleflerin beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorunda oldukları belirtilmiş olup, 15 inci maddesinin birinci fıkrasında da bu maddeye göre tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış bulunmaktadır.

  Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre Maliye Bakanlığı'nın; "Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya" yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

  Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri uyarınca tevkifata tabi olan;

  - Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler,

  - Zirai kazançlar,

  - Serbest meslek kazançları,

  - Gayrimenkul sermaye iratları

  üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle, bu tevkifatlara ilişkin olarak ödeme yapılanın adı, soyadı (ünvanı), adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarası; ödemenin türü, gayrisafi tutarı; kesilen vergi tutarı Muhtasar Beyannamenin ilgili bölümünde gösterilmekteydi.

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleriyle Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, Muhtasar Beyanname üzerinde yapılan değişiklik sonucunda;

  - Bu sirkülerin yayım tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara yapılan hakedişler, zirai kazançlar, serbest meslek kazançları ve gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle,

  - 1 Ağustos 2012 tarihini içeren vergilendirme döneminden itibaren tevkifata tabi menkul sermaye iratları üzerinden yapılan tevkifatlar nedeniyle

  Muhtasar Beyannamenin ??Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)'' bölümünde, Ödeme Yapılanın Adı, Soyadı (Ünvanı), Adresi, T.C. Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi, Ödemenin Tür Kodu, Gayrisafi Tutarı, Ödemeye Ait Düzenlenen Belgenin Türü, Tarihi, Seri ve Sıra Numarası ve Kesilen Vergi Tutarı bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

  Bu zorunluluğa uymayan, eksik veya yanıltıcı bilgi veren mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülmüş olan cezai müeyyidenin uygulanması cihetine gidilecektir.

  Duyurulur.
  www.ozmconsultancy.com<br />Kooperatif danışmanlığı

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Nisan.2012
  Mesajlar
  79

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  biz zaten bunları bildiriyoruz.
  niye sirküler çıktıki

 5. #5
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Şimdi bişey yazıcaktım ama; Sn başkanımız denk gelirde okur falan, büyüklük bende kalsın.

  Bu arada neden Temmuz veya Ekim ayında başlamıyor, tahmininiz var mı?
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 6. #6
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Muhtemelen özellikle banka ve aracı kurumlara bilgi işlem sistemlerini yeni duruma uyarlamak için 3 ay süre tanımak istediler. Malum onların muhtasarı binlerce sayfa olacak artık.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  1.478

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Alıntı Esma Atasoy Nickli Üyeden Alıntı
  biz zaten bunları bildiriyoruz.
  niye sirküler çıktıki
  Sirkileri iyi okumamışsınız. Artık kestiğiniz SM Makbuzlarını tek tek, kira mk tek tek gireceksiniz.
  [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2010
  Mesajlar
  63

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  Belgenin türü kısmında --Kira Kontratı-- diye bir seçenek yok burda DİĞER i seçmek mi lazım .

  Bi de artık tüm mükelleflerden her ay ödediği kiranın banka dekont bilgileri lazım olacak anladığım kadarıyla.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  406

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  ismmmo vergi dairelerine verdigimiz bildirimlerin kaldırılmasını talep etmişti 15 gün önce, 2 gün önce de odanın sitesinde , vermeyi unutmayınız, aksi takdirde 1170 tl ceza kesilir diye uyarı koydular.. yorumsuz!!
  Bürokrasi artık yeterrr!<br />kurtar bizi Deli Dumrul, bunlar senden bile beter...

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  220

  Ynt: Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi

  cinnet geçirmek için bir sebebimiz daha oldu. yaşasın! ben bu arada şu hususu paylaşmak istiyorum. Şirket şehir dışında bir şantiyede hizmet sunmakta.bu işte çalışan personellerine ikamet etme amacıyla bir konut kiraladı ve kira ödemesine başladı. bu konut için ödenen kiradan stopaj kesintisi yapacağız ve beyannameyle bildireceğiz. yanlış yapmıyoruz değil mi?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Muhtasar Beyannamelerde Güncelleme Var
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 15.Temmuz.2015, 09:12
 2. Muhtasar Beyannamelerde Stopaja Tabi Ödemelerin Bildirilmesi
  Konu Sahibi abdsis Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 02.Temmuz.2013, 17:15
 3. Ekspertiz hizmetleri stopaja tabi mi?
  Konu Sahibi Sevim Canyakmaz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Aralık.2011, 09:41
 4. Off-Shore Gelirleri Stopaja Tabi Değil
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Mart.2009, 17:53
 5. Ticaret Borsalarına Ait G.M.ler Stopaja Tabi mi?
  Konu Sahibi metyo Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Ocak.2006, 20:29

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36