kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Tasfiye Beyannameleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461

  Tasfiye Beyannameleri

  Arkadaşlar merhaba,

  A.Ş.'in Tasfiyeye giriş tescil tarihi: 01.12.2011 Tasfiye sonuçlandırma tescil tarihi: 31.01.2013

  Tasfiyeye giriş

  Genel kurul yapılıp tescili yaptırıldı.
  01.01.2011-30.11.2011 kıst dönem KV beyannamesi elden verildi.
  01.01.2011-30.11.2011 kıst dönem Kesin mizan elden verildi.

  01.01.2011-31.12.2011 KV beyannamesi elektronik ortamda verildi.
  01.01.2011-31.12.2011 Kesin Mizan elektronik ortamda verildi.


  Tasfiye sonu

  Genel kurul yapılıp tescili yaptırıldı.
  01.01.2013-31.01.2013 tasfiye sonu KV beyannamesi 30 gün içerisinde elden verilecek.
  01.01.2013-31.01.2013 tasfiye sonu Kesin Mizan 30 gün içerisinde elden verilecek.

  Sorum şu;

  01.01.2012-31.12.2012 KV beyannamesi ve Kesin Mizan 30 gün içinde elden mi verilecek yada 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri arasında elektronik ortamda mı verilecek?


  Bu konu ile ilgili verilmiş mukteza aşağıdadır.


  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı
  (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


  Sayı : B.07.1.GİB.4.38.15.02/VUK-21-132/ 515 17.04.2009
  Konu : Özelge

  İlgi : 13.04.2009 tarih ve 5337 sayılı dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde;……….. Vergi Dairesi’nin …………..vergi kimlik numarasında Kurumlar Vergisi yönünden kayıtlı mükellef iken 23.02.2009 tarihinde şirketinizin tasfiyesinin tamamlandığı, 01.01.2009-23.02.2009 dönemi tasfiye sonu Kurumlar Vergisi beyannamesini 19.03.2009 tarihinde kağıt ortamında verdiğiniz, 01.01.2008-31.12.2008 dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesini ise 06.04.2009 tarihinde internet ortamında verdiğiniz, ancak adı geçen Vergi Dairesince bu döneme ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamesinin tasfiyenin sona erdiği 23.02.2009 tarihinden itibaren 1 aylık süre içinde verilmediği gerekçesi ile 2 kat usulsüzlük cezasının kesildiği ve özel usulsüzlük cezasının da kesileceği bildirilmiş olup, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17.maddesine göre uygulamanın doğru olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.

  213 Sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak yayımlanan 340 ve 346 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde gerekli açıklamalara yer verilmiş olup, 367 Seri No.lu Tebliğ ile de; kurumlar vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Kurumlar Vergisi beyannamesini ve Geçici Vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorunda oldukları belirtilmiştir.

  Diğer taraftan; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tamim mahiyetindeki duyurusunda; 367 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamında olmasına rağmen tüzel kişiler için tasfiye, devir, birleşme, hesap döneminin değişmesi durumunda verilmesi gereken kıst dönem beyannameler ile, gerçek kişiler için ölüm halinde verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin henüz elektronik ortamda alınamaması nedeniyle, söz konusu beyannamelerin kağıt ortamında vergi dairelerince kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

  Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin de tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte 30 günlük süre içinde vermeniz gerekmektedir.

  Bu nedenle, 01.01.2008-31.12.2008 dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi 06.04.2009 tarihinde elektronik ortamda süresinden sonra verildiğinden Vergi Dairesince kesilen usulsüzlük cezasında kanuna aykırı husus bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  01.01.2008-31.12.2008 dönemi kıst dönemmi ki, bunu kağıt ortamında 1 ay içinde istemişler.?
  Kıst değilse dönemi elektronik ortamda, kıst dönemleri kağıt ortamında.Bugüne kadar ben hep bu şekilde verdim.
  Ceza kesmek için bahane arıyorlar artık.Bu meslek gerçekten yapılmaz duruma gelmiştir.

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.570
  Sayın Şükrü bey

  Tasfiye dönemi, normal hesap dönemi gibi olmayıp özel bir dönemdir.Dolayısıyla burda alınan özelgenin ikici bölümü konuyu aydınlatıyor. Buraya alıntı yapıyorum Bilindiği üzere, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği, 17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.


  Saygılarımla


  Ferhat

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Beyan esası

  Kanun Ad KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (YENİ)
  Madde No 14
  Kapsam
  (1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını içerir. (2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadî kamu kuruluşları ile dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden her biri için, bunların bağlı olduğu kamu tüzel kişileri ile dernek ve vakıflar tarafından ayrı beyanname verilir.
  (3) Kurumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
  (4) Mükelleflerin şubeleri, ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunların bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.
  (5) Kooperatiflerin gelirlerinin vergi kesintisine tâbi tutulan taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmez.
  (6) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi, kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi dairesidir.
  (7) Maliye Bakanlığı, mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairelerini, kanunî veya iş merkezlerine bakmaksızın belirlemeye yetkilidir.
  (8) Beyannamelerin şekil, içerik ve ekleri Maliye Bakanlığınca belirlenir. Mükellefler beyanlarını bu beyanname ile yapmak veya bu beyannamelerde yazılı bilgilere uygun olarak bildirmek zorundadır.
  14.Maddeyi yukarıya alıntı yaptım.
  Orada da tek süreden bahsediyor oda, Tasfiye döneminin bittiği tarihten sonraki dördüncü ayın 1' ile 25' i arasında diyor.
  Bu durumda kıst olmayan/tam yıl olan tasfiye dönemleri içinde bu geçerli değilmidir.
  Burada problem nedir?
  Neden ceza kesilmiş anlamadım?
  Elden mi vermek gerekiyordu?
  Yada tasfiye sonundan itibaren 30 gün içinde tasfiye sonu beyannamesi ile birliktemi verilmeliydi?
  Yardımcı olur musunuz?

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.570
  Sayın Zindancığım

  Senin alıtı yaptığın Normal dönem 14 madde doğru.14'üncü madde de Kurumlar Vergisi Kanununun 14/3 üncü maddesinde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceğini belirtmiş.Fakat senden ricam 17'inci maddeleri okuman ben alıntıyı yapıyorum.17/2 inci maddesinde ise, tasfiye beyannameleri; tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hükmü yer almaktadır.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461
  Sayın Zindan ve Ferhat,

  İlk önce cevaplarınız için teşekkürler.

  Ferhat Bey;

  Tasfiye 31.01.2013 tarihinde sonuçlandığından, tasfiye sonu KV beyannamesi (Dönem: 01.01.2013-31.01.2013) K.V.K.'nun 17/2. maddesine istinaden 30 gün içinde verilecek. Burda hem fikiriz.

  Sorun, tasfiye dönemi olan (Dönem: 01.01.2012-31.12.2012) KV beyannamesinin hangi tarihte verileceği.

  K.V.K.'nun 17/2. maddesi "Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde" yani 01/04/.... - 25/04/.... tarihlerinde verilecek desede, gerek yukarıdaki mukteza gerekse bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesi 01.01.2012-31.12.2012 tasfiye dönemine ait K.V.beyannamesinin tasfiye sonu beyannamesi ile birlikte 30 gün içinde elden verilmesi gerekmektedir deniliyor.

  İşte tartıştığımız konu bu.

  Kolay gelsin.

 7. #7
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Burada yanılmıyorsam, şirketin tasfiyesi 31.01.2012 de bittiği için tasfiye döneminden önceki dönemlerinde (01.01.2012-31.12.2012) tasfiye döneminin bittiği tarih olan 31.01.2012' yi takip eden 30 günü geçemeyeceğine göre hareket ediyor.

  Bu durumda 01.01.2012-31.12.2012 dönemini de 31.1.2012 den sonraki 30 gün içinde tasfiye sonu (01.01.2013-31.01.2013) dönemi ile birlikte verilmelidir.
  Kurumlar beyannamesinin internetten gönderebilmek için 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri haricinde 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasında da verilip verilemeyeceğini de araştırmak gerekir.
  Verilebiliyorsa internetten, verilmiyorsa elden vermek gerekir.
  Yoksa bir de oradan ceza yenebilir.İnternetten vermen gereken beyannameyi elden vermişsin diye...

  Ne yapmak gerekir?

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  461
  Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Kurumlar beyannamesinin internetten gönderebilmek için 01.04.2013-25.04.2013 tarihleri haricinde 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arasında da verilip verilemeyeceğini de araştırmak gerekir.
  Verilebiliyorsa internetten, verilmiyorsa elden vermek gerekir.
  Yoksa bir de oradan ceza yenebilir.İnternetten vermen gereken beyannameyi elden vermişsin diye...

  Ne yapmak gerekir?
  Merhaba,


  01/2012-12/2012 dönemi Kesin Mizanı internetten vermek istediğimde "01/2012-12/2012 dönemi KESINMIZANK beyannamesi kanuni süresinde değildir. Bu beyannameyi şu anda onaylayamazsınız." mesajı aldım.

  Demek ki elden vereceğiz. Kolay gelsin.
  ZİNDAN bunu beğendi.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  1
  Aynı durumu bende arastırıyorum. 25/01/13 de 3.ilan bir yılı dolan ltd şti. Sonlandıracagız. 2013 kurumları 1 ay ıcersınde verılecek (mecburen elden) ama 2012 tasfıye donemı kurumları normal suresınde 25/04/2013 de ınternetten mı verılmelı burada ılgınc bır durum doguyor 2013 daha once 2012 kurumlarının daha sonra verılmesı gıbı uygulama nedır acaba...

 10. #10
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146
  Verilir diye düşünüyorum.Sonuçta elden de versek, internetten de oraya ilgili döneme giriş yapılıyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tasfiye beyannameleri
  Konu Sahibi alfa146ti Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Şubat.2012, 12:56
 2. Tasfiye halinde olan şirketin tasfiye sonu kapanış bilançosu
  Konu Sahibi BUSEGAYE Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Kasım.2011, 14:05
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Aralık.2010, 08:57
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 11.Şubat.2010, 16:02
 5. Tasfiye Halindeki Şirketin Verilmeyen Beyannameleri??
  Konu Sahibi a.yeşim Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Ocak.2009, 18:59

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36