kamu işçi maaş

Konu: Fatura Dönemi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  230

  Fatura Dönemi

  Bedaş ay sonlarında düzenlediği elektrik faturasını, haziran dönemi tüketimi için Temmuz tarihli olarak fatura etmiş. Faturayı temmuz ayına işlersek; giderin dönemi (haziran ayı ve 2.dönem geçici vergi) ve kdv açısından problem olur mu?


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.822
  Selamlar
  Faturayı imkanınız varsa Haziran ayına kaydediniz.Kaydetme imkanı kalmamışsa Temmuz ayına da kaydedebilir,kdv'yi Temmuz ayı için indirim konusu yapabilirsiniz.
  Saygılar
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  3.777
  Fatura tarihi temmuz ise mutlaka temmuz ayı kayıtlarına alınması ve kdv'nin de bu ayda indirim konusu yapılması gerekir. Özellikle üretim işletmesi iseniz ve elektrik tüketiminiz fazla ise karşılık ayırmak suretiyle haziran ayı giderlerine atabilirsiniz.
  Örneğin Elektrik faturası 15.06.13/15.07.13 tarihlerini kapsıyorsa ve fatura 100 +kdv ise;
  30.06.13
  730 50 TL B / 373 50 TL A (faturayı kabaca 2 ye böldüm tüketim kwh ına göre hesaplama yapabilirsiniz.
  15.07.13
  730 50 (B) 373 50 (B) 191 18 (B) / Bedaş 118 (A) gibi.

 4. #4
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı ELENOR Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bedaş ay sonlarında düzenlediği elektrik faturasını, haziran dönemi tüketimi için Temmuz tarihli olarak fatura etmiş. Faturayı temmuz ayına işlersek; giderin dönemi (haziran ayı ve 2.dönem geçici vergi) ve kdv açısından problem olur mu?
  Sayın ELENOR,

  Tam sorunuza göre bir mukteza sorunuza ancak bu kadar uyumlu olabilir.

  Tarih 12/03/2012
  Sayı B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-985
  Kapsam
  T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIİSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIMükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü
  Sayı
  :
  B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-985
  12/03/2012
  Konu
  :
  Haziran ayı tüketimine ait faturanın Temmuz ayında düzenlenmesi halinde söz konusu faturadaki KDV'nin indirim hakkının ne zaman kullanılacağı ile geçici vergi beyannamesinin ne zaman verileceği

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin elektrik enerjisinin tamamını TEİAŞ'tan temin ettiği, Haziran ayına ilişkin elektrik tüketimlerinin elektrik dağıtım şirketleri tarafından Temmuz ayının 1-5 inci günleri arasında (bazen 15'i) sayaçlar okunmak suretiyle saptanarak faturaya baz teşkil edecek bilgilerin TEİAŞ'a bildirildiği, TEİAŞ tarafından da 15-16 Temmuz tarihleri arasında hesapların kesinleştirilerek şirketinize "Haziran ayına ilişkin tüketim bedeli" açıklamasıyla Temmuz ayında fatura düzenlendiği, şirketiniz tarafından da müşterilerinize Haziran ayına ait tüketimin Temmuz ayında fatura edilebildiği belirtilerek, Haziran ayına ait elektrik faturasının Temmuz ayında düzenlenmesi nedeniyle, söz konusu elektrik giderlerine ilişkin faturadaki KDV'nin indirim hakkının ne zaman kullanılacağı ve geçici vergi dönemleri itibariyle gider kaydının hangi dönemde olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
  I-KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
  Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38 inci maddesinde ise; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsdeki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde de; safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmıştır.
  Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesinde ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır. Ayrıca "Dönemsellik" kavramı gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmek, hasılat, gelir ve karlarını aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırmak durumundadırlar. Bu ilke uyarınca gelir ve giderlerin ilgili oldukları dönemde kaydedilmesi gerekir.
  Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanunun 32 inci maddesinin birinci fıkrasında, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında kurumlar vergisi alınacağı, ikinci fıkrasında da kurumlar vergisi mükelleflerince, câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödeneceği hükme bağlanmıştır.
  Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 120 inci maddesinde ise; ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi ödeyecekleri, hesaplanan geçici verginin üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilerek onyedinci günü akşamına kadar ödeneceği belirtilmiştir.
  Buna göre, elektriğin aylık bazda satışı ve tedarikinde gelir veya gider mahiyet ve tutar itibariyle ay sonunda kesinleşmiş olduğundan, elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin de ay sonu itibarıyla tahakkuk ettiğinin kabulü gerekmektedir. Dolayısıyla şirketiniz tarafından elektrik satışı ve tedarikinden doğan gelir ve giderin tahakkuk tarihi itibarıyla ilgili geçici vergi ve takvim yılı hesap dönemlerinde kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
  II-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:
  3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
  1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,
  10 uncu maddesinin (a) bendinde; vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile (g) bendinde; su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtım veya kullanımlarında bunların bedellerinin tahakkuk ettirilmesinde meydana geldiği,
  29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergilerini indirebilecekleri,
  29/3 üncü maddesinde ise, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği
  hüküm altına alınmıştır.
  Buna göre, elektrik enerjisi tedariki ve satışına ilişkin olarak firmanız adına TEİAŞ tarafından düzenlenen faturalar ile ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde genel esaslara göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  Öte yandan, yılın son aylarında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların izleyen yılın Ocak ayında düzenlenmesi durumunda, bu faturalardaki KDV nin de, faturaların kanuni defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılması mümkündür.
  Ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayında tüketilen elektrik bedellerine ait faturaların takip eden yılın Ocak ayında düzenlenmiş olması halinde, bu faturalardaki katma değer vergisi, söz konusu belgelerin defterlere kaydedildiği Ocak vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilecektir."
  Bilgi edinilmesini rica ederim.  (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
  (**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
  (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  230
  Çok teşekkür ederim yardımlarınız için iyi çalışmalar...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 2012 Dönemi BA
  Konu Sahibi murattasss Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Haziran.2017, 11:59
 2. Tasfiye Dönemi
  Konu Sahibi NURETNS Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Aralık.2016, 14:32
 3. Özel fatura beyan dönemi hangisidir?
  Konu Sahibi stajyer2727 Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Şubat.2010, 17:07
 4. Kdv Dönemi Geçtikten Sonra Fatura İptali
  Konu Sahibi ceysel56 Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 30.Haziran.2009, 12:57
 5. Kdv Dönemi Hk.
  Konu Sahibi orchun Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2009, 16:04

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36