bu konu kilitlendiği için yeni başlık açtım..

Vergi Usul Kanununun 251.maddesi aşağıda yer almaktadır.

“Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri, yanlarında çalışan hizmet erbabının, kanunun tayin ettiği süre içinde karne almalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye mecburdurlar. "

danıştay kararı : özel inşaat işinde istihdam ettiği işçilere ait götürü vergiyi sorumlu sıfatıyla kanuni süresinde tarh ettirmediği saptanan davalı adına 1969-1970 takvim yılları için salınan gelir vergisi ve kesilen kusur ve usulsüzlük cezalarını; 213 sayılı VUK’nun 251. maddesiyle kazançları götürü usulde saptanan ticaret ve sanat ve serbest meslek erbabı ile götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin yanlarında çalışan hizmet erbabının kanun’un tayin ettiği süre içinde karne almamalarını ve karnelerinde yazılı vergilerini ödemelerini temin etmeye zorunlu oldukları hükme bağlandığı, yükümlünün özel inşaat sahibi olduğu ve açıklanan madde ile özel inşaat sahiplerine böyle bir yükümlülük tahmil edilmediği gerekçesiyle kaldıran temyiz komisyonu kararı dairemizce de uygun görüldüğünden davanın reddine oybirliğiyle karar verildi” (Danıştay 13. dairesi, 30.04.1976 tarih ve Esas No: 1975/2381, Karar No: 1976/1416).

özelge : bilindiği üzere, 193 sayılı gelir verisi kanunu’nun 64/3. madde hükmünde, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçilerinin safi ücretlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre götürü olarak tespit edileceğine hükmedilmiş olup, götürü matrahları 213 sayılı vuk’un 40. maddesine göre tespit olunanlardan anılan kanun’un 247/1. maddesinde sayılanlara “vergi matrahları tamamen ve kısmen götürü tespit olunanlar” vergi karnesi alma mecburiyeti getirilmiştir.

diğer taraftan;

a) özel inşaat sahipleri VUK’nun 251. maddesinde sayılan sorumlulardan olmadığından, zamanında karne almamış ve vergisini tarh ettirmemiş olan hizmet erbabının vergisi işveren sıfatıyla bu kimseler adına tarh ve vergi cezası da aynı kimseler adına kesilerek tahsil olunması,

b) 193 sayılı gelir vergisi kanunu’nun 95. maddesinin 3. bendine göre de özel inşaat sahiplerinin yanında çalışan inşaat işçilerinin ücretlerinden vergi tevkifatının yapılması, kanunen mümkün bulunmamaktadır ”

özel inşaat sahiplerinin bu inşaat işlerinden dolayı vergi mükellefi olmalarına ,yanlarında çalıştırdıkları inşaat işçilerine yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden vergi tevkifatı yapmaları ve muhtasar beyanname ile beyan etmeleri gerekmiyor.özel inşaat sahiplerinin yanlarında çalışan işçilerin vergi karnelerini almayarak vergiyi tarh ettirmedikleri veya karne almalarına rağmen vergilerini ödemedikleri durumda da işçiye ait verginin işveren sıfatıyla özel inşaat sahiplerinden tahsil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.kanun hükmü açıktır.vuk 251