kamu işçi maaş

Konu: İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  260

  İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.

  Şirket bordrolama hizmeti vermektedir.Çalışanlarını özel sağlık sigortası yapıyor.GVK.md.40 2.bendi ;
  (365 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen şekli) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye'de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 27'nci maddede yazılı giyim giderleri;

  Bu maddeye istinaden özel sigorta giderlerini direk gidere atıyoruz.
  özel sağlık sigortası prim tutarlarını bordrolama hizmeti verdiğimiz firmaya faturalıyoruz.örneğin:

  100-ytl özel sağlık sigortası prim tutarı 1 yıllık süresi var ve dönemsellik ilkesi gereği gelecek aylara ait giderlere atıp ilgili aylarda giderleştiriliyor.

  Bordrolama hizmeti verdiğimiz firmaya 100+kdv fatura kesiyoruz ve gelirimizide gelecek aylara ait gelirler hesabına atıp gider kaydı gibi gelir kaydınada dönemsellik ilkesini uyguluyoruz uygulamada yanlışlık var mı?

  Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  9

  İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.

  ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
  Sayın Üstat AHMET KIZIL hocanın benzer bir konudaki önerileri ;
  Çalışanların Özel sağlık sigortası priminin çalışanlarca veya işverence ödenmesine göre gider kabul edilme ve vergileme değişmektedir. Çalışanlara ait Özel sağlık sigortası gider olarak yazılabilmektedir. Çalışanların kendileri, eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları için yaptırdıkları sigorta poliçesi primleri gider olarak kabul edilebiliyor. Ancak sınırlamaları var. İşveren tarafından çalışanların sigortalanması durumunda bu çalışanlar için ek bir fayda sağladığından çalışanların ücretine ilave edilip vergiye tabi tutulması gerekiyor. Fakat bunu yaparken de brüt ücretlerinin % 5 i ne kadar olan prim tutarları ücretten düşülebiliyor. Bireysel emeklilikte bu oran %10. Ancak çalışanlar primlerini kendileri öderlerse primler ücrete ilave edilmeyip %5 veya %10 oranına kadar ücretlilerin matrahlarından düşülebilir. Düşme işlemi bordroda özel sigorta primleri için ek bir sütun açarak buraya yazabilirsiniz. Ücret matrahından düşülebilmesi için ödenmiş olma şartı var. Bordronun tahakkukunda ise: Çalışanların kendi ödemiş oldukları özel sağlık sigorta primleri brüt ücretin %5 ine kadar olan kısmı bordroda aynen SSK İşçi hissesi sütunu gibi ayrı bir sütunda gösterilip vergi matrahından düşülüyor ancak herhangi bir tahakkuk yapılmıyor. Sadece bir indirim unsuru olarak dikkate alınıyor. Eğer çalışanların özel sağlık sigortalarını işletmeniz ödüyorsa brüt ücrete ilave edeceksiniz ancak brüt ücretin %5 ine isabet eden kısmı yine ayrı bir sütunda indirim unsuru olarak alacaksınız. Size bu konuda YMM Sabri Arpaç'ın bir yazısını da ekliyorum:"ŞAHIS SİGORTA POLİÇELERİ İÇİN ÖDENEN PRİMLERİN GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ
  Gelir Vergisi Kanunu'nun 4697 sayılı Kanun'la değişmeden önceki hükme göre, şahıs sigorta primlerin gayrisafi ücret tutarından indirilebilmesi için:
  1- Şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması (1),
  2- Sigorta şirketinin Türkiye'de kain ve merkezinin Türkiye'de olması,
  3- Sigorta mukavelesinin bu nitelikteki şirketlerle yapılması,
  4- Sigorta priminin ödenmiş olduğunun, sigorta şirketi tarafından verilen fatura veya makbuz asılları ile belgelendirilmesi,
  5- Sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarına (Emekli Sandığı, Sosyal Sigorta Kurumu veya 506 sayılı Kanun'un geçici 20. maddesine göre kurulan özel emekli sandıklarına) hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması,
  gerekmektedir.
  Ancak, söz konusu maddenin 4697 sayılı Kanun'la değişik hükmüne göre, bireysel emeklilik sistemi dışında şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, "ödendiği ayda elde edilen ücretin %5'ini" ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı belirtilmiştir.
  Bu hükme göre, şahıs sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primlerinin gider olarak indirilmesine esas olan ve yukarıda belirtilen şartlardan 1, 2, 3 ve 4. maddelerde yer alan şartlar 4697 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile aynen devam etmekte olup, sadece hizmet erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarı yerine, elde edilen ücretin %5'i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde değişiklik suretiyle indirilmesi esas tanınmıştır.
  ÜCRETLİLER ADINA İŞVERENCE KARŞILANAN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  1- Çalışanların Ücretlerinden Kesilmek Suretiyle İşverence Ödenen Şahıs Sigorta Primleri
  Şahıs sigorta primleri, sigorta şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan doğruya ödenmeyip, işverenler aracı kılınmak suretiyle hizmet erbabının ücretinden kesilerek ödenmesi halinde (grup sigortası gibi)
  - Sigorta mukavelesinin bir örneğinin işverende bulunması,
  - Bu mukavelede sigorta priminin ödeme dönemlerinin belirlenmesi,
  - Bu dönemler için ödenecek prim tutarının belli edilmiş olması
  şartlarıyla, ücretin vergi matrahının teyininde her bir kişi için ayrıca fatura veya makbuz aranmaksızın, indirim konusu yapılabilecektir.
  2- Çalışanlar Adına İşverence Yatırılan Şahıs Sigorta Primlerinin Ücretliler Açısından Değerlendirilmesi
  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesine göre, hizmet erbabı adına işveren tarafından ödenen sigorta primleri, (grup, sağlık ve can sigortası primleri gibi) ücretliye sağlanan bir menfaat niteliğinde olduğundan, ücret olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, ücret olarak kabul edilen, brüt ücrete ilave edilecek söz konusu primler, aylık ücretin %5'ini aşmayan kısmı, ücretin safi tutarının tespitinde gayrisafi ücret tutarından indirilmesi gerekecektir.
  ÜCRETLİLER ADINA İŞVERENCE YATIRILAN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İŞLETME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 40. maddesinin 1 numaralı bendinde, "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel gelirler..."in safi kazancın tespit edilmesinde, ticari kazançtan indirileceği hükme bağlanmıştır. Genel giderler içerisinde personele yapılan ve ücret kapsamına giren ödemelerde yer almaktadır.
  Bu çerçevede, hizmet erbabı adına işveren tarafından ödenen sigorta primleri, (grup, sağlık ve can sigortası primleri gibi) ücret olarak kabul edildiğine göre, GVK'nın 40. maddesinin 1 numaralı bendi uyarınca, ticari kazancın safi tutarının tespitinde, genel gider olarak dikkate alınması gerekir.
  Bu durumda, işverenlerin ücretliler adına ödedikleri şahıs sigorta primleri, gerek ücretliler açısından vergi yönünde bir yük getirmemekte aksine avantaj sağlamaktadır.
  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNDE ÖDENEN KATKI PAYLARININ GİDER OLARAK İNDİRİLMESİ
  Bireysel emeklilik sistemi için ödenen katkı paylarının, ücretin safi tutarının tespiti için gider olarak indirilmesine usul ve esaslar ile şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerin gider olarak indirilmesine ilişkin usul ve esaslar aynı olması nedeniyle, ayrıca burada değinilmemiştir. Ancak şahıs sigorta primlerinde indirim oranı brüt ücretin %5'i iken, bu oran bireysel emeklilik sisteminde ödenen katkı payında %10'dur.
  Ayrıca, GVK'nın 4697 sayılı Kanun'la 40. maddesine ilave edilen 9 numaralı bent ile, işverenler tarafından, ücretliler adına ödenen katkı payları, belirtilen sınırlama kapsamında ticari kazancından tespitinde gider olarak indirilebilmesine imkan tanınmış ise de, şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler de, yukarıda açıklandığı şekilde, GVK'nın 40. maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak indirlebilecektir."
  Selam ve sevgilerimle s.g.ö
  iç bir şey için değil çok şey için......

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  15

  Ynt: İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.

  cevaplarınız için teşekkür ederim bunların hepsını okudum ve maaş bodrosunda uyguladım sadece öğrenmek istediğim işçiden özel sağlık sigortası ücretinin yarısını maaşından kesıyorum ve sigorta şirktetine para ödüyorum
  işçiden kestiğim ücreti ve sigorta şirketine ödediğim ücreti hangi hesapta takip etmem gerekıyor.Hesap planından hangi hesap en doğrusu olur...

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  85

  Ynt: İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.


  merhaba,
  şirket çalışanlara özel sağlık sigortası yapmaya başladı.
  bir kaç çalışanı işe bu şekilde aldılar.

  gelen sigorta poliçesini bordroya nasıl ilave edeceğim.
  toplam olarak mı yansıtacağım yoksa aylara mı bölünmesi gerekir.

  diğer bir konu da muhasebe kaydı nasıl olmalı?
  SMMM

 5. #5
  koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2008
  Mesajlar
  3.826

  Ynt: İşçilere Yapılan Özel Sağlık Sigortası Hk.

  1-Bordroya dahil ederken aylara böleceksiniz elbette, primler peşin ödenmiş olsa bile işçiye sağlanan menfaat aylara yayılıyor.

  2-Muhasebe kaydında da bir özellik yok aslında, standart ücret gider kaydı.
  Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşveren tarafından işciye yapılan özel sağlık sigortası.
  Konu Sahibi hasan güneş Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 10.Şubat.2012, 00:28
 2. Özel sağlık sigortası
  Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Aralık.2011, 17:30
 3. İşveren tarafından işçiye yapılan özel sağlık sigortası
  Konu Sahibi zbeyhan Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 07.Mart.2011, 12:40
 4. İşveren tarafından işçiye yapılan özel sağlık sigortası
  Konu Sahibi zbeyhan Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Mart.2011, 15:06
 5. Özel Sağlık Sigortası
  Konu Sahibi keating Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Ağustos.2007, 14:10

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36