Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının enaz %25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı
dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisibenzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilecektir. Kazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil edilmek suretiyle dikkate alınacaktır.

Örnek: (A) Kurumunun sermayesine %30 oranında iştirak ettiği yurt dışındaki (C)Kurumundan elde ettiği iştirak kazancına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.(Yurt dışından elde edilen yabancı para karşılığı kâr payları ve ödenen vergiler TL cinsinden hesaplanmıştır.)

İştirak oranı .................................................. ........................................ %30
Yabancı ülkedeki kurumlar vergisi oranı .................................................. ... %10
Yabancı ülkede dağıtılan kâr paylarına uygulanan vergi kesintisi oranı ............. %20
(C) Kurumunun toplam kurum kazancı........................................... ...... 1.000.000.- TL
(C) Kurumunun yabancı ülkede ödediği kurumlar vergisi (%10) ............ 100.000.- TL
(A) Kurumunun elde ettiği iştirak kazancı (brüt) ..................................... 300.000.-TL
Yabancı ülkede ödenen kurumlar vergisinden (A) Kurumunun
elde ettiği iştirak kazancına isabet eden tutar (300.000 x %10) ................. 30.000.- TL
(C) Kurumunun dağıtılabilir kazancı .................................................. ..... 900.000.- TL
(A) Kurumunun elde ettiği vergi sonrası kâr payı ................................... 270.000.- TL
(A) Kurumunun elde ettiği kâr payından dağıtım aşamasında
yurt dışında kesilen vergi (270.000 x %20) ................................................54 .000.-TL
(A) Kurumunun elde ettiği net kâr payı tutarı...........................................2 16.000.-TL

Bu durumda, (A) Kurumu, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmemiş (C) Kurumundan elde ettiği net 216.000.- TL’yi, brüt tutarıyla (300.000.- TL) kurum kazancına ekleyecek, bu kazanç üzerinden yurt dışında ödenen [(100.000 x %30) +
54.000=] 84.000.- TL’nin (300.000 x %20=) 60.000.- TL’ye kadar olan kısmını, bu kazanç üzerinden Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilecektir. 60.000.- TL’nin üzerinde kalan 24.000.- TL’lik yurt dışında ödenen vergi tutarının
mahsup imkanı bulunmamaktadır.

--Yurt dışında ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu


Yurt dışında ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu mümkündür. Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelir bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilecektir. Ancak,indirilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara %20 geçici vergi oranının
uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.

--Yurt dışında ödenen vergilerin tevsiki


Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı
ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir.Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde,yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi, %20 kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o memlekette câri olduğu bilinen oran üzerinden hesaplanacaktır.

Tarhiyatın bu suretle hesaplanan miktara isabet eden kısmının ertelenmesi, ibraz edilmesi gereken belgelerin, tarh tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyatın düzeltilmesi
gerekmektedir.
Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin anılan süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için 6183 sayılı Kanun hükümlerine
uygun olarak gecikme zammı hesaplanacaktır