kamu işçi maaş

Like Tree4Beğeni
 • 3 Post By ferhat
 • 1 Post By Tahsin Kurt

Konu: Sermaye Amorti̇smanı Uygulaması

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.510

  Sermaye Amorti̇smanı Uygulaması

  27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8.inci maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10.uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendiyle finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak,ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla,kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

  İndirimin kapsamı

  Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenlemede,indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili hesap döneminin sonuna kadar bu bent hükmüne göre hesaplanacak faiz tutarı dikkate alınacaktır.

  Bu indirim uygulamasında,

  -Nakdi sermaye artışı,sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını,
  -Ticari krediler faiz oranı,TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından Ticari Krediler(TL üzerinden açılan)(Tüzel kişi KMH ve kurumsal kredi kartları hariç)faiz oranını,
  -Süre,tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının şirketinbankahesabınayatırıldığıtarihiniçindebulun duğuaydanhesapdönemininsonunakadarolan ay sayısının 12 aya olan oranını ifade etmektedir.

  İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir.

  Bununla birlikte;

  - Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
  - Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artışları,
  - Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
  kaynaklanan sermaye artışları,
  - Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12.nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları,
  - Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar hesabı gibi) birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,
  - Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi,tahvil veya bono gibi kıymetlerin
  konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları

  indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

  Ayrıca,nakdi sermaye artışının muvazaalı bir şekilde gerçekleştirildiğinin tespiti halinde haksız olarak faydalanılan indirim nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler cezalı olarak tarh edilecektir.

  Örnek1: (A) Ltd.Şti.4/5/2015 tarihinde %50 oranında ortağı olan Bayan(D)'ye 1.000.000.-TL borç vermiş ve bu tutarı“Ortaklardan alacaklar'' hesabında izlemektedir.
  15/7/2015 tarihinde (A)Ltd.Şti.'nin sermayesinin nakdi olarak 2.000.000.-TL artırılması kararı alınmış ve bu karar 22/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.Bayan(D) sermaye taahhüdünün tamamını 31/7/2015 tarihinde ortağı olduğu (A) Ltd. Şti.'nin banka hesabına yatırmak suretiyle yerine getirmiş olup, bu tarih itibarıyla şirketten
  4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000.-TL tutarındaki borcunu ödememiştir.Ortaklar tarafından, kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacağından,Bayan(D) tarafından sermaye taahhüdüne ilişkin olarak ödenen 1.000.000.-TL için,Bayan(D)'nin
  4/5/2015 tarihinde almış olduğu 1.000.000.- TL borç ödeninceye kadar (bu borcun kısım, kısım ödenmesi halinde ödenmeyen kısmı ile sınırlı olmak üzere) indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Örnek2: (E)A.Ş.dönem içerisindeki nakit ihtiyacını karşılaşmak için ortağı olan Bayan (B)'den 15/4/2015 tarihinde 1.000.000.- TL borç almış olup bu tutarı “ortaklara borçlar'' hesabında izlemektedir. Şirket, ortağı Bayan(B)'ye olan borcunu ödemeksizin 7/7/2015 tarihinde sermayesini 2.000.000.-TL artırmaya karar vermiş,bu karar 14/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.(E) A.Ş.'nin,Bayan(B)'den almış olduğu 1.000.000.-TL tutarındaki borç, şirket tarafından sermaye taahhüdünün bir kısmının yerine getirilmesinde kullanılarak 21/7/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.

  Bilanço içi kalemlerin bir biri içinde mahsubu şeklinde gerçekleşen sermaye artışları indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacağından (E)A.Ş tarafından gerçekleştirilen sermaye taahhüdünün şirket ortağı Bayan(B)'den borç olarak alınan kısmı için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  İndirimden yararlanacak olanlar

  İndirimden finans,bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere,şartları sağlayan sermaye şirketlerinin yararlanabilmesi mümkündür.Dolayısıyla finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri bu indirimden yararlanamayacaklardır.

  Bu kapsamda sadece anonim veya limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler şartları taşımaları kaydıyla bu indirimden yararlanabileceklerdir.

  İndirim uygulaması

  Nakdi sermaye artışı üzerinden TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak,ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum kazancından indirilebilecektir.İndirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacaktır.

  Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

  Kurum kazancından indirilebilecek tutar Nakdi Ticari sermaye x krediler
  artışı faizoranı
  İndirim oranı
  : x x Süre  İndirim uygulamasında, sermaye artırımının hesap dönemi içerisinde nakit olarak ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle,yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır.

  Sermaye artırımının tescili ve şirketin banka hesabına yatırılması

  Sermaye şirketleri,yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.

  İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı,artırılan sermaye tutarının ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup, taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayankısmıindirimtutarınınhesaplanmasındadi kkatealınmayacaktır.

  Dolayısıyla nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmamış olan sermaye artırım tutarları indirime konu edilmeyecektir.

  Örnek1:(B)A.Ş.'nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000.-TL artırılmasına ilişkin
  15/7/2015 tarihli genel kurul kararı 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Şirket ortağı Bay(F) taahhüt edilen sermayenin 2.000.000.- TL'sini 6/8/2015 tarihinde, diğer şirket ortağı Bay(K) ise kalan 4.000.000.-TL'lik kısmı 9/11/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırmıştır.(B)A.Ş.'nin yararlanabileceği indirim oranı ise %50 olup
  2015 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz oranı %10'dur.

  (B)A.Ş.'nin sermayesinin 6.000.000.-TL artırılmasına ilişkin karar her ne kadar 3/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olsa da artırılan sermaye tutarlarının ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihler dikkate alınarak indirim tutarı hesaplanacaktır.

  Taahhüt edilen sermayenin 2.000.000.- TL'lik kısmı 6/8/2015 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan bu aydan itibaren 2.000.000.-TL'lik nakdi sermaye artışı üzerinden yıl sonuna kadar indirim tutarı hesaplanabilecektir.

  İndirim tutarı=Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  = 2.000.000.-TL x 0,10 x 0,50 x (5/12)

  = 41.666.-TL

  Taahhüt edilen sermayenin 4.000.000.-TL'lik kısmı ise 9/11/2015 tarihinde ortak Bay(K) tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan 4.000.000.- TL'lik nakdi sermaye artışı üzerinden 2015 hesap döneminin Kasım ve Aralık ayları için indirim tutarı hesaplanabilecektir.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  = 4.000.000.-TL x 0,10 x 0,50 x (2/12)


  = 33.333.-TL

  Dolayısıyla, 2015 hesap döneminde 6.000.000.- TL'lik sermaye artırımı üzerinden hesaplanan ve bu dönemde kurum kazancından indirilebilecek toplam indirim tutarı (41.666.-TL +33.333.-TL)74.999.-TL olacaktır.Ayrıca,(B)A.Ş. 2016 hesap döneminde sermaye azaltımına gitmediği ve diğer şartları da sağladığı sürece 6.000.000.-TL'Lik sermaye artırımının tamamı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplayabilecektir.

  Örnek 2:(C)A.Ş.nin sermayesinin 12.000.000.- TL artırılmasına ilişkin 29/12/2015 tarihli genel kurul kararı 13/1/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün tamamı nakit olarak 29/1/2016 tarihinde ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla ticari krediler faiz oranı TCMB tarafından%10 olarak açıklanmıştır.(C)A.Ş. indirim tutarının hesaplanmasında %50 oranını dikkate alacaktır.

  Sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca Ocak 2016 döneminde yerine getirilmiş olduğundan ve ay kesri hesaplamada tam ay sayılmak suretiyle dikkate alınacağından indirim tutarı bir yıllık süre için hesaplanacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  =12.000.000.-TL x 0,10 x 0,50 x (12/12)

  =600.000.-TL

  Sermaye artırımına ilişkin karar her ne kadar 2015 hesap döneminde alınmış olsa da ticaret siciline tescil ettirilerek artırılan sermaye tutarı ortaklarca Ocak 2016 döneminde şirketin banka hesabına yatırılmış olduğundan(C) A.Ş. 12.000.000.-TL'lik sermaye artırımı üzerinden hesaplamış olduğu 600.000.-TL'lik tutarı ancak 2016 hesap dönemine ilişkin kurum kazancının tespitinde indirebilecektir.

  Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma

  Şirketler indirim uygulamasından nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanabileceklerdir. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmının indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

  Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim tutarının sonraki dönemlere devri

  Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle matrahın tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde, ilgili yılda hesaplanan indirim tutarları,herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın, müteakip hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000.-TL indirim tutarı hesaplamış olan (D)A.Ş. bu hesap döneminde ki mali zararı nedeniyle indirimden yararlanamamıştır.


  (D)A.Ş.'nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum kazancından indiremediği 50.000.- TL'lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir.Müteakip dönemlerde kazancın yeterli olması halinde,2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın kurum kazancından indirilebilecektir.

  Sermaye azaltımı

  Bu indirimden yararlanan kurumların daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

  İndirim uygulamasından yararlanmak amacıyla nakdi sermaye artışı yapılmadan önce kurumların sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, indirim hesaplanmasında azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.

  Örnek:(E) A.Ş.'nin sermayesinin 150.000.-TL artırılmasına ilişkin 9/5/2016 tarihli genel kurul kararı 20/5/2016 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilerek sermaye taahhüdünün tamamı ortaklarca nakit olarak 27/6/2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.
  2016 yılı sonu itibarıyla ticari krediler faiz oranı TCMB tarafından %10 olarak açıklanmıştır.Yararlanılacak indirim oranı%50' dir.

  (E)A.Ş.'nin sermayesini 120.000.-TL azalttığına ilişkin genel kurul kararı 10/7/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. (E)A.Ş.'nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı sermaye artışına ilişkin kararın tescil ettirilerek şirketin banka hesabına yatırıldığı 27/6/2016 tarihinden itibaren hesaplanacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  =150.000.-TL x 0,10 x 0,50 x (7/12)

  =7.500.- TL x (7/12)

  = 4.375.-TL

  (E)A.Ş. 2016 hesap döneminde hesaplanan 4.375.-TL'lik tutarı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve 2018 hesap dönemlerinde ise TCMB tarafından bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak suretiyle söz konusu nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanacaktır.

  10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi için 150.000.-TL üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle (150.000.-TL-120.000.-TL) 30.000.-TL üzerinden indirim tutarı hesaplanacaktır.Öte yandan (E)A.Ş., sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde,şartları taşıması kaydıyla,artırılan sermaye tutarları için indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

  İndirim uygulamasına ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki

  Bu Kanunun 10.uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü paragrafı ile Bakanlar Kuruluna verilen yetki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.

  İndirim oranları

  Anılan Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir.

  Payları borsa da işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden,indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla,Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlemgörebilirniteliktepayolarakizlenenpaylarınnom inaltutarınınticaretsiciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı,

  - %50 ve daha azolanlar için 25 puan,
  - %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır.


  Ö
  rnek:31/12/2015 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %40 olan (F) A.Ş. 6/7/2015 tarihinde 6.000.000.-TL nakdi sermaye artırımı kararı almış, bu kararı 12/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı Ağustos 2015 döneminin sonuna kadar şirketin banka hesabına yatırılmıştır.TCMB tarafından 2015 yılı sonu itibarıyla en son açıklanan ticari krediler faiz oranı %10'dur.

  Buna göre,(F)A.Ş.'nin gerçekleştirdiği nakdi sermaye artırımı nedeniyle söz konusu indirim uygulamasında dikkate alacağı indirim oranı (%50+%25)%75 olacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  = 6.000.000.-TL x 0,10 x 0,75 x (5/12)

  = 187.500.-TL

  (F)A.Ş.'nin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranının %80 olması halinde,indirim tutarının hesaplanmasında kullanacağı indirim oranı (%50+%50) %100 olacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre  =6.000.000.-TL x 0,10 x1 x (5/12)

  =250.000.-TL

  Nakdi olarak artırılan sermayenin,yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda,yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır.

  Örnek: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen paylarının nominal tutarının çıkarılmış sermayesine oranı %60 olan(G) A.Ş. 6/7/2015 tarihinde 24.000.000.-TL nakdi sermaye artırımı kararı almış olup bu karar 15/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı Eylül
  2015 döneminde şirketin banka hesabına yatırılmıştır.TCMB tarafından 2015 yılı sonu itibarıyla en son açıklanan ticari krediler faiz oranı %10'dur.

  Diğer taraftan, (G) A.Ş. nakdi sermaye artırımından sağladığı kaynağın 10.000.000.-TL'lik kısmını,9.000.000.-TL sabit yatırım tutarı içeren yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi yatırımında kullanmıştır.

  Buna göre,(G) A.Ş. nakdi sermaye artırımının 10.000.000.- TL'lik kısmını yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi yatırımında kullanmış olsa da,yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle indirim uygulanacağından, indirim tutarının hesaplanmasında yatırım teşvik belgeli sanayi tesisi yatırımında kullanılan tutarın sadece 9.000.000.-TL'lik kısmı için (%50+%50+%25)%125 indirim oranın dikkate alacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  =9.000.000.-TL x 0,10 x 1,25 x (4/12)

  =375.000.-TL

  Kalan 15.000.000.-TL'lik sermaye artırımı için indirim oranı ise (%50+%50)%100 olarak dikkate alınacaktır.

  İndirim tutarı = Nakdi sermaye artışı x Ticari krediler faiz oranı x İndirim oranı x Süre

  =15.000.000.-TL x 0,10 x 1 x(4/12)

  =500.000.-TL

  Dolayısıyla,(G)A.Ş.'nin 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu edebileceği toplam tutar (375.000.-TL+ 500.000.-TL)875.000.-TL'dir.

  İndirim uygulamasına ilişkin oransal sınırlamalar

  2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında indirim uygulamasında dikkate alınmak üzere farklı indirim oranları belirlenmiştir.


  Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz,kâr payı,kira,lisans ücreti,menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0 olarak uygulanacaktır.

  Örnek:(H)A.Ş. 6/7/2015 tarihinde 10.000.000.-TL nakdi sermaye artırımı kararı almış
  ve bu karar 14/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.Ancak,(H)A.Ş.'nin
  2015 hesap dönemine ait gelir tablosundan, şirket gelirlerinin %55'inin şirketin bankalarda yer alan vadeli mevduat hesaplarına işleyen faiz gelirleri ile kiraya verilmiş taşınmazlarından elde ettiği kira gelirlerinden oluştuğu görülmektedir. Buna göre,(H) A.Ş.'nin gelirlerinin %25'inden fazlası pasif nitelikli gelirlerden oluştuğu için nakdi sermaye artırımı nedeniyle indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler,bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Örnek:(K)Ltd.Şti. 7/6/2016 tarihinde 2.000.000.-TL nakdi sermaye artırımı kararı almış ve bu karar 10/8/2016 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. (K)Ltd.Şti.'nin nakdi sermaye artırımı kararının tescil edildiği hesap döneminin son günü itibarıyla aktif toplamının %57'sinin bağlı menkul kıymetler,iştirakler ve bağlı ortaklıklardan oluştuğu görülmektedir.Dolayısıyla,(K)Ltd.Şti.'nin aktif toplamının%50'sinden fazlası bağlı menkul kıymetler, iştirakler veya bağlı ortaklıklardan oluştuğu için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak indirim oranı%0 olarak uygulanacaktır.

  Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Örnek1:(L)A.Ş.10/9/2015 tarihinde 1.000.000.- TL nakdi sermaye artırımında bulunmuş, 22/10/2015 tarihinde de 1.000.000.- TL'lik nakdi sermaye artırımından sağladığı kaynağın 400.000.- TL'sini yeni kurulan ve ortağı olduğu(KL)Ltd.Şti.'ne sermaye olarak koymuştur.

  (L)A.Ş. 1.000.000.- TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının,yeni kurulan (KL) Ltd. Şti.'ne sermaye olarak koyduğu 400.000.-TL'si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır. Ancak (L) A.Ş. kalan 600.000.-TL'lik sermaye artırımı için, diğer şartların sağlanması kaydıyla,tespit edilecek orana göre indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

  Örnek2:17/9/2015 tarihinde 5.000.000.-TL nakdi sermaye artırımında bulunan (T)A.Ş. sağladığı bu kaynağın 2.000.000.-TL'sini ortağı olduğu (S) Ltd. Şti.'ne 27/10/2015 tarihinde borç olarak vermiştir.


  (T) A.Ş. 5.000.000.-TL tutarındaki nakdi sermaye artırımının, ortağı olduğu (S) Ltd. Şti.'ne borç olarak verdiği 2.000.000 .-TL'si için indirilebilecek tutarın hesaplanmasında dikkate alacağı indirim oranı %0 olacaktır.Ancak kalan 3.000.000.-TL'lik sermaye artırımı için, diğer şartların sağlanması kaydıyla,tespit edilecek orana göre indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

  Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Örnek: (M) A.Ş. 11/1/2016 tarihinde 1.000.000.-TL nakdi sermaye artırımında bulunmuş, aynı ay içinde ticaret siciline tescil edilen söz konusu nakdi sermaye ortaklarca şirketin banka hesabına yatırılmıştır.(M)A.Ş. 23/10/2017 tarihinde nakdi sermaye artırımından sağladığı kaynağın 800.000.-TL'sini arsa alımında kullanmıştır.

  Buna göre,(M) A.Ş. 2016 hesap döneminde 12 ay olarak ve genel indirim oranı dikkate alınmak suretiyle indirim uygulamasından yararlanabilecektir. Söz konusu nakdi sermaye artışının 23/10/2017 tarihinde arsa alımında kullanılan 800.000.-TL'lik kısmı için 2017 hesap döneminde 10 ay genel indirim oranı dikkate alınacak,kalan 2 aylık sürede ise indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  9/3/2015 tarihinden bu Kanunun 10.uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde,azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Örnek:15/4/2015 tarihinde 4.000.000.-TL tutarında sermaye azaltımına gitmiş olan(N) A.Ş. 7/7/2015 tarihinde 10.000.000.-TL'lik nakdi sermaye artırımı kararı almış olup bu karar 15/7/2015 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve sermaye taahhüdünün tamamı Eylül 2015 döneminde şirketin banka hesabına yatırılmıştır

  Buna göre,(N) A.Ş. şartları taşıması halinde, nakdi sermaye artırımının sadece (10.000.000.-TL -4.000.000.-TL) 6.000.000.-TL'lik kısmı için genel indirim oranı dikkate alınarak indirim uygulamasından yararlanabilecek olup kalan 4.000.000.-TL'lik tutar için ise indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

  Diğer hususlar

  İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından “yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergilendirme dönemleri itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

  Öte yandan kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar,izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.


  Özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri,diğer şartları da taşımaları kaydıyla,hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden yararlanabileceklerdir.

  İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin,taahhüt edilen sermaye artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmeleri gerekmektedir.


  FERHAT SUCU
  S.M.M.M
  Konu ferhat tarafından (08.Eylül.2015 Saat 17:56 ) değiştirilmiştir.
  Tahsin Kurt, farukyasar ve Day-Dream bunu beğendi.


 2. #2
  Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Nisan.2007
  Mesajlar
  7.940
  Eline sağlık üstat
  ferhat bunu beğendi.
  Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

 3. #3
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.510
  Sağol kardeşim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 3
  Son Mesaj : 21.Şubat.2019, 12:11
 2. Adi̇ Ortaklıklarda Amorti̇sman Uygulaması
  Konu Sahibi AgirSeviyorum Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2015, 14:19
 3. Bağlı Ortaklık Sermaye Yedeklerin Sermaye Artırımı Yevmiye Kaydı
  Konu Sahibi ozguryuksel Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Ekim.2010, 14:31
 4. Ortaklara Borçlar ve Sermaye Ol. Farklarının Sermaye Eklenmesi
  Konu Sahibi metyo Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 29.Nisan.2009, 18:13
 5. Amorti
  Konu Sahibi furkan yasar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 31.Ekim.2007, 15:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36