kamu işçi maaş

Konu: Amatör Şubeler ve Altyapıya Yapılan Bağışlar Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Amatör Şubeler ve Altyapıya Yapılan Bağışlar Hk.

  selamlar..

  Galatasaray spor kulubu dernegi, amatör şubeler ve altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere yapılan bağış tutarının tamamını geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinde indirebilirmiyiz ?


  Arastırmalarımda GVK 89 / 8. hükmünce yapılan bagıs tutarının tamamını indirebilecegimi düsünüyorum


  GVK 89. DİGER İNDİRİMLER
  8. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.


  SAYGILARIMLA
  FATİH PESEN
  SMMM
  İST,

  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Amatör Şubeler ve Altyapıya Yapılan Bağışlar Hk.

  dernegin alındı belgesinde " amatör şubeler ve altyapı YATIRIMLARINDA KULLANILMAK üzere bağış " yazmaktadır ibare olarak.... Yatırım kelimesi Sponsorluk harcamalarının kapsamındamıdır.. bu hususda tereddüd ettim...

  FATİH PESEN
  SMMM
  İST  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

  Kanun Numarası: 5105

  Kabul Tarihi: 04/03/2004

  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/02/2004

  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25401

  Madde 1 - 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinin madde başlığı ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  Ödül ve sponsorluk

  Ulusal veya uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

  a) Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları,

  b) Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmî sportif faaliyetleri,

  c) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

  d) Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan spor organizasyonları ile sportif araç, gereç ve malzemelerin temini,

  e) Ferdî lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdî olarak katılmalarına izin verilen ulusal veya uluslararası organizasyonları,

  f) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik Komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,

  Kapsamında sponsorluk yapabilirler.

  Ferdî veya takım sporcuları ile gençlik ve spor kulüpleri, ulusal veya uluslararası sportif faaliyetlerde; Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde reklam alabilirler.

  Sportif faaliyetlere, sporculara, spor kulüplerine, federasyonlara veya tesislere yapılacak harcamalara ilişkin belgeler Genel Müdürlüğün kontrol ve tasdikine tâbidir. Spor tesisleri için yapılacak yapım harcamaları ile Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenen tutarı aşan bakım ve onarım işlerine ilişkin harcamalar yeminli malî müşavirlerce tasdik edilir.

  Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

  Madde 2 - 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

  Özerklik

  EK MADDE 9. - Federasyonlara, talepte bulunmaları durumunda Merkez Danışma Kurulunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile idarî ve malî özerklik verilebilir. Federasyonun kuruluşuna ilişkin kararın, Resmî Gazetede yayımlanması ile tüzel kişilik kazanılır.

  Özerk olan federasyonlar; organları genel kurulu tarafından seçimle göreve gelen, her türlü kararlarını kendi organları içerisinde alan, bütçesi genel kurul tarafından onaylanan ve ibra edilen federasyonlardır.

  Özerklikte aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur:

  a) Faal sporcu sayısı.

  b) Faal kulüp sayısı.

  c) Spor dalının ülkemiz veya dünyadaki yaygınlığı ve gelişme potansiyeli.

  d) Gelirlerinin giderlerini karşılayabilme yeterliliği.

  e) Spor dalının olimpik olup olmadığı.

  f) Federasyon veya bağlı kulüplerin tesis durumu.

  Özerkliği onanan federasyon, hazırlayacağı ana statü ve buna bağlı talimatlara göre genel kurulunu ve yetkilendireceği diğer organlarının oluşumunu, görev ve yetkilerini belirler. Özerk federasyonlar, uluslararası federasyonların öngördüğü kurulları oluşturmak zorundadır.

  Özerk federasyonların; genel kurullarının toplanması ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar ile kimlerin oy kullanabileceği ve Tahkim Kurulu ile ilişkileri Genel Müdürlükçe düzenlenecek çerçeve statü ile belirlenir. Özerk federasyonlarca hazırlanacak ana statü, çerçeve statüye aykırı olamaz.

  Özerk federasyonların ceza veya disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

  Tahkim Kurulu yedi asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerin beşinin hukukçu, ikisinin ise spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde bulunmuş kariyer sahibi kişi olmaları şarttır. Üyeler Genel Müdürün teklifi ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile altı yıl için görevlendirilirler. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler. Tahkim Kurulu tarafından verilen kararlar kesindir. Tahkim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

  Tahkim Kurulu, federasyon ile kulüpler; federasyon ile hakemler; federasyon ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile teknik direktör ve antrenörler; kulüpler ile oyuncular; kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflar hakkında yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karara bağlar.

  Özerk federasyonların gelirleri; katılım payı, tescil, vize, transfer, itiraz, ceza, yayın, sponsorluk, reklam, yardım, bağış ve benzeri gelirler ile federasyon bütçesinin öz gelirlerinin %15'ini geçmemek üzere Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak paydan oluşur.

  Özerk federasyonların gelirleri ana statüsünde belirlenen usul ve esaslar dahilinde harcanır. Genel Müdürlük bütçesinden özerk federasyonlara, ilgili branşın alt yapısına ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla gerektiğinde kaynak tahsis edilebilir. Özerk federasyonların tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  Genel Müdürlük, özerk federasyonların talebi durumunda, kendisine ait spor tesislerinin işletilmesini, menkul ve gayrimenkullerini bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar federasyonun faaliyetleri için tahsis edebilir. Söz konusu spor tesisleri ile menkul ve gayrimenkullerin tahsis amacı dışında kullanılması halinde, tahsis işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

  Özerk federasyonların her türlü faaliyet ve işlemleri Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanlığın denetimine tâbidir. Bu denetim sonucunda görevi başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı veya yönetim kurulu üyeleri hakkında karar almak üzere, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

  Madde 3 - 3289 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

  GEÇİCİ MADDE 9. - Ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında öngörülen Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile ilgili oran, federasyonların özerk olduğu tarihten itibaren üç yıl sonra uygulanır. Bu tarihe kadar Genel Müdürlük her türlü desteği sağlar.

  Madde 4 - 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (5) numaralı bent eklenmiştir.

  5. 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si.

  Madde 5 - 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin sonuna aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

  3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17.6.1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50'si,

  Madde 6 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.046

  Amatör Şubeler ve Altyapıya Yapılan Bağışlar Hk.

  Merhaba ;

  Aynı konu ile ilgili bugün yaptığım araştırmalardan sonra ;

  Sn PESEN'in yazısından ;
  Sponsorluk ve reklamla ilgili esas ve usuller Genel Müdürlükçe çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
  söz konusu yönetmeliğin 16.06.2004 tarihinde yayınlandığını İlgili Yönetmelik öğrendim.

  Ve yine bu konu ile ilgili bir özelgeyi de sizlerle paylaşmak istedim.
  Kod:
  T.C. 
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 
  
  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 
  
  Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 
  
  TARİH &#58;28.12.2005 
  
  SAYI &#58;B.07.1.GİB.4.34.16.01/KVK-Mük.14/1-e 
  
  KONU &#58;Firmalar tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının vergi matrahından düşülüp düşülemeyeceği Hk. 
  
  … 
  İLGİ&#58; … 2005 tarihli dilekçeniz. 
  
  İlgide kayıtlı dilekçenizde; … 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5105 sayılı kanunun ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Ek. 3. maddesine dayanarak kulübünüze sponsor olacak firmaların harcamalarını vergi matrahından düşüp düşemeyeceği hususunda görüşümüzü sormaktasınız. 
  
  Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan emsal bir dosya için alınan 18.04.2005 tarih ve B.07.0.GEL.0.50/5014-291/17024 sayılı yazılarında; 
  
  "5105 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine eklenen hüküm ile, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için tamamının, profesyonel spor dalları için % 50’sinin vergi matrahının tespitinde gider veya indirim olarak dikkate alınabilmesine imkan tanınmıştır. Söz konusu düzenleme, 5228 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun mükerrer 14. maddesine alınmıştır. 
  
  Sponsorluk uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, gerçek ve tüzel kişiler; federasyonlara, gençlik ve spor klüplerine veya sporculara, spor tesisleri ve faaliyetlerine ilişkin olarak anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde sponsor olabileceklerdir. 
  
  Yönetmeliğin 8. maddesinde de belirtildiği üzere, sponsor alan ile sponsor arasında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini içeren yazılı bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Sponsorlar ile sözleşme yapmaya, sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum veya kuruluş yetkilidir. Yapılacak sözleşmede hangi konulara ilişkin bilgilere yer verileceği de anılan maddede tadadi bir şekilde belirtilmiştir. 
  
  Yönetmelik hükmü gereğince, gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; vergi borcu bulunmaları halinde de sponsorluk yapamayacaklardır. Gerçek ve tüzel kişilerin sponsor olabilmeleri için bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat ederek, “vergi borcu bulunmadığına dair” bir yazı almaları ve yapılan sponsorluk sözleşmesinin bir örneğini ilgili vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 
  
  Sponsorların, sponsor olunan dönemlerde tahakkuk eden vergi borçlarını ödememeleri halinde, ilgili vergi dairelerinin durumu derhal bir yazı ile bulunulan mahaldeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirmeleri gerekmektedir. 
  
  Anılan Yönetmeliğin 4. maddesinde ise “belge” sponsorluk ve reklam hizmet ve işlemlerine ilişkin belge; “nakdi destek” sponsor tarafından sponsorluğu alana yapılan parasal ödeme; “ayni destek” sponsorluk konusu işle ilgili olarak sponsor tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcama olarak tanımlanmıştır. 
  
  Yönetmeliğin 13. maddesinde ise sponsorluğa konu hizmet ve işle ilgili taahhüt edilen sponsorluk bedelinin sponsor tarafından bizzat harcanabileceği gibi, bu bedelin sponsorluğu alanın hesabına da yatırılabileceği; sponsorluğu alan tarafından gelir kaydedilen bu tutara ilişkin harcamalarda ise sponsorluğu alanın tabi olduğu mevzuat hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
  
  Yönetmeliğin anılan maddelerinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara ayni ya da nakdi olarak verilen desteklerin, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belgelere bağlanmasının zorunlu olduğu hususunda anılan Yönetmelikte özel bir düzenleme bulunmamaktadır. 
  
  Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara sponsorlarca nakdi bir destekte bulunulması ve bu desteğin de hizmeti alanlar adına açılmış bir banka hesabına yatırılmış olunması durumunda, sponsorlara yatırılan tutarlar için bankalar tarafından verilecek makbuz veya dekont yapılan bağışın tevsik edici belgesi olarak kabul edilmesi gerekir. Ancak, banka dekontu veya makbuzunda paranın “sponsorluk amacıyla” yatırıldığına dair bir ifadeye yer verilmesi şarttır. 
  
  Söz konusu nakdi desteğin; sponsorluk hizmeti alanlara nakden elden teslim edilmiş olması halinde ise hizmeti alan kişi, kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek alındı makbuzu bağışa ilişkin tevsik edici belge olarak kabul edilebilecektir. 
  
  Diğer taraftan, desteğin nakdi olarak değil de ayni olarak yapılmış olunması durumunda ise; 
  
  
  Ayni yapılan desteğin işletmeden çekilerek sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, işletmeden çekilerek teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın da hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan bu kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması, 
  
  Bağışlanacak ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olunması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için de alındı makbuzunun düzenlenmesi şarttır. Makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin vb. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan bu kişi veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması, 
  gerekmektedir. 
  
  Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, makbuz karşılığı olmaksızın ayni veya nakdi olarak yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. 
  
  Sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum, kuruluş ve federasyonlarca düzenlenecek alındı makbuzunun Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesindeki yetkiye istinaden geçerli bir belge olarak kabul edilebilmesi için, makbuzun, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilmesi; makbuzda hizmeti alan gerçek ve tüzel kişilerin ad veya unvanları ile adreslerine ilişkin bilgilere yer verilmesi; bağışlamanın ayni veya nakdi yapılmış olması durumuna uygun olarak düzenlenmiş olunması; bağışta bulunan kişi, kurum veya kuruluşa ilişkin bilgilere yer verilmesi &#40;bağışta bulunanların ad ve unvanları ile bağlı oldukları vergi daireleri ile vergi hesap numaralarının doğruluğundan makbuzu düzenleyenler sorumludur&#41;; makbuzun yetkili kimseler tarafından da imzalanmış olunması; makbuzun bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenmiş olunması gerekmektedir. 
  
  Söz konusu belgenin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olması durumunda ise, anılan Kanunda öngörülen cezai müeyyideler uygulanacaktır. 
  
  Bilindiği üzere, ticari kazancın tespitinde tahakkuk ilkesi geçerlidir. Bu ilke gereğince, sponsorluk yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi bağış veya yardımda bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bağışın yapıldığı yılda bağışladıkları değerleri indirim olarak dikkate alabilmeleri mümkün bulunmaktadır. 
  
  Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun mükerrer 14. maddesinde yer alan hükümlere göre sponsorluk adı altında yapılan bağış ve yardımlar, yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden indirim konusu yapılmakta olup, bu indirim için söz konusu beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Geçici vergi beyannameleri üzerinden de söz konusu harcamaların indirim konusu yapılması mümkün olup, bu durumda da aynı esaslar geçerlidir. Dolayısıyla, yıllık gelir/kurumlar vergisi ile geçici vergi beyannamesi ekinde ibrazı zorunlu olmayan bağış ve yardımlara ilişkin belgelerin vergi dairelerine gönderilmesine de gerek bulunmamaktadır. Ancak, mükellefler defter ve belgelerini Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde tutmakla yükümlü olduklarından herhangi bir inceleme sırasında veya vergi idaresince istenilmesi halinde bu belgelerin ibraz edileceği tabiidir. 
  
  Yönetmeliğin 13. maddesinin son fıkrasında ise, sponsorluk sözleşmelerine veya reklam alınmasında uyulacak hususlara riayet edilmemesi halinde sponsorluk sözleşmelerinin Genel Müdürlükçe iptal edileceği; idarenin varsa zararının tahsili için hukuki işlem yapılacağı; ayrıca bu hususun Maliye Bakanlığı ile ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirileceği ifadelerine yer verilmiştir. 
  
  Bu durumda, sponsorluk sözleşmelerinin iptal edildiğine ilişkin olarak anılan Genel Müdürlükçe Bakanlığımıza bilgi verilmesi halinde sözleşmesi iptal edilen mükellefler Bakanlığımızca derhal incelemeye sevk edilecek olup, düzenlenecek inceleme raporlarına göre işlem tesis edileceği tabiidir." 
  
  açıklamalarına yer verilmiştir. 
  
  Bilgi edinilmesini rica ederim. 
  
  Başkan a. 
  Grup Müdür V.
  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2005
  Mesajlar
  800

  Amatör Şubeler ve Altyapıya Yapılan Bağışlar Hk.

  Sayın muhasebe, yanıtınız için tesekkürler..

  ilgili yönetmeligin madde 8. SÖZLEŞME YAPILMASI ŞARTI OLDUGUNDAN, yapılan bu bağışın ( sponsorlük sözleşmesi olmadıgından ) gider yazılamayacagını düsünüyorum.

  Yorumlarınızı bekliyorum
  saygılarımla
  FATİH PESEN
  SMMM
  İST
  FATİH PESEN<br />&nbsp; SMMM<br />&nbsp; İST

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Amatör Spor Kulubüne yapılan bağış?
  Konu Sahibi HAYRAT Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 22
  Son Mesaj : 09.Nisan.2012, 18:24
 2. Filistine Yapılan Bağışlar Hakkında
  Konu Sahibi Evren1981 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 04.Mart.2009, 18:42
 3. Okula Yapılan Bağışlar
  Konu Sahibi royem Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Kasım.2006, 14:13
 4. Camiye Yapılan Bağışlar Hk.
  Konu Sahibi talcid Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Eylül.2006, 17:14
 5. Okullara Yapılan Bağışlar Hk.
  Konu Sahibi Analiz Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Eylül.2005, 16:06

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36