cfo-bmi

Like Tree3Beğeni
 • 1 Post By ferhat
 • 1 Post By URUM79
 • 1 Post By ferhat

Konu: Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2016
  Mesajlar
  2

  Re'sen Terkin Halinde Elektronik Beyanname

  Merhabalar.

  Kurum 30.04.2013'te re'sen terkin ediliyor. 2014 Haziranında ise takdire sevk ediliyor ve akabinde 2013/1-12 dönemine ilişkin kurumlar vergisi ile 2013/4-6 dönemine ilişkin kurumlar geçici vergisi e-beyannamelerini vermediğinden bahisle özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Re'sen terkin edilen kurumun e-beyanname vermesi fiilen mümkün müdür? Sistem kapalı nasıl beyanname verecek ki?


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.429
  Sayın Sancaktar115

  31.07.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesinde;
  153'üncü maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
  İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veva yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticarî, zirai ve meslekî faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi halinde, mükellef (matrahtı veya matrahsız beyanname verenler dahil) işi bırakmış addolunur ve mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Bu durum, ilgili kamu kurum ve kuruluşu ile kamu kurumu niteliğindeki meslek üst kuruluşuna da bildirilir.
  Mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmez.
  Bu madde kapsamında mükellefiyet kayıtları terkin edilenlerin kimlik bilgileri ile bunların bastırmış veya tasdik ettirmiş oldukları belgeler ve kullanmış oldukları ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgiler Maliye Bakanlığınca belirlenecek araçlarla duyurulur.
  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
  hükümlerine yer verilmiştir.
  Re'sen terkin; Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesi gereğince işi bırakma bildiriminde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporla tespit edilen mükelleflerin, mükellefiyet kayıtlarının vergi dairesince terkin edilmesi işlemidir.

  Gayri faal mükellef; Vergi Usul Kanununun 160 inci maddesi gereğince işi bırakma bildiriminde bulunması gerekmekle birlikte bildirimde bulunmayanlardan, yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işi bıraktığı tespit edilen veya bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleftir.

  “Gayri Faal Mükelleflerin Tespitine İlişkin Liste; gayri faal mükelleflerin tespitine yönelik olarak vergi dairelerince yapılacak re'sen terkin çalışmalarında faydalanmak üzere, aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda beyanname vermeyen mükelleflere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve her ayın ilk haftasında sistem tarafından oluşturulan listedir.
  Gayri faal mükelleflerin tespitine ilişkin listede;
  Ticari, zirai veya mesleki kazançlarından dolayı gerçek usule tabi gelir vergisi mükellefleri (adi ortaklıklar dahil) ile kurumlar vergisi mükelleflerinden birbirini izleyen iki döneme ait katma değer vergisi beyannamesi vermeyenler,
  Ticari kazançları basit usule tabi (KDV mükellefiyeti olanlar hariç) mükellefler ile banka ve sigorta muameleleri vergisi mükelleflerinden yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesini kanuni sürenin bitimini izleyen aydan başlayarak üç ay içerisinde vermeyen mükellefler,
  Elektrik ve/veya doğalgaz aboneliği tespit edilen mükelleflerin aboneliğinin bulunduğu iş yeri adresleri yer alacaktır.
  Her ayın ilk haftasında, gayri faal mükelleflerin tespitine ilişkin listenin sistem tarafından oluşturulmasından sonraki beş iş günü içinde liste alınarak, listede yer alan mükelleflerin tarh dosyalarında, işi bıraktığına veya işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.
  Anılan listede, elektrik ve/veya doğalgaz aboneliği tespit edilen mükelleflerin aboneliğinin bulunduğu işyeri adreslerine de yer verilmesi durumunda bu husus da dikkate alınacaktır.
  Yapılan kontrol sonucunda, mükellefin işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi veya belgenin bulunmaması halinde söz konusu listenin sisteme konulduğu ayı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar gerekli yoklama ve araştırma işlemleri yapılarak re'sen terkin işlemleri tamamlanacaktır.


  Tüzel Kişiler

  Vergi Usul Kanununun 161 inci maddesine göre işi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesini ifade eder. Aynı Kanunun 162 nci maddesine göre ise tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona erdirilmesine kadar devam etmesi ve bu hallerde tasfiye memurları veya iflas dairesi tarafından, tasfiye veya iflas kararlarının ve tasfiyenin veya iflasın kapandığının vergi dairesine ayrı ayrı bildirilmesi zorunludur.
  Ticaret şirketleri açısından mükellefiyetin sona erdirilmesi tasfiye ve iflas hallerine inhisar ettirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen işlemler yerine getirilmeden ve tasfiye veya iflasın sona erdiği tescil ve ilan edilmeden, tasfiyenin sona erdiğinin kabul edilmesi ve şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması mümkün değildir.

  Re'sen terkin işlemi yapılacak mükelleflerle ilgili işyeri adresinde yapılacak yoklamalarda;

  **Faaliyetine devam edip etmediği,
  **Adreste bulunup bulunmadığı, bulunmuyorsa hangi tarihte ayrıldığı,
  **Faaliyetine başka bir adreste devam ediyorsa hangi tarihten itibaren yeni adreste faaliyette bulunduğu,
  **Adreste başkası faaliyet gösteriyorsa, hangi tarihten itibaren orada faaliyet gösterdiği,
  **İşyerinin yoklama tarihindeki durumu (kapalı, boş, yıkılmış vb.)
  tespit edilerek bu hususlara yoklama fişinde yer verilir.
  Yapılan yoklama sırasında yukarıda belirtilenler dışında tespit edilen diğer hususlara da yoklama fişinde yer verileceği tabiidir.

  Sonuç : Kurumun resen terkin edildiği tarih olan 30.04.2013 tarihinde Vergi Dairesine dilekçe verilerek işin bırakıldığı , faaliyetin durdurulduğu v.b yoklama istenmesi gerekirdi.
  Konu ferhat tarafından (12.Aralık.2016 Saat 11:42 ) değiştirilmiştir.
  hakuscan bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  1.048
  Kurumun resen terkin edildiği tarih 30.04.2013 ise mükellef bu durumu bir ay içerisinde öğrendi ise sizin belirttiğiniz tarihte nasıl bu dilekçeyi vermeli.?
  Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe
  insan yeni okyanuslar keşfedemez.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  1.048
  Ayrıca 08 Aralık 2016 tarihinde yayınlanan GİB Genelgesine göre
  E- Takdire Sevk İşlemleri

  Mükellefiyet kayıtları bu İç Genelge uyarınca terkin edilen mükellefler hakkında mükellefiyetin terkin edildiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin takdire sevk işlemi yapılmayacaktır. Beyanname vermeme nedeniyle takdir komisyonuna sevk edilen dosyaların bulunması halinde, bu dosyalar takdir komisyonundan çekilecektir. Mükellefiyetin terkin edildiği tarihten sonraki dönemlere ilişkin olarak takdir komisyonunca karara bağlanan dosyalar ise Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümlerine göre işlemden kaldırılacaktır.
  2004/13 ve 2009/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgeleri yürürlükten kaldırılmıştır. denilmektedir.
  hakuscan bunu beğendi.
  Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe
  insan yeni okyanuslar keşfedemez.

 5. #5
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.429
  Sevgili Urum
  ever doğru 2016/2 uygulama ic genelgesi ile 2004/13 ve 2009/3 sayili genelgeler kaldirildi eski genelgelere gore yoklamada cevredeki esnafa soru sorup mukellefiyet sonlandiriliyordù ve bir cok karisiklik oluyordu Simdi bu yeni genelge ile bu durum genelgediki gibi yoklama,inceleme,arastirma sonuclarina gore sonuclandirilacak
  fakat burada garip plan daìre 2013 yilinda resen terkin editor mukellefin basil 2016 sonunda yada 1 ay icinde bunu ogreniyor 3 yildir hic mi vergi dairesi ile is I olmuyor yukarida yazdigim gibi isi durdurma v.b dilekcede vermiyor acaba birileri soyle bir akil mi Verdi 2 beyanname verme firma resen kapansin borcĺarda yok olur mu dedi
  URUM79 bunu beğendi.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2016
  Mesajlar
  2
  İşin bırakıldığını bildirmesi gerekirdi ona bir itirazım yok. Benim sorum bir sene sonra elektronik beyanname vermesi mümkün müdür? 2014 yılı içinde 2013/1-12 dönem kurumlar vergisi ve 2013/4-6 dönem kurumlar geçici vergisi e-beyannamelerini vermediği için özel usulsüzlük cezası kesiliyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi
  Konu Sahibi elit Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 34
  Son Mesaj : 14.Mayıs.2018, 15:26
 2. Elektronik Beyanname Ve Sorumluluk Sözleşmesi
  Konu Sahibi gokhan_tuana Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Şubat.2014, 09:13
 3. Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Hk.
  Konu Sahibi brkn Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Ocak.2013, 10:37
 4. Elektronik beyanname sözleşmesi hk.
  Konu Sahibi FeaR Of DaRKNeSS Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 35
  Son Mesaj : 15.Mart.2011, 12:07
 5. Elektronik Ortamda Beyanname Cezası
  Konu Sahibi acar muhasebe Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 30
  Son Mesaj : 17.Şubat.2009, 15:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36