kamu işçi maaş

Konu: Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2014
  Mesajlar
  138

  Huzur Hakkı Ödenmesinin Sona Ermesi

  Merhabalar

  Şirketimiz 3 senedir huzur hakkı ödemesi yapmıştır. Mali sıkıntılar nedeniyle artık huzur hakkı ödemesi yapmayacaktır. Ortaklar karar almıştır. Bildiğim kadarıyla huzur hakkı kararları noter tasdikine tabi değildir. Huzur hakkının ödenmemesine karar verildi. Bunun tasdikine gerek var mıdır. Tebliğlerde bulamadım. Yardım ederseniz sevinirim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2010
  Mesajlar
  441
  Alıntı kdryksk83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhabalar

  Şirketimiz 3 senedir huzur hakkı ödemesi yapmıştır. Mali sıkıntılar nedeniyle artık huzur hakkı ödemesi yapmayacaktır. Ortaklar karar almıştır. Bildiğim kadarıyla huzur hakkı kararları noter tasdikine tabi değildir. Huzur hakkının ödenmemesine karar verildi. Bunun tasdikine gerek var mıdır. Tebliğlerde bulamadım. Yardım ederseniz sevinirim.
  Merhaba
  Tasdik yapılması zorunlu değildir.
  İyi Çalışmalar.

 3. #3
  ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mart.2013
  Mesajlar
  2.462
  Alıntı kdryksk83 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Merhabalar

  Şirketimiz 3 senedir huzur hakkı ödemesi yapmıştır. Mali sıkıntılar nedeniyle artık huzur hakkı ödemesi yapmayacaktır. Ortaklar karar almıştır. Bildiğim kadarıyla huzur hakkı kararları noter tasdikine tabi değildir. Huzur hakkının ödenmemesine karar verildi. Bunun tasdikine gerek var mıdır. Tebliğlerde bulamadım. Yardım ederseniz sevinirim.

  Sayın kdryksk83,

  Ortaklar karar aldı derken nasıl bir karar ? Şirketiniz LTD mi AŞ mi ?
  Saygılar,
  Kevork Simkeşyan

 4. #4
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.139
  Huzur hakkı ödenmesi veya ödenmemesi genel kurul toplantısında karara bağlanabilir.
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  457
  Merhaba,

  TTK

  MADDE 394- (1) Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
  Sayı: 62030549-120[61-2012/1222]-1146
  Tarih: 31/07/2013
  Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulan tek ortaklı limited şirkette, şirket müdürünün kendisine maaş bağlayıp bağlayamayacağı.

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün .... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, şirketinizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tek ortaklı limited şirket olarak kurulduğu belirtilerek, şirketin kurucusu, tek ortağı ve müdürü olan a aylık sabit bir maaş ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin, birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
  Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde kurum kazancının tespitinde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançların indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" başlıklı 13 üncü maddesinde;
  "(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
  (2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder.Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.
  (3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur. "
  hükmü yer almaktadır.

  1 seri no.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin "3.1.1- Kurumların Kendi Ortakları" başlıklı bölümünde, Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde tüzel kişiliklerinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kurumlar vergisine tabi olan mükelleflerin gerçek ve tüzel kişi ortaklarının Kanunun 13 üncü maddesi gereğince ilişkili kişi sayılacağı ve bu kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapılan mal veya hizmet alım yada satım işlemlerinin transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirileceği belirtilmiş olduğundan, hizmet akdi çerçevesinde çalışan ortağa yapılan ücret ödemelerinin emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenmesi gerekmektedir. Söz konusu ücret ödemelerinin emsallere uygunluk ilkesine aykırı olması durumunda, bu şekilde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarının anılan Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen indirim olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde,
  "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
  Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.
  62 nci maddesinde ise ââ‚¬Å“İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir."
  hükümleri yer almaktadır.
  Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olan mükellefler sayılmış, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde de hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre; tek ortaklı olarak kurulan şirketinizde, hizmeti karşılığı, şirket müdürü ... a yapılacak ödemelerin ücret olarak kabul edilmesi gerekmekte olup ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

  Ancak, şirket tarafından ... a emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak ücret ödenmesi halinde Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtılması hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ve emsaline göre fazla ödenen tutarların kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılamayacağı tabiidir.
  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Konu Şükrü ERGÜL tarafından (20.Ocak.2017 Saat 12:52 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Huzur hakları zaten ücrettir bunda herhangi bir tartışma yok ki. Tabi emsal önemli
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Nisan.2014
  Mesajlar
  138
  Sayın ksimkesyan,

  Şirketimiz limited şirketidir. Kusura bakmayın geç cevap verdiğim için, mesajınızı geç gördüm. Söylemek istediğiniz başka bir şey mi vardı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ölüm Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ekim.2011, 23:49
 2. Adi Ortaklığın Sona Ermesi Hk.
  Konu Sahibi huseyinsisman Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Ocak.2011, 21:49
 3. Bağkurun sona ermesi...?
  Konu Sahibi S_aday Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 08.Kasım.2010, 09:43
 4. Sigortalılığın sona ermesi.
  Konu Sahibi derkal Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Ocak.2010, 13:30
 5. İş Sözleşmesinin Tazminatsız Sona Ermesi
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 04.Eylül.2009, 10:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36