kamu işçi maaş

Konu: Örtülü Sermaye ile İlgili

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  68

  Örtülü Sermaye ile İlgili

  kanunda kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkisi olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kulladıkları borçların hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır diyor ama bu durumda olan bir kurumun neler le karşılaşabileceği konusunda yardımcı olursanız sevinirim

  öyle konuşunuz ki en alt düzeydeki insan bile anlasın; diğerleride rahat etsin.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  147

  Örtülü Sermaye ile İlgili

  sayın Tutaste; Size Finansal formun bir yazısını aktarıyorum.
  selamlar

  FİNANSAL FORUM

  11.03.2002, PAZARTESİ

  ŞİRKETLERİN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DERDİ


  Ekrem SARISU  Şirket ortaklarından faizsiz olarak kısa süreli alınan ve verilen borç paraların örtülü kazanç dağıtımı iddiası ile cezalı olarak vergilendirilmeye konu edilmesi, şirketlerin sıkıntılarının artmasına neden oluyor.

  Günlük hayattaki ekonomik ve sosyal gerçeklerle örtüşmeyen mevzuat düzenlemeleri sıkıntı yaratarak idare ile mükellefler arasında uyuşmazlıklara neden oluyor. Bu konudaki pek çok örnekten biride Kurumlar vergisi kanununda yer alan 'Örtülü Kazanç' müessesi uygulamasıdır.


  Örtülü Kazanç nedir?
  Gerçek kişiler gibi(tüzel kişilik olarak) yasalar karşısında çeşitli hak ve sorumluluklara sahip olan şirketler; kamu ve üçüncü şahıslarla ilişkilerini yönetim kurulları ve yöneticileri vasıtasıyla yürütmektedirler. Şirketlerin temel amacı ortaklarına kazanç temin etmektir. Ancak; temin edilen kazanç öncelikle, vergi yasalarımızın öngördüğü şekilde vergilendirilmekte, sonra da Türk Ticaret kanununun öngördüğü esaslar dahilinde, yedek akçe vb. paylar ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar ortaya çıkmakta, AŞ'lerde genel kurul, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararı ile de dağıtılabilmektedir. Şirketler faaliyetleri sonucunda elde etmiş oldukları kazanç üzerinden kurumlar vergisi, kazançlarını ortaklarına dağıttıkları sırada da Gelir vergisi ödemektedirler (stopaj yoluyla). Gerçek kişilerin, şirketlerden aldıkları kar payları belli esaslara göre beyan edilerek, ayrıca gelir vergisi ödenmektedir. Şirketlerin ana gayesi ortaklarına kazanç sağlamak olduğundan, elde edilen kazancın vergilendirilmeden çeşitli yollarla ortaklara dağıtılmasını önlemek için mevzuatta, bazı oto kontrol usullerine de yer verilmiş bulunmaktadır.
  Kurumlar Vergisi Kanunu'ndaki (KVK) oto - kontrol (vergi güvenlik önlemi) müesseselerinden biri de 'Örtülü Kazanç' müessesesidir (KVK md.17). Örtülü kazanç müessesesi ile, kurum kazancının vergi ödenmeden (Kurumlar vergisi ve Gelir vergisi) şirket ortaklarına dağıtılmasının önüne geçmek amaçlanmaktadır.
  Örtülü kazanç dağıtımı sayılan haller
  Yasada bazı fiillerin varlığı halinde örtülü kazanç dağıtımı yapılmış sayılmaktadır. Örtülü kazanç dağıtımı sayılan haller, KVK md.17 maddesinde;
  'Şirketin ortakları veya ortaklarının idaresi altındaki gerçek ve tüzel kişilerle emsaline nazaran göze çarpacak şekilde' ;
  Yüksek veya düşük bedellerle veya bedelsiz olarak mal veya hizmet satılması veya alınması,
  Yüksek veya düşük bedeller üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunulması,
  Yüksek veya düşük faiz veya komisyonlarla, ödünç para alınması veya verilmesi,
  Yüksek aylık, ikramiye, ücret verilmesi ve benzeri ödemelerde bulunulması (ortak eşleri çocukları ve 3. Dereceye kadar kan ve sıhri hısımları dahil),
  Şeklinde sıralanmıştır. Bu hallerin varlığı halinde, kurum kazancının bu fiillerle örtülü olarak (saklanarak, gizlenerek, maskelenerek), vergisi ödenmeden kurum dışına çıkartılarak dağıtıldığı kabul edilmektedir.
  Şirket kazançlarından indirilemeyecek giderleri düzenleyen KVK'nın 15. maddesinde 3 no.lu bendinde de örtülü olarak dağıtılan kazancın kurum kazancından indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.
  Vergi incelemelerinde, şirketlerde örtülü kazanç dağıtımı yapılıp yapılmadığı öncelikle irdelenen hususlardan biridir. İncelemelerde, Örtülü kazanç sayılan hallerden en çok eleştiri konusu edilen hususlardan biride şirketle ortakları arasındaki borç para alış verişidir.
  Vergi incelemelerinde yaygın olarak ortakların cari hesaplarından hareketle örtülü kazanç dağıtımı yapıldığı iddiası ile şirketlere cezalı vergi salındığı gözlemlenmektedir. Ancak; başkaca tespit yapılmaksızın yalnızca cari hesaptan hareketle örtülü kazanç iddiası ile cezalı vergi salınıp salınamayacağı tartışmalıdır. Cari hesaptan hareketle örtülü kazanç dağıtımı iddia edilip edilmeyeceği için öncelikle şirketlerin kaynak ihtiyacını nasıl karşılandığına göz atmakta yarar var.


  Kaynak ihtiyacı nasıl karşılanıyor
  Yıllardan beri yaşanan yüksek enflasyon ve ekonomik krizler tüm kişi ve kurumları kaynak ihtiyacı içine sokmuştur. Günümüzde finansal açıdan zorlanmayan işletme hemen, hemen yok gibidir. Sürekli ve uzun süreli olan kaynak ihtiyaçları, faiz karşılığı bulunan kredilerle karşılanmaktadır. Ancak, kişi ve kurumlar, kısa süreli kaynak ihtiyacını birbirlerinden borç almak suretiyle karşıladığı da herkesçe bilinen bir husustur. Ayrıca; kısa süreli, ( özellikle,aile içinde ortaklar ve yakın arkadaşlar arasında) borç para alış verişinde faiz, komisyon veya benzeri bir ödeme yapılmaması da örf ve adetlerimizdendir.
  Şirketlerin, kısa süreli para ihtiyaçlarını herhangi bir ödemede bulunmadan ortaklarından karşıladığı, bu ilişkinin doğal sonucu olarak, zaman zamanda bunun tersi, yani ortaklarına borç verdiği görülmektedir. Şirketin ortağı ile yaptığı kısa süreli para alış verişi ortak adına açılanan cari hesapta izlenmektedir. Ayrıca, şirket faaliyetine bağlı olarak, ortakların şirket adına çeşitli harcamalar yaptığı ve daha sonra bu harcamalarını şirkete yansıttığı da sıkça görülen bir uygulamadır. Örneğin, inşaat işi yapan ve merkezinin bulunduğu yer dışında inşaatı olan bir şirkette, şantiyedeki inşaat harcamaları, genellikle ortakların bir tarafından yapılmakta belli sürelerde de bu harcamalar şirket kayıtlarına intikal ettirilmektedir. Şirket adına yapılan harcamalara ilişkin ortağa verilen paralar ortak cari hesabın da veya iş avansı hesabında yürütülmektedir.
  Görüldüğü gibi ticari hayatın doğal akışı şirket ile ortak arasında zorunlu bir borç para alış verişi doğurmaktadır.


  Cari hesaptan hareketle örtülü kazanç iddiası
  Vergi incelemelerinde, gerek şirketin kısa süreli para ihtiyacı için kullanılan ortaklar cari hesabı, gerekse de işle ilgili harcamalara ilişkin ortak adına olan iş avansı hesabında ve benzer adlarda açılan diğer hesaplarda götürülen, ortağa verilen veya alınan borç paralar, şirketin ortağına faizsiz olarak ödünç para vermediği şeklinde yorumlanıp, verilen paranın normal faiz tutarı kadar örtülü kazanç dağıtıldığı kabul edilerek, şirket hakkında vergi ve ceza tarhiyatları yapıldığına sıkça rastlanmaktadır. Yapılan işlem şirketin önce ortağından cari faiz oranında faiz aldığı, sonra da bu faizi aynen ortağına temettü olarak dağıttığı varsayımına dayanmaktadır.
  Esasen bu yönü ile tüm şirketleri inceleme imkanı olsa, ortada ceza kesilmeyen şirket kalmaz. Çünkü, her şirkette ortağı ile para alışverişi olması işin doğası gereğidir. Ancak, yalnızca ortaklar cari hesabından veya avans veya benzer adlarla açılmış hesaplardan hareketle örtülü kazanç iddiasında bulunmanın yasal dayanağından söz etmek mümkün değildir. Çünkü; örtülü kazanç uygulamasında (ortağa borç para verilmesi veya alınmasında) kanun koyucunun amacı, şirket kazancının vergilendirilmeden ortaklara veya yasada belirtilen diğer kişilere dağıtılmasının önüne geçmektir. Örtülü kazancın Objektif ve subjektif unsurları maddi delillerle ortaya konmadan örtülü kazançtan söz edilmemesi gerekir.


  Örtülü kazancın objektif unsuru
  Örtülü kazancın objektif unsuru KVK'da sayılan haller olup, bu hallerin gerçekleşmesinde örtülü kazancın objektif unsuru yerine gelmiş sayılmaktadır. Cari hesaptan hareketle örtülü kazanç iddiası için, ortağa uzun süreli olarak faizsiz, yani; herhangi bir karşılık alınmadan (faiz komisyon vb.) borç para verilmiş olması gerekir. Oysa, cari hesaplarda kısa süreli olarak ortağa borç olarak verilen para olduğu gibi aynı zamanda değişik zamanlarda ortaktan borç alınan parada bulunmaktadır. Veya verilen borç para iş avansı olarak yapılan harcama belgeleri ile daha sonra kapatılmaktadır. Cari hesaplarda uzun süreli olarak ortağa faizsiz verilen bir borç yoktur. Aksine; genellikle ortakların cari hesaplarda, ihtiyaç duydukça verilen ve alınan paraları göstermekte olup, bir anlamda kasa gibi sürekli girdisi çıktısı olan bir şekilde çalışmaktadır. Bu durumda cari hesaplarda veya avans hesaplarında görülen borç veya alacak bakiyeleri nedeniyle, örtülü kazancın objektif unsurunun varlığından söz etmek mümkün değildir.
  Çünkü ortada şirket parasını faizsiz olarak borç vermek suretiyle şirketin faiz geliri kaybına neden olmak (aynı oranda ortağa menfaat sağlamak) gibi bir durum yoktur. Aksine, ortada ticari hayatın doğal akışı içinde zorunlu bir finansal işlem söz konusudur. Buda genellikle şirket kazancının azalmasına değil, şirket kazancının artması sonucunu doğurmaktadır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Örtülü Sermaye
  Konu Sahibi stajerim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Ocak.2014, 13:00
 2. Örtülü Sermaye
  Konu Sahibi fugenc Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Temmuz.2013, 16:59
 3. Örtülü Sermaye Hk.
  Konu Sahibi aksi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 03.Nisan.2012, 17:28
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Şubat.2012, 17:05
 5. Örtülü Sermaye
  Konu Sahibi Okay KIR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Kasım.2009, 09:50

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36