kamu işçi maaş

Konu: Teşvik Belgesinin Kapatılması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  39

  Teşvik Belgesinin Kapatılması

  meraba arkadaşlar teşvik belgesinin kapatılması ile bilgisi veya kaynak gösterebilirmisiniz..

  zel iskenderun gelişim hastanesi-muhasebe

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  151

  Teşvik Belgesinin Kapatılması

  merhabalar,

  YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
  1. Yatırım Teşvik Belgesi aslı
  2. Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı
  3. En son harcamaları gösteren Yatırım Takip Formu (formu ektedir)
  4. Yatırım kapsamında diğer banka ve kredi kuruluşlarından kredi kullanılıp kullanılmadığına dair sermaye şirketlerinde yönetim kurulunca, şahıs şirketlerinde firma sahibi tarafından tanzim edilecek taahhütname (formu ektedir)
  5. İthal, yerli ve ek ithal, yerli makine ve teçhizat listelerinin asılları
  6. Çeki listelerinin fotokopileri
  7. İthal edilen makine ve teçhizatlara ait Gümrük Giriş Beyannamelerinin ve faturalarının fotokopileri
  8. Yerli makine ve teçhizatlara ait faturaların fotokopileri
  9. Yatırım kapsamında Dış Kredi veya Döviz Kredisi kullanılması halinde; kullanım tarihi itibariyle T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan kredi miktarını gösteren banka yazıları
  10. Yatırım Teşvik Belgesine konu yatırıma ait harcamaları gösteren, Yatırım Teşvik Belgesindeki yatırıma başlama tarihi itibariyle “Başlangıç” ve belge kapsamında yapılan harcamanın yapıldığı tarih itibariyle de “Bitiş” bilançoları. (İlgili Vergi Dairesince tasdik edilerek aslı gönderilecektir.) Ara bilançoların tasdiki hususunda Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından Valiliklere 29.8.1988 tarih ve 53203 sayılı yazı yazılmıştır.
  11. Yatırıma başlanıldığı tarih ve bittiği tarih itibariyle bilanço analizi (formu ektedir)
  12. Noterden Tasdikli Geçerli İmza Sirküleri
  13. Son sermaye arttırımı ile ilgili TTSG fotokopisi
  14. Noterden tasdikli bina ruhsatı ve yapı kullanımı izin belgesi (bina-inşaat harcaması mevcut ise)
  15. Üzerinde satış fiyatı bulunan Noterden tasdikli arsa tapusu (arazi-arsa harcaması mevcut ise)
  16. Defter kayıtlarındaki sıraya göre tanzim edilmiş ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri (formu ektedir)
  17. Arazi-arsa, bina-inşaat ve diğer yatırım harcamalarına ait fatura fotokopileri ve aynı sıra ile hazırlanmış listeler (formu ektedir)
  18. Yatırım belgesi kapsamında alınan makine-teçhizatların yer aldığı geçerli kapasite raporu
  19. Kur farkı ve kredi faiz gideri var ise bu giderlere ait Yeminli Mali Müşavir raporu
  20. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kapasitesi ile uyumlu atıksu arıtma tesisi kurma şartı olup, yatırım yeri de Organize Sanayi Bölgesinde olan yatırımlardı, “Atıksu arıtma işlemi Organize Sanayi Bölgesince yapılıyorsa” bunu belirten ilgili Organize Sanayi Bölgesinden alınacak yazı
  21. Finansal Kiralama Şirketlerinden makine alınması halınde, ilgili sözleşme, teslim ve tesellüm belgesi (yatırımcının imza sirkülerine göre uygun olarak hazırlanmış), yapılan ödemelere ait fatura fotokopileri (bu fatura değerleri diğer harcamalar listesine yazılacaktır)
  22. Varsa özel şartlarla ilgili durumun yerine getirildiğini gösteren belgeler


  HAZIRLANAN LİSTELER VE DOLDURULAN FORMLARIN TAMAMI FİRMA KAŞE-İMZALI OLACAKTIR.  YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU
  I)- YATIRIMCI FİRMA
  Unvanı :
  Adresi :
  Telefon :
  Faks :
  II)- YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE İLGİLİ BİLGİLER
  Yatırım Teşvik Belgesi
  Tarih ve Sayısı :
  Yatırım Cinsi :
  Yatırım Yeri :
  Sektörü ve Konusu :

  Yatırım Başlama Tarihi :
  Yatırım Bitiş Tarihi :
  III)- YATIRIM GERÇEKLEŞME DEĞERLERİ
  A- YATIRIM TUTARI :

  Gerçekleşen İlave İstihdam :
  Kullanılan İlave Elektrik Gücü :
  Gerçekleşen İlave Kapasite :

  1-Arazi-Arsa Bedeli : ---
  Satın Alındığı Yılı Ödemeler Tapu Değeri


  Not: Organize Sanayi Bölgelerinden alınmış olması halinde, tablo sözleşmeye göre düzenlenecek olup, tapu aranmayabilir.

  2-Bina-İnşaat : ---
  - Toplam Kapalı Alan : ---
  a) İnşaat ruhsatındaki m2 : ---
  b) Fiilen yapılan m2 : ---
  Türü M2 Harcama Tutarı
  ---- --- ----

  Yatırım Yılı Yapılan Harcamalar
  ---- ----
  ---- ----
  ---- ----
  ---- ----


  3-Makina-Techizat (a+b) :
  a) İthal Makina-Techizat FOB $ FOB (TL)
  - Çeki Listeli İthal Edilenler :
  - Çeki Listesiz İthal Edilenler :
  (G.G.B. Değerleri, Peşin Ödemede
  Döviz Satım Belgesi Değeri Esas Alınacak) :
  Toplam :
  Not: Nihai ithal global listede yer alan makine-teçhizat bedelleri FOB TL olarak alınacaktır. Makine-teçhizat ithalinde yapılan nakliye, sigorta vb harcamalar diğer harcamalar bölümünde gösterilecektir.

  b) Yerli Makina-Teçhizat Toplamı :
  (KDV’siz Tutarlar)
  4- Diğer Harcamalar
  -Etüd Proje :
  -Yardımcı Makina Techizat :
  -İthalat ve Gümrükleme Giderleri :
  -Taşıma ve Sigorta Giderleri :
  -Montaj Giderleri :
  -Lisans, Patent, Know-How
  Giderleri :
  -Akreditif Giderleri :
  -Yatırım Dönemi Kredi Faiz
  Giderleri :
  -Kur Farkı :
  -Diğerleri (Müteferrik, ardiye
  ithal harcı):
  ( Harcama Cinsi Belirtilecektir)

  TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI :
  (1+2+3+4):

  5-Gümrük, Vergi ve Resimleri Tutarı :
  6-İşletme Sermayesi :

  TOPLAM YATIRIM TUTARI :
  (1 + 2 + 3 +4 + 5 + 6)
  B)- YATIRIM FİNANSMANI
  1- Öz Kaynaklar :
  a) Sermaye :
  b) Şirket Fonları :
  2- Yabancı Kaynaklar :
  a) İç Kredi :
  -Fon Kaynaklı Kredi :
  -Diğer :
  b) Dış Kredi :
  c) Döviz Kredisi :
  d) İşletme Kredisi :
  3- Gümrük Muafiyeti :
  TOPLAM YATIRIM :
  Kredi Kullanılan
  Banka Adı ve Şubesi Kredi Türü Tarihi Tutarı
  Not: Kredi kullanılmış ise ilgili bankadan alınacak yazıya istinaden yukarıdaki tablo doldurulacaktır.

  IV) YATIRIMIN GERÇEKLEŞME DURUMUNA GÖRE YARARLANILAN DESTEK UNSURLARI TUTARLARI
  DESTEK UNSURLARI TUTARI (MİLYON TL.)
  1- KDV Desteği Tutarı
  2- Teşvik Primi Tutarı
  3- Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Tutarı
  4- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı
  Kredi Tutarı
  5- Fon Kaynaklı Kredi Tutarı
  6- Gümrük Vergisi, Toplu Konut Fonu İstisnası Tutarı
  7- Yatırım İndirimi Tutarı
  8- Damga Vergisi ve Harç İstisnası Tutarı
  9- Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu İstisnası Tutarı
  10- Enerji Desteği Tutarı
  TOPLAM :
  Not: Yukarıda zikredilen destek unsurları tutarları, mümkün olduğunca firma defter ve kayıtları ile bilgi ve belgelere bağlı olarak, yoksa firma firma beyanına bağlı olarak belirtilecektir.

  IV- EKSPERLERİN İLAVESİNDE YARAR GÖRDÜKLERİ DİĞER HUSUSLAR:
  (Sermaye, çevre şartı vb gibi Özel Şartların yerine getirilip getirilmediği....)


  Firmanın tarih ve sayılı müracaatı gereğince, tarih ve sayılı Yatırım Teşvik Belgesi konusu yatırımın, yatırıma ilişkin ibraz edilen Teşvik Belgesi ekleri, harcama belgeleri, Gümrük Giriş Beyannameleri ve diğer belgelere istinaden tarihinde yatırım mahallinde yapılan fiziki tespit neticesinde tamamlandığı ve tesisin faal olduğu görülmüş olup, iş bu rapor tarihinde tanzim edilmiştir.

  DÜZENLEYENLER: Rapor Tarihi:... ./. ..../. ....

  A- ....................Valiliği/İl Sanayi Odası/ İl Sanayi ve Ticaret Odası

  Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Heyeti Adı ve Soyadı İmza
  (*) B- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR:


  Oda Sicil No. Adı ve Soyadı İmza
  EK -1
  GERÇEKLEŞEN BİNA-İNŞAAT HARCAMA LİSTESİ
  VE HARCAMA BELGELERİ  Sıra No. Harcama Yılı Fatura
  Tarih ve No.su Harcamanın Cinsi Tutarı  Yılı için ara toplam:
  Yılı için ara toplam:  Genel Toplam:


  EK -2
  GERÇEKLEŞEN İTHAL MAKİNA-TEÇHİZAT LİSTESİ
  Global G.G.B. Makina Teçhizat FOB FOB CIF KDV HARİÇ
  Sıra No. Tarih ve No. Adı Miktar ($) (TL) (TL) GVR TUTAR  Toplam:


  Notlar: 1. FOB TL. Değeri : Makina-Teçhizatın G.G.B.’deki değeridir.
  2. CIF TL. Değeri : Makina-Teçhizatın G.G.B. değeridir.  EK-3
  GERÇEKLEŞEN YERLİ MAKİNA-TEÇHİZAT LİSTESİ  Sıra No. Fatura
  Tarih ve No.su Makina Teçhizat Adı Adedi KDV’siz Tutarı
  Toplam:  EK-4
  DİĞER YATIRIM HARCAMALARI LİSTESİ VE BELGELERİ
  Sıra No. Harcama Belgeleri
  Tarih ve No.
  Harcama Cinsi KDV’siz
  Tutar

  Toplam:

  EK -5
  MUKAYESELİ YATIRIM TABLOSU
  TEŞVİK BELGESİ GERÇEKLEŞEN
  DEĞERLERİ DEĞERLERİ
  1-SABİT YATIRIM
  a) Arazi Arsa :
  b) Bina İnşaat :
  c) Makina Teçhizat :
  -İthal :
  -Yerli :
  d) Diğer Harcamalar :
  2-GÜMRÜK VERGİ RESİM:
  3-İŞLETME SERMAYESİ :
  TOPLAM YATIRIM :
  1- ÖZ KAYNAKLAR :
  a) Sermaye :
  b) Şirket Fonları :
  2-YABANCI KAYNAK :

  a) İç Kredi :
  -Fon Kaynaklı Kredi :
  -Diğer :
  b) Dış Kredi :
  c) Döviz Kredisi :
  d) İşletme Kredisi :
  3-GÜMRÜK MUAFİYETİ :
  TOPLAM FİNANSMAN :
  DÖVİZ TAHSİSİ ($) :


  EK -6
  BİLANÇO ANALİZİ
  I) Yatırımın Başlangıç Tarihindeki Bilanço Değerleri (A)
  AKTİF VARLIKLAR PASİF VARLIKLAR
  Duran Varlıklar Özkaynaklar
  C-Mali Duran Varlıklar (+)
  -Bağlı Menkul Kıymetler
  -İştirakler
  -Bağlı Ortaklıklar
  D-Maddi Duran Varlıklar (+)
  -Arazi-Arsa
  - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  - Binalar
  -Tesis, Makina ve Cihazlar
  - Taşıtlar
  - Demirbaşlar
  - Diğer Maddi Duran Varlıklar
  - Birikmiş Amortismanlar ( - )
  - Yapılmakta Olan Yatırımlar
  E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (+)
  - Haklar
  - Şerefiye
  - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
  - Araştırma ve Geliştirme Giderleri
  - Özel Maliyetler
  - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  - Birikmiş Amortismanlar ( - )
  - Verilen Avanslar

  Toplam (AA) : A-Ödenmiş Sermaye (+)
  B- Sermaye Yedekleri (+)
  - Hisse Senedi İhraç Primleri
  - Hisse Senedi İptal Karları
  - Diğer Sermaye Yedekleri
  C-Kar Yedekleri (+)
  - Yasal Yedekler
  - Statü Yedekleri
  - Olağanüstü Yedekler
  - Diğer Kar Yedekleri
  - Özel Fonlar

  D-Karşılıklar (+)
  - Şüpheli Alacaklar Karşılığı
  - Kıdem Tazminatı Karşılığı

  E-Geçmiş Yıllar Karları (+)

  F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)
  Toplam (AP) :

  II) Yatırımın Tamamlandığı Tarihteki Bilanço Değerleri (B)
  AKTİF VARLIKLAR PASİF VARLIKLAR
  Duran Varlıklar Özkaynaklar
  C-Mali Duran Varlıklar (+)
  -Bağlı Menkul Kıymetler
  -İştirakler
  -Bağlı Ortaklıklar
  D-Maddi Duran Varlıklar (+)
  -Arazi-Arsa
  - Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  - Binalar
  -Tesis, Makina ve Cihazlar
  - Taşıtlar
  - Demirbaşlar
  - Diğer Maddi Duran Varlıklar
  - Birikmiş Amortismanlar ( - )
  - Yapılmakta Olan Yatırımlar
  E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar (+)
  - Haklar
  - Şerefiye
  - Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
  - Araştırma ve Geliştirme Giderleri
  - Özel Maliyetler
  - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
  - Birikmiş Amortismanlar ( - )
  - Verilen Avanslar

  Toplam (BA) : A-Ödenmiş Sermaye (+)
  B- Sermaye Yedekleri (+)
  - Hisse Senedi İhraç Primleri
  - Hisse Senedi İptal Karları
  - Diğer Sermaye Yedekleri
  C-Kar Yedekleri (+)
  - Yasal Yedekler
  - Statü Yedekleri
  - Olağanüstü Yedekler
  - Diğer Kar Yedekleri
  - Özel Fonlar

  D-Karşılıklar (+)
  - Şüpheli Alacaklar Karşılığı
  - Kıdem Tazminatı Karşılığı

  E-Geçmiş Yıllar Karları (+)

  F- Geçmiş Yıllar Zararları (-)

  Toplam (BP)


  Özkaynak farkı BP)-(AP) =
  Sabit yatırım farkı BA)-(AA) =
  Gerçekleşen Değerlere Göre Özkaynak Oranı : (BP) - (AP) =
  (BA) - (AA)
  Teşvik Belgesindeki Özkaynak Oranı : %
  Gerçekleşen Değerlere Göre Özkaynak Oranı : %
  Not: 1.Bilanço analizi, teşvik belgesinin alındığı yıl ile tamamlama vizesinin yapıldığı yıllar arası bilançolar alınarak yapılacaktır. Teşvik Belgesinin alındığı yıl yatırım harcaması yapılmış ise bilanço analizinde bir önceki yıl bilançosu esas alınarak analiz yapılmıştır.
  2.Yeniden değerleme Fonu Pasifte “Özkaynak” olarak alınmadığından, Aktiflerden de düşülmesi gerekmektedir.
  EK -7

  KREDİ KULLANIM DURUMUNU GÖSTEREN TAAHHÜTNAME

  Hazine Müsteşarlığınca düzenlenmiş olan.....................tarih ve .......................sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan;
  a)................................................ ...........bankasından............................ ..menşe ülke döviz (DM, $ vb) karşılığı......................................... ..TL tutarında döviz/dış yatırım kredisi,
  b) .................................................. ........bankasından............................... ..TL tutarında iç yatırım kredisi

  haricinde herhangi bir iç ve/veya döviz/dış yatırım kredisi kullanılmadığını, aksinin tespiti halinde yararlanılan destek unsurlarını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince ilgili mercilere hiçbir kanuni kovuşturmaya lüzum kalmaksızın derhal ve def´aten ödeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


  Yetkili İmzalar
  Kaşe ve Pul  EKLER:
  EK-1 İmza Sirküleri
  EK-2 Yönetim Kurulu Kararı

  EK -8
  YATIRIM TAKİP FORMU
  Firma Adı ve Adresi:
  Teşvik Belgesi tarih-no:


  A-HARCAMALAR Yatırıma Başlanılmasından Formun Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Yapılan Harcama (TL) Formun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren Yapılacak Harcama (TL)
  I-Etüd ve proje giderleri
  II-Arsa alımı (....................m2)
  III-İnşaat durumu
  a) Ana fabrika binası
  b) Diğer binalar
  c) Alt yapı tesisleri
  i)-Elektrik
  ii)-Su
  iii)-Diğerleri
  IV-Makine ve Teçhizat Durumu
  a) İthal
  b) Yerli
  V-Diğer yatırım harcamaları
  (montaj, iç ve dış navlun, sigorta vs)
  VI-Gümrük vergi ve resimleri
  VII-İşletme Sermayesi
  TOPLAM YATIRIM (TL)


  B-YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI Yatırıma Başlanılmasından Formun Tanzim Edildiği Tarihe Kadar Temin Edilen Kaynaklar (TL) Formun Tanzim Edildiği Tarihten İtibaren Temin Edilecek Kaynaklar (TL)
  I-Özkaynaklar
  a) Sermaye Artışı
  b) Şirket Fonları
  II-Kredi Temini
  a) Fon Kaynaklı Kredi
  b) İç Kredi
  c) Döviz Kredisi
  d) Dış Kredi
  e) İşletme Kredisi
  III-Gümrük Muafiyeti
  TOPLAM FİNANSMAN (TL)
  C-ORTAKLAR Hisse oranı (%) Kayıtlı Sermaye (TL) Ödenmiş Sermaye
  1) Yabancı Ortaklar (Yabancı Sermayeli Firmalar için)
  2) Yerli Ortaklar (Toplam)
  TOPLAM
  D-SERMAYE ARTIŞI Teşvik Belgesinde Öngörülen Yıllar İtibariyle Ödenen

  İnşallah faydalı olur?

  selam ve saygılarımla,

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  39

  Teşvik Belgesinin Kapatılması

  teşekkür ederim
  zel iskenderun gelişim hastanesi-muhasebe

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. S.m.m.m Belgesinin İadesi Hk.
  Konu Sahibi Akkoyunluoglu Forum Forum Hakkında
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Aralık.2018, 22:52
 2. SMMM Belgesinin Kullanılması
  Konu Sahibi hakan221 Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 28.Ekim.2016, 17:49
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ekim.2011, 11:37
 4. Ek-10 Eksik Gün Belgesinin Hatalı Düzenlenmesi
  Konu Sahibi yeliz_yildirim_52 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 06.Kasım.2010, 11:22
 5. Ek Garanti Belgesinin İşlenmesi
  Konu Sahibi stajer66 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Haziran.2006, 11:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36