kamu işçi maaş

Konu: Yapı Denetimin Kestiği Fatura

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  450

  Yapı Denetimin Kestiği Fatura

  yapı denetim firması işini yaptığımız kooperatife denetim faturasını kesmiş bulunmaktadır fakat sözleşme gereği ödemeyi biz yaptık.bu kooperatif adına kesilen yüklü miktardaki faturayı bizim kullanma durumumuz nasıl olmalıdır.kooperetifinde bu faturaya karşılık olarak bizemi fatura kesmesi gerekmektedir.cevaplarınız için teşekkürler


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Yapı Denetimin Kestiği Fatura

  Sayın neslisah,

  Öncelikle şunu sormalıyım. Ödemeyi sizin yapmanızla yapı denetim hizmetinin size ait olması farklı şeyler.

  Ama, sözleşme gereği ödemeyi biz yaptık kelimesinden yapı denetim hizmetinin size ait olduğunu anlıyorum.

  Buradaki tek sıkıntı faturanın koop. adına kesilmiş olması.

  Eğer koop. KDV mükellefi ise fatura kesip size yansıtabilir. Ki inşaat ruhsatının 1999 yılından sonra olduğunu, dolayısıyla koop.un KDV mükellefi olduğunu düşünüyorum.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2006
  Mesajlar
  450

  Yapı Denetimin Kestiği Fatura

  kat karşılığı işini yaptığımız kooperatfile yaptığımız sözleşme gereği yapı denetim firmasının ücretini biz mütahhit firma olarak ödeyeceğimizi kabul ettik.fakat ruhsatlar kooperatif adına tescilli ve yapı denetimde yaptığı iş karşılığı olarak faturayı kooperatif adına kesmiş. faturada kdv ayrıca gösterildiği halde fatura içine kdv mükellefi değildir ibaresi yazılmış.bu durumda kooperatifde bize kdv sini göstererek faturayı kesebilirmi.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  Yapı Denetimin Kestiği Fatura

  Birde yapı denetim hizmetlerinde uygulama şöyle oluyor

  Yapı denetim firmasının ücreti belediyeye yatırılıyor. Yapı denetim hakediş düzenleyerek faturayla birlikte belediyeye teslim ediyor. Belediye de yapı denetim firmasına emanette duran parasını ödüyor.

  Ancak, fatura belediye de kalmakta parayı ödeyen kişi veya firmaya ulaşmamaktadır.

  Bu durumda, söz konusu parayı ödeyen kişi ya parayı yatırırken aldığı alındı makbuzu ile KDV yi sineye çekerek gider yazacak, ya da yapı denetim firmasından aslı gibidir onaylı suretini alacak.

  Sizin firmanızda durum biraz farklı, yapı denetim firmasından aslı gibidir onaylı fatura alma şansı yok çünkü fatura koop. adına.

  Bu durumda yapılması gereken, ödenen yapı denetim ücreti, sözleşmeye dayanarak ödenen bir bedel olduğu için GVK'nın 40 maddesine istinaden gider kaydedilebilir. Fakat, fatura olmadığı için herhangi bir KDV söz konusu değildir.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: Yapı Denetimin Kestiği Fatura

  T.C.

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

  TARİH: 06.12.2006

  SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.09.9330  KONU : Yapı denetim işlerinde tevkifat,

  ...........................................

  3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 8/2. maddesinde vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura ve benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde düzenlediği bu tür vesikalarda KDV gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığı’nın belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir, hükmü bulunmaktadır. ( 5035 sayılı Kanunla değişen hali )

  Aynı Kanunu’nun 9.’ncu maddesinde ise, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

  Bu yetkiye istinaden yayımlanan 91, 95 ve 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde sorumlu tayin edilen ve tevkifat yapacak kuruluşlar, tevkifat uygulanacak işlemler ve tevkifat oranları açıklanmış olup,

  91 ve 93 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde fazla ve yersiz tevkif edilen vergilerin iadesinin ne şekilde yapılacağı hususunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

  99 Seri No.lu Tebliğinin 5.5.1.Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması bölümünde; “91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara verilen yapı denetim hizmetleri, 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tevkifat kapsamına alınmıştır.

  KDV Kanunu’nun 9. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bu Tebliğin yayımını izleyen 3 günde başlamak üzere yapı denetim kuruluşlarının 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşların yanı sıra bütün KDV mükelleflerine verdikleri yapı denetim hizmetlerinde aynı Tebliğin (A/5-f) bölümü kapsamında 1/2 oranında KDV tevkifatı uygulanması uygun görülmüştür.

  ……………” denilmektedir.

  Diğer taraftan, 13.07.2001 tarihli ve 24461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri” başlıklı 5.maddesinde;

  “Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilir. Bu sözleşmenin bir sureti taahhütname ekinde ilgili idareye verilir.

  Bu sözleşmede; taahhüt edilen hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen sözleşmede yer alan yapının fizikî özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, yapı denetiminde görev alacak teknik personel listesi ve diğer yükümlülükler yer alır.

  İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur, yapı denetim kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur.

  Yapı denetimi hizmetleri için yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri, asgarî hizmet bedelinden az olmamak kaydıyla, projenin özellikleri ile yapının bulunduğu bölgenin fizikî, ekonomik ve sosyal özellikleri dikkate alınarak bu sözleşmede belirtilir.

  Asgarî hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliyetinin % 3’üdür. Yapım süresi, iki yılı aşan yapılarda, bu oran, her altı ay için % 10 artırılır, iki yıldan kısa süren yapılarda ise her altı ay için % 5 azaltılır.

  Yapı denetim kuruluşu, katma değer vergisi hariç yaptığı hizmetlerden dolayı yapı sahibinden başka ad altında ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamaz.

  Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.”denilmektedir.

  Yine, 12.08.2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin “Yapı Denetimi Hesabının Tutulması” başlıklı 13’ncü maddesine göre;

  Yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin karşılanması amacıyla, il özel idareleri ve belediyeler adına bankada yapı denetim hesabı açılır. Yapı denetimi için 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile öngörülen hizmet bedelleri, yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hizmet bedelleri, yapı sahibi ve ilgili idarenin (belediyeler, il özel idareleri, organize sanayi bölgeleri) onayıyla yapı denetim kuruluşuna bu hesaptan ödenir. Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen borçlar da dahil olmak üzere haczedilemez ve hesaba tedbir konulamaz.  Yapı denetim hesabı, ilgili idarelerin kendi muhasebe sistemine göre tutulur. Bu hesaplardan ödemeler, encümen kararına gerek olmadan ita amiri veya yetkilendirdiği kişinin imzasıyla yapılır.

  Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapı denetim kuruluşları tarafından verilen yapı denetim hizmetlerinin 91,95 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ’lerinin ilgili bölümlerinde sayılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek usulde KDV mükelleflerine verilmesi halinde yapı denetim hizmetini satın alanlar, bu hizmete ilişkin olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda gösterilen KDV tutarının ½’sini tevkif ederek 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ödemek zorundadır.  Öte yandan, ödemenin “ Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin 13.’ncü maddesi uyarınca belediyeler ve il özel idareleri adına bankada açılan yapı denetim hesabından bu idareler tarafından yapılması sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gereken KDV’nin hizmeti satın alan KDV mükellefleri tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesine engel teşkil etmemektedir.

  Dolayısıyla ilgili idareler tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin sözü edilen idareler adına açılan hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.

  Bu açıklamalara göre, Belediye tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmet bedellerinin anılan yönetmelik gereği Belediye adına açılan hesaptan ödenmesi Belediyenin sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapmasını gerektirmemektedir,

  Bu nedenle, belediye tarafından tevkifata tabi tutulmaması gerekirken sehven tevkifata tabi tutularak, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen verginin, tevkifata konu işlem bedelinin, 1/2'sinin tarafınızca tevkif edilerek 2 No.lu KDV Beyannamesi ile 1/2’sinin ise yapı denetim firması tarafından1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmesi durumunda 91 ve 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tarafınıza iadesi mümkün olacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Avukat Mükellefimizin Baroya Kestiği Fatura...
  Konu Sahibi mustafakutlu Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 06.Kasım.2013, 14:05
 2. Müteahhidin Kestiği Fatura
  Konu Sahibi mustafa bayraktar Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Ocak.2013, 15:46
 3. Kuyumcunun kestiği fatura ya da fiş
  Konu Sahibi dogan76 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ekim.2009, 16:56
 4. Şirket Ortağının Şirkete kestiği Fatura
  Konu Sahibi murattini Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Ağustos.2009, 18:08
 5. Yapı Denetimin Kestiği Fatura
  Konu Sahibi neslisah Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Aralık.2006, 13:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36