kamu işçi maaş

Konu: PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı

  Bir Firma 10 Blokluk konut inşaa etmekte ve biten konutlarında PVC doğrama işlerini bir firmaya komple vermiş durumdadır.
  PVC doğrama işi yapan firma ölçü alarak fabrikasında imal ettiği doğramaları binalara monte etmektedir.
  Sözleşmeye göre işe başladığı tarih 08/2006 ve işin bitireceği tarihde 08/2007 dir. PVC doğrama yapan şirketin işi GVK 42 md.kapsamındamıdır.
  Yıllara Yaygın İnşaat işimidir. Stopaj yapılması gerekirmi?

  Saygılar


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  362

  PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı

  Öncelikle söz konusu işin inşaat işi olması ve taahhüte dayanması gerekmektedir.

  Bununla ilgili olarak 5 seri nolu KDV sirkülerinine bakmanızı öneririm

  Burada inşaat işleri etraflıca anlatılmış.
  Herşey, birşey olmadan önce hiçbirşeydi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı

  5 Nolu KDV sirkülerine göre aliminyum doğrama işinin inşaat taahhüt işi olarak değerlendirilebileceği yazmaktadır.

  İşin fiiliyatına göre bu işin yıllara sari olduğu tartışılabilir. çeşitli hususlar gözönüne alıarak karar alınabilir.

  Bir Taahhüt işinin sonunda "hakediş" denen bir kavram vardır.
  yani basitçe işi yaptıran işi inceler ve tamam der anlaştığımız gibi olmuş ve parasını öder. Bu kavram inşaatçılıkta yaygındır çünkü kalite ancak işin sonuda anlaşılır (istediğimiz malzeme kullanılmış mı...vs). Diğer işlerde de bu kalite süreci kısadır ve teslimde yapılır. Mal gelir teslim alan bakar, tamam der ve fatura kesilir.

  Bu örneği aliminyum doğrama işine adapte edersek, işin bütünlüğü böyle bir ibralaşma mı gerektirmektedir.

  Sizin işin akışı bu durumu belirleyecektir.

  Mesela 1 dairenin işi bitip bu işin tamamlandığına dair inşaat firmasından onay alıyorsanız o iş bitmiştir faturasının kesilmesi gerekmektedir.

  Ama bu dairenin ilk harcı ile sizin iş başlamamaktadır. Sizin iş dairenin tamamlanmasından sonra doğramanın 1-2 gün içinde takılması işidir. Dairenin ilk harcı atılırken inşaatçının sizinle anlaşması sizin işi yıllara sari hale getirmez.


  İşiniz taahhüt işidir ama yılara sari değildir. Siz zaten taahhütünüzü 1 daireye 1 gün içinde bitirebilirsizniz. 2. dairenin bitmesini beklemek sizi yıllara sari yapmaz.


  Benim görüşüm daire bazında fatura kesin ve iş bitti onayını alın.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Aralık.2006
  Mesajlar
  333

  PVC Doğrama İşi ve Yıllara Yaygın İnş İşi Kavramı

  Sayın Pınar,

  5 sıra nolu KDV sirkülerinde "PVC pencere yapımı" da inşaat taahhüt işlerinden sayıldığı, görülmektedir.

  Ancak sorunuz açık değil.

  Durumunuzun, 42.maddeye girmenin diğer unsurlarınada uyup uymadığı noktasını iyi inceleyin.

  Bu konuda, aşağıdaki linkte Atilla İnan'ın çalışmasını incelemeniz yararlı olacaktır.

  http://www.sayistay.gov.tr/yayin/der...gi2.asp?id=461

  Çalışmadan bir bölüm:

  “I- YILLARA YAYGIN YAPIM VE ONARIM İŞLERİNİN KOŞULLARI

  Gelir vergisi Kanununun öngörüldüğü yapım ve onarım işlerinden söz edebilmek için,

  a) Bir yapım ve onarım işi olması,

  b) Yapım ve onarım işinin taahhüt işi olması,

  c) Yapım ve onarım işinin birden fazla yıla yaygın olması, koşullarının bir arada olması aranır.

  A-Yapım ve Onarım İşi Olması

  Yapım ve onarım işleri özel hukukta “istisna” akdi denilen sözleşme türleri kapsamına girerler. İstisna akdi, bir tarafın bir bedel karşılığında bir üretimde bulunmayı üstlendiği akit türü olarak tanımlanır.

  Yapım ve onarımı amaçlayan istisna akitleri konumuzu oluşturmaktadır.
  “İnşa” kelimesi; yapma, kurma, “İnşaat” kelimesi; yapı, yapı işleri anlamına gelir2. Bu kelimeyi sadece bina yapım işleri için kullanmak doğru değildir. Gemi inşaatı, dolap inşaatı biçimlerinde olduğu gibi de kullanıldığı bilinmektedir. Bu nedenle yol yapım işinin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca inşa işi olarak kabul edilmesi gerekir3.

  İmar Kanununda da “karada ve suda daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yer altı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler” yapı olarak tanımlanmıştır.

  Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan 5 sıra nolu KDVK. Sirkü-lerinde “Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri uygulaması” konu başlığı altında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü çerçevesinde inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebilecek işler sayılmıştır. Burada sadece dar anlamda inşaat kavramının içine giren iş ve işlemler sayılmamış, bunlar dışında “elektrik trafosu”, “kombi”, “çelik kapı” vs. gibi malzemeleri de saymak suretiyle uygulamaya açıklık getirerek malzemelerin tedariki ve montajı da inşaat ve onarım işi olarak sayılmıştır. Bu suretle yapılan inşaat taahhüt işleri uygulamasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü çerçevesinde inşaat taahhüt işi kapsamında değerlendirilebilecek işler sayılmış, bu şekilde ortaya çıkan ihtilaflara büyük çoğunlukla son verilmiştir.

  Gemi inşası ve onarımı işlerinin de inşaat ve onarım işi kapsamında olup olmadığı tartışmaya açık olmakla birlikte, VUK’nun inşa ve mal giderleri başlıklı 271. maddesinde yer alan “İnşa edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen makine ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, satın alma bedeli yerine geçer” şeklindeki hüküm, gemi inşası işinin de inşaat işi kapsamında değerlendirilmesine açık bir dayanak teşkil etmektedir4.

  Bütün bunlarla birlikte mükellefler, makine-teçhizat, malzeme alımı ve montajı da gerektiren inşaat ve onarım işlerinden hangilerinin yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kapsamına girdiği konusunda yine de bazı duraksamalar yaşamaktadır. Bu yazımız kanımızca bazı duraksamaları en aza indirecektir.

  Devlet İhale Kanunu 4. maddesinde “yapım” teriminin tanımını yapmış; “Her türlü inşaat, ihzarat, imalat, sondaj, tesisat, onarım, yıkma, değiştirme, iyileştirme ve montaj” işlerini kapsamına almıştır. İlk bakışta “yapım” teriminin Devlet İhale Kanunundaki tanımının değil, genel tanımının esas alınması gerektiği ileri sürülebilirse de, yapılan tanımın göz önünde tutulduğunda ikisi arasında fark olmadığı görülür. Ancak kanımızca Borçlar Kanunundaki “istisna” akdi tanımına girmeyen işleri “yapım” işi olarak kabul etmemek gerekir. Bu nedenle bina yapımı yanında yol yapım işi de Gelir Vergisi kanunu açısından inşa yani yapım tanımı kapsamına girmekle beraber, yol yapım işi için gerekli olan mıcır nakli işi yapım kapsamına girmez5.

  Kanımızca bir istisna akdi örneği olduğu için elektrik tesisat işi yapım işi olarak kabul edilip Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yıllara yaygın olma işlemine tabi tutulabilir. Aynı yaklaşımla yapım ve onarım işine ilişkin proje kapsamında taahhüt edilen kazı işleri, donanımların yapımı ve montaj işlerinin yapım işi ve yıllara yaygın yapım işi olarak kabulünde sorun yoktur. (22.7.1991 tarih ve 58582 sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi)

  Aynı şekilde bir istisna akdi niteliğinde olmayan yani bir imalat işinin söz konusu olmadığı, asfalt platinine bazalt temini ve nakli işi, yapım işi sayılmayacağından yıllara yaygın bir yapım işi olarak kabul edilemez.

  Gelir Vergisi Kanunu inşaat=yapım terimi yanında onarım kelimesini de kullanarak yapım tanımını daha da genişletmiştir. Onarmak; bozulmuş olan bir şeyi düzeltip yararlı bir duruma sokmak olarak tanımlandığına göre, yine Borçlar Kanunumuza göre bir istisna akdi örneğidir7. Bu nedenle diğer koşulların da gerçekleşmiş olması halinde herhangi bir onarım işi de Gelir Vergisi Kanunu açısından yıllara yaygın nitelik kazanır.

  B- Yapım ve Onarım İşinin Taahhüt İşi Niteliğinde Olması

  Gelir Vergisi Kanununun sözlerinden, yıllara yaygın yapım ve onarım işlerinde “taahhüt” koşulu bulunduğunu çıkarmak olanaksızdır. Ancak Maliye Bakanlığının görüşleri ve Danıştay içtihatları bu konuda açıklık taşımaktadır. Maliye Bakanlığının 5.1.1995 tarih ve 44/4405-566/422 sayılı özelgesinde “Yapım ve onarım işi kavramından; taahhüt işi yapan kişilerin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanında, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, kooperatifler ve benzeri kurumlara yapılan yapım ve onarım işleri şeklindeki yorumlanması gerekir” açıklığı getirilmiştir8.

  Bir kimsenin satmak üzere kendi nam ve hesabına yaptığı özel yapım işleri, taahhüt niteliği taşımadığından, G.V.Kanununun 42. maddesi kapsamına girmezler. Çünkü özel yapım işleri, iş bir başkasına yaptırılmadığı için istisna akdi kapsamına girmez. Ayrıca bir imalat söz konusu olmadığı için taksitle yapılsalar bile satış sözleşmeleri de koşullar uygun olsa bile yıllara yaygın yapım işi olarak kabul edilemez. Danıştay’ın da bu doğrultuda verilmiş bir çok kararı bulunmaktadır9.

  C- Yapım ve Onarım İşi Yıllara Yaygın Olmalıdır

  Bir işin yıllara yaygın olmasından amaçlanan, yapılan işin birden fazla takvim yılını ilgilendirmesidir. Takvim yılı 12 aylık süreyi değil, işin başladığı takvim yılından sonra gelen başka bir takvim yılında bitmesini ifade eder10. Örneğin 20 Kasım 1999 yılında başlayıp 20 Mart 2000 yılında biten bir iş dört ayda bitmiş olmasına karşın, birden fazla takvim yılını ilgilendirdiğinden yıllara yaygın bir yapım ve onarım işi olarak kabul edilir. Aynı takvim yılı içinde başlayıp biten işler 12 ay devam etmelerine karşın yıllara yaygın yapım işi sayılmazlar. Kimi zaman sözleşmenin akdedildiği yıl ile Sayıştay’ca tescil edildiği yıl farklı olabilir. Örneğin sözleşme 12 Aralık 1999 yılında akdedilip tescil işlemi 2000 yılına sarkabilir. Böylesi bir durumda 2000 yılında bitecek iş yıllara yaygın bir yapım işi niteliğinde olmaz.

  Bir yapım işi sözleşmesi keşif artışı nedeniyle yıllara yaygın hale gelebilir. Yıllara yaygın olma hali keşif artışından sonra doğduğu için daha önceki hak edişlerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmez11.

  Önceden yıllara yaygın olmayan bir yapım işi sonradan ek bir sözleşme ile yıllara yaygın hale gelmişse, bu sözleşmenin yapıldığı, böyle bir anlaşma olmadığında takip eden takvim yılı başından itibaren gelir vergisi kesintisine tabi olur12. Bu nedenle bakanlık oluru ile süre uzatımı verilen bir olayda, süre uzatımı ile gelecek yıla taşan yapım işinde bakanlık olur tarihinden sonra gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

  Sözleşmesine göre yıllara yaygın bir yapım işi olmasına karşın tek bir hak edişle ödeme yapılıp iş yılı içinde tamamlandığında, gelir vergisi tevkifatı yapılmaz.

  Karardan anlaşıldığı üzere, yıllara yaygın olma konusunda ölçüt fiilen işin bitim tarihidir. Tek bir hak ediş olup da gelecek yıla taşmadığında kesinti yapılmayacaktır. Ancak sözleşme yıllara yaygın olup birden fazla hak ediş yapılıp iş gelecek yıla taşmadan bitmişse, ilgililerin önceki sözleşmelerden Gelir Vergisi kesintisi yapması doğaldır. Ancak söz konusu iş yılı beyannamesinde yer alacağından önceden kesilen kesintilerin vergi iadesi yoluyla ödenmesi gerekir.
  İş bitiminden sonra hak ediş ödemeleri yapıldığında bu ödemelerden gelir vergisi kesintisi yapılmaz. Çünkü geçici kabul yapıldıktan sonra elde edilen hak edişler, ilgili yılın beyannamesinde gösterileceğinden kesintisi yapılması gerekmez. İşin bitim tarihi konusu önem taşıdığından ayrı bir başlık altında incelenmesinde yarar vardır."
  Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıllara Yaygın İnşaat
  Konu Sahibi meduzam Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 10:44
 2. Yıllara Yaygın İnşaat
  Konu Sahibi erdemli Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Temmuz.2010, 13:21
 3. Yıllara Yaygın inşaat işi.
  Konu Sahibi metintacer Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 03.Haziran.2010, 09:19
 4. TAŞINDI: Yıllara Yaygın İnş.
  Konu Sahibi Tamer Başkan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ocak.2008, 10:49
 5. Yıllara Yaygın İnş.
  Konu Sahibi sudenaz Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 25.Ocak.2008, 15:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36