kamu işçi maaş

Konu: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  101

  Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  5 yıldan beri devam etmekte olan ve 2006 yılı Kasım ayında biten inşaat işine ait kazanç 2006 yılı son dönem Geçici Vergi beyannamesinde beyan edilicekmi? Yoksa geçici vergi beyannamesinde beyan edilmeyip, sadece nisan ayında verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesi ile mi beyan edilecek?

  Bu dünyada kesin olarak hiçbir şey söylenemez, ölüm ve vergiden başka.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  Geçici vergi beyannamesi ile beyan ediniz

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Kasım.2005
  Mesajlar
  342

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  Gelir Vergisi Kanunu

  Geçici Vergi
  Madde No Mükerrer Madde 120
  Kapsam
  (4369 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999) Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin (4444 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değiştirilen ibare. Yürürlük; 1.1.2000) altışar aylık(*)(2000/1514 sayılı BKK ile üçer aylık Yürürlük; 01.01.2001)(**) kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.(4842 sayılı Kanunun 37/1-h maddesiyle cümle yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük; 24.04.2003)(***)

  217 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  Resmi Gazete No 23566
  Resmi Gazete Tarihi 27/12/1998
  Kapsam

  1. Geçici vergi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 120 nci ve Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci maddelerinde 4369 sayılı Kanunla(1) yapılan değişiklikler ile ilgili açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

  1.2. Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar

  Senelere sari inşaat ve onarma işi(2) yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler, bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, söz konusu mükellefler, senelere sari inşaat ve onarma veya geçici yetkili noter yardımcılığı işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları için geçici vergi ödemek zorundadırlar.

  Yukarıda yer alan Kanun ve Tebliğ hükümlerine göre Y.sari İnş.İşi Geçici Verginin Konusu içerisine Girmemektedir. Ancak Diğer Kazançlar sebebiyle (Faiz+Araç Satış+Ticari Mal satış vs.) Geçici Vergiye dahil edilmelidir.

  Saygılar


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  ....."bu kazançları dolayısıyla geçici vergi ödemeyeceklerdir"

  lafzını

  çoook çok yanlış yorumluyorsunuz kanaatindeyim.

  MAdde de beyanneme vermeyeceksiniz demiyor. Yıllara sari kazançlara denk gelen kısma ait matrah sebebiyle geçci vergi ödemeyeceksiniz diyor.

  Yani işini yıllara sair ise o dönem beyanname verip vergi ödemeyeceksiniz.

  Soruda firmanın yıllara sarilik durumu Kasım'dak hakediş ile sona ermiş durumdadır. Ve 4 dönem geçici vergi sine tabi olmuştur. Eğer vermez iseniz % 10 marjı sebebiyle gecikmeye maruz kalırsınız.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında


  Yıllara sari işler bittiğinde 4 dönem geçici vergi beyannamesinde de beyan edilmez. Bittiği dönemdeki Kurumlar Vergisi beyannamesiyle beyan edilir ve stopajlarda bu beyannamede yer alır.

  Yıllara sari işlerin doğası gereği 4. geçici vergi dönemi ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi arasında matrah farkı olabilir. Bu durumda % 10 marja ilişkin açıklamanın yıllara sari işlerden kaynaklandığı aşikardır.

  Konuya ilişkin mukteza aşağıdadır :


  T.C.
  MALİYE BAKANLIĞI
  İstanbul Defterdarlığı
  Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü

  Sayı : B.07.4.DEF.0.34.11/GVK-42
  Konu : Yıllara sari inşaat işi yapan firmanın geçici vergi beyannamesi verip vermeyeceği, yıl içerisinde kesilen verilerin geçici vergiden mahsup edilip edilmeyeceği hk.

  İLGİ : Tarihsiz dilekçeniz.  İlgide kayıtlı dilekçenizde; ........................ Vergi Dairesi’nin ............................. vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, yıllara sari inşaat işi ile iştigal ettiğinizi, inşaatlarınızdan ikisinin işini 2002 Ekim ayı içerisinde tamamladığınızı, geçici kabullerinin yapıldığını ve inşaatlarınıza ait kesin hakedişleriniz hariç istihkaklarınızı aldığınızı belirterek, bu iki inşaatınızdan elde ettiğiniz karın 2002 yılı bilanço hesaplarında gösterilip gösterilmeyeceği ve son dönem geçici vergi beyannamesinde karın beyan edilip edilmeyeceği ve beyan edilecekse ödediğiniz stopajların geçici vergiden mahsup edilip edilmeyeceği konularında görüşlerimizi sormaktasınız.

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 42.maddesinde “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

  Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar vermeye mecburdurlar.” hükmü yer almıştır.

  Aynı Kanun’un 44.maddesine göre; inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih, işin bitim tarihi olarak kabul edilir.

  Öte yandan, 42.madde kapsamında yapılan inşaat işleri için aynı kanunun 94/3.maddesine göre % 5 oranında stopaj ve fon payı kesintisi yapılır.

  Aynı Kanun’un mükerrer 120.maddesine göre, “(4369 sayılı Kanunun 52.maddesiyle değişen şekli) (1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere) Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin (2000/1514 sayılı Kararın 1.maddesiyle değişen ibare) (1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere) üçer aylık kazançları (42.madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103.maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir. Geçici vergi matrahının hesabında, yıllık beyannamede kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutar hariç, harcama yapılmadıkça yatırım indirimi uygulanmaz...”hükmü yer almaktadır.

  Bu hükümlere göre; yıllara sari inşaat işinden elde ettiğiniz kazançlarınız için Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120.madde hükmü gereğince geçici vergi ödemeniz gerekmemektedir.

  Ayrıca diğer kazançlarınız nedeniyle geçici vergiye tabi olmanız halinde de yıllara sari inşaat işinden elde ettiğiniz kazançlarınızın geçici vergi beyannamenize dahil edilmeyeceği tabiidir. Dolayısıyla üzerinden geçici vergi ödenmeyen yıllara sari inşaat ve onarım işi kazançlarınızdan tevkif suretiyle ödenen vergilerinizin cari yıl içerisinde ödenecek geçici vergiye mahsubu mümkün değildir. Tevkif suretiyle ödenen vergiler bu işten elde edilen kazancın beyan edildiği takvim yılı beyannamesi üzerinde tahakkuk eden vergilere mahsup edilecek arta kalan bir kısmın bulunması halinde ise bu tutarlar Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 44.maddesi genel hükümleri çerçevesinde nakden ve/veya mahsuben iade edilecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.


 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  Yahu anlamıyorum valla yanlış mı yorumluyorum kanun maddelerini ve vergi kanunları sistematiğini.


  Muktezalar sadece alanı ve vereni bağlarlar. Amir hükümler üzerine çıkmazlar. Burada bu amir hükümler ve vergisel kavramları baz alarak açıklamalarımı yapacağım.

  Md: 42: Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

  Md: 120: (4369 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999) Ticari kazanç sahipleri, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin üçer aylık kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden 103 üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici vergi öderler.


  Burada anlatmak istediğim; hak edişi düzenlenen bir inşaat işi artık GVK 42 kapsamında değildir (yani artık yıllara sari değildir).

  GVK:120 ise “42.madde kapsamına giren kazançlar hariç geçici vergi öderler” der.

  Sonuçta: Hakedişi düzenlenip 42.madde kapsamından çıkan inşaat işleri md:120 ye tabi olamaz .

  Ayrıca, farklı bir görüşüm de: Beyan zamanı gelip, beyan edilmeyen kazancın isminin “istisna” olacağıdır. Kurumlar Vergisinin ödenip bu vergiye ait peşin bir vergi olan geçici vergilerin “istisna” edilmesi Anayasa’ya aykırıdır (Vergini eşitliği ilkesi). İş bittikten sonra sonra vergiye tabi kazancını dğer mükelleflere göre geç ödeyip kendine fon yaratılan inşaat firmasının ayrıcalığı nedir? Vergi kanunları böylece örtülü kazanç yaratmıyor mu?

  Kanunları gerekçeleriye yorumlarsak doğru sonuca varırız.

  Ben hala geçici vergi beyanı verilmesi gerektiği taraftarıyım.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  Zaten bu madde 1999 da yeni geçici vergi uygulamasına geçildiği zaman, eski geçici (peşin vergi) sisteminden aynen değiştirilmeden geldiği için hatalı bir maddedir.

  Geçici verginin, geçmiş yıl vergisi üzerinden hesaplanıp ödendiği eski yöntemde, GVK’ nun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarma işleri (YSİOİ) yapan mükelleflerin münhasıran bu işlerden elde ettikleri kazançları geçici vergi kapsamına girmemekteydi. Çünkü bu işlerde peşin vergileme istihkaklardan %5 (+ fon payı) kesinti yapılması şeklindeki farklı bir yöntemle olmaktaydı.

  Yani eski yöntemde; geçen yılki matrahın belli bir oranından cari yıl için matrah belirlerlerdi Yani geçmiş yılda YSİİ varsa matrah olmayacağı için bu yıl matrah çıkmazdı.

  FAkat yeni (şu anki) yöntem oluşan matrahına bakarak vergiyi 3 ayda bir almaktadır. Dolayısıyla eski formül yeni yönteme uygulanamaz.


 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  18

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  2006 yılı 4. döneminde geçici vergi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  145

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  Sadece yıllara sari iş yapan mükellefin geçici vergi mükellefiyeti bile tesis ettirmesine gerek yok. Maliye' nin görüşü aşağıda.

  Kanun. Tebliğler ve Maliye Bakanlığı görüşleri geçici verginin konusuna girmez demesine rağmen, hala bazı arkadaşlar beyan edilir diyor. İnanılır gibi değil. Ne diyeyim...


  TARİH: 31.08.2004

  SAYI : B.07.0.GEL.0.40/4016-192/40095

  KONU : Yıllara sari inşaat yapan mükelleflere

  geçici vergi mükellefiyeti tesis edilmeyeceği hk.


  BURSA VALİLİĞİ

  (Defterdarlık:Vasıtasız Vergiler Gelir Müdürlüğü)  İLGİ : 25.05.2004 tarih ve DEF.0.16.11/ÖZG:190-04-5/……..sayılı yazınız.

  İlgi yazınız ve eklerinin incelenmesinden, iliniz …………. Vergi Dairesi mükelleflerinden ……….’nin Defterdarlık Makamına verdiği dilekçede yalnızca yıllara sari inşaat ve onarma işiyle uğraştığı belirtilmekte ise de adına tayin edilen özelgede yıllara sari inşaat işinin yanı sıra başkaca ticari faaliyetinin de olduğu ve geçici vergi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerektiği yönünde görüş verildiği anlaşılmıştır.

  Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanların geçici vergi ödemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca konu ile ilgili olarak yayımlanan 157 ve 217 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yıllara sari inşaat ve onarma işi yapan mükellefler ile noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığınca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenlerin münhasıran bu kazançlarının geçici vergi kapsamına girmeyeceği belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile gerçek usulde vergilendirilen söz konusu mükellefler, münhasıran bu işleri yaptıkları takdirde geçici vergi ödemeyeceklerdir. Ancak, sözü edilen mükelleflerin bu işlerinin yanında gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari ve mesleki kazançlarının olması halinde; bu mükellefler, yıllara sari inşaat ve onarma ve geçici yetkili noter yardımcılığı işinden elde ettikleri kazançları dışında kalan kazançları için, geçici vergi ödemek zorundadırlar.

  Bu çerçevede, ilgili yazınız ekinde yer alan mükellefe ait dilekçede yıllara sari inşaat ve onarma işinden başka bir işle uğraşılmadığı belirtildiğinden, konunun yukarıdaki açıklamalar dahilinde değerlendirilerek, münhasıran yıllara sari inşaat ve onarma işi yapıldığının tespiti halinde söz konusu mükellef adına geçici vergi mükellefiyetinin tesis edilmemesi gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Hakkında

  [quote=mesut-smm ]
  Sadece yıllara sari iş yapan mükellefin geçici vergi mükellefiyeti bile tesis ettirmesine gerek yok. Maliye' nin görüşü aşağıda.

  Kanun. Tebliğler ve Maliye Bakanlığı görüşleri geçici verginin konusuna girmez demesine rağmen, hala bazı arkadaşlar beyan edilir diyor. İnanılır gibi değil. Ne diyeyim...

  /quote]

  Kanunları yorumlarsak ver diyor.
  Tebliğler yorumlarsak da aynı.

  Bu kanunu yanlış yorumlayan muktezalar da yanlış görüş bildiriyor kanaatindeyim hala. İnanabilirsiniz buna.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Geçici Vergi Uygulaması
  Konu Sahibi E.Eker Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 13:42
 2. Yıllara Sari Olmayan İnşaat İşlerinde Vergi Beyanı
  Konu Sahibi E.Eker Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 09.Ekim.2008, 17:46
 3. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Stopaj
  Konu Sahibi Denizcan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Aralık.2007, 09:59
 4. Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Tevkifat
  Konu Sahibi mes_ar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Eylül.2007, 11:18
 5. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Geçici Vergi
  Konu Sahibi derman.smmm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 10.Ekim.2006, 13:24

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36