kamu işçi maaş

Konu: POS Cihazından Sağlanan Kredi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  POS Cihazından Sağlanan Kredi

  merhaba ;
  bir mükellef kendi kredi kartı ile İşletmesine ait POS cihazından nakit temin ediyor.
  (aslında doğru olmayan bu uygulama için) muhasebe kaydı ne olmalıdır?hangi hesaplar çalışmalı...?
  saygılar...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  12

  Ynt: POS cihazından sağlanan kredi

  Bence birşey yapamazsın. Böyle birşey yapmayın. Daha sonra başınız ağrır. Bu işi genelde her an nakite ihtiyacı olanlar yapıyor. Özellikle telefoncular. Bu nedenlede kdv beyanlarındaki 45 nolu satırla denetmenlerin bankalardan aldıkları bilgiler arasında uyuşmazlık olması incelemeye götürüyor. İncelemede bu aradaki matrah farkını açıklamak lazım. buda kolay değil o kadar. Benim başımda aynı olay var. 5 aydır denetmenle uğraşıyorum
  İmza çalışmaları devam etmektedir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2007
  Mesajlar
  545

  Ynt: POS cihazından sağlanan kredi

  bununla ilgili özelge var..yani kişinin kendisi, eşi, akrabası vb. kredi kartı kullanılarak finansman sağlamasına cevaz veren bir özelge hatırlıyor gibiyim...
  ....Çok fazla duvar, çok az köprü yapıyoruz....Newton..<br /><br /><br /><br />[img]http://[center]&nbsp;&nbsp; http://img340.imageshack.us/img340/1426/bayrak7ed1kb6.gif[/center][/img]

 4. #4
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: POS cihazından sağlanan kredi

  kredi kartları kanununa göre pos böyle işşlemler yapılamaz. ilgili banka pos cihazını geri alıp üyeliği iptal eder.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.112

  Ynt: POS Cihazından Sağlanan Kredi

  Böyle birşey olabilir tabiki.

  Borç yiyen kesesinden yer, borç yiğitin kamçısıdır.

  Yani, yiğit ortağımızın kendi şahsi kartından çektiği nakti şirkete koyamaz diye bir kural mı var. VUK bile özsermayenin 3/1'i kadar hak tanımış.

  Ancak kaydı şu şekilde olmalıdır. (108 hesaplar karıştırılmadan)
  Kaydı, ortak cari hesap (B) / banka (A) şeklinde olursa.


  Ama ortak faizini şirketine yansıtamaz.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  355

  Ynt: POS Cihazından Sağlanan Kredi

  bu işi yapan şirket ortağı değil..bilanço esasına göre defter tutan 1.sınıf gelir vergisi mükellefi..
  değişen bir şey olur mu?

 7. #7
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: POS Cihazından Sağlanan Kredi

  kanunen yasak ama fiilen yapılıyor.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2007
  Mesajlar
  31

  Ynt: POS Cihazından Sağlanan Kredi

  Faydası olur düşüncesiyle aşağıdaki danıştay kararlarını ekliyorum.


  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  DÖRDÜNCÜ DAİRE 2005 763 2004 2513 28/04/2005

  KARAR METNİ
  TESPİT EDİLEN KAYIT DIŞI HASILATTAN SATILAN MALIN MALİYETİ DİKKATE ALINARAK BEYAN DIŞI KAZANCA ULAŞILMASI GEREKTİĞİ HK.<
  Temyiz Eden : ...Bebe Konfeksiyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
  Karşı Taraf : Ulus Vergi Dairesi Müdürlüğü ANKARA
  İstemin Özeti : Davacının 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu kayıt dışı satış hasılatı bulunduğu iddiasıyla re'sen kurumlar vergisi salınıp, fon payı hesaplanmış, vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Ankara 3. Vergi Mahkemesi 17.9.2004 günlü ve E:2004/299, K:2004/760 sayılı kararıyla; davacının kayıtlı satışları ile kredi kartından çekilen miktarlar arasında fark tespit edildiği, bu farktan kendisi ile eşinin yaptığı kredi kartı çekişlerinin indirildiği, kalan miktardan katma değer vergisinin indirilmesi sonucu kayıt dışı satış hasılatına ulaşıldığı, davacı tarafından akrabalarının kredi kartları kullanılarak kısa vadeli nakit ihtiyaçlarının karşılandığı ileri sürülmekte ise de, bu uygulamanın yasal açıdan mümkün olmadığı, aksi takdirde hangi işlemin mal satışı için, hangisinin kredi temini için olduğunun anlaşılmasının mümkün olmadığı, pos makinelerinin kullanımına ilişkin yapılan sözleşmelerde bu makinelerin hizmet veya mal satışı için kullanımına olanak verdiği, dolayısıyla yapılan tarhiyatın kanuna uygun olduğu gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Davacı, kredi kartı kullanımının mal satışına ilişkin olmadığını ve yapılan tarhiyatta satılan malın maliyetinin dikkate alınmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemektedir.
  Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.
  Tetkik Hakimi Mustafa Bahtiyar'ın Düşüncesi : Davacının kayıt dışı satış hasılatının tamamı kazanç kabul edilerek tarhiyat yapılmış ise de, satılan malların bir maliyeti olacağı hususu dikkate alınmamıştır. Bu nedenle sektördeki karlılık oranı dikkate alınarak yeniden bir karar verilmek üzere mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
  Danıştay Savcısı A.Kemal Terlemezoğlu'nun Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
  Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
  TÜRK MİLLETİ ADINA
  Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
  Uyuşmazlık, davacının POS Cihazı ile kredi kartı kabul ederek yaptığı satışlar toplamı ile düzenlediği fatura ve ödeme kaydedici cihaz fişleri toplamı arasındaki farkın kayıt dışı hasılat ve kazanç olduğu kabul edilerek yapılan tarhiyata ilişkindir.
  Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olarak belirtilmiştir. Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde düzenlenen re'sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenilen amaç, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun gerçek veya gerçeğe en yakın haliyle saptanmasıdır. Bu yolla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amaçlanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde kurumlar vergisinin "safi kurum kazancı" üzerinden hesaplanacağı öngörülmüştür. Safi kazancın tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
  Olayda, davacının ihtilaflı yıl işlemlerinin incelenmesi sonucu, kayıtlı hasılat ile POS cihazı kullanılarak elde edilen hasılat arasında bulunan farktan, davacının kendi ve eşine ait kredi kartları ile yapılan çekişler ve katma değer vergisi indirilerek 19.239.609.306 TL. fark bulunmuştur. İnceleme elemanınca bu farkın içinde maliyet de olabileceği dikkate alınmadan tamamı kazanç kabul edilmek suretiyle tarhiyat önerilmiştir.
  Davacının kayıtlı mal maliyetinin 1.900.000.000. TL. olduğu açıktır. Kayıtlı hasılata inceleme elemanınca bulunan kayıt dışı hasılatın eklenmesi sonucu 25.336.009.337 TL. hasılata ulaşılmaktadır. Bu hasılat dikkate alındığında davacının karlılık oranı % 1200 leri geçmekte olup, bu oranın ticari icaplara uygun olmadığı görülmektedir. Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesine göre, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir. İnceleme elemanınca, davacının faaliyet gösterdiği sektördeki karlılık oranının bu oranda olduğu yolunda bir iddia veya saptama mevcut değildir.
  Bu durumda, kayıt dışı hasılatın tamamı kazanç olarak kabul edildiğinde ortaya çıkan karlılık oranı ticari icaplara uygun görülmediğinden, mahkemece sektördeki karlılık oranının araştırılarak tespit edilecek oranın kayıt dışı hasılata uygulanması suretiyle kayıt dışı kazancın tespiti gerekirken, bu husus araştırılmadan bulunan farkın tamamı matrah farkı kabul edilerek bu miktar üzerinden yapılan tarhiyata karşı açılan davanın reddi yolunda verilen kararda isabet görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, Ankara 3. Vergi Mahkemesinin 17.9.2004 günülü ve E:2004/299, K:2004/760 sayılı kararının bozulmasına 28.4.2005 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
  KARŞI OY
  Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmediğinden temyiz isteminin reddi gerekeceği görüşüyle karara karşıyız.
  BŞ/ÖEK


 9. #9
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: POS Cihazından Sağlanan Kredi

  1. yargı kararından benim anladığım; yapılan satışın alışı kayıt dışı olabilir. faturasız almış ve k.kartı ile satılmış olabilir.
  2. tefecilikte suçtur. ama vergi kanunları açısından elde edilen kazanç beyan edilmelidir. kendi k.kartı ile nakit sağlamak amacı ile yapılan işlem k.kartları kanunu gereği olamaz ama ...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Vergi Dairesine Girerken X Ray Cihazından Geçmemek
  Konu Sahibi Murat ÖNDER Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 07.Nisan.2015, 12:20
 2. Veresiye Satışa Sonradan Pos Cihazından Ödeme Yapmak
  Konu Sahibi YAYBUSE Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 07.Kasım.2012, 12:32
 3. Çalışanlara sağlanan faydalar
  Konu Sahibi Klasse Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 14.Aralık.2009, 14:33
 4. Pos Cihazından Yapılan Tahsilatlar Hk.
  Konu Sahibi yvr Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Haziran.2007, 09:22
 5. Pos Cihazından Geriye Dönük Alacak Tahsilatı
  Konu Sahibi tkank Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 27.Nisan.2007, 16:12

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36