ANKARA -İşgücü piyasasının işçi talebi karşılanırken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'ndan mesleki eğitim almış kimselere öncelik tanınacak. Talebin karşılanamaması durumunda ise sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu açılacak.

Türkiye İş Kurumu'nun Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, İŞKUR tarafından işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarını, işbaşı eğitim programlarını, girişimcilik eğitim programlarını, toplum yararına programları, iş ve meslek danışmanlığı faaliyetlerini ve bu yönetmelik çerçevesinde tasarlanacak diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar ile bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

İŞ YERLERİNİN TALEPLERİNE GÖRE MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

Yönetmeliğe göre il müdürlüklerinin hazırlayacağı yıllık işgücü eğitim planında, iş yerlerinin talepleri ve işgücü piyasası araştırmaları sonucunda belirlenen meslekler ile bu mesleklerde eğitim verilecek kişi sayısı yer alacak. İllerde yapılan işgücü piyasası araştırma sonuçlarına göre de işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerdeki işçi talebi, öncelikle daha önce İŞKUR'dan mesleki eğitim almış kişilerden karşılanacak. Talebin İŞKUR kayıtlarından karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim kursu açılabilecek.

İŞ YERLERİNİN YÜZDE 50 İSTİHDAM TAAHHÜDÜ ŞARTIYLA KURS AÇILABİLECEK

Mesleki eğitim kursları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan ulusal meslek standartları veya ulusal yeterliliklerine uygun yapılacak. Planda yer almayan bir meslek için özel sektör iş yerlerinden alınan işçi taleplerinin kuruma kayıtlılardan karşılanamaması durumunda, özel sektör iş yerleri tarafından en az yüzde 50, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından en az yüzde 20 istihdam taahhüdü verilmesi şartıyla işbirliği kapsamında kurs düzenlenebilecek. Bu şekilde kurs düzenlenen meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun yapılacak ilk toplantısında yıllık işgücü eğitim planına eklenecek.

EN AZ 25 KURSİYER ŞARTI

Kurs eğitim programları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından onaylanacak. MEB, kurs eğitim programlarının müfredatının UMS ile uyumlu olmasını sağlayacak. Kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandırılması için toplam kurs süresi; kursun düzenleneceği meslek konusunda MEB'in belirlediği süre, ulusal meslek standartları veya ulusal yeterlilikler, işgücü piyasası ihtiyaçları ve kursiyerlerin nitelikleri gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenecek. Toplam kurs süresi 160 fiili günü aşamayacak. Kurs sınıfları; eğitici sayısı, eğitim yerinin kapasitesi ve donanımı ile kursa konu mesleğin özellikleri dikkate alınarak oluşturulacak. Bir sınıfın en az on en fazla 25 kursiyerden oluşması esas olacak. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarıyla düzenlenecek kurslarda kursiyer sayısı il müdürlüğünce belirlenebilecek.

KURSİYER EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE İŞE BAŞLATILACAK

Kursiyerler, en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdam edilecek. Kursiyerlerin en az yüzde 50'si, kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde işe başlatılmak şartı ile 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs süresi kadar istihdam edilecek. 30 günlük süre, il müdürlüğünce uygun görülen hallerde iki katına kadar uzatılabilecek.

Devamsızlık nedeni ile kursla ilişiği kesilen kursiyerler, 24 ay boyunca kurs ve programlara katılamayacak. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, ikinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilecek. Öte yandan, programa katılmalarında ve istihdamlarında engel yok ise ikinci ve açık öğretimdeki öğrenciler ile yükseköğretim öğrencileri de işbaşı eğitim programına katılabilecek.

Bu arada Toplum Yararına Çalışma Programı'nın adı, Toplum Yararına Program olarak değiştirildi. Özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlere ve dezavantajlı gruplara öncelik verilecek Toplum Yararına Program'dan yararlanma kriterleri arasına da ‘öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç) ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak sorgulamada herhangi bir sosyal yardım almıyor olmak’ eklendi.

Kaynak: Cihan Haber Ajansı