kamu işçi maaş

Konu: ücretin geç ödenmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  ücretin geç ödenmesi

  Şirketimiz son aylardaki bir takım olumsuzluklar nedeniyle mali sıkıntı içine düşmüş ve halen personele haziran 2005 ücretlerini ödeyememiştir.

  Bu durum personele iş akdini fesih hakkını verir mi bir de kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkını doğurur mu? Bildiğime göre yeni iş kanununda kıdem tazminatı bahsi geçmiyor. Personelin kıdem tazminatı alma hakkı varsa bunu neye göre hesaplayacağız. Eski iş kanununa göre mi.

  Ayrıca ücretin geç ödenmesinin başka bir yaptırımı var mı? Nedir?

  İyi çalışmalar.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: ücretin geç ödenmesi

  Merhaba,

  Bu konu 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 34.Maddesiyle kapsam içine alınmıştır.Madde şöyle;
  Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

  Bu durum personele iş akdini fesih hakkını verir mi bir de kıdem ve ihbar tazminatı alma hakkını doğurur mu? diye sormuşsunuz, bu konu ise 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 24.Maddesiyle kapsam içine alınmıştır.Madde şöyle;

  İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı;
  Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
  II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
  e. İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,


  Bu durumlara göre işvereni bağlayan bir diğer madde ise 33.Maddedir Şöyle ki;

  İşverenin ödeme aczine düşmesi;
  İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması veya iflası nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan son üç aylık ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur.


  Anlattıklarınıza göre bu madde bizi bağlamıyor.

  Personelin kıdem tazminatı alma hakkı varsa bunu neye göre hesaplayacağız. Eski iş kanununa göre mi. diye sormuşsunuz;

  Tabiki eski 1475 sayılı İş Kanununa göre ödeyeceksiniz.İlgili madde şu şekilde,

  Yürürlükten kaldırılan hükümler;
  MADDE 120. – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.


  Kolay gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Re: ücretin geç ödenmesi

  Alıntı HResources Nickli Üyeden Alıntı
  Personelin kıdem tazminatı alma hakkı varsa bunu neye göre hesaplayacağız. Eski iş kanununa göre mi. diye sormuşsunuz;

  Tabiki eski 1475 sayılı İş Kanununa göre ödeyeceksiniz.İlgili madde şu şekilde,

  Yürürlükten kaldırılan hükümler;
  MADDE 120. – 25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.
  Yani personele haziran 2005 ayı ücretini ödeyememiz bizi kıdem tazminatı ödeme zorunda bırakıyor diyorsunuz, yanlış anlamadıysam.

  1475 sayılı iş kanununun 14. maddesine nasıl ulaşabilirim acaba? İnternette aradım ama bulamadım..

 4. #4
  Tamer Başkan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Tamer Başkan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  2.171

  ücretin geç ödenmesi

  Merhaba,
  1475 sayılı yasanın 14.maddesi aşağıda.

  Kod:
  *****Kıdem tazminatı
   ****Madde 14 - Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
  *****1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
  *****2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
  *****3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
  *****4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
   ****5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
  *****Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
   **İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır.
  İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12.7.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12.7.1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemişkıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.
  *****İşçinin birinci bendin 4 ncü fıkrası hükmünden faydalanabilmesi için aylık veya toptan ödemeye hak kazanmış bulunduğunu ve kendisine aylık bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yaşlılık sigortası bakımından bağlı bulunduğu kuruma veya sandığa müracaat etmiş olduğunu belgelemesi şarttır. İşçinin ölümü halinde bu şart aranmaz.
  *****T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.
  *****Yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarında işçinin hizmet akdinin evvelce bu maddeye göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona ermesi suretiyle geçen hizmet süreleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.
  *****Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.
  *****Bu maddede geçen kamu kuruluşları deyimi, genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumları kapsar.
  *****Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı veya ikramiye ödenmez.
  *****Kıdem tazminatının hesaplanması, son ücret üzerinden yapılır. Parça başı, akort, götürü veya yüzde usulü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret bu tazminatın hesabına esas tutulur. 
  ****Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.
  * **13 üncü maddesinde sözü geçen tazminat ile bu maddede yer alan kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında 26 ncı maddenin birinci fıkrasında yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdî ve kanundan doğan menfaatler de gözönünde tutulur. Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hâkim gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder. İşçinin, mevzuattan doğan diğer hakları saklıdır.
  *****Bu maddede belirtilen kıdem tazminatı ile ilgili 30 günlük süre hizmet akidleri veya toplu iş sözleşmeleri ile işçi lehine değiştirilebilir.
   **Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.
  *****İşçinin ölümü halinde yukarıdaki hükümlere göre doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.
  *****Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.
  *****İşveren sorumluluğu altında ve sadece yaşlılık, emeklilik, malullük, ölüm ve toptan ödeme hallerine mahsus olmak kaydiyle Devlet veya kanunla kurulu kurumlarda veya % 50 hisseden fazlası Devlete ait bir bankada veya bir kurumda işveren tarafından kıdem tazminatı ile ilgili bir fon tesis edilir.
  *****Fon tesisi ile ilgili hususlar kanunla düzenlenir.
  [u]Saygılarımla,[/u]<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe. (Sn.Onursal Taştan&#39;a bu güzel cümle için Teşekkürlerimle)<br />[flash=500,35]http://www.alomaliye.com/forum/kurallar.swf[/flash]<br /><br />http://www.alomaliye.com/

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: ücretin geç ödenmesi

  Merhaba,

  Bir iş akdinin bu sebeple, yani sadece Haziran/2005 ayının ücretinin ödenmemesi nedeniyle fesh edilmesi imkansızdır.Bu tip fesihler bir olgu sürecini gerektirmeli.Yani, bu ödeme günlerinin düzensizliğinin sık sık yaşanması, eksik veya gerçek maaş üzerinden yapılmaması gibi nedenleriniz olması gerekli.Yoksa ki bir ay rötarlı ödemenin feshi gerektireceğini düşünmüyorum.

  Tamer Bey yukarıda ilgili maddeyi almış, takıldığınız nokta olursa yardımcı olmaya çalışalım.

  Kolay gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  ücretin geç ödenmesi

  Çok teşekkür ediyorum üstadım...

  Ancak, iyice kafam karıştı desem yalan olmaz. Yeni iş kanununda, 1475 saylı kanunun 14. maddesi hariç diğer maddeleri kaldırılmıştır deniyor ama 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde ise yine kaldırılan maddelere atıfta bulunuluyor. Sanırım bizim durumumuz bu 14. maddenin "işçi tarafından bu kanunun 16 ncı maddesi uyarınca feshedilmesi nedeniyle..." şeklindeki bölümüne uyuyor ama bu maddenin de yeni iş kanununa göre artık hükmü yok. Bu eski iş kanunundaki 16. maddeyi nasıl bulabileceğim...

  Şu an gerçekten zor durumdayım. Personel işverenimden kıdem tazminatı istiyor ama ben işverenimi kıdem tazminatı ödemesi ya da ödememesi gerektiği konusunda ikna edemiyorum bir türlü...

 7. #7
  Kemal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kemal Guest

  Zamanında ödenmeyen işçi ücretleri hk.

  Merhaba,
  Konu ile ilgili aşağıdaki yazının faydalı olacağını düşünüyorum.

  http://www.alomaliye.com/huseyin_fir..._zamaninda.htm

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  34

  Re: ücretin geç ödenmesi

  Alıntı HResources Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba,

  Bir iş akdinin bu sebeple, yani sadece Haziran/2005 ayının ücretinin ödenmemesi nedeniyle fesh edilmesi imkansızdır.Bu tip fesihler bir olgu sürecini gerektirmeli.Yani, bu ödeme günlerinin düzensizliğinin sık sık yaşanması, eksik veya gerçek maaş üzerinden yapılmaması gibi nedenleriniz olması gerekli.Yoksa ki bir ay rötarlı ödemenin feshi gerektireceğini düşünmüyorum.
  Son yedi sekiz aydır ücetleri düzenli olarak ödeyemiyoruz ama. Şimdiye kadar ay sarkıtmadık ama yine de en erken ayın onbeşi ile yirmisinde ödeyebiliyorduk. Bu ay durum iyice sıkıştı.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: ücretin geç ödenmesi

  Merhaba,

  Bu durumda çalışanlarınızın işi yapmama ve fesih için size başvurma hakları mevcut.Bence bu konuyu Şirket avukatınız var ise onunla paylaşın.Gerçekten ciddi bir konu çünkü.

  Kaç çalışanınız var? Böyle durumlarda çok üzülüyorum.
  Allah kolaylık versin.Umarım orta yolunu bulursunuz.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ücretin ödenmemesi
  Konu Sahibi ppoemee Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 03.Temmuz.2012, 18:21
 2. Ücretin geç ödenmesi
  Konu Sahibi oky Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 13.Şubat.2011, 13:36
 3. Asgari ücretin neti.?
  Konu Sahibi esanss77 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Ocak.2010, 10:09
 4. Ücretin Düşürülmesi
  Konu Sahibi kavazlı Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 17.Mayıs.2008, 15:01
 5. Ücretin Ödenmesi
  Konu Sahibi mmturk Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2007, 11:57

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36