Kısmi süreli çalışmalarda prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanacak?
İş sözleşmeleri, işçinin günlük ve haftalık kanuni çalışma saatlerine uygun olarak veya belirli gün ve saatlerde çalışması şeklinde yapılabilir. 4857 sayılı İş Kanunu ile düzenleme yapılıncaya kadar iş ve sosyal sigorta mevzuatında, kısmi süreli çalışmaya ilişkin hiçbir yasal hüküm bulunmamaktaydı. Yine aynı şekilde 5510 sayılı kanunla yapılan ve 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemelerle sosyal güvenlik mevzuatında da part-time çalışmaya yer verilmiştir.

Kısmi (part-time) çalışma, daha çok 'maliyeti azaltıcı' etkisi yanında, 'iş gücünü daha verimli ve fonksiyonel kullanmak' amacıyla tercih edilmektedir. Kısmi süreli (part-time) çalışma aylık ücret karşılığı veya saat ücreti karşılığı olabilmektedir.

4857/13. maddede kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı verilirken, tam süreli iş sözleşmesi karşısında kısmi süreliden söz edebilmek için "önemli ölçüde daha az" bir haftalık çalışma süresinin sözleşmede tespit edilmiş olması da aranmıştır.

Sigortalıların çalışma gün sayılarının eksik bildiriminin önüne geçmek için, 01.01.2000 tarihinden itibaren ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı veya ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan bilgi ve belgelerin dört aylık dönem bordrolarına eklenmesi zorunluluğu getirildiğinden, saat ücreti karşılığı çalışmaya ilişkin kısmi süreli (part-time) hizmet akdi, sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu ekinde ilgili SGK'ya verilmesi gerekmektedir.

İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise, kısmi süreli çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre günlük çalışma süresi olan 7,5 saate bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin 8'e bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

Genel Sağlık Sigortası Uygulama Rehberi

Uzunca bir süreden beri ülkemizin gündeminde bulunmasına karşın ancak 2008 yılının ikinci yarısından sonra uygulanacak olan genel sağlık sigortası, hepimizi yakından ilgilendirmekte ve kapsamaktadır.

Diğer yandan bu sigorta kolu ister özel sektörde ister kamu sektöründe olsun sağlık alanında faaliyet gösteren sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç sektöründe faaliyet gösteren tüm eczacılar, sağlık çalışanları ile sağlık sektöründe faaliyet gösteren diğer bütün kesim ve kişilerin çok yakından bilmesi ve takip etmesi gereken konuların başında gelmektedir.

Sosyal güvenlik reformu ile getirilen yeniliklerin başında hiç kuşkusuz genel sağlık sigortası uygulaması gelmektedir. Bu bağlamda, özellikle büyük bir boşluğu dolduracak olan "Genel Sağlık Sigortası Uygulama Rehberi" isimli kitap Adalet Yayınları'ndan yayımlanmıştır.

Özel sağlık hizmeti sunucuları için hayati ehemmiyet arz eden ve henüz yeni 15.04.2008 tarihli Resmi Gazete-yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'e de yer verilerek kitap, daha fonksiyonel hale getirilmiştir. Kitabın son bölümünde ise sağlık hizmeti sunucuları ile ilaç ve medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, sigortalılar ile diğer ilgili kişilerin uygulamada yararlanabileceği form-belge ve diğer yararlı bilgilere yer verilmiştir.

SGK müfettişi meslektaşım ve sevgili dostum İsa Karakaş tarafından kaleme alınan "Genel Sağlık Sigortası Uygulama Rehberi" isimli kitapla ilgili Adalet Yayınevi'nin, 0-312-231 17 94 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Resul KURT / İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK