Yeni iş arama izni kimlere verilir?Yeni iş arama izni işçilerin eski işinden ayrıldıktan sonra işsiz kalmadan yeni bir iş bulmaları amacıyla getirilmiş olan bir düzenlemedir.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ihbar süresi verilerek sone erdirilmesi durumunda ihbar süresi içerisinde işçiye iş araması için izin verilmektedir. Verilen bu izne yeni iş arama izni denilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde süre bitiminden önce bir ihbar süresi öngörülmüşse iş sözleşmesi belirli süreli de olsa ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni kullanılabilir.

İş sözleşmesinin ihbar süresi verilmeden sona erdirilmesi durumunda yeni iş arama izni işçiye verilmez. Burada iş sözleşmesinin işçi veya işveren tarafından feshedilmesinin bir önemi yoktur. Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan verir. İş arama izninin süresi, günde iki saatten az olamaz.

İşçi isterse iş arama izin saatlerini/sürelerini birleştirerek toplu kullanabilir. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde bildirim süresiyle, işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleriyle iç içe giremez. İşveren, iş arama izni vermeyip işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde 100 zamlı öder.

Örnek: 4 hafta ihbar süresi kullanacak olan bir işçi toplu olarak iş arama iznini nasıl kullanacaktır? İşçinin haftada bir gün hafta tatili kullandığını varsayarsak, işçinin dört haftalık süre içerisinde çalışması gereken gün sayısı 24 işgünüdür. İşçinin günde iki saat iş arama izni kullanacağını göz önünde bulundurduğumuzda 24 X 2=48 saatlik bir süreyi işçi yeni iş arama izni olarak kullanacaktır. İşçinin günlük çalışma süresinin 7.5 saat olduğunu kabul edersek 48:7.5=6.4 olacaktır. Buna göre işçi iş arama iznini 6 gün olarak kullanacak ve bu sürede işe gelmeyecektir. Günden artakalan 4 saatlik kısmı da çalıştığı günlerde iş saatleri içerisinde kullanacaktır.

OKUR SORULARINA CEVAPLAR

Özürlü İşçi Çalıştırma Sayısının Belirlenmesinde İşkolları Dikkate Alınır mı?

Soru: Bir Anonim şirketim var. Aynı il sınırları içerisinde değişik işkollarında şirket faaliyette bulunmaktadır. Değişik işkollarında çalışan işçiler, özürlü işçi çalıştırılmasında dikkate alınır mı? M. Türk

Cevap: Aynı işverene ait aynı il sınırları içerisinde ki bütün işyerlerinde çalışan işçiler işkolu ayrımı yapılmadan çalıştırılacak özürlü işçi sayısının tespitinde dikkate alınır. Sadece yer altında ve su altında çalışan işçiler dikkate alınmaz.

Eski Hükümlü İşçinin İşten Çıkarılması

Soru: İşyerimizde bir eski hükümlü işçi çalıştırmaktayız. 26.05.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunla özel kesimde eski hükümlü çalıştırma uygulamasına son verildi. Kanununa göre işyerimizde çalışan eski hükümlü işçiyi tazminat ödemeden işten çıkarabilir miyiz? B.Özveren.

Cevap: Sayın Özveren, 5763 sayılı Kanun mevcut çalışan eski hükümlülerin iş sözleşmesinin fesh edilip edilmeyeceğine ilişkin bir hüküm içermemektedir. Eski hükümlü işçinin işten çıkarılması 4857 sayılı İş Kanununda ki hükümlere tabidir. Bu nedenle eski hükümlü işçinin iş sözleşmesinin fesh edilmesi için haklı veya geçerli sebebin olması gerekir.


Arif TEMİR