kamu işçi maaş

Konu: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

 1. #1
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  18 Kasım 2008 SALI
  Resmî Gazete
  Sayı : 27058

  YÖNETMELİK

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
  ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN
  BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  MADDE 1 ? (1) Bu Yönetmeliğin amacı; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 ? (1) Bu Yönetmelik, 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gazeteci ve gemi adamının ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakını kapsar.
  Dayanak
  MADDE 3 ? (1) Bu Yönetmelik; Borçlar Kanununun 323 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, Deniz İş Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası ile İş Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 ? (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Banka: Mevduat bankaları ile katılım bankalarını,
  b) Borçlar Kanunu: 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununu,
  c) Deniz İş Kanunu: 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununu,
  ç) Hesap: Mevduat bankaları nezdinde açılan vadesiz mevduat hesabını veya katılım bankaları nezdinde açılan özel cari hesabı,
  d) İş Kanunu: 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununu,
  e) Ödeme: Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkak ödemelerini,
  f) 5953 sayılı Kanun: 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunu,
  ifade eder.
  (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar; Borçlar Kanunu, 5953 sayılı Kanun, Deniz İş Kanunu, İş Kanunu ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununda belirtilen anlamlarıyla kullanılmıştır.

  İKİNCİ BÖLÜM
  İşçiye, Gazeteciye ve Gemi Adamına Yapılan Ödemelerin
  Bankalar Aracılığıyla Yapılması
  Borçlar Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler
  MADDE 5 ? (1) Borçlar Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran iş sahiplerince, işçinin sözleşmede gösterilen veya adet olan ya da kendisinin bağlı bulunduğu genel vekâletname ile belirlenen her türlü ödemelerden öncelikle kanunî kesintiler yapıldıktan sonra işçiye net olarak ödenecek bakiye tutarının bankalar aracılığıyla ödenmesi hususunda iş sahiplerine zorunluluk getirilip getirilmemesi ve bu zorunluluğun kapsamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığından sorumlu Devlet Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.
  5953 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan gazeteciye yapılan ödemeler
  MADDE 6 ? (1) 5953 sayılı Kanuna tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
  Gazete ve mevkutelerde, haber ve fotoğraf ajanslarında gazeteci haricinde çalıştırılan işçiye yapılan ödemeler
  MADDE 7 ? (1) Gazeteci çalıştıran işverenler, aynı zamanda 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanununda ?işçi? tanımına giren kimseleri çalıştırmaları hâlinde, çalıştırılan gazeteci sayısı ile işçi sayısı toplamının en az 10 olması durumunda, çalıştırdıkları gazeteci ve işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
  Deniz İş Kanununa tabi olarak çalışan gemi adamına yapılan ödemeler
  MADDE 8 ? (1) Deniz İş Kanununa tabi olarak Türkiye genelinde en az 10 gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.
  Gemi adamına yapılan ödemeler için açılan banka hesap numarasına akitte yer verilmesi
  MADDE 9 ? (1) Hizmet akdi, işveren veya işveren vekili ile gemi adamı arasında, yazılı olarak Deniz İş Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen unsurları içerecek şekilde yapılır.
  (2) Hizmet akdinde, ücretin ödeme zamanı ve yeri ile gemi adamının ödemelerinin yapılacağı banka hesap numarası da bulunur.
  İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler
  MADDE 10 ? (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

  Zorunluluk hâli
  MADDE 11 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında banka aracılığıyla ödeme yapması gereken işverenler, işveren vekilleri veya üçüncü kişiler, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ödemeler, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapılır.
  Ödemelerin niteliğinin belirtilmesi
  MADDE 12 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiler tarafından yine bu Yönetmelikte belirtilen kişilere bankalar aracılığıyla yapılan her türlü ödemelerde ödemelerin niteliği, hesabın açıklamasında belirtilir.
  Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi
  MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  İdarî Para Cezaları
  Gazeteciye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası
  MADDE 14 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gazeteciye yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene, 5953 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.
  Gemi adamına yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası
  MADDE 15 ? (1) Bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde gemi adamına yapılan ödemeleri bankalar aracılığıyla yapmayan işverene veya işveren vekiline, Deniz İş Kanununun 51 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geminin bağlama limanının bulunduğu yer ilgili birimince idarî para cezası verilir.
  İşçiye yapılan ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılmaması hâlinde uygulanacak idarî para cezası
  MADDE 16 ? (1) İşçiye, İş Kanunundan veya toplu iş sözleşmesinden veyahut iş sözleşmesinden doğan alacaklarını, bu Yönetmelik kapsamında zorunlu tutulduğu hâlde bankalar aracılığıyla ödemeyen işverene veya işveren vekiline veyahut üçüncü kişiye, İş Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimi tarafından idarî para cezası verilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlük
  MADDE 17 ? (1) Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 18 ? (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Maliye Bakanı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  240

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  ay içerisinde oluşan her türlü fark ödemesinin nasıl ödeneceği belirtilmemiş.

 3. #3
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Alıntı Ogün Güneş Nickli Üyeden Alıntı
  ...
  Ödemelerin brüt olarak hesaba yatırılma zorunluluğunun getirilmesi
  MADDE 13 ? (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işverenleri veya işveren vekillerini veyahut üçüncü kişileri, yapacakları ödemeleri bankalar nezdinde açılacak hesaplara brüt olarak yatırmaları hususunda zorunlu tutmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık müştereken yetkilidir.
  ...
  İkinci aşama kapsamdaki işyerlerinin ücret stopaj için muhtasar ve sigorta bildirimlerinin kaldırılması galiba.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  154

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  iyide ayın hangi günleri maaşların bankaya yatırılacağından bahsetmemiş ??? ??? bilgisi olan varsa yazsın diyecem elimizde bu yönetmelik var :-X

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  566

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  çıkar yönetmeliği at topu meslek mensuplarına ve uygulayıcılara işin içinden çıkmak için uğraşsın dursunlar nasıl olsa bütün gün boş oturuyoruz bir sürü konunun cevabı yok bu yönetmelikte yine maalesef.
  Kolay gelsin

 6. #6
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Yine normalde yatırdığınız sürede yatıracaksınız düzenleme sadece ödemelerin banka üzerinden yapılmasını düzenlemekte. Ama ileride BRÜT ücretin bankadan yatırılmasını isterlerse o zaman bir süre tespit edilebilir çünkü Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primleri peşin tahsil edilir

 7. #7
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  BRÜT ücretin bankadan yatırılmasını anlamış değilim.
  Nasıl olacakmış.Kesintileri kim yapacak kim nereye ödiyecek.?
  Ne alaka.?

 8. #8
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Ücret,... Her Türlü İstihkakın..Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

  Aylık ücret bordrolarını bankaya *.txt dosyası olarak veririz banka otomatik yansıtmaları yapar. Devlet alacağını peşin tahsil eder. Bunun yasallığı ayrı konu ancak yaparlarsa şaşırmam, cari açık yüksek, dış borçta lideriz sanırım, satacak bir şey kalmadı, sosyal güvenlik daha yeni taksitlendirme yaptı, maliye de yeni bir taksitlendirme içinde, iç piyasada para yok borçlanılsın, halen iç piyasaya olan borçların ödenebilmesi için dış piyasadan erkekçe! para isteniyor, iş adamlarının devlet piyasaya likit sunsun talebine farklı cevaplar geliyor, orman vasfı ile ilgili gelişmelerde tamamlanıyor, enflasyon hesabı hala devlet tekelinde vb... acil sıcak para lazım.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Nisan.2013, 09:23
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2012, 11:41
 3. SGK prim ve idari para cezasi ...değişiklik yapilmasina dair yönetmelik
  Konu Sahibi kanunkaide Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Mart.2010, 12:40
 4. Kira Bedelinin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesi !
  Konu Sahibi derman.smmm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Kasım.2008, 13:29
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Eylül.2008, 10:35

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36