ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Esas Sayısı : 2006/156
Karar Sayısı : 2008/125
Karar Günü : 19.6.2008

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : İzmir 6. İş Mahkemesi
İTİRAZIN KONUSU : 25.8.1971 günlü, 1475 sayılı İş Kanunu?nun 14. maddesinin 29.7.1983 günlü, 2869 sayılı Yasa?nın 3. maddesi ile değiştirilen birinci fıkrasının ?... kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi ...? bölümünün, Anayasa?nın 10. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.
...
VI - SONUÇ

25.8.1971 günlü, 1475 sayılı İş Kanunu?nun 14. maddesinin, 29.7.1983 günlü, 2869 sayılı Yasa?nın 3. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasının ?? kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi ?? bölümünün Anayasa?ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, Fulya KANTARCIOĞLU ile Zehra Ayla PERKTAŞ?ın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 19.6.2008 gününde karar verildi.
...
KARŞIOY GEREKÇESİ
...
Salt cinsiyet farkı, böyle bir ayırımın gerekçesi olamaz. Bu kadın lehine dayanağını Anayasa?dan alan pozitif ayırımcılık değil erkeğe ve kadına verilen geleneksel rolün erkek yönünden doğurduğu negatif yansımadır.

Öte yandan, evlenme nedeniyle isteğe bağlı olarak iş akdinin sona erdirilmesinde, kadına kıdem tazminatı ödenerek bu durumun, özendirici hale getirilmesinin, kadının iş yaşamından uzaklaştırılmasına da neden olabileceği gözetildiğinde, geleneksel yaklaşımlarla kadının korunması amaçlanırken, aslında kadınla erkek arasında bu konudaki yasal düzenlemelere karşın uygulamada varlığını sürdüren ve Anayasa?nın 10. maddesine eklenen fıkra ile giderilmeye çalışılan eşitsizliğin daha da derinleşmesine yol açılması olasılığı, varsayımdan öte üzerinde durulması gereken Anayasal bir sorun oluşturmaktadır. Çağımızda kadın, geleneksel yaklaşımlarla değil, toplumun eşit haklara sahip bireyi olarak erkeklerle aynı hukuksal konuma getirilebilmesi amacıyla Anayasal korumadan yararlandırılmalıdır. Bu tür korumaya gereksinim duyulmadığı durumlarda ise erkeklerin kadınların yararlandığı olanaklardan yoksun bırakılmaları onlar yönünden açık bir eşitsizlik yaratacağından Anayasa?nın 10. maddesine aykırılık oluşturur.

Belirtilen nedenlerle itiraz konusu Kural?ın iptali gerektiği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyız.
Üye Üye
Fulya KANTARCIOĞLU Zehra Ayla PERKTAŞ