kamu işçi maaş

Konu: Asgari Ücret Levhası.?

 1. #1
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Asgari Ücret Levhası.?

  Bazı işyerlerinde "Bu işyerinde Asgari Ücret Uygulanmaktadır" gibi yazılar vardır.
  Bu yazının zorunluluğu nedir.?
  Asmak gerekirmi.?
  Cezası varmıdır.?
  Yönetmeliklerdemi yeri vardır.?
  Teşekkürler.
  Kolay gelsin.


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Var diye hatırlıyorum, bulursam eklerim.

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Asgari ücret
  Asgari ücret
  Madde 39 - İş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile ücretlerin asgari sınırları en geç iki yılda bir belirlenir.
  Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu en az on üyesinin katılmasıyla toplanır. Kurul, üye oylarının çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.
  Komisyon kararları kesindir. Kararlar Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.
  Komisyonun toplanma ve çalışma şekli, asgari ücretlerin tespiti sırasında uygulanacak esaslar ile başkan, üye ve raportörlere verilecek huzur hakları Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının birlikte hazırlayacakları yönetmelikte belirtilir.
  Asgari Ücret Tespit Komisyonunun sekretarya hizmetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
  _________________________________________________
  İşverenin Sorumluluğu
  Madde 12 ? İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.
  İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.
  İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.


 4. #4
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Eskiden "Bu işyerinde asgari ücret uygulanmaktadır. Uygulanan asgari ücret ... 'dir." şeklinde levha asılması zorunlu idi. Son iş kanununa göre zorunluluk yok. Sy O.Güneş yaptığınız alıntı eski kanundan galiba.

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Alıntı yönetmelikten.
  Alıntı Asgari Ücret Yönetmeliği Nickli Üyeden Alıntı
  Başbakanlık
  Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
  Kuruluş : 7 Ekim 1920 1 Ağustos 2004
  PAZAR Sayı : 25540


  Asgari Ücret Yönetmeliği
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
  Amaç
  Madde 1 ? Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Komisyonun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2 ? Bu Yönetmelik hükümleri, iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar.
  Dayanak
  Madde 3 ? Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4 ? Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
  b) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
  c) Komisyon: Asgari Ücret Tespit Komisyonunu,
  d) Asgari ücret: İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücreti,
  e) Ücret: Asgari ücreti,
  f) İşkolu: 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 60 ıncı maddesi gereğince çıkarılan İşkolları Tüzüğünde belirtilen işkollarını,
  g) Başkan: Bakan tarafından tespit edilen komisyon üyelerinden herhangi bir üyeyi,
  h) Üye: Asgari Ücret Tespit Komisyonunda görevlendirilen veya seçilen temsilcileri,
  i) Raportör: Bakanlık tarafından altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü bünyesinden görevlendirilen personeli,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
  Ücrette Eşitlik İlkesi
  Madde 5 ? Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.
  Ücretin Belirlenmesi
  Madde 6 ? Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

  Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar
  Madde 7 ? Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.
  Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Komisyonun Kuruluşu, Görev,Yetki ve Sorumluluğu
  Komisyonun Kuruluşu ve Toplantı Esasları
  Madde 8 ? Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;
  a) Bakanlık Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
  b) Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
  c) Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
  d) Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
  e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
  f) Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
  g) Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden,
  kurulur.
  Komisyon, Bakanlığın çağrısı üzerine toplanır ve Bakanlıkça hazırlanan gündeme göre çalışır.
  Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Komisyonun her toplantıda aldığı kararlar karar defterine yazılır ve başkan ve üyelerce imzalanır.
  Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.
  Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumluluğu
  Madde 9 ? Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.
  Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir. Başkan, üyeler ve raportörler ile bu maddenin kapsamına giren kişi ve kuruluşlar bu görevleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgi ve belgeleri gizlemekle yükümlüdür.
  Alınan kararlar Başkan tarafından kamuoyuna duyurulur.
  Sekreterya ve Raportörlük Hizmetleri
  Madde 10 ? Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri Bakanlık Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu,
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Ücretin Yürürlüğü
  Madde 11 ? Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete?de yayımlanır ve yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girer.


  İşverenin Sorumluluğu
  Madde 12 ? İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.
  İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.
  İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler
  Madde13 ? Komisyona seçilecek işçi ve işveren temsilcilerinin:
  a) Asgari ilkoğretim mezunu olması,
  b) 21 yaşını doldurmuş bulunması,
  c) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olması
  gerekir.
  İşçi ve İşveren Temsilcilerinin Yedekleri
  Madde 14 ? Bünyesinde en çok işçi ve işvereni bulunduran en üst derecedeki işçi ve işveren kuruluşlarının değişik işkollarından seçecekleri her temsilci için birer yedek temsilci seçilir. Asıl temsilcilerin toplantıya katılması asıldır. Ancak, asıl temsilcilerin görevlerini yapmalarına geçici veya sürekli bir engelin ortaya çıkması halinde, komisyona yedekleri katılır.
  İşçi Temsilcilerinin Güvencesi
  Madde 15 ? Komisyonun işçi temsilcisi üyelerinden işçi olanların, komisyondaki görevleri süresince, iş sözleşmesinden ve toplu iş sözleşmesinden doğan hakları devam eder.
  Huzur Hakkı
  Madde 16 ? Her toplantı günü için komisyon başkanına 1100, üyelerine 1000, raportörlere ise 800 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda huzur hakkı ödenir. Ancak, her asgari ücret tespitinde on toplantı gününden fazla huzur hakkı ödenmez.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Son Hükümler
  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
  Madde 17 ? 12/2/1972 tarihli ve 14097 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan "Asgari Ücret Yönetmeliği" değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  Madde 18 ? Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Yürütme
  Madde 19 ? Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.
  ?? ? ??


 6. #6
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Eski kanunda zorunluluk ve asmamanın cezası vardı, yenide yönetmelikte açıklama var ama kanunda 39.md ile ilgili ceza yok.

 7. #7
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Evet, zorunluluk var ancak ceza yok.

 8. #8
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  Bu ülkede cezası olmayan zorunluluğa uyulur mu? (Kaldı ki birçok cezası olan zorunluluk bile umursanmıyor.)

 9. #9
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Asgari Ücret Levhası.?

  İlginize teşekkürler arkadaşlar.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Aralık.2018, 14:06
 2. 1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
  Konu Sahibi ferhat Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Ocak.2016, 08:37
 3. Asgari ücret levhası
  Konu Sahibi abdsis Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2012, 15:04
 4. Asgari Ücret Levhası Asma Zorunluluğu Kaldırıldı
  Konu Sahibi ebru şener Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Temmuz.2012, 11:25
 5. 2009 yılı asgari ücret ve asgari geçim indirim
  Konu Sahibi muroo54 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2010, 15:25

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36