Mrb arkadaşlar,

İnternette sörf yaparken, ek 1 ve ek 2 lerin iptaline ilişkin bazı yargı kararlarının ortalıkta dolaştığını gördüm. mahkeme kararlarına baktığımda, gayet mantıklı ve güzel kararlar. Ben bir tane karar buldum. Bakalım, yine buldukça burada belirtirim.

T.C.
MUĞLA
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2002/723
KARAR NO : 2003/195
C SAV ESAS NO : 2002/1968


VEKİLİ :
SUÇ : 2821 SAYILI 59 VE 62 MADDESİNE AYKIRI DAVRANMA
SUÇ TARİHİ : 23 NİSAN 1999-2001 YILLARI ARASI
KARAR TARİHİ : 25.04.2003

Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı bulunan sanık hakkında Muğla C Başsavcılığının 19.12.2002 tarih ve 2002/1968 sayılı iddianamesi ile mahkememize kamu davası açılmakla, yapılan yargılaması sonunda dosya incelendi

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
İDDİA
…….. olan sanığın suç tarihlerinde belediyeye işe aldığı ya da herhangi bir nedenle hizmet akti sona eren işçilerin işe alındıkları veya hizmet aktinin sona erdiği tarihleri devamında ayın ilk 15 gününe kadar belediyenin bağlı bulunduğu bölge Çalışma Müdürlüğü’ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işçi alınma ve çıkarlarını bildirme zorunluluğu bulunmasına karşın, sanığın 2821 Sayılı Yasanın 59 ve 62. Maddesine aykırı davranmak suçundan cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık savunmasında
…….. olduğunu, bu süre içerisinde işçilerin maaşlarını, ikramiyelerini zamanında ödediğini, işçilerin hepsinin sendikalı olduğunu, sendikasız işçinin olmadığını, işçilerin sigorta primlerini zamanında yatırdığını, SSK’ ya pirim borcunun olmadığını, işe giriş çıkış bildirgelerini düzenlemeyin diye hiç kimseye emir veya telkinde bulunmadığını, yolsuzluk yapan bir işçinin yolsuzluğunu tespit ettiğini ve işten attığını, işçinin şikayeti üzerine belediyeye SSK müfettişinin geldiğini, suçsuz olduğunu ve beraatini talep etmiştir.
DELİLLER:
Ön inceleme raporu, Teslim ve tesellüm belgesi, Muğla C. Başsavcılığı’nın 07.10.2002 tarih ve 2002/1108 karar nolu takipsizlik kararı sigorta primleri bordrosu tespit tutanağı dosyada mevcuttur.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
…….. nin üç dönemdir başkanı olan sanığın, olay tarihleri arasında 2821 sayılı yasanın 2.maddesi gereği işveren vekili sıfatıyla aynı yasanın 62.maddesi uyarınca suç tarihlerinde ……..işe aldığı ya da herhangi bir nedenle hizmet akti son veren işçilerin işe alındıkları veya hizmet aktinin sona erdiği tarihlerin devamında ayın ilk 15’ine kadar belediyenin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na işçi alımları ve çıkışlarını bildirme zorunluluğu olmasına karşın…. yasa hükmüne aykırı davrandığı ve ön ödeme……. Da uymadığı iddiasıyla cezalandırılması için kamu davası açılmış ise de, mahkememizde yapılan yargılamada toplanan delillere göre; Sanık savunmalarında …..suçu işleme kastının olmadığını savunmuş, yaptığımız araştırmaların neticesinde
Başkanlığı’nın çalışanlarının aylık prim bildirgelerini suç tarihinde günümüze kadar süresinde ve eksiksiz bildirdiği ve herhangi bir borcunun olmadığı, dava dayanağı olan teftiş raporu doğrultusunda da söz konusu uygulamalarda haberdar olan sanığın teftiş raporu doğrultusunda zaman geçirmeden usule uygun olarak ilgili kuruma bildirimde bulunduğu tespit edilmiş.Üç dönemdir …….. nin başkanı olan sanık hakkında son teftiş raporuna kadar geçirdiği teftişlerde suça konu eylemleri ile ilgili uyarı veya tavsiye niteliğinde herhangi bir işlemin de bulunmadığı, herhangi bir sendika veya sendikaya bağlı işçiler tarafından da sanığa karşı bu konu ile ilgili yapılan hukuki bir işlemin olmadığı gibi söz konusu eylemlerin herhangi bir kişi ve kamu zararına da yol açmadığı, belediye çalışanlarının aylık prim bildirgelerinin bildirildiği Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’nın da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir müdürlük olması nedeniyle de aynı Bakanlık içindeki müdürlükler arasında istenildiği taktirde kısa bir süre içinde gerekli bilgiye ulaşılarak gerekli kontrolü yapılabileceği, sanık Başkan’ın alıştırdığı ve her ay alıp çıkardığı işçilerin aynı Bakanlığın bir müdürlüğüne yaptığı hukuka uygun bildirimlerin aynı Bakanlığın başka bir müdürlüğüne de bildirim yapmadığından bahisle cezalandırılmasının günümüz bilgi toplumu gereksinimlerine ve devletimizin de saydamlaşma yolunda tüm devlet ……bilgisayar ağı ile birbirine bağlamaya çalıştığı günümüzün Demokratik, Laik, Sosyal ve Hukuk Devleti anlayışına da aykırı olması nedeniyle sonuçta sanığın eylemine uyan suçun kanuni unsurları oluşmadığı kanaatine varılarak oy çokluğu ile aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere
Her ne kadar sanık hakkında 2821 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de sanığa ispat edilen suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığında BERAATİNE.
Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına.
Dair, sanık ve sanık vekilinin yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, ……uygun olarak, temyiz yolu açık olmak üzere oyçokluğu ile üye Hakan Yiğit’in sanığın cezalandırılması gerektiği yönündeki oyu ile verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı 25.04.2003


MUHALEFET ŞERHİ: 2821 sayılı sendikalar kanunun 62. maddesinde koruma Hukuki yararın işçi ve sendikalar olduğu, kanunda düzenleniş şekli itibariyle şekli bir suç olup işçi sayısınca suç oluşacağı , sigorta primlerinin yatırılması bu madde ile alaka olmayan farklı bir durum olduğu sanık işverence iş bölümü ve yetkilendirme yapılmaması karşısında sanığın mahkumiyeti gerekeceği kanaati ile beraat yönündeki çoğunluk görüşüne muhalifim 25.04.2003

Dava Dilekçesi örneği:

Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'na "Yürütme Durdurulma istemlidir"

ANTALYA
1-DAVACI
2-DAVALI : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğü
3-DAVAYA KONU İDARİ PARA CEZASININ:
4-DAVAYA KONU SAYMANLIK İŞLEM FİŞİ:
5-DAVANIN ESASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ:
5.1 DAVANIN ESASINA İLİŞKİN HUKUKİ DÜZENLEMELER:

2821 sayılı sendikalar yasasını'nın 59.maddesi :8'inci madde, 9'uncu maddenin 4'üncü fıkrası, 22'inci maddenin 4’üncü fıkrası ve 26’ıncı maddenin 4’üncü fıkrasında “belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az olmamak üzere; 62’inci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezası hükmedilir” şeklindedir.

6.2 KESİLEN İDARİ PARA CEZASININ KANUNA VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA İLİŞKİN AÇIKLAMAMLARIMIZ:

6.2.1 Söz konusu yazı ekinde gönderilen Saymanlık İşlem Fişi İş müfettişinin tutanağına göre düzenlenmiştir.

İş müfettişinin tutanağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Antalya Bölge Çalışma Müdürlüğüne İşçinin Ek:1 ve Ek:2 Bildirim listelerinin verilmiş olduğu fakat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir suretinin verilmediği tespit edilmiştir.

Tutanak Bilgileri:

6.2.2 Anılan yasanın 1.maddesi delaletiyle, yasanın , sendikal faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerine teşmil edilebileceğini, dolayısıyla, bu yasanın ceza hükümlerini belirleyen 59.maddesi ile belirlenen bir cezanın, 62.madde ile getirilen bildirim yükümlülüğünün, işyerinde sendikal faaliyetler bulunan işverenleri kapsamaktadır.

Evrensel ceza hukukunun temel prensibi olan “Kanunsuz suç ve ceza olamaz” (kıyasen ceza verilemez) kuralı gereği, Sendikalar Yasası ile belirtilen bir cezai müeyyidenin, Sendika kapsamında olamayan bir işyeri için uygulanmasının hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Kanun koyucu, bu cezai müeyyideyi iş yasası kapsamındaki tüm işverenler için düşünse idi, tarafımızca hususa 4857 sayılı İş Kanunu’nun ceza hükümleri kısmında yer verileceğini düşünmekteyiz. Bu düşünce ile açıklamalarımızın dikkate alınarak tarafımıza kesilen idari para cezasının iptaline karar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

7. SONUÇ ve İSTEM:

İş bu dava dilekçesi ile yaptığımız açıklamaların dikkate alınması sonucunda;

7.1 Dilekçemizin 6.Bölümünde belirtilen nedenlerle idari para cezasının kaldırılmasına,

7.2 Her türlü yargılama gideri ve avukatlık ücretlerinin davalı idareye yüklenmesine , yürütmenin durdurulmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

Davacı:

Ekler :
Ek: 1-Saymanlık İşlem Fişi
2-Tutanak
3-Şirket İmza Sirküleri

NOT: (http://www.mustafagulsen.com/forum/f...N=1&FID=2&PR=3) isimli web adresinden alınmıştır.