…Taraflar arasında imzalanan iş sözleşmesinin Çalışma Saatleri ve Düzenlenmesi başlıklı E -2. maddesinde, işçiye ödenecek ücretin, ulusal bayram ve genel tatiller ile kanuni sınırlar dahilinde yapılan fazla çalışmayı da kapsadığı belirtilmiştir.

Bayram ve genel tatil ücretlerinin aylık sabit ücreti içinde ödendiğinin kabulü mümkün olmamakla birlikte, iş sözleşmelerinde fazla çalışma ücretinin aylık ücrete dahil olduğu yönünde kurallara sınırlı olarak değer verilmelidir.

Dairemizce, yıllık ikiyüzyetmiş saatle sınırlı olarak söz konusu hükümlerin fazla çalışma açısından geçerli olduğu kabul edilmektedir. Böyle olunca yılda ikiyüzyetmiş saatle sınırlı fazla çalışmaların aylık ücretin içinde yer aldığı kabul edilmeli ve gerekirse bu yönden bilirkişiden ek hesap rapor alınarak sonuca gidilmelidir.

9.HD. 2011/42279 E. 2012/25869 K. 03.07.2012


…
Dairemizin yerleşik kararlarına göre 4857 sayılı Kanuna göre çalışanların bireysel iş sözleşmelerinde,
aylık ücrete fazla çalışmalarla hafta tatili ve genel tatil çalışmalarının dâhil olduğu yönünde kayıt konulması durumunda,
bu kaydın hafta tatilleri ve genel tatil çalışmaları yönünden geçersiz olup fazla çalışmalar yönünden ise yıllık 270 saatlik bölüm yönünden geçerli olacağı kabul edilmiştir.
Mahkemece, taraflar arasındaki bireysel iş sözleşmesindeki kayıt dikkate alınmadan fazla çalışma alacağının belirlenmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

9.HD. 2012/25448 E. 2014/15170 K. 12.05.2014