kamu işçi maaş

Konu: İLK YARDIM SERTİFİKASI

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  90

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  İşletmelerde çalıştırılan her yirmi eleman için ilk yardımcı sertifikası almış bir eleman bulundurulması konusu ile ilgili yönetmelik varmış bilgisi olan var mı ?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  877

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  Sayın meraklı

  Var

  Yönetmelik aşağıdadır.
  ............................
  İlkyardım Yönetmeliği
  Sağlık Bakanlığından, 22.05.2002 tarih 24762 sayılı Remi Gazete
  Bazı Maddeler
  Tanımlar
  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
  b) Bakan: Sağlık Bakanını,
  c) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
  d) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüklerini,
  e) İlkyardım: Herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması yada durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,
  f) Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluş: Bakanlıkça yeterliliği tespit edilerek onaylanmış kurum ve kuruluşları,
  g) Merkez: İlkyardım eğitimi vermek amacıyla faaliyet gösteren ilkyardım eğitim kuruluşunu,
  h) Müdür: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup ilkyardım eğitmeni sertifikası olan kişiyi, bir özel öğretim kurumunda program ilavesi olarak Merkez açılacaksa, Merkez Müdürünün koşullarını taşıyan Müdür Yardımcısını,
  i) Eğitimci Eğitmeni: Sağlık alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olup, eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından verilen eğitimci eğitimi programına katılarak serfika almış kişiyi,
  j) İlkyardım Eğitimcisi: Eğitimci eğitimi veren kuruluşlar tarafından eğitilerek ilkyardım eğitmeni sertifikası almış sağlık personelini,
  k) İlkyardımcı: İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardımcı sertifikası almış kişiyi,

  İlkyardımcı
  Madde 16 — İlkyardımcı olmak isteyenler nüfus cüzdanı örneği ile Merkeze başvururlar.
  Kapsam bölümünde belirtilen tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
  Mekanik cihazların yoğun bulunduğu, yangın riski yüksek olan ve yeraltı maden ocakları gibi kaza riski yüksek olan işyerlerinde her 10 personel için bir "İlkyardımcı"nın bulundurulması zorunludur.
  Bu madde kapsamında bulunan işyerlerinde bu Yönetmeliğin yayımından itibaren 3 yıl içerisinde ilkyardımcı bulundurulması zorunludur.

  İlkyardım Eğitim Süresi
  Madde 18 — İlkyardım eğitim süresi; toplam beş iş gününden az on iş gününden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.
  Merkezlerdeki teorik ve uygulamalı dersler haftanın günlerine dengeli olarak dağıtılır.
  Sertifika
  Madde 21 — Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikası Bakanlıkça, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik belgesi Müdürlükçe onaylanır.
  Eğitimci eğitmeni ve ilkyardım eğitmeni sertifikalarının geçerlilik süresi sekiz yıldır. Geçerlilik süresi dolan sertifika sahipleri, yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre asgari on altı saatlik bir güncelleme eğitimine tabi tutularak sertifikaları yenilenir.
  İlkyardımcı sertifikaları ve ilkyardımcı kimlik belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır. Bu sürenin sonunda yapılacak değerlendirme sınav sonucuna göre güncelleme eğitimi verilir. Güncelleme eğitimi, en az sekiz saat olacak şekilde düzenlenir.
  Denetim
  Madde 27 — 1475 sayılı İş Kanununa tabi işyerlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca teftiş ve denetlemeye yetkili memurlarca bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılacak denetimlerde Denetim Ekibi bulundurulmalı veya denetim sonuçları Müdürlüğe bildirilmelidir.
  Müeyyideler
  Madde 29 — Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır. Bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir.
  İlkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda işlem yapılır.
  .................................................. .................................................. ..

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 09 Aralık 2003 Tarih 25311 saylı Resmi Gazete

  Bazı Maddeler
  İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike
  Madde 8 — İlkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
  a) İşveren;
  1) İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçilerin ve diğer kişilerin sayısını dikkate alarak; ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
  2) Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
  b) İşveren, (a) bendinde belirtilen ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.
  .................................................. .........................

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  304

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  Sayın Arkadaşım

  Hangi iş dalından bahsettiğini belirtmemişsin ama ben sana bununla ilgili kanun ve yönetmeliği aşağıya yazıyorum.

  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  09.12.2003 Salı Tarih ve 25311 (Asıl)


  Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.
  11/02/2004-25370 R.G. iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği

  Ağır ve Tehkikeli İşler Yönetmeliği
  16/06/2004-25494 R.G. ve 22/05/2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde ve EK 1 çizelgede belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde uygulanır.


  Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen ;

  a) Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,

  b) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişiyi,

  c) Önleme: Mesleki riskleri önlemek veya azaltmak için işyerinde yapılan işlerin bütün aşamalarında planlanmış veya alınmış önlemlerin tümünü,

  d) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

  ifade eder.
  aygılarımla,
  <br />
  <br />SMMM R.Sema sinangil

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  53

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  Değerli arkadaşlar; bu konuda çelişkiye düşüyoruz Ağır ve tehlikeli işler sınıflamasını neye göre yapıyoruz?
  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ
  Tarih: 07.03.2005 Saat: 12:55
  Konu: Tebliğ - Genelge
  AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE AİT ÇİZELGE Ek1 e göremi?

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  146

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  Sn. Ece ,
  Risk grupları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

  http://isggm.calisma.gov.tr/docs/ris...ri_tebligi.doc

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  53

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  sayın odemirkol
  benim sormak istediğim işyerimizi değerlendirirken;
  ilkyardım yönetmeliğinde ağır ve tehlikeli işlerde 10/1 olacak şekilde ilkyardımcı diyor

  Ağır ve tehlikeli işleri belirlemek için risk grubuna göremi değerlendiriyoruz
  bu şekilde dediğinizde(siz 4.risk grubusunuz 10/1 lazım) personelden ssk bize ağır ve tehlikeli iş değil dedi onlar başka değerlendiriyor diyorlar.

  Uzun oldu heralde umarım derdimi anlatabilmişimdir
  Saygılar...

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  53

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  İlk yardım sertifikası olan kişilerin çalıştırılması zorunluluğu yoktur.

  İşletmeniz vardiyalı çalışıyorsa her vardiyada vardiyada çalışan kişi sayısına göre sağlık meslek lisesi mezunun olması yeterlidir. İşletmemin vardiyalı çalışmasından dolayı söylüyorum. İşe alımlarda sağlık meslek lisesi mezunlarına öncelik tanıyın.(İş müfettişlerinin teftişi sonucundaki düşünceleridir.
  ilginizi paylaşın. Bu ölümsüzlüğe giden yoldur.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  90

  jhkj

  Sayın Formdaşlar vardiyasız işyerlerinde böyle bir zorunluluk yok doğru mu anlıyorum.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  53

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  Vardiyalı vardiyasız farketmez kişi sayısına göre ayarlama yapmak gerekir.
  ilginizi paylaşın. Bu ölümsüzlüğe giden yoldur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  6

  İLK YARDIM SERTİFİKASI

  bende bu konu ile ilgili araştırma içerisindeyim.bildiğim kadarıyla işyerinde işyerinin nevi ve ölçeğine göre ilk yardım sertifikası almış elemnların bulunması gerekiyor.ve bu ilk yardım sertifikasını sağlık memurluğu,acil tıp teknisyenliği,paramedik ve ebelik - hemşirelik bölümlerinden mezun olan (lise veya üniversite farketmiyor) sağlıkçı arkadaşların vereceği kurslar sonucunda bakanlığın açtığı yeterlilik sınavı sonucunda ya eğitimde başarılı olduğuna dair(ilk yardım bilgisine yeterli ölçüde sahip demek oluyor) bir sertifika ya da sınavda başarılı olamazsa katılımcı belgesi düzenleniyor.şimdilik işyerlerinin bunu yapmadığı takdirde bir cezai uygulamaya tabi olmadıklarını ama önümüzdeki yıllarda bunun para cezasına tabii olacağını biliyorum.ayrıca bu sertifikayı alan fabrika çalışanları 3 yıl sonra sınava tekrar tabi tutularak sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Analık İşgörememezlik YARDIM
  Konu Sahibi fersin54 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Ocak.2012, 19:30
 2. TAŞINDI: ACİL YARDIM LÜTFEN..
  Konu Sahibi ZİNDAN Forum Konu Dışı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Eylül.2010, 08:59
 3. TAŞINDI: YARDIM EDİNİZ KAFAM KARIŞTI
  Konu Sahibi ebru şener Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Mayıs.2010, 09:01
 4. Acil YARDIM.Çünkü zaman az kaldı
  Konu Sahibi alfos Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ekim.2008, 17:41
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Temmuz.2006, 08:56

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36