kamu işçi maaş

Konu: İş Sözleşmesi Örnekleri

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  1

  İş Sözleşmesi Örnekleri

  Arkadaşlar çalıştığım işyerinde patronla karşılıklı iş sözleşmeleri yapıcağım bu konuda örnek veya dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir örnek işsözleşmelerine ihtiyacım var...!
  Şimdiden Teşşekkür ederim..... :!:


 2. #2
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  İş Sözleşmesi Örnekleri

  Belirsiz İş Sözleşmesi
  Kod:
  *BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ* 
  1-TARAFLAR 
  Aşağıda unvan ve isimleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında,tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile belirtilen şartlarda iş sözleşmesi yapılmıştır.Sözleşmede taraflar bundan sonra “işçi”ve “işveren” olarak anılacaktır. 
  İŞYERİNİN 
  UNVANI :................................................................................. .SAN VE TİC.A,Ş 
  SSK SİCİL NO :................... ......... .................. ......... ....... ....... 
  ÇSGB BÖLGE NO :.................. .................... 
  ADRESİ :.................................................................................................. .TURGUTLU. 
  
  İŞÇİNİN 
  ADI SOYADI :............................................ .................................................. 
  T.C KİMLİK NO :............................................................. 
  SSK SİCİL NO :............................................................. 
  ADRESİ .........................................................................................................TURGUTLU 
  
  SÖZLEŞMENİN 
  BAŞLANGIÇ TARİHİ:.........../........./.200.... 
  DENEME SÜRESİ : 2 Aydır./Yoktur. Taraflar bu süre içerisinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler. 
  TÜRÜ : Sözleşme BELİRSİZ SÜRELİ olup,taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse İş Kanunu’nun 17.maddesine uygun olarak,işçinin işyerindeki kıdemine göre önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. 
  2-ÇALIŞMA YERİ :İşverenin .............................................................. sınırları içindeki değişik işyerlerinde,işveren veya vekilinin göstereceği yerler. 
  3-YAPILACAK İŞ :Toprak sanayinde mamül,yarımamül ve artık maddeler ile ilgili olarak yapılacak bilumum işler. 
  4-ÇALIŞMA ŞARTLARI : 
  a)iİşyerinde haftalık çalışma saati 45 saattir.Bu süre haftanın çalışılan günlerine,günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilinir.Ayrıca,işiin niteliği ve şartlarına göre,işe başlama ve bitiş saatleri de işçiler için farklı şekilde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. 
  b)İşçi,işverenin istemesi halinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmayı peşinen kabul eder. 
  c)Hafta tatilinde kendisine hafta tatili verilen işçi için Pazar günü işgünü niteliğindedir.İşverenin talebi halinde işçi hafta tatilinde çalışmayı peşinen kabul eder. 
  d)İşveren günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile,yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır.Ancak,denkleştirme esası uygulandığı durumlarda ,işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile ,bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsalar dahi,bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz . 
  e)Zorunlu nedenlerle işin durması,ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma süresinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi halilerinde,işveren,iki ay içerisinde işçiye,çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.Telafi çalışması,günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz..Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.Telafi çalışması fazla çalışma sayılamaz. 
  f)İşveren ,işçinin ücretinde değişim yapmaksızın işçinin işinin nevi’ni değiştrmekte ve işçiyi başka işyerlerinde sürekli veya süreksiz yahut fasılalı olarak çalıştırmakta ve işyerini değiştirmekte,başka bir işverene ödünç iş ilişkisi ile vermekte serbesttir.İşçi bu görev ve işyeri değişikliğini iş sözleşmesinin bir unsuru olarak kabul ve taahhüt eder. 
  g)İşverenin yazılı izni olmadan işçi başka bir işyerinde çalışamaz ve herhangi bir sıfatla görev alamaz.İşveren izin vermekte serbesttir. 
  5-ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLER: 
  a)Günlük brüt ücret................................YTL...................YKR.tur.Bu ücretin 7,5 a bölünmesi ile işçinin saat ücreti bulunur. 
  b)İşçiye fazla mesai yapması halinde fazla mesaisinin herbir saati karşılığında normal saat ücretinin % 50 fazlası ödenir.Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışılması halinde işçiye çalışılan her gün için bir günlük yevmiye ayrıca ödenir.Hafta tatilinde çalışılması halinde işveren işçiye çalışılan her saat için % 50 fazla ödeme yapar. 
  c)İşverenin,işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın,teşvik amaçlı yapacağı süreklilik arzetmeyen nakdi ve ayni ödemeler,işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp tekrarlanacağı anlamını taşımaz. 
  d)İşçiye yapılacak zam işverenin takdirindedir.İşçi yıl içerisinde farklı gelir dilimlerine tabi olması yasal mevzuatın devlet tarafından değiştirilmesi ve benzer durumlarda meydana gelebilecek ücret değişikliklerini kabul eder. 
  e)İşçi tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak işverenin verdiği bütün işleri ve görevleri yapmayı taahhüt eder.Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık brüt ücreti dışında başka bir ücret ya da ücret sayılabilecek herhangi bir ödeme talep edemez. 
  f)İşçiye tayin olunan ücret kanuni kesintiler yapıldıktan sonra ayın en geç 5’i akşamına kadar imzası karşılığında ödenir veya banka hesabına yatırılır..Ancak işçi dilerse ayın 20 sinde avans alabilir.Alınan avans izleyen ayın beşinde ödenecek maaşından kesilir. 
  g)İşçi ay sonunda tahakkuk eden ve kendisine ücret bordrosu ile bildirilen ödemelere bir hafta içerisinde yazılı olarak itiraz eder,bir hafta içerisinde itirazda bulunmaması halinde bordroya mutabık kalındığını kabul eder 
  
  sahife 1 imzalar 
  
  
  
  6-ÖZEL ŞARTLAR : 
  a)İşçi işe başladığını ve işten ayrıldığı saati belgelemek için saat kartını usulü dairesinde bizzat basmakla görevlidir.Saat kartı ile belgelendirilemeyen ücret talep edilemez. 
  b)Başkasının saat kartına basmak iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız feshini gerektirir. 
  c)İşçi adres,medeni hal gbi kişisel bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikleri en kısa süre içerisinde işveren veya vekiline yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adresidir. 
  c)İşçi bu sözleşme ile birlikte iş güvenliği talimatını ve işletme kurallarını içeren yönetmelik,talimat ve tamimleri okumuş aynen kabul etmiştir.Bu kurallara uymaması halinde doğacak iş kazalarından veya her türlü hasar ve zarardan işçi sorumludur. 
  d)İşçi sözleşmesinin feshinde kendisine teslim edilmiş varsa her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi,kendi kasıt ve kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa tazmin etmeyi taahhüt eder. 
  e)İşveren tarafından ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde işçinin saat ücreti kesilir.Bir ay içerisinde iki defa geç gelen işçiye ihtar verilir.İhtar alan işçi bir defa daha geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücretinin yanında hafta tatili ücreti ödenmez. 
  f)İşçi,İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini,işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder. 
  h)İşçi,istendiğnde hizmet içi veya görevinin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.Bu çeşit işçiden zorunlu hizmet talep edilebilinir. 
  k)İşçi kendisine işinde kullanmak üzere teslim edilen makine,alet ve teçhizatı usülüne uygun olarak ve özenle kullanmayı,görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı,kendisine teslim edilmemiş alet ve edavatı kullanmamayı taahhüt eder. 
  l)İşyerinin devri veya bir bölümünün devri halinde,işçi iş koşullarında ücret ve görevinde önemli değişiklikler olmadıkça,yeni işveren veya alt işverenle çalışmayı peşinen kabul eder.Bu takdirde işverenle yeni işveren arasında veya işverenle alt işveren arasında akdedilen sözleşme ile birlikte işçi ile işveren arasında bu iş sözleşmesi aynen geçerlidir. 
  m)Görev yeri değiştirilen işçi değişikliğin kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün içerisinde yeni görevlendirildiği yerde işbaşı yapmakla yükümlüdür. 
  N)İşçi bu sözleşmede belirtilen görevleri herhangi bir tecrübe ve eğitime ihtiyaç göstermeden yapabileceğini,bu görevlerle ilgili vasıflara sahip olduğunu iş bu akdin ayrılmaz parçası olan İş İstek Formundaki tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,bu bilgilerde yanıltıcı unsurların bulunması halinde işverene haklı sebeple iş akdini derhal veshetme yetkisi verdiğini beyan kabul ve taahhüt eder. 
  o)İşçi işvernin yazılı onayını almaksızın,iş bu sözleşme süresince veya sonrasında işverenin çalışmaları,yönetimi ve ilişkileri hakkında gizli iş ve ticari bilgileri veya üçüncü kişilere yaptırılan ve işveren tarafından ödenen araştırmaların sonuçlarını açıklamama da dahil olmak üzere her türlü ticari sırrı saklamayı beyan kabul ve taahhüt eder. 
  7-DİĞER HÜKÜMLER : 
  a)Bu sözleşmede yer almayan konularda İş Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu,İş hayatını düzenlenmesi ile ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır. 
  b)İşveren ile işçi arasında her türlü ihtilafların hal yeri Genel usul hükümleri ve İş Mahkemeleri Kanununa bakılmaksızın .Turgutlu.Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
  c)Bu yedi madde Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi işçi ve işveren arasında ............../............./........... tarihinde bir nüshası işyerinde diğer nüshası işçide kalacak şekilde iki nüsha tanzim ile okunup imza altına alınmış,belirtilen şartlarda işveren işçiye iş ve ücret vermeyi ve de işçi,,işverenin göstereceği işyerinde çalışmayı karşılıklı olarak beyan ve kabul etmişlerdir. 
  
  
  
  
  İŞVEREN veya vekili İŞÇİ

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  636

  Re: İş Sözleşmesi Örnekleri

  Merhaba,

  Önemli olan sizin ve işvereniniz arasındaki bağı kalıcı kılacak, karşılıklı fesih şartlarını belirtici, ücret ve görev yetkinliklerinin açık olmasıdır.

  (Tabi bütün bu koyacağınız maddeler İş Kanunu'na ve diğer ilgili kanunlara ters düşmemelidir.)

  Kolay Gelsin.
  ?Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez?.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  7

  İş Sözleşmesi Örnekleri

  merhaba biraz önce inceledim baya detaylı geldi yalnız iş kanuna göre bi şey takıldı örneğin ben taşeron bir firmayım ve çalıştırılan elemanlarda bana bağlı gayri resmi bir taşeronun elemanları onların işi terk etme bırakma gibi bir riskini azaltacak bir durum var mıdır ya da madde var mıdırr?
  aradeniz hür bir sudur dev bir dalgadır

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Rapor Örnekleri
  Konu Sahibi goksel_k Forum UFRS / TFRS Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Haziran.2012, 08:31
 2. Şirket sözleşme örnekleri
  Konu Sahibi durmusoztekin Forum Konu Dışı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 04.Nisan.2011, 11:11
 3. Şirket AnaSözleşme örnekleri
  Konu Sahibi Ömer Eker Forum Konu Dışı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Kasım.2009, 16:46
 4. Ana Sözleşme Örnekleri ile İlgili
  Konu Sahibi hakanyetmez Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Temmuz.2009, 10:54
 5. Ana Sözleşme Örnekleri ( Acil )
  Konu Sahibi atif_kizilkan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 04.Ekim.2005, 12:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36