kamu işçi maaş

Konu: Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  20

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  Tarafımdan derlenmiş süresi belirsiz bir iş sözleşmesidir. Eksik veya yanlış uyarlanmış kısımları varsa öneri ve eleştirileriniz bekliyorum.

  Böylece iyi bir kaynak oluşturabiliriz.

  SÜRESİ BELİRSİZ İŞ SÖZLEŞMESİ

  1- İŞVERENİN ÜNVANI :

  ADRESİ :

  2- İŞÇİNİN ADI VE SOYADI :
  BABA ADI :
  DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
  T.C. KİMLİK NUMARASI :

  3- AKDİN BAŞLANGIÇ TARİHİ :

  4- AKDİN BİTİŞ TARİHİ : SÜRESİZDİR

  5- İŞE BAŞLAMA TARİHİ :

  6- YAPILACAK İŞ :

  İşyerinde genel anlatımla Haddeleme yöntemi ile muhtelif ebatlarda NPU ve NPI profil ile köşebent demiri imalatı, paketleme, sevk ve satışı işleri yapılmaktadır.

  Personel kendisine işveren veya vekili veya sair yetkililer tarafından verilen işi yapacaktır.
  Personelin uzmanlığı veya uzmanlığı dışında yapabileceği işlerin taktirini işveren yapar.

  6- ücret : AYLIK Net 384 YTL

  : SAAT........................Net / Brüt TL

  7- ÜCRET ARTIŞI : İşveren işyerinde uyguladığı genel kurallara göre ücret artışı yapar.
  Personel ücret artışına dair bu genel kurala istisna yapılmasını hiçbir surette kabul edemez.

  8- ÖDEME ZAMANI : Çalışılan ayı takip eden ayın ikinci haftasında ödenir.

  9- GENEL ŞARTLAR :

  a) Personel yürürlükteki her türlü çalışma hayatıyla ilgili resmi mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik gibi) hükümleri ile ilgili ayrıca bunlara uygun olarak işveren tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmuş ve konulacak çalışma koşulları, iş disiplini, işin yürütümü, işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi konularla ilgili her tür prosedür, talimat ve yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

  b) işçi, işveren veya işveren vekillerinin verecekleri her türlü iş emrini ve talimatını yerine getirmekle yükümlüdür.

  10- ÖZEL ŞARTLAR:

  a) işyerinde yürürlükte bulunan iş yasası ve ssk kanunu hükümleri geçerlidir. Personel aynı zamanda işyerinde yürürlükte olan işyeri yönetmeliğine, yayınlanmış talimat, şartname, uyarı ve ikaz levhalarına ve işyeri disiplin hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Bu kurallara uymaması halinde doğacak iş kazalarından veya her türlü hasar ve zarardan işçi sorumludur.
  b) İşyerinde deneme süresi 2 aydır. Personel anılan bu deneme süresi içerisinde yetersiz bulunursa, iş akdi işverence yasal hükümler çerçevesinde işbu sözleşmeye rağmen herhangi bir sebep gösterilmeksizin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedilir.  c) İşyerinde öğle yemek tatili ......... dakikadır. Başlangıç ve bitiş saatleri işverence işin durumuna göre tayin edilir ve ilan tahtasından önceden ilan edilir.

  d) İşveren personelin haftalık çalışma saatlerini günlere göre taksim etmekte, günlük işe başlama dinlenme ve işin sona erme saatlerini işçiler için farklı şekilde tespit etmekte veya değiştirmekte ve 4857 sayılı iş kanunu 63. madde gereği denkleştirme yapmakta mevzuat hükümleri çerçevesinde denkleştirme yapmakta mevzuat hükümleri çerçevesinde serbesttir ve personel bunlara uymak zorundadır

  e) İşçi işe başladığını ve işten ayrıldığı saati belgelemek için, imza föyünü veya saat kartını usulü dairesinde bizzat kendisi basmakla görevlidir. Başkasının imza föyüne imza atmak veya saat kartına basmak iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz ve tazminatsız feshini gerektirir. İmza föyü veya Saat kartı ile belgelendirilemeyen ücret talep edilemez.

  f) İşveren tarafından ilan edilen çalışma saatlerine uymaması ve mesaiye geç kalması halinde işçinin saat ücreti kesilir.Bir ay içerisinde iki defa geç gelen işçiye ihtar verilir.İhtar alan işçi bir defa daha geç kalırsa o gün işbaşı yaptırılmaz ve işe gelmemiş kabul edilir ve o günkü ücretinin yanında hafta tatili ücreti ödenmez.

  g) İş başında hazır bulunmak ve iş saati sonunda işyerinden ayrılmak üzere elbise giyip çıkarmak ve yıkanmakta geçirilen süreler ile iş başlama ve bitme saatlerinde aletlerin yerlerinden alınıp konulmasında geçen süreler çalışmadan sayılamaz. Ancak bilfiil üretim ve hizmette geçen süreler günlük iş süresi olarak kabul edilir.

  h) Normal günlerde iş saatleri dışında veya tatil günlerinde ( ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili gibi ) işveren personelin fazladan çalışmasını istediği taktirde işçi bu isteği kabul etmek zorundadır ve bu akit ile bunu kabul ettiğini beyan eder. Personele bu çalışmadan dolayı yasal çerçevede fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir veya 4857 sayılı iş kanununun 4. fıkrası gereği zamlı ücret yerine dilerse kendisine serbest zaman olarak kullandırılır.

  i) İşçi, İş Kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini,işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

  j) İşveren, personeli kendisine bağlı olan farklı şehir ve belediye sınırlarında da olsa başka işyerlerinde geçici veya sürekli olarak çalıştırılabilir. İşyerinin devri veya bir bölümünün devri halinde,işçi iş koşullarında ücret ve görevinde önemli değişiklikler olmadıkça,yeni işveren veya alt işverenle çalışmayı peşinen kabul eder.Bu takdirde işverenle yeni işveren arasında veya işverenle alt işveren arasında akdedilen sözleşme ile birlikte işçi ile işveren arasında bu iş sözleşmesi aynen geçerlidir.

  k) Personel işyerinde yürürlükte olan ve diğer tüm personelin halen yararlanmakta olduğu sosyal haklardan işbu sözleşme ile birlikte aynen yararlanır.


  l) İşveren personelin yasal hükümleri, işyeri yönetmeliği ve işyeri disiplin hükümleri yönetmeliğine aykırı davranışlarını görürse iş akdini kıdem ve ihbar tazminatsız olarak derhal feshetmekle serbesttir. Bu aykırı davranışla ilgili olarak işyerinde tutulacak tutanak ve fesih yazılarını işçi imzadan imtina edemez.Aykırı davranışı görülen personel, işyerinde çalışan en az iki personelin imzasını havi tespit tutanağını kabul ettiğini ve buna itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Bu hallerde 4857 sayılı iş kanunu 109. madde gereği işlem yapılır.

  m) İşveren işin, işletmenin ve işyerinin gereği olarak, personele yeterli iş veremediği hallerde veya personelin çalıştığı bölümün kapatılması, dışarıdan sipariş alınamaması, ekonomik kriz, işyerinde meydana gelebilecek tabii afet, işyerinin zorlayıcı koşullarda olması, personelin yasa hükümleri gereği hesap edilecek kıdem ve ihbar tazminatını ödeyerek iş akdini feshedebilir. Personel iş akdinin burada sayılan nedenlerle kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek feshine muvafakat ettiğini peşinen kabul eder.

  n) Personel, işyerinin yazılı müsaadesi olmadan iş saatleri içinde veya dışında bir başka işte çalışamaz. Aksi halde bu husus iş akdini işveren yönünden tek taraflı tazminatsız ve ihbarsız feshi nedenidir. İşveren izin vermekte serbesttir.

  o) İşveren, işçinin ücretinde değişim yapmaksızın işçinin işinin nevi’ni değiştirmekte ve işçiyi başka işyerlerinde sürekli veya süreksiz yahut fasılalı olarak çalıştırmakta ve işyerini değiştirmekte,başka bir işverene ödünç iş ilişkisi ile vermekte serbesttir.İşçi bu görev ve işyeri değişikliğini iş sözleşmesinin bir unsuru olarak şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir ve işçi bu durumu fesihte haklı geçerli neden olarak sayamaz. Görev yeri değiştirilen işçi değişikliğin kendisine bildirilmesinden itibaren en geç 2 gün içerisinde yeni görevlendirildiği yerde işbaşı yapmakla yükümlüdür.

  p) İşveren işin yürütümü ile ilgili olarak her an personelin performansını ve çalışma düzenini kontrol eder, bu konuda bir aksaklık tespit edilirse, bu husus yukarıda 9. maddede belirtilen şekilde bir tutanakla tespit edilir. Performans düşüklüğü, işte verimsizlik gibi hallerin devam etmesi halinde iki ayrı uyarıyı müteakip üçüncü bir tekrarda, işverenin 4857 sayılı iş kanunu 17. ve 18. madde ğereği personelin iş akdini feshetme hakkı işbu sözleşme ile karşılıklı olarak belirlenmiş olup, personel gösterilen bu sebebe itiraz etmeyeceğini 4857 sayılı iş kanunu 20. madde vd. haklarından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

  q) Personel, iş yerinde mevcut sistemin yanında, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş disiplinine ilişkin kural ve düzenlemeler ile, verimlilik ve performans ölçmeye yönelik kriterlerde yapılacak yeni ilave ve düzenlemelere de uymayı ve istenilen performansları yerine getirmeyi peşinen kabul eder. Personel, aynı zamanda bu tür değişikliklerin iş sözleşmesinin esaslı unsurlarında bir değişiklik anlamına gelmediğini de kabul eder.

  r) İşçi, istendiğinde hizmet içi veya görevinin gerektirdiği diğer eğitimlere katılmak zorundadır.Bu çeşit işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

  s) İşveren kusuru belirlenmek şartıyla, tek yanlı olarak personelin ücretinden zarar karşılığı kesinti yapabilir.

  t) Personel, işyerindeki çalışmaları süresince işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili genel kurallara ve işverenin yetkili elemanlarının bu konudaki talimatlarına uymak zorundadır. Personelin kendi kastinden veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi veya işverenin malı molan veya kiraladığı makine, tesisat, teçhizat, eşya ve maddeleri otuz günlük ücreti tutarları ile ödenmeyecek derecede hasara uğratması halinde iş akdi ihbarsız ve tazminatsız feshedilir.

  u) Eğer personel kendi ve çevresindekiler ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğu işlerin yapılması sırasında mevcut her türlü mevzuat hükümlerine aykırı davranması veya kasıtlı olarak hareket etmesi halinde işvereni zarara uğratırsa, işverenin talebi halinde bu zararı derhal ve tamamen öder.

  v) Personel iş başvurusu esnasındaki beyanlarında doğruluk kurallarına uyacağını beyan etmiştir. Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizleyen personel bundan doğacak sorumluluğu peşinen kabul etmiş sayılır ve bu nedenle 4857 sayılı iş kanunu 25/ıı-a maddesi gereği iş akdine son verilirse hiçbir surette hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

  w) Personel, medeni durumundaki değişikliği ile ikametgah adresindeki değişikliği veya işini ilgilendirebilecek nitelikteki özel durumlarını herhangi bir değişikliği en geç 7 gün içerisinde işverene bildirmekle yükümlüdür. Personelin bu maddeye aykırı hareket etmesi işverene haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı tanır. İşçinin yasal tebligat adresi işyerindeki adresidir.

  x) Personel, işyerinin talebi üzerine her türlü işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yaptırmak üzere istenen zaman ve yerde hazır bulunmakla yükümlüdür. İşe girdikten sonra bu talebe uymaması işin ve işyerinin güvenliğini tehlikeye düşürmek sayılır. Böyle bir durum işverene haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı tanır.

  y) Personel, hizmetin gereği olarak kullandığı araç, alet, edevat, koruyucu malzeme ve makinelere ve her türlü evrak ve belgeye gereken azami özeni göstermekle yükümlüdür. İşin sona ermesi halinde bunları sağlam ve eksiksiz olarak iade etmek yükümlülüğündedir.

  z) Personel işinin gereği olarak öğrendiği işverene ait idari ticari sınai her türlü iş ve meslek sırlarını, kendisine ait hak etmiş olduğu, maaş, fazla çalışma ve işverence kendisine verilmiş olan diğer her türlü ödeme bilgisini saklamakla yükümlüdür. Personelin bu maddeye aykırı hareket etmesi işverene haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı tanır.

  aa) İşveren dilerse personeli 4857 sayılı iş kanunun 7. maddesi gereği yasada anılan koşullarda geçici iş ilişkisi ile devredebilir yine yasada belirlenen koşulların gerçekleşmesi halinde personele telafi çalışması ve kısa çalışma yaptırabilir personel buna peşinen muvafakat eder.

  bb) İşçi, bu sözleşmenin imzası ile birlikte kendisine tevdi edilen işyeri yönetmeliğini de okuduğunu ve anladığını ve bunlara harfiyen uyacağını ve bu hükümlere uymamanın hukuksal sonuçlara katlanacağının bilincinde olduğunu beyan eder.

  11- DİĞER HÜKÜMLER

  a. Bu sözleşmede yer almayan konularda İş Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu,İş hayatını düzenlenmesi ile ilgili tüzük ve yönetmelikler uygulanır.
  b.
  b) Bu onbir madde Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi işçi ve işveren arasında ......../......./200.... tarihinde bir nüshası işyerinde diğer nüshası işçide kalacak şekilde iki nüsha tanzim ile okunup imza altına alınmış,belirtilen şartlarda işveren işçiye iş ve ücret vermeyi ve de işçi, işverenin göstereceği işyerinde çalışmayı karşılıklı olarak beyan ve kabul etmişlerdir.


  İŞVEREN PERSONEL


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  240

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  ana hatları ile iş kanunda belirtildiği gibi yapmışsınız,
  özel şartlar ise bence detay olarak çok iyi olmuş,
  Böyle uygulamaları forum yöneticileri sabit olarak forumda tutamazlar mı ? acaba

 3. #3
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  Alıntı gokmen Nickli Üyeden Alıntı
  Böyle uygulamaları forum yöneticileri sabit olarak forumda tutamazlar mı ? acaba
  Bu konu daha önce forumda tartışılmıştı sonucunda şöyle bir uygulamada karar kılındı, yararlanılması istenilen veya hazırlanan dosyalar alo@alomaliye.com adresine gönderiliyor ve en kısa sürede linkini verdiğim sayfaya ekleniyor.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  240

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  ilginize teşekkürler daha önce konuyu kaçırmışım demek.

 5. #5
  Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Ogün Güneş Guest

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  Alıntı gokmen Nickli Üyeden Alıntı
  ilginize teşekkürler daha önce konuyu kaçırmışım demek.
  1.başlık
  2.başlık

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2006
  Mesajlar
  20

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  sözleşme hakkında söylenebilecek başka bir yorum yoksa, eklenmek üzere admin' e göndereceğim.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  630

  Belirsiz süreli iş sözleşmesi-Süresi belirsiz iş sözleşmesi

  incelediğim ama kendi düşüncelerimi aşağıya belirtiyorum.

  g) mad. 4857 /66 mad çelişiyor.
  p) deki itiraz edemez veya dava açamaz gibi bir mad. geçerliliği bulunmamaktadır.
  v) ücret kesme maddesine aykırı.
  w) yazılı olarak ibaresi eklenebilir. tazminatsız fesih ağır bir ceza olur

  bence yukarıdaki maddelerin tekrar gözden geçirilmesi yerinde olur diye düşünüyorum. ama tercih sziin
  Ne irfandır veren&nbsp; ahlaka yükseklik,ne vicdandır <br />Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.<br />Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan&#39;ın <br />Ne irfanın kalır tesiri katiyyen,ne vicdanın.<br /><br /> Mehmet Akif ERSOY

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi Deneme Süresi !!
  Konu Sahibi dralee Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Ekim.2014, 16:39
 2. Süresi belirsiz kısmi süreli iş sözleşmesi hk.
  Konu Sahibi smmm.kus Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 9
  Son Mesaj : 16.Temmuz.2011, 11:30
 3. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
  Konu Sahibi nidaay Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Nisan.2011, 14:05
 4. Belirsiz süreli iş sözleşmesi
  Konu Sahibi matilgan75 Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Mart.2011, 08:32
 5. Belirsiz süreli iş sözleşmesi hk.
  Konu Sahibi barkeeper Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 10.Mart.2010, 16:26

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36