kamu işçi maaş

Konu: Faturadaki Kdv Ayrımı

 1. #1
  barbarosbsdgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  barbarosbsdgn Guest

  Faturadaki Kdv Ayrımı

  arkadaşlar öncelikle herkese kolay gelsin.bizim burada daire bütün muhasebecilerin defterlerini incelemeye aldı.müdür bey faturalar arasındaki kdv dahil olanları çıkartıyor ve kdv leri iç yüzde yöntemine göre bulup ayırdığımız kdvleri indirim konusu yapmamıza izin vermiyor.sizce böyle bir uygulama doğrumudur. bununla ilgili tebliğ falan varmıdır.şimdiden herkese kolay gelsin


 2. #2
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Ynt: faturadaki kdv ayrımı

  kdv kanununa göre (bazı istisnalar hariç) doğru.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: faturadaki kdv ayrımı

  Sayın barbarosbsdgn,

  KDV kanununun 34/2 gereği KDV ayrıca gösterilmeyeceği ve buna ilişkin uygulamayı tespit etmek konusunda MB' na yetki vermiştir. Her ne kadar 22 seri nolu KDV genel tebliğinin ilgili bölümde bu işlemler sayılmış olsada, KDV kanunu satanın hesap ettiği ve alanın indirim konusu yaptığı bir vergi türüdür. Dolayısıyla indirim konusu yapılabileceği kanaatindeyim.

  Konuya ilişkin danıştay kararlarıda vardır.

  Örneğin;


  Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
  ONBİRİNCİ DAİRE 1996 2044 1995 5115 21/05/1996

  KARAR METNİ
  KATMA DEĞER VERGİSİ AYRICA GÖSTERİLMEYEN (KDV DAHİL OLARAK DÜZENLENEN)
  ALIŞ FATURALARINDA İÇ YÜZDE METODU İLE HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ-
  NİN 3065 SAYILI YASANIN 29. VE 34.MADDELERİNE GÖRE İNDİRİM KONUSU YA-
  PILABİLECEĞİ HK.<
  Sebze ve meyve alım-satım işiyle uğraşan yükümlünün 1993 yılı defter,
  kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, bir kısım perakende satış
  fişlerinin kayıt ve beyan dışı bırakıldığı, bazı fatura bedellerinin
  yasal defterlere eksik kaydedildiği, bazı alış faturalarında katma de-
  ğer vergisi ayrıca gösterilmediği halde indirim konusu yapıldığının
  tespiti üzerine inceleme raporuna dayanılarak 1993/Ocak dönemi için
  kaçakçılık cezalı katma değer vergisi salınmıştır. Ankara 1. Vergi
  Mahkemesi 1995/1332 sayılı kararıyla; perakende satış fişleri ve fatu-
  ralarla elde edilen hasılatın kayıt dışı bırakılması veya eksik kayde-
  dilmesine ilişkin bulunan matrah farkı ile ilgili inceleme raporuna
  ekli tutanakta, yükümlünün, her ay alınan emtiaya göre yapılacak satış
  tutarının muhasebecileri tarafından alış tutarına %10-20 oranında kar
  uygulanarak hesaplandığı, hesaplanan bu tutarlar için perakende satış
  fişi düzenlendiği, düzenlenen fişlerin bir kısmının müşterilere bir
  kısmının muhasebeci ve kendisi tarafından tanıdıklarına verildiği şek-
  linde ifade verildiği, dolayısıyla sözkonusu perakende satış fişleri-
  nin bilgileri dışında muhasebeci tarafından düzenlendiği yolundaki yü-
  kümlü iddiasına itibar edilemeyeceği, yükümlünün bazı perakende satış
  fişleri veya faturalarla elde ettiği hasılatı kayıt ve beyan dışı bı-
  raktığının sabit olduğu öte yandan bazı emtia alış faturalarında katma
  değer vergisinin ayrıca gönderilmemesine rağmen indirim konusu yapıl-
  dığı hususunun da inceleme raporu ve eki tutanakla tespit edildiği ge-
  rekçesiyle tarhedilen katma değer vergisini onamış, kaçakçılık cezası-
  nı ise matrah farkının defter ve belgeler üzerinden saptandığı gerek-
  çesiyle kusur cezasına çevirmiştir. Vergi dairesi müdürlüğü, inceleme
  raporuna göre yapılan kaçakçılık cezasının yasaya uygun olduğunu ve
  aynen onanması gerektiğini, yükümlü ise perakende satış fişleri ve fa-
  turaların muhasebeci tarafından bilgisi dışında düzenlendiğini, muha-
  sebeci hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu, vergiyi doğuran olayın
  gerçekleşmediğini, tarhiyatın dayanağının bulunmadığını ileri sürerek
  mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.
  Uyuşmazlık, 1993 yılı defter ve belgeleri incelenen yükümlünün
  bir kısım perakende satış fişiyle ilgili hasılatı kayıt dışı bıraktı-
  ğı, azı faturalara ilişkin hasılatı eksik kaydettiği ve bazı emtia a-
  lış faturalarında katma değer vergisini ayrıca göstermediği halde in-
  dirim konusu yaptığının tespiti üzerine beyannamelerin yeniden düzen-
  lenmesi sonucunda kaçakçılık cezalı olarak tarhedilen katma değer ver-
  gisinden doğmuştur.
  Mahkeme kararının, kayıt dışı bırakılan ve eksik kaydedilen pe-
  rakende satış fişi ve faturalarla ilgili hasılata ait bulunan matrah
  farkı üzerinden ikmalen tarh edilen katma değer vergisinin onanmasına
  ilişkin hüküm fıkrasının dayandığı gerekçeler karşısında, yükümlü ta-
  rafından ileri sürülen iddialar kararın bu kısmının bozulmasını sağla-
  yacak nitelikte görülmemiştir.
  Bazı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca
  gösterilmemesi nedeniyle indirimi kabul edilmeyen katma değer vergisi-
  ne gelince;
  3065 sayılı Yasanın 29/1-a maddesinde mükelleflerin yaptıkları
  vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden,
  kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla düzenlenen fatura
  ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecek-
  leri, aynı Kanunun 34/1. maddesinde ise indirimin koşulu yurt içinden
  sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisi-
  nin alış faturaları veya benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmek ve bu
  vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek olduğu hüküm altına alınmış-
  tır.
  Olayda 1993/Ocak dönemine ilişkin bazı alış faturalarında katma
  değer vergisi ayrıca gösterilmediği (K.D.V. Dahil olarak düzenlendiği)
  ancak yükümlü tarafından iç yüzde metodu ile %6 oranında Katma Değer
  Vergisi hesaplanarak ilgili dönem beyannamesinde bu faturalarla ilgili
  toplam 2.003.207.-lira katma değer vergisinin indirim konusu yapıldı-
  ğı, iç yüzde metodu ile hesaplanan katma değer vergisinin yükümlü ta-
  rafından ödenmediği veya defterlerine kaydedilmediği yolunda inceleme
  elemanınca yapılmış herhangi bir tespitin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
  Katma değer vergisinde vergi indirimi mükellefiyete bağlı bir
  görev ve hak olduğu öte yandan katma değer vergisinin yansıtmalı bir
  vergi olması ve vergi yükünün nihai tüketici üzerinde kalması gibi ö-
  zellikleri gözönüne alındığında, emtia alışları sırasında katma değer
  vergisini ödeyen yükümlünün düzenlenen faturalarda katma değer vergi-
  sinin ayrıca gösterilmemesi nedeniyle indirim hakkının ortadan kaldı-
  rılması bu verginin yukarda belirtilen özellikleriyle bağdaşmayacağın-
  dan vergi yükünün de mükellef üzerinde kalmasına yol açacaktır.
  Bu itibarla ilgili dönemde "Katma Değer Vergisi Dahil" olarak
  düzenlenen bazı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca
  gösterilmediğinden bahisle indiriminin kabul edilmemesinde hukuka u-
  yarlık bulunmamaktadır. Bu nedenle cezalı tarhiyatın bu kısmının ter-
  kin edilmesi gerekirken, aksi yönde verilen mahkeme kararında isabet
  görülmemiştir.
  Açıklanan nedenlerle, vergi dairesi temyiz isteminin reddine,
  yükümlü temyiz isteminin kısmen kabulü ile Ankara 1. Vergi Mahkemesi-
  nin 3.7.1995 gün ve 1995/1332 sayılı kararının; kayıt dışı bırakılan
  veya eksik kaydedilen perakende satış fişi ve faturalarla ilgili ait
  matrah farkı üzerinden ikmalen tarhedilen katma değer vergisinin tas-
  dik edilmesine ilişkin hüküm fıkrasının onanmasına, diğer taraftan ba-
  zı emtia alış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca gösterilme-
  diğinden bahisle indirim konusu yapılamayacağı yolundaki cezalı tarhi-
  yatı onayan hüküm fıkrasının bozulmasına karar verildi. (MT/ES)

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Faturadaki Kdv Ayrımı

  Başka bir karar;

  Danıştay Yedinci Daire

  Tarih : 17.12.1991

  Esas No. : 1987/4598

  Karar No. : 1991/3092

  Vergi dahil tek tutar olarak düzenlenen ve ?katma değer vergisi dahildir? ibareli şerh bulunan faturaya usulsüzlük cezası kesilemez.

  17.08.198602.09.1986 tarihleri arasında 26 ayrı müşteriye yemek ve içki satışı yapıldığı halde satış faturalarında katma değer vergisinin ayrıca gösterilmediğinden bahisle yükümlü adına kesilen usulsüzlük cezası ?3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 34/2. maddesinde, ?katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesi ne gerek görülmeyen

  işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceği Maliye Bakanlığı?nca tesbit olunur? hükmünün yer aldığı, anılan bakanlıkça yayımlanan 22 Seri No?lu katma değer vergisi genel tebliğinde perakende mal satışı yapanlar île hizmet ifa eden mükelleflerin işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmeyeceği, bedelin vergi dahil tek tutar olarak ifade edileceği, ancak belgede ?katma değer vergisi dahildir? ibareli ;şerh bulunması gerektiği, toptan satış yapan mükelleflerin ise fatura ve benzeri belgelerde katma değer vergisini ayrıca göstermek mecburiyetînde olduklarının açıklandığı, olay? da yükümlü tarafından düzenlenen faturalarda katma değer vergisinin ayrıca gösterilmediği ancak fatura bedellerinin vergi dahil tek tutar olarak ifade edildiği ve tüm faturalarda elle yazılan ?katma değer vergisi dahildir? ibareli şerh konulduğunun anlaşıldığı, bu durumda kanuna ve genel tebliğde yapılan düzenlemelere uygun olarak fatura düzenlendiği anlaşılan yükümlü adına usulsüzlük cezası kesilemeyeceği gerekçesi ile kaldırılan izmir 3. Vergi Mahkemesi?nin 07.07.1987 gün ve 1987/316 sayılı kararının; yükümlünün fatura kestiği kişilerin, satın alınan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisini indirim konusu yapılabilecek kişiler olduğu, yükümlünün de hizmet satışı yapdığı, bu durumda kestiği faturalarda katma değer vergisini ayrıca göstermesi gerektiği ileri sürülerek bozulması isteminin reddine oybirliğiyle karar verildi.

 5. #5
  barbarosbsdgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  barbarosbsdgn Guest

  Ynt: Faturadaki Kdv Ayrımı

  cevap yazan bütün arkadaşlarateşekkür ederim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Faturadaki 8.000 Bin Tl Kuralı
  Konu Sahibi tayfunyirtici Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 12.Ağustos.2015, 15:29
 2. Faturadaki Kdv
  Konu Sahibi maxcoder Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 24.Şubat.2015, 14:42
 3. Faturadaki kur ?
  Konu Sahibi kamachi Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 07.Aralık.2011, 09:43
 4. Tahsil Edilemeyen Faturadaki Kdv
  Konu Sahibi neslisah Forum KDV
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 16.Kasım.2008, 12:07
 5. Kesilen Faturadaki Ötv
  Konu Sahibi fb1907 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Nisan.2008, 14:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36