kamu işçi maaş

Konu: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  61

  Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  GÜNCEL MEVZUAT
  Tarih: 30.06.2007
  30 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete
  Sayı: 26568

  Maliye Bakanlığından:
  KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
  (SERİ NO: 105)

  [size=10pt][size=10pt]3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

  A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV UYGULAMASI
  1. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Sorumluluk Uygulaması
  KDV Kanununun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 51 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II) numaralı bölümü ile getirilen ve kapsamı söz konusu Genel Tebliğin (II/A) bölümü, 53 ve 58 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenen, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde sorumluluk uygulaması bu Tebliğin yayımlandığı tarihi izleyen ay başından geçerli olmak üzere kaldırılmıştır.
  Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından sonra ifa edilecek fason tekstil ve konfeksiyon işlerinde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.
  [/size][/size]
  2. Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde İndirimli Oran ve İade Uygulaması
  2.1. İndirimli Oran Uygulaması
  Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2002/4480 sayılı BKK eki Karara ekli (II) sayılı Listenin (B) bölümüne 2007/12143 sayılı BKK ile 22 nci sıra eklenerek "Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri"ne uygulanacak KDV oranı, 01.06.2007 tarihinden geçerli olmak üzere %8 olarak belirlenmiştir.
  51 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/A) bölümünde de belirtildiği üzere, fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Bu genel belirleme çerçevesinde bazı işlerde KDV oranının ne olacağı konusunda tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.
  Buna göre;
  - boyama, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin,
  - yıkama işlerinde kimyevi maddelerin,
  bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde indirimli oran kapsamında işlem yapılacaktır. Ancak, bu işlerde boya ve kimyevi maddelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde yukarıda belirtilen işlere genel vergi oranı uygulanacaktır.
  Bunlar dışında kalan; ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün fason işlerde %8 oranı uygulanacaktır. Bu işlerin, boya ve kimyevi maddelerin işi yapan tarafından temin edilerek kullanıldığı boya, apre, kasarlama, baskı ve yıkama işleri ile birlikte yapılması halinde, %8 ve %18 oranına tabi işler için ayrı fatura düzenlenmesi veya aynı faturada bu işlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir işin bedeli üzerinden tabi oldukları oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.
  Fason işlerde, dikiş ipliği, fermuar, düğme gibi yardımcı madde ve malzemelerin fason işi yapanlar tarafından temin edilip kullanılması indirimli oran uygulamasına engel değildir.
  Tekstil ve konfeksiyon sektöründeki fason işlerde indirimli oran uygulaması sadece giyim eşyalarına verilen fason işlerle sınırlı değildir. Perde, mobilya kumaşı, havlu, çuval ve benzerleri ile bunların imalinde kullanılacak iplik veya kumaşa verilen fason hizmetler de yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde %8 oranına tabi olacaktır.
  2.2. İade Uygulaması
  KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca, bu Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup bu işlemlerin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla telafi edilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenebilmekte, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise Bakanlığımızca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.
  İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içinde mahsuben, yılı geçtikten sonra nakden iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 ve 101 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. İndirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV alacaklarının iadesine ilişkin usul ve esaslar ise KDV Kanununun (29/2) maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak aşağıda belirlenmiştir.
  Buna göre, tekstil ve konfeksiyon sektöründe indirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV alacakları miktara bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre iade edilecektir. İade talebi vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarihte geçerlik kazanacaktır.
  Mükelleflerin KDV iade alacağının tamamı için 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan cinsten teminat göstermeleri halinde iade talebi, 99 ve 101 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirtilen belgelerin ibraz edilmiş olması şartıyla, teminatın gösterildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacak, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
  Bu açıklamalara göre, indirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV alacağının mahsuben iadesinin talep edilmesi halinde, vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonra muaccel hale gelecek kendilerine ait; ithalde alınanlar dahil vergi borçları, SSK prim borçları ile elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup yapılabilecektir. Teminat gösterilmesi halinde, belgelerin tamamlanıp teminatın gösterildiği tarihten sonra muaccel hale gelecek yukarıda sayılan borçların mahsubu yapılabilecek, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
  İndirimli orana tabi işlerden doğan KDV alacakları, yılı içinde mahsubun mümkün olmaması halinde izleyen yılda 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.5) bölümünde belirtilen süre içinde nakden iade olarak talep edilebilmektedir. Yılı içinde mahsubu gerçekleşmeyen indirimli orana tabi fason işlerden doğan KDV alacaklarına ilişkin nakden iade talepleri vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonra yerine getirilecektir. Bu nakden iade talepleri için fason hizmetin ifa edildiği yılı izleyen yıl içinde teminat gösterilmesi halinde, belgelerin tamamlanıp teminatın gösterildiği tarihten sonra nakden iade talebi yerine getirilebilecek, teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir.
  B. YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORU ÜCRETLERİNE İLİŞKİN KDV?NİN İADESİ
  KDV Kanununun (29/2) ve 32 nci maddeleriyle, bu maddelerde belirtilen işlemlerden kaynaklanan iade uygulamalarına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiş olup, Bakanlıkça bu yetki çeşitli genel tebliğlerde yapılan düzenlemeler ile kullanılmıştır.
  İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve iade konusu yapılabilecek KDV?nin kapsamı ile ilgili açıklamaların yer aldığı;
  ? 24 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümünde, faaliyetleri kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin iade hesaplarında, iade kapsamına mal ve hizmet alışları yanında genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerin de dahil olduğu,
  ? 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümünde, yüklenilen vergiler kapsamına, iade hakkı doğuran işlemle ilgilendirilebilen normal alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymet için yapılan harcamalara ilişkin vergilerin girdiği,
  belirtilmiştir.
  YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ücretleri, iade hakkı doğuran işlemle ilgili bir giderdir.
  Bu nedenle, KDV iadeleri dolayısıyla düzenlenen Tasdik Raporları dolayısıyla yüklenilen katma değer vergilerinin indirimin mümkün olmaması halinde iade konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
  C. 99 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
  1. Tebliğin (1.4.1.) bölümünde iade talep dilekçesine eklenecek belgelerin sayıldığı ilk paragrafın "a)" sırasına ait parantez içi ibare aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "- ? (bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan alış ve satış tutarları ile aynı mükelleften yapılan alış veya aynı mükellefe yapılan satışların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir.),"
  2. Tebliğin (1.5.) bölümünde iade talep dilekçesine eklenecek belgelerin sayıldığı paragrafın birinci tiresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  "- İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yıla ait alış ve satış faturalarının listesi (bu listelerde fatura düzenleme haddinin altında kalan alış ve satış tutarları ile aynı mükelleften yapılan alış veya aynı mükellefe yapılan satışların toplamı tek tutar olarak belirtilebilecektir.),"
  D. ALÜMİNYUM PROFİL VE ALÜMİNYÜM LEVHA TESLİMLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
  104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (2.1) bölümünde yapılan düzenleme ile tevkifat kapsamına alınan alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde tevkifat uygulamasının, bu Tebliğin yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılacak teslimlerde geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yürütülmesi uygun görülmüştür.
  Buna göre, alüminyum profil ve alüminyum levha teslimlerinde KDV tevkifatı;
  - bunları doğrudan slab, billet, külçe gibi ham maddelerden imal edenler tarafından yapılacak ilk teslimleri ile
  - bunları ithal edenler tarafından yapılacak ilk teslimlerinde,
  uygulanacak, profil ve levhanın ilk üreticileri ve ithalatçılarından sonraki safhalardaki teslimleri KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.
  Öte yandan, 104 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin değişiklik yaptığı, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (5.3) numaralı bölümü kapsamına giren ve levha ile profil dışında kalan diğer alüminyum mamullerinin her safhasında KDV tevkifatı uygulanacağı tabiidir.
  E. VADE FARKI, KUR FARKI VE MATRAHTA DEĞİŞİKLİĞE YOL AÇAN İŞLEMLERDE KDV UYGULAMASI
  1. Vade Farkları
  KDV Kanununun 24/c maddesine göre, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler KDV matrahına dahildir.
  Buna göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil edilecek ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilecektir.
  Öte yandan, vadeli işlemlerde bedelin zamanında ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan yeni vade farkları da vadeli satışa konu teslim ve hizmete ilişkin matrahın bir unsuru olduğundan, bu vade farklarının ayrıca fatura edilmesi ve vadeli satışa konu teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemlerin tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanarak, vade farkı faturasının düzenlendiği döneme ilişkin beyannamede beyan edilmesi gerekmektedir.
  2. Kur Farkları
  Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur farkı esas itibariyle vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
  Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle KDV hesaplanacaktır.
  Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.
  3. Malların İade Edilmesi, İşlemin Gerçekleşmemesi veya İşlemden Vazgeçilmesi
  KDV Kanununun 35 inci maddesinde, "Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır." hükmü yer almaktadır.
  Bu hükme göre, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.
  Tebliğ olunur.

  SADECE RÜZGAR GELİR BİR GÜVERCİNİN CENAZESİNE

 2. #2
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Yani şimdi temmuz ayından itibaren fason iş yapanlar tevkifatlı kesmeyeceklermi faturalarını.!

 3. #3
  a.makineci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  a.makineci isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2005
  Mesajlar
  2.049

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Merhaba ;

  Hükümete , kimin sözü geçiyorsa bastırıyorlar ve istediklerini yaptırıyorlar.

  Eğer bu değişiklikleri kendileri takip edebiliyorlarsa bravo yani.

  104 nolu tebliğ ile uygulamaya konulan bir konu şimdi kaldırılıyor. Anlayan ,anlamayana anlatsın misali. Oyuncakla oynar gibi oynuyorlar.

  Biraz abes olacak belki ama bana göre tek kelime ile " rezalet ".  Abdullah MAKİNECİ
  Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Bu konu hakkında hiçbir sitede yorum göremedim.Ne turmobda ne ismmmo da.Neden kimse ilgilenmiyor.Ayrıca gelirlerin sayfasında bile yok.Fikri olan yokmu ?

 5. #5
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.117

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  İyice karıştırdılar ortalığı.

  Aluminyum profik ve levhalarda sadece ilk elde tevkifat uygulanacak diyor.Ama diğer alüminyum ve alaşımlarından mamullerde tevkifat uygulanmaya devam edecek diyor.

  :S :S :S

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  61

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Alıntı muhasebe Nickli Üyeden Alıntı
  Merhaba ;

  Hükümete , kimin sözü geçiyorsa bastırıyorlar ve istediklerini yaptırıyorlar.

  Eğer bu değişiklikleri kendileri takip edebiliyorlarsa bravo yani.

  104 nolu tebliğ ile uygulamaya konulan bir konu şimdi kaldırılıyor. Anlayan ,anlamayana anlatsın misali. Oyuncakla oynar gibi oynuyorlar.

  Biraz abes olacak belki ama bana göre tek kelime ile " rezalet "


  [size=10pt][size=10pt]malesef öyle kimbilir kimin ne kazancı olacak bu iştende üstüne üstlük mali tatildeyiz dinleniyoruz ya gelde şimdi bunu fasonculara anlat bakalım %8:3' ünü ödemeye sevinirken direk %8 ödiyecekler vardır bundan da kazanç yolunu bulan birileri [/size] [/size]
  SADECE RÜZGAR GELİR BİR GÜVERCİNİN CENAZESİNE

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Kasım.2006
  Mesajlar
  61

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı
  Bu konu hakkında hiçbir sitede yorum göremedim.Ne turmobda ne ismmmo da.Neden kimse ilgilenmiyor.Ayrıca gelirlerin sayfasında bile yok.Fikri olan yokmu ?
  malesef ismmmo, türmob hariç tüm muhasebe sitelerinde vardı tebliğ tatile erken girdi bizim oda
  SADECE RÜZGAR GELİR BİR GÜVERCİNİN CENAZESİNE

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2005
  Mesajlar
  156

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  2 nolu beyannamede bir yandan kalkmış olcak tekstilcilere...

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2007
  Mesajlar
  396

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  Hakikatten inanılır gibi değil.

  30 Haziranda resmi gazete de yayınlanıyor. 1 temmuzda yürürlüğe giriyor. Öyle acil yapılmış ki GİB haberi yok. Bende herkes gibi farklı kaynaklardan haberdar oldum. GİB sayfasına baktım yok. GİB ha bugün ha yarın yayınlar derken dayanamadım pazartesi mail attım. Böyle bir değişiklik oldu haberiniz vamı diye.

  Hakikatten endişe verici.. Ancak bunu çok sık yapmaya başladılar.

  Ayrıca böylesine bir değişikliğin sözde mali tatile denk getirilmesi de enteresan. Kanuna göre tüm meslek mensupları tatilde. EEEEEEEEE.... kim mükellefi bilgilendirecek. Yada başka bir açıdan, biz tatile gidince işimizi bir kenara koyup eylenemeyecekmiyiz. Bir yandan havuza girerken öbür taraftan gelişmeleri izlemek zorundamıyız. Maliye Bakanlığı meslek mensuplarına bahşedilen bu tatili ne kadar benimsemediğini bu tutumuyla ortaya koymuştur. Belki de bize şunu demek istiyorlar '' biz size tatile çıkabilirsiniz dedik. Siz tatil yapabileceğinizi mi sandınız. çok komiksiniz.''

  Konuyu uzattım ama, Sistemde değişikliğe neden olacak uygulamalar, uygulayıcıların konuyu kavraması ve haberdar olmasını için bir süre önceden ilan edilir. Bu dünyanın her yerinde böyle bir tek......


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2006
  Mesajlar
  87

  Ynt: Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Uygulaması

  iyi oldu ya kurtulduk valla

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Fason konfeksiyon işletmesi 1.sınıf
  Konu Sahibi aylin24 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 15.Aralık.2010, 14:19
 2. Fason Tekstil İşlerinde KDV Mahsup yoluyla iadesi
  Konu Sahibi efsaneromeo Forum KDV
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 24.Kasım.2009, 14:35
 3. Tekstilde Fason Yaptırılan İşlerde Tevkifat
  Konu Sahibi YİĞİTOĞLU Forum KDV
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 01.Temmuz.2008, 17:51
 4. Fason Konfeksiyon
  Konu Sahibi fb1907 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 14.Ocak.2008, 11:39
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 16.Ağustos.2007, 11:13

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36